Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-03-10

Sammanträde 2009-03-10

Datum
Klockan
08.00
Plats
Garvaren, sal Utsikten (entré vid bion), Stationsgatan, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars Solling.

Beslutsärenden

2 Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret. - Avdelningscheferna på KLK

3 Verksamhetsberättelse för tekniska kontoret 2008. - AnnKristin Rådberg

4 Investeringsbudget - redovisning från respektive nämnd. - Ordförande, 1:e vice ordförande och förvaltningschef

5 Rationaliseringsförslag från respektive nämnd/styrelse. - Ordförande, 1:e vice ordförande och förvaltningschef

6 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget.

7 Resultatbalansering driftbudget 2008-2009. - Magnus Johansson

8 Tilläggsbudgetering investeringar 2009. - Magnus Johansson

9 Ramavtal för samverkan i och utveckling av Centrum för Informationslogistik i Ljungby, 2009 och 2010. - Irene Hedfors

10 Överföring av budget för Veckonytt. - Magnus Johansson

11 Ryssbygården - borgensansökan. - Magnus Johansson

12 Försäljning av Vrågården. - Bert Milling

13 Utbyggnad av bostadsområdet Replösa Byagård. - Bert Milling

14 Utbyggnad av Högalidsvägen, Ljungby. - Kenneth Pettersson

15 Utbyggnad av Högarörsgatan och Axel Ångbagares gata, Ljungby. - Kenneth Pettersson

16 Utbyggnad av Spårvägen, Ljungby. - Kenneth Pettersson

17 Upprustning av cirkulationsplats vid Myrebo. - Kenneth Pettersson

18 Fastigheten Bråna 1:30 i Ljungby kommun. Beslut om förköp. - Per-Olov Almqvist

19 Införande av kommunikationssystemet RAKEL i kommunen. - Carl Håkansson

20 Kungshögsskolan om- och tillbyggnad. - Hans-Jörgen Holmberg

21 Rosa huset, A-byggnaden på Kungshögsskolan. - Hans-Jörgen Holmberg

22 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby. Beslut om godkänannde. - Ulla Gunnarsson

23 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson, Eva Syrén

24 Systematisk jämställdhetsintegrering för jämställd medborgar- och brukarservice. - Marie Wallin

25 Ändring av stadgar till Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris. - Irene Hedfors

26 "Styr samverkan - för bättre service för medborgarna" (SOU 2008:97). Remiss från Finansdepartementet. - Ewa Sigfridsson

27 Tillägg i taxa för Bredemads avfallsanläggning. - Ronnie Björkström

28 Val av representant och ersättare till Föreningen Sydsvenska E4:an. - Irene Hedfors

29 Företagsamma Bolmenbygden - projektansökan. - Jan Melkersson, Eva Simonsson

30 Uppdragshandling - varumärket Ljungby/ bilden av Ljungby. - Jan Melkersson

31 Yttrande i samråd över skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt omledningsväg för E4:an

Delegationsärenden och anmälningsärenden

32 Redovisning av delegationsbeslut.

Information

34 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§45 Fastställande av dagordning

Ks2008/0529  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 inte förs över utan fryses tills vidare, med undantag för 1,3 mkr som tilldelas tekniska kontorets kostavdelning för ökade livsmedelskostnader,

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar,

att investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs,

att godkänna miljö- och byggnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kultur- och fritidsnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna kommunledningskontorets besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

att godkänna besparingsåtgärder inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, enligt bilaga 1,

att godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att effektivisera verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning och att ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården,

att inte godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården,

att förändra resursfördelnings­modellen för särskilt boende.

K om munstyrelsen beslutar att föreslå budgetberedningen att målet att resultatet ska motsvara minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag s om k ommunfullmäktige tidigare beslutat upphävs och att k ommunfullmäktige tills vidare beslutar om ett resultatmål om 5-10 mkr årligen.

§46 Information

Nämnderna redovisar besparingar i investeringsbudget och kortsiktiga samt långsiktiga rationaliseringsförslag.

