Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-06-08

Sammanträde 2010-06-08

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Beslutsärenden

2 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult. - Bert Milling

3 Upphandling av ombyggnation av gamla kommunhuset i Lidhult. - Bert Milling

4 Taxa för återställning av schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsutbyggnad. - AnnKristin Rådberg

5 Ansökan om kommunal borgen för nybyggnation av idrottshall vid Astradskolan. - Magnus Johansson (Eventuella ytterligare handlingar delas ut vid senare tillfälle.)

6 Fri skolskjuts till annan skola. Svar på medborgarförslag. -Göran Lundberg

7 Resepolicy för Ljungby kommun. - Peter Wiman

8 Ryssbygymnasiet. - ClasGöran Carlsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (84 kb)

§121 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult

Ks2010/0272  282

Beslut

Ärendet återremitteras för att komplettera beslutsunderlaget med en rapport från arbetsgruppen om vad Lidhults-borna vill ha gjort och information om kostnad för kök i den tänkta samlingslokalen, anpassning av tillgängligheten i källarlokalen samt flytt av biblioteket.

Ärendet

Cargotec Sweden AB har behov av kontorslokaler i Lidhult och har framfört att gamla kommunhuset skulle vara lämpligt för detta. För att klara hela behovet av arbetsplatser så är förutsättningen att Cargotec hyr hela fastigheten.

Tekniska kontoret har förhandlat med Cargotec och föreslår i skrivelse den 30 april 2010 att tekniska utskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att teckna ett hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec samt ett överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 17 maj 2010 att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram ett förslag till hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec, samt ett förslag till överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Tekniska utskottet beslutade också att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa förslag till och kostnader för ersättningslokaler för bibliotek och samlingslokal. Tekniska utskottet förutsätter att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade.

En arbetsgrupp bestående av Lidhults-bor, politiker och tjänstemän är tillsatt för att ta fram förslag på alternativa platser till samlingslokalen och biblioteket. Pastorsexpeditionen planerar att flytta till egna lokaler. Hembygdsföreningen och Fotoklubben kan behålla sina nuvarande lokaler i källaren.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010 redovisade tekniska kontoret kostnader för och finansiering av ombyggnation av kommunhuset i Lidhult och överlåtelse av motionshall och kontorslokaler i Ljungby, samt förslag till ersättningslokal för samlingslokal.

Yrkanden

Alf Johansson (KB) yrkar att kommunstyrelsen får en rapport från arbetsgruppen innan beslut fattas.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar, med bifall av Roland Johansson (ALT) och Ann-Charlotte Wiesel (M), att kostnaden för kök i den tänkta samlingslokalen, flytt av biblioteket och tak på godsmagasinet i Lidhult ska utredas och presenteras för kommunstyrelsen.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar dessutom att alla lokaler måste vara tillgängliga.

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att komplettera beslutsunderlaget i enlighet med Alf Johanssons (KB) och Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkanden.

§122 Upphandling av ombyggnation av gamla kommunhuset i Lidhult

Ks2010/0308  055

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att utföra anbudsinfordran för totalentreprenad för ombyggnad av före detta kommunhuset i Lidhult till kontor, enligt redovisade utvärderingskriterier.

Upphandlingen sker under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.

Ärendet

Cargotec Sweden AB har behov av kontorslokaler i Lidhult och har framfört att gamla kommunhuset skulle vara lämpligt för detta. För att klara hela behovet av arbetsplatser så är förutsättningen att Cargotec hyr hela fastigheten.

För att kommunen ska kunna hyra ut fastigheten till kontorslokaler krävs en ombyggnation.

Tekniska kontoret föreslår den 31 maj 2010 att kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att utföra anbudsinfordran för totalentreprenad för ombyggnad av före detta kommunhuset i Lidhult enligt redovisade utvärderingskriterier.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§123 Taxa för återställning efter schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsutbyggnad

Ks2010/0257  310

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillfälligt sänka taxan med 50 % i de fall där ytan på återställningen efter schaktning är mindre än 5 m2.

Den tillfälliga taxan föreslås gälla endast för bredbandsutbyggnaden under begränsad tid 2010 – 2011.

Ärendet

Ljungby Energi planerar att utföra en större bredbandsutbyggnad i Ljungby under 2010 och 2011. Ljungby Energi uppskattar att ca 200 anslutningar kommer att ske med schaktning i befintliga gator. Ljungby kommun utför återställning och asfaltering efter schaktningsarbetena.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 3 maj 2010 förutsättningar som motiverar en tillfällig prissättning av taxan i samband med utbyggnaden.

Den tillfälliga taxan ska gälla

- endast för bredbandsutbyggnaden

- endast asfaltering av ytor mindre än 5 m2

- under begränsad tid 2010 - 2011.

Prissänkningen avser 50 % lägre pris där ytan på återställning är mindre än 5 m2.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt sänka taxan med 50 % i de fall där ytan på återställningen efter schaktning är mindre än 5 m2.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 maj 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillfälligt sänka taxan med 50 % i de fall där ytan på återställningen efter schaktning är mindre än 5 m2.

Den tillfälliga taxan föreslås gälla endast för bredbandsutbyggnaden under begränsad tid 2010 – 2011.

B

§124 Ansökan om kommunal borgen för nybyggnation av idrottshall vid Astradskolan

Ks2010/0306  821

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar borgen för max 17 mkr till Innebandyhallen i Ljungby AB för byggnation av en ny idrottshall vid Astradskolan, under förutsättning att parterna kommer överens om villkoren i hyresavtalet.

Kommunstyrelsen beslutar att det i hyresavtalet ska skrivas in att de föreningar som utövar sporter som kräver 8 meter i takhöjd ska få tillgång till idrottshallen för hemmamatcher och en träning i veckan.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens ordförande och tekniska utskottets vice ordförande att teckna hyresavtal med Innebandyhallen i Ljungby AB.

Ärendet

Innebandyhallen i Ljungby AB har ansökt om kommunal borgen för att bygga en ny idrottshall vid Astradskolan. Borgenssumman uppgår till 17 mkr vilket motsvarar produktionskostnaden enligt Innebandyhallen i Ljungby AB.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§125 Fri skolskjuts till annan skola

2009/0489  105

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra medborgarförslaget.

Kommunledningskontoret får dock i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolelever som har valt att gå på en annan skola inom Ljungby kommun än den som kommunen har hänvisat dem till, ska få åka med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan och vad en sådan möjlighet skulle kosta.

Ärendet

En medborgare har föreslagit fri skolskjuts till de elever som valt annan skola än den som kommunen har anvisat, för att förstärka väl fungerande landsbygds­skolor.

Kommunledningskontoret har utrett förslaget och redogör i skrivelse daterad 2010-03-26 att kommunen enligt skollagen inte är skyldig att anordna skolskjuts till elev i grundskolan som valt och fått plats i annan skola än den som kommunen anvisat, på grund av de oskäliga kostnader som kommunen då skulle drabbas av. Om kommunen väljer att införa en regel om fri skolskjuts till dessa elever måste den omfatta alla elever på alla skolor i hela kommunen på grund av den kommunala likställighetsprincipen.

Kommunledningskontoret bedömer att ett genomförande av medborgarförslaget skulle medföra ökade kostnader för kommunen och föreslår därför kommunstyrelsen besluta att inte genomföra medborgarförslaget.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 20 april 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT), med bifall av Nils-Erik Wetter (KD), yrkar att medborgarförslaget inte ska genomföras.

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget inte ska genomföras och att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolelever som har valt att gå på en annan skola inom Ljungby kommun än den som kommunen har hänvisat dem till, ska få åka med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan och vad en sådan möjlighet skulle kosta.

§126 Resepolicy för Ljungby kommun

2010/0187  100

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna resepolicyn för Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 28 april 2009 gett kommunledningskontoret i uppdrag att införa en gemensam bilpool för samtliga förvaltningar, enligt de förslag som tagits fram i bilpoolsutredningen. I uppdraget ingick att ta fram en resepolicy för resor i tjänsten, som ska omfatta både politiker och tjänstemän.

På arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2010 redovisade kommunledningskontoret ett förslag till resepolicy. Förslaget har därefter utretts ytterligare av representanter från samtliga förvaltningar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna resepolicyn för Ljungby kommun.

§127 Ryssbygymnasiet

Ks2010/0285  612

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta processen och ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att lämna anbud på Ryssbygymnasiet.

Eventuellt köpeavtal ska godkännas av kommunfullmäktige.

Ärendet

Landstinget Kronoberg har för avsikt att sälja RyssbyGymnasiet AB, en gymnasieskola med inriktning på bland annat skogsvård, jakt och viltvård, samt hotell och restaurang.

Ljungby kommun har i skrivelse till Landstinget Kronoberg den 8 april 2010 aviserat kommunens intresse att köpa gymnasieskolan.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2010 kommunstyrelsen att fortsätta processen med anbudsgivning.

Yrkanden

Nils-Erik Wetter (KD) yrkar att Ljungby kommun begär förlängd anbudstid för att komplettera ärendet med ytterligare beslutsunderlag.

Conny Simonsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT), Alf Johansson (KB), Lars Solling (FP), Karl-Gustaf Sundgren (C) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Nils-Erik Wetters (KD) yrkande om återremiss mot Conny Simonssons (S) med flera yrkande om att fortsätta anbudsprocessen och finner att kommunstyrelsen beslutar att fortsätta anbudsprocessen.

Reservation

Nils-Erik Wetter (KD) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet (bilaga 1).