§47 Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret 2008

Ks2009/0096  012

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för 2008.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar den 17 februari 2009 kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för 2008.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen godkänner kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för 2008.

§48 Verksamhetsberättelse för tekniska kontoret 2008

Ks2009/0117  040

Beslut

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse för år 2008 godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar den 23 februari 2009 tekniska kontorets verksamhetsberättelse för år 2008.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets verksamhetsberättelse för år 2008.

§49 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Ks2008/0529  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 

att respektive nämnds överskott i resultatbalanseringen för 2008 inte förs över utan fryses tills vidare, med undantag för 1,3 mkr som tilldelas tekniska kontorets kostavdelning för ökade livsmedelskostnader,

 

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar,

 

att investeringar på över 3 mkr förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott för definitivt beslut innan upphandling/uppstart verkställs,

 

att godkänna miljö- och byggnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

 

att godkänna kommunledningskontorets besparingsåtgärder, enligt bilaga 1,

 

att godkänna besparingsåtgärder inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, enligt bilaga 1,

 

att godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att effektivisera verksamheten omsorg av personer med funktionsnedsättning och att ungdomsboendet Fyren flyttas till Eken och Eken flyttas till Brunnsgården,

 

att inte godkänna socialnämndens besparingsåtgärd att lägga ner Bergagården,

 

att förändra resursfördelnings­modellen för särskilt boende.

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå budgetberedningen att målet att resultatet ska motsvara minst 2,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag som kommunfullmäktige tidigare beslutat upphävs och att kommunfullmäktige tills vidare beslutar om ett resultatmål om 5-10 mkr årligen.

§50 Resultatbalansering driftbudget 2008-2009

Ks2009/0094  041

Beslut

Alla överskott och underskott från 2008 fryses enligt bilaga 2, tabell Resultatbalanserade medel 2009-2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 16 februari 2009 förslag till beslut om resultatbalansering driftbudget 2008-2009.

Kommunledningskontoret föreslår att förvaltningarnas över- och underskott inom driftbudgeten förs över till 2009, med vissa undantag.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 17 februari 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut att frysa alla överskott från 2008

(§ 49 under dagens sammanträde) beslutar kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 2.

§51 Tilläggsbudgetering investeringar 2009

Ks2009/0095  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föra över 83,311 mkr till investeringsbudgeten 2009.

Finansiering föreslås ske via kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 16 februari 2009 förslag till tilläggsbudgeteringar investeringar 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 17 februari 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

§52 Ramavtal för samverkan i och utveckling av Centrum för Informationslogistik i Ljungby, 2009 och 2010

Ks2008/0196  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna upprättat ramavtal att gälla år 2009 och 2010.

- Centrum för informationslogistik i Ljungby erhåller 1052000 kronor av kommunledningskontorets överskott.

- CIL:s styrelse uppmanas se över såväl kostnader som intäkter under 2009 för att från 2010 och framåt inte behöva bidrag från kommunen utöver vad som finns budgeterat i kommunen (8391000 kronor med uppräkning för inflation).

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 10 februari 2009 förslag till ramavtal för samverkan i och utveckling av Centrum för informationslogistik i Ljungby, 2009 och 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen beslutar följande:

- godkänna upprättat ramavtal att gälla 2009 och 2010.

- Centrum för informationslogistik i Ljungby erhåller 1052000 kronor av kommunledningskontorets överskott för 2008

- CIL:s styrelse uppmanas se över såväl kostnader som intäkter under 2009 för att från 2010 och framåt inte behöva bidrag från kommunen utöver vad som finns budgeterat i kommunen (8391000 kronor med uppräkning för inflation).

§53 Överföring av budget för Veckonytt

Ks2009/0027  040

Beslut

Ombudgetering av kostnader för Veckonytt ska göras enligt kommunlednings­kontorets förslag daterat 2008-12-22.

Kostnaderna för de kommunala bolagens medverkan i Veckonytt ska även i fortsättningen debiteras.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 2004 haft en helsidesannons Veckonytt i tidningen Smålänningen varje vecka. All kommunal annonsering, utom platsannonsering, sker i Veckonytt. Förvaltningarna och chefsinformatören har delat på kostnaden för annonsen. Chefsinformatören har interndebiterat förvaltningarna fyra gånger per år efter nyttjandegrad. Totalt interndebiteras 570000 kronor.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 22 december 2008 att budgeten i sin helhet för Veckonytt läggs över på chefsinformatören för att komma ifrån interndebitering av Veckonytt.

Kostnaderna för de kommunala bolagens medverkan i Veckonytt föreslås även i fortsättningen debiteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen beslutar att ombudgetering ska göras av kostnader för Veckonytt enligt underlag.

Kostnaderna för de kommunala bolagens medverkan i Veckonytt ska även i fortsättningen debiteras.

§54 Ryssbygården - borgensansökan

Ks2009/0103  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Ryssby Bygdegårdsförening kommunal borgen med 300000 kronor under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

Ärendet

Ryssby Bygdegårdsförening ansöker i skrivelse den 18 februari 2009 om kommunal borgen på cirka 300000 kronor på grund av oförutsedda utgifter under renoveringen av Ryssbygården.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Ryssby Bygdegårdsförening kommunal borgen med 300000 kr under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

§55 Försäljning av Vrågården

Ks2009/0086  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtalet med Vrå 09 Ekonomisk förening rörande överlåtelse av fastigheten Vrå 1:27 med förändringen av ett tillägg i punkt 8 där det framgår att kommunen senast 2009-12-31 ska ha gjort nämnda underhållsåtgärder på fastigheten till en kostnad av högst 200 000 kr.

Tekniska kontoret får driftbudget för Vrågården år 2010, för underhållsåtgärder under år 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 12 februari 2009 att kommunen säljer fastigheten Vrå 1:27 till Vrå 09 Ekonomisk förening för 1000 kronor. Fastigheten ska användas för utveckling av olika projekt inom Vråområdet. Föreningen och blivande hyresgäster söker EU-bidrag för olika utvecklings­projekt.

I kommunens fastighetsbudget ger Vrågården ett årligt underskott på ca 100000 kronor. För att genomföra avtalet måste tekniska kontoret ha kvar driftbudgeten för Vrågården även år 2010 då underhållsåtgärder under 2009 kostar ca 200000 kronor.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet med Vrå 09 Ekonomisk förening rörande överlåtelse av fastigheten Vrå 1:27.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommun­styrelsen godkänner avtalet med Vrå 09 Ekonomisk förening rörande överlåtelse av fastigheten Vrå 1:27.

Tekniska kontoret får driftbudget för Vrågården år 2010, för underhållsåtgärder under år 2009.

Yrkanden

Karl-Gustaf Sundgren (C), med bifall av Alf Johansson (KB), Harriet Kristensson (S) och Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§56 Utbyggnad av bostadsområdet Replösa Byagård

Ks2009/0114  231

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att omgående starta utbyggnaden av bostadsområdet Replösa Byagård och att finansiering med 2,5 Mkr sker genom ombudgetering av andra investeringsprojekt 2009.

Fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompenseras tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Ärendet

Med anledning av att det i nuläget saknas kommunala tomter till försäljning för enfamiljsvillor har tekniska kontoret för avsikt att med start under våren -09 bygga ut gator och VA på första delen av området Replösa Byagård. Medel för denna utbyggnad finns inte reserverade i investeringsbudgeten.

Finansiering av projektet föreslås ske genom tillskjutande av nya investerings­medel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 4 700 kkr (avser hela området). Kostnader för toppbeläggning samt anläggande av park- och lekområden ingår inte i redovisad kostnad.

Med hänvisning till det ovan redovisade föreslår tekniska kontoret i skrivelse daterad 2009-02-23 att kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna redovisat förslag till finansiering

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Beredning

Tekniska utskottet beslutar den 23 februari 2009 att ge tekniska kontoret i uppdrag att omgående starta utbyggnaden av bostadsområdet Replösa Byagård.

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att utbyggnaden av bostadsområdet Replösa Byagård finansieras genom 4700kkr av kommunstyrelsens rörelsekapital,

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

§57 Utbyggnad av Högalidsvägen, Ljungby

Ks2009/0058  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att omgående starta utbyggnaden av Högalidsvägen och att finansiering med 1,2 Mkr sker genom ombudgetering av andra investeringsprojekt 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att under våren bygga ut Högalidsvägen (på Ågårdsberget) för att snabbt klara försörjningen till ny bostadsbebyggelse i området.

Då medel för utbyggnaden inte finns reserverade i investeringsbudgeten föreslår tekniska kontoret i skrivelse den 3 februari 2009 att finansiering av projektet sker genom tillskjutande av nya investeringsmedel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 1 200 kkr.

Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till finansiering.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att finansiering av utbyggnad av Högalidsvägen sker genom tillskjutande av nya investeringsmedel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 1 200 kkr.

§58 Utbyggnad av Högarörsgatan och Axel Ångbagares gata, Ljungby

Ks2009/0059  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att omgående starta utbyggnaden av Högarörsgatan och Axel Ångbagares gata och att finansiering med 4,5 Mkr sker genom ombudgetering av andra investerings­projekt 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att med start under våren 2009 bygga ut Högarörsgatan och Axel Ångbagares gata för att vara klar med va-, fjärrvärme- och gatuombyggnaden innan byggnation av kv. Nålen och Bandybanan påbörjas.

Då medel för utbyggnaden inte finns reserverade i investeringsbudgeten föreslår tekniska kontoret i skrivelse den 3 februari 2009 att finansiering av projektet sker genom tillskjutande av nya investeringsmedel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 4 500 kkr.

Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till finansiering.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering av utbyggnad av Högarörsgatan och Axel Ångbagares gata sker genom tillskjutande av nya investeringsmedel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 4500kkr.

§59 Utbyggnad av Spårvägen, Ljungby

Ks2009/0060  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska kontorets förslag till finansiering daterat 2009-02-03 med förändringen att 150 tkr omdisponeras från andra investeringsprojekt istället för att tas från kommunstyrelsens rörelsekapital,

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Ärendet

Tekniska kontoret har under året delvis byggt ut Spårvägen (vid Bilstallet) för att snabbt klara nya företagsetableringar i området.

Medel för utbyggnaden finns inte reserverade i investeringsbudgeten. Den årliga driftskostnaden för projektet är beräknad till 20000 kronor exkl. kapitalkostnad.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 februari att finansiering av projektet sker genom

- att flytta 600 kkr från projekt ”Utbyggnad av GC-vägar” nr. 42016

- att flytta 100 kkr från projekt ”Belysning GC-vägar” nr. 46002

- att flytta 100 kkr från projekt ”Belysning övriga orter” nr. 46007

- att flytta 150 kkr från projekt ”Manskapsbodar” nr. 40009

- att tillskjuta av nya investeringsmedel från kommunstyrelsens rörelsekapital med 150 kkr.

Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisat förslag till finansiering

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tekniska kontorets förslag till finansiering daterat 2009-02-03,

att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

§60 Upprustning av cirkulationsplats vid Myrebo

Ks2009/0083  311

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal med Vägverket och beslutar att fr.o.m. 2009 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade driftskostnader för cirkulationsplatsen vid Myrebo.

Ärendet

Vägverket och Ljungby kommun planerar under våren 2009 att som ett samarbetsprojekt åtgärda den befintliga rondellen i Myrebo på väg 25 norr om Ljungby tätort för att skapa en mer tilltalande entré till Ljungby tätort. Enligt Vägverket produktions projektbeskrivning daterad 2008-02-12 bedöms kostnaden för investeringsåtgärden till 800000 kr.

Tekniska kontoret har arbetat fram ett avtal tillsammans med Vägverket i vilket Vägverket åtar sig att stå för investeringskostnaden på cirka 800000 kr medan kommunen åtar sig att sköta underhållet av rondellen till en beräknad årlig driftskostnad av 25000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 11 februari 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till finansiering och underteckna avtalet med Vägverket och att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för ovan redovisade ökade driftskostnader.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal med Vägverket och beslutar att fr.o.m. 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade driftskostnader för cirkulationsplatsen vid Myrebo.

§61 Fastigheten Bråna 1:30 i Ljungby kommun

Ks2009/0090  257

Beslut om förköp

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet om fastighetsreglering med Jonas Svensson avseende förvärv av del av fastigheten Bråna 1:30 och beslutar att avstå från förköpsrätten till samma fastighet.

Ärendet

Fastigheten Bråna 1:30 är en bebyggd jord- och skogsbruksfastighet belägen i västra delen av Agunnaryds samhälle. Fastigheten är utlagd i ett skifte. Fastighetens östra del omfattas av byggnadsplaner där delar av fastigheten är utlagda som gata och mark för bostadsändamål.

I översiktsplanen har det uttalats att kommunen skall förvärva den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Detta är ett krav för att kommunen långsiktigt skall kunna tillgodose bostadssökande med tomtmark och närings­livet med industrimark.

Tekniska kontoret anser mot bakgrund av detta att egendomen är sådan fast egendom som kan komma att behövas för ortens utbyggnad utifrån ställnings­tagandena i översiktsplanen med hänsyn till den framtida utvecklingen av Agunnaryds samhälle.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 12 februari 2009 att kommun­fullmäktige ska besluta att utöva den kommunala förköpsrätten beträffande rubricerade fastighet då ett förvärv skapar möjlighet att säkerställa översikts­planens intentioner samt besluta att ansöka om tillstånd hos regeringen jämlikt 9§ förköpslagen om säljare och köpare bestrider förköpet.

Kostnaderna föreslås täckas av kommunens rörelsekapital.

Beredning

Tekniska utskottet beslutar den 23 februari 2009 att tekniska kontoret får i uppdrag att förhandla med köparen om rätt till köp av viss mark av fastigheten Bråna 1:30 för Ljungby kommuns framtida tomtbehov i Agunnaryd.

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöva förköpsrätten av fastigheten Bråna 1:30 om målet med förhandlingsuppdraget inte nåtts samt besluta att ansöka om tillstånd hos regeringen jämlikt 9§ förköpslagen om säljare och köpare bestrider förköpet.

Kostnaderna föreslås täckas av kommunens rörelsekapital.

Tekniska kontoret har på uppdrag av tekniska utskottet förhandlat med köparen om förvärv av del av fastigheten Bråna 1:30 och upprättat ett preliminärt avtal i vilket Ljungby kommun förvärvar cirka 2,5 hektar åkermark väster om Agunnaryds samhälle för en köpeskilling om 50 000 kr. Tekniska kontoret presenterar avtalet under dagens sammanträde.

§62 Införande av kommunikationssystemet RAKEL i kommunen

Ks2008/0456  014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gemensam viljeinriktning för att införa RAKEL i kommunen.

Ärendet

Ett nytt digitalt kommunikationssystem för myndigheter med krislednings­funktion samt för blåljusmyndigheter är under införande i Sverige. Licenserna för det befintliga analoga kommunikationssystemet som idag används inom blåljusmyndigheterna går ut 2012.

Polismyndigheten, Landstinget i Kronobergs län, SOS Alarm samt angränsande räddningstjänster har för avsikt att successivt lämna det gamla analoga kommunikationssystemet och kommunicera via RAKEL. Det krävs därför att ny teknik successivt införs inom räddningstjänsten för att upprätthålla samverkan vid vardagsolyckor och vid kris.

Att kommunen har som ambition att på sikt ansluta övriga förvaltningar till detta kommunikationssystem ses ur samverkanssynpunkt mycket positivt. Olika förvaltningar kan ha olika tidplaner för införandet.

Införandet av RAKEL i kommunen är en fråga som gäller samtliga förvaltningar. En lämplig fördelningsnyckel över kostnaden måste diskuteras. Väljer en myndighet att inte ansluta sig till RAKEL kommer en del av kostnaden för dagens analoga kommunikationssystem att tillfalla dem.

Länsstyrelsen och kommunerna i Kronoberg arbetar gemensamt för att söka kompetensstöd för införandet av RAKEL. Det Länsstyrelsen efterfrågar är ett formellt beslut om att Ljungby kommun har för avsikt att ansluta sig till RAKEL.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 3 februari 2009 att kommunstyrelsen beslutar om en gemensam viljeinriktning att införa RAKEL i kommunen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen beslutar om en gemensam viljeinriktning för att införa RAKEL i kommunen.

§63 Kungshögsskolan om- och tillbyggnad

Ks2007/0244  291

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta totalentreprenör, att fastlägga projektbudget samt att fastlägga finansiering enligt tekniska kontorets förslag daterade 2009-02-23.

Ärendet

Tekniska kontoret har i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att bygga om och bygga till Kungshögsskolan för F-9 verksamhet samt särskola och träningsskola.

Anbudsinfordran för totalentreprenad har utförts.

Under dagens sammanträde presenterar tekniska kontoret en anbuds­sammanställning, samt en projektbudget och ett finansieringsförslag daterade 2009-02-23.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen beslutar att anta totalentreprenör, att fastlägga projektbudget samt att fastlägga finansiering enligt tekniska kontorets förslag daterade 2009-02-23.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

Ärendet är inte offentligt.

§64 Rosa huset, A-byggnaden på Kungshögsskolan

Ks2009/0115  250

Beslut

Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning.

Ärendet

I samband med att kommunstyrelsen beslutar att anta anbud på om- och tillbyggnad av Kungshögsskolan bör beslut fattas om vad som skall hända med Rosa huset, A-byggnaden.

Tekniska kontoret skriver den 20 februari 2009 att beslut bör fattas som innebär att A-byggnaden med lämplig tomt skall säljas för att användas för ändamål som inte stör omgivningen. Innan försäljning kan påbörjas måste tomtutformning och skolans utemiljö utredas i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen.

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda Kungshögsskolans utemiljö och lämplig tomt för Rosa huset samt att föranstalta om försäljning av Rosa huset.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda Kungshögsskolans utemiljö, att utforma lämplig tomt för Rosa huset, samt att vidta åtgärder för försäljning av Rosa huset.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar remittering av ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

§65 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby

Ks2009/0077  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse mellan Skinnarevägen och Lagaån vid Ekebacken i sydöstra delen av Ljungby.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 16 december 2008 – 16 januari 2009 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap, 23 §.

De synpunkter som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 19 januari 2009, men har inte föranlett några ändringar i planförslaget.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 4 februari 2009 (§ 5) beslutat att godkänna detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen godkänner detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby, upprättad den 13 oktober 2008 och överlämnar den till kommun­fullmäktige för antagande.

§66 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby

Ks2009/0074  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Karlsro industriområde i Ljungby stad. Planområdet ligger väster om E4:an och norr om Rv 25 sydväst om Ljungby stad och omfattar cirka 50 hektar relativt flack skogsmark.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område för industritomter. Planförslaget innebär att ny industrimark med mycket bra skyltläge mot E4:an skapas. Området kan byggas ut i etapper med början kring Viaduktgatans förlängning.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 16 december 2008 –

16 januari 2009 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap, 23 §.

Inkomna yttranden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 21 januari 2009.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 4 februari 2009 (§ 6) beslutat följande:

Detaljplanen godkänns för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby.

Kommunstyrelsen görs uppmärksam på de osäkra exploateringsekonomiska förutsättningarna som finns.

Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen godkänner detaljplanen för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§67 Jämställdhetsintegrering – antagande av deklaration

Ks2009/0118  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ärendet

I linje med Ljungby kommuns tidigare visionsarbete, kvalitetsgarantier och jämställdhetsprogram föreslår kommunens ledningsgrupp att Ljungby kommun går vidare med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamhet för att nå en jämställd medborgar- och brukarservice.

Den europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR har 2006 upprättat och antagit en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen innebär att kommunen förbinder sig att tillsammans med lokala aktörer arbeta för lika villkor för män och kvinnor inom alla områden såväl politiska, ekonomiska, sociala som kulturella.

Personalutskottet föreslår den 18 februari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta deklarationen.

§68 Ändring av stadgar till Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris

Ks2009/0052  867

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt följande:

§ 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/ sammanslutningar mer än en gång.

Ärendet

Till kultur- och fritidsnämnden har inkommit förslag om ändring av Ljungby kommuns stadgar för kulturstipendium och kulturpris.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den

28 januari 2008 och föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt följande:

§ 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/ sammanslutningar mer än en gång.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra stadgarna för Ljungby kommuns kulturstipendium och kulturpris enligt följande:

§ 3 Kulturstipendium eller kulturpris kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Ljungby kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen, alternativ grupper/sammanslutningar som är registrerade i Ljungby kommun. Kulturstipendium och kulturpris kan tilldelas personer/grupper/ sammanslutningar mer än en gång.

§69 ”Styr samverkan - för bättre service för medborgarna" (SOU 2008:97)

Ks2008/0590  100

Remiss från Finansdepartementet

Beslut

Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande som sitt eget men stryker de fyra orden ”för att bryta utanförskapet” och skickar det till Finansdepartementet som svar på deras remiss av delbetänkandet ”Styr samverkan – för bättre service för medborgarna”.

Ärendet

Ljungby kommun har av Finansdepartementet utsetts till remissinstans för delbetänkandet ”Styr samverkan – för bättre service för medborgarna”

(SOU 2008:97). Betänkandet har överlämnats till socialnämnden för yttrande.

Beredning

Socialnämnden beslutar den 18 februari 2009 att översända förvaltningens skrivelse den 9 februari 2009 som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 17 februari 2009 till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar, med bifall av ClasGöran Carlsson (S), Lars Solling (FP) och Alf Johansson (KB), att orden ”för att bryta utanförskapet” stryks.

§70 Tillägg i taxa för Bredemads avfallsanläggning

Ks2009/0007  450

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets tillägg av återvinningskort i taxan för Bredemads avfallsanläggning och lägger det till förslaget för antagande av kommunfullmäktige.

Ärendet

Tekniska kontoret ger företagen i Ljungby kommun möjlighet att utnyttja kommunens bemannade återvinningscentral. Vid köp av återvinningskort får företagen möjlighet att sortera mindre mängder avfall på den bemannade återvinningscentralen.

Vid genomgång av taxan för Bredemads avfallsanläggning har taxan för återvinningskort inte hanterats.

Tekniska kontoret föreslår att priset för återvinningskort ska vara oförändrat mot år 2008, det vill säga, 3000 kr/år exklusive moms och att tillägget gällande avgift för återvinningskort i taxan för Bredemads avfallsanläggning antas av kommunfullmäktige.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 23 februari 2009 att kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets tillägg av återvinningskort i taxan för Bredemads avfalls­anläggning och lägger det till förslaget för antagande av kommunfullmäktige.

§71 Val av representant och ersättare till Föreningen Sydsvenska E4:an

Ks2008/0481  310

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande som representant för Ljungby kommun i Föreningen Sydsvenska E4:an och kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare.

Ärendet

Styrelsen för Föreningen Sydsvenska E4:an har vid sitt sammanträde den

11 augusti 2008 föreslagit att föreningen ska upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra följande stämmomöten. Varje kommun representeras av ett stämmoombud.

Kommunstyrelsen ska nu utse representant och ersättare för Ljungby kommun till årsstämman för föreningen Sydsvenska E4:an.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommunstyrelsen beslutar att utse Carina Bengtsson (C) som representant för Ljungby kommun i Föreningen Sydsvenska E4:an och ClasGöran Carlsson (S) som ersättare.

§72 Uppdragshandling - varumärket Ljungby/ bilden av Ljungby

Ks2009/0081  018

Beslut

Kommunstyrelsen ger projektgruppen i uppdrag att stärka varumärket Ljungby kommun enligt deras förslag daterat 2009-02-11.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör gemensam styrgrupp för arbetet.

Ärendet

Sedan flera år tillbaka finns pengar avsatta i budgeten för en bredare marknads­föring av Ljungby. Det har också förts diskussioner om att ta fram en varu­märkes­plattform för den geografiska platsen Ljungby kommun.

Näringslivschefen, turismchefen och chefsinformatören redogör på kommun­styrelsens sammanträde den 7 oktober 2008 för det kommande arbetet med att ta fram en marknadsplan för Ljungby kommun.

Näringslivschefen fick därefter i uppdrag att tillsammans med chefsinformatör och turismchef planera för att genomföra ett varumärksarbete under 2009.

Kommunledningskontorets projektgrupp har därefter upprättat en uppdrags­handling för varumärket Ljungby som överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 februari 2009 att kommun­styrelsen godkänner projektgruppens förslag till uppdragshandling för varumärket Ljungby samt att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör gemensam styrgrupp för arbetet.

§73 Yttrande i samråd över skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt omledningsväg för E4:an

Ks2009/0129  340

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande som sitt eget och översänder det till Vägverket som svar på deras samråd.

Yttrandet delges Länsstyrelsen i Kronobergs län, Polismyndigheten i Kronobergs län, Räddningsverket och Livsmedelsverket, för kännedom.

Ärendet

Vägverket har översänt en samrådshandling för väg 568 som beskriver skydd av Ljungby kommuns dricksvattentäkt mellan Ljungby stad – Lagan samhälle. Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på fysiska skyddsåtgärder för att skydda dricksvattentäkten så att väg 568 ska kunna accepteras som omledningsväg vid stopp på E4:an. Syftet är även att vidta skyddsåtgärder som ska minska förorening av mark och grundvatten om en farligt gods-olycka inträffar i området för dricksvattentäkten.

Beredning

Miljö- och byggnämnden yrkar den 25 februari 2009 att ett skydd byggs ut för hela dricksvattentäkten utefter väg 568 och inte enbart vid en brunn. Nämnden motsätter sig all omdirigering av trafik från E4:an genom Ljungby kommuns dricksvattentäkter.

Tekniska kontoret har enligt skrivelse den 5 mars 2009 tagit del av miljö- och byggnämndens yttrande i frågan över skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt omledningsväg för E4:an och har inga ytterligare synpunkter.

§74 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 21 januari 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under januari och februari 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegations­ordning.

 2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av KLK januari 2009.

 3. Arbetsutskottets protokoll 2009-02-17 (§§ 4-6).

 4. Tekniska utskottets protokoll 2009-02-02 och 2009-02-23 (§§ 1-15)

 5. Personalutskottets protokoll 2009-02-18 (§§ 11-19).

§75 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Länsstyrelsen meddelar i beslut den 13 februari 2009 Nicklas Ingeltorp AB tillstånd att använda nio kameror för övervakning av Preem Bensinstation, Långgatan 2, Ljungby.

 2. Räddningsverkets slutrapport av uppdrag ”Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför 2015”.

 3. Länsstyrelsens beslut den 9 februari 2009 till Naturvårdsverket angående utpekande av områden för vattenskoterkörning.

 4. Protokoll från Ljungby Holding AB 2009-02-09.

 5. Protokoll från styrelsen för Ljungby Utveckling AB 2009-02-09.

 6. Näringsdepartementets beslut den 5 februari 2009 till Industrispår i Ystad AB att avslå överklagandet av Banverkets beslut om nedläggning av bandelen Helmershus-Ljungby i Kronobergs län.

 7. Kommunledningskontoret meddelar den 20 februari 2009 att ansökan till internationella Interregprojektet, Företagsamma Bolmenbygden inte beviljats och därför har projektet inte startat.

 8. Meddelande angående Leader Linné gällande ändring av antal med­finansierings­år och medfinansierings­belopp för deltagande kommuner.

 9. Samverkansavtal mellan polismyndigheten i Kronobergs län och Ljungby kommun.

 10. Skrivelse från Ljungby centrumförening angående kommunstyrelsens beslut att flytta investeringsmedel för centrumutveckling till annat projekt.