Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-11-23

Sammanträde 2010-11-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Kerstin Wiréhn.

Beslutsärenden

2 Revidering av arvodesreglementet. - (Handlingar skickas ut efter personalutskottets extra sammanträde den 19 november)

3 Revidering av Instruktion för kommunalråd. - Marika Nilsson

4 Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen. - Marika Nilsson

5 Revidering av Reglemente för kommunrevisionen. -

6 Neddragning av deltidsbrandmän, budgetanpassning. - Carl Håkansson, Katarina Hildebrand

7 Tomtpriser för handels- och industritomter. - Bert Milling

8 Försäljning av del av fastigheten Byholma 1:2. - Bert Milling

9 Begäran från Ljungbybostäder AB om försäljning av fastigheter i Vittaryd.

10 Godkännande av avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet. - Roland Eiman

11 Arbetsgrupp för samordning av samhällsbetalda resor. - Roland Eiman

12 I nöden prövas vännen - om stöd till vänorten Silute. Svar på motion. - Jan Melkersson

13 Romers rätt. En strategi för Romer i Sverige. - Malin Söderberg

14 Ändring av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Bengt Gustafsson

Uppföljning

15 Utvärdering av de nya rutinerna för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar. - Bengt Gustafsson

16 Rapport ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

17 Intern kontroll: Beställning av arbeten och tjänster internt, tekniska kontoret. - Bo Dalesjö

18 Intern kontroll: Rättelser i PA-systemet. - Bo Dalesjö

19 Budgetuppföljning oktober 2010. - Bo Dalesjö, förvaltningscheferna

Information

20 Folkhälsokartläggning i Kronoberg. - Susann Swärd, FoU Kronoberg kl. 9.00 30 min

21 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

23 Redovisning av delegationsbeslut.

§218 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet Nominering till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening kan behandlas under dagens sammanträde och att den mobila läkarens verksamhet tas upp som en informationspunkt.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet Nominering till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening kan tas upp som ett extra ärende under dagens sammanträde.

Ordföranden frågar också om den mobila läkarens verksamhet kan tas upp som en informationspunkt.

Ordföranden meddelar att punkt 16 – Rapport om ekonomiskt bistånd och punkt 18 – Intern kontroll: Rättelser i PA-systemet utgår från dagordningen.

§219 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Folkhälsokartläggning i Kronobergs län.

Representant för FoU Kronoberg redovisar en folkhälsokartläggning som har gjorts i kommunerna, landstinget och länsstyrelsen i Kronobergs län.

I kartläggningen har analyser gjorts för att se vilka utmaningar som är gemensamma för länet och vilka som är specifika för kommunerna.

Det är bland annat att förebygga dåliga levnadsvanor kring alkohol och droger, barn och ungdomars psykiska ohälsa, ungdomsarbetslöshet, mobbning och dåliga uppväxtvillkor.

En länsgemensam folkhälsopolicy efterfrågas då en sådan skulle ge mer tyngd åt arbetet. Man eftersöker också mer samarbete med Linnéuniversitetet. Prioriterade områden är barn och ungdomar.

Representanten redovisar också statistik baserade på enkäter och undersökningar som har gjorts i länet och som jämför de olika kommunerna.

2. Mobila läkarens verksamhet i Ljungby kommun.

För att öka tryggheten för äldre i det egna hemmet har Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun i snart två år bedrivit ett samverkansprojekt med namnet Mobil läkare. Projektet finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen och bygger på en nära samverkan mellan en landstingsanställd läkare och kommunala hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Den mobila läkaren informerar kommunstyrelsen om sin verksamhet. Målgruppen han arbetar med är patienter i ordinärt boende som har svårt för att besöka vårdcentralen och är inskrivna i hemsjukvården.

Syftet är att erbjuda hembesök utifrån ett primärvårdperspektiv, att vara ett komplement till primärvårdens verksamhet och att öka tryggheten för de inskrivna.

En utvärdering visar att projektet upplevs som mycket positivt för både inskrivna, deras anhöriga och personal inom hemtjänsten. Dessutom effektiviserar verksamheten inskrivning inom landstingets sjukvård och reducerar kostnaden

§220 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar uppföljningen.

Ärendet

1. Utvärdering av de nya rutinerna för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar.

2. Intern kontroll: Beställning av arbeten och tjänster internt, tekniska kontoret.

3. Budgetuppföljning oktober 2010.

.

§221 Arvodesreglementet

KS2010/0582  024

Revidering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun, med följande förändringar:

· Valnämnden läggs till de grupper där ersättare enligt förslaget i § 1 inte ska få ersättning om de deltar i sammanträden utan att ha kallats till tjänstgöring,

· Fasta arvoden för 2:e vice ordförande i samtliga grupper stryks och posten som 1:e vice ordförande i samtliga grupper tillfaller oppositionen,

· Arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande höjs till 100 %.

Det reviderade Arvodesreglementet föreslås gälla från och med den 1 januari 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat ett nytt förslag till arvodesreglemente för Ljungby kommun.

Beredning

Personalutskottet beslutade den 10 november 2010 efter yrkande från Conny Simonsson (S) att återremittera ärendet till ett extra insatt sammanträde den 19 november.

Personalutskottet beslutade den 19 november 2010 att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på hela förslaget.

Ole Kongstad (V) yrkar att valnämnden läggs till de grupper där ersättare enligt förslaget i § 1 inte ska få ersättning om de deltar i sammanträden utan att ha kallats till tjänstgöring.

Anne Karlsson (S) yrkar att arvodet till gruppledare stryks.

Anne Karlsson (S) yrkar att 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen inte ska arvoderas.

Anne Karlsson (S) yrkar att sammanträdesarvode för samtliga ledamöter inte höjs, utan att reglementet utreds i en parlamentarisk grupp.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att fasta arvoden för 2:e vice ordförande i samtliga grupper stryks och att posten som 1:e vice ordförande i samtliga grupper tillfaller oppositionen.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande höjs till 100 %.

Sammanträdet ajourneras kl. 8.45-9.05.

Beslutsordning

1. Ordföranden ställer proposition på Ole Kongstads (V) yrkande att valnämnden läggs till de grupper där ersättare enligt förslaget i § 1 inte ska få ersättning om de deltar i sammanträden utan att ha kallats till tjänstgöring.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ole Kongstads yrkande att valnämnden läggs till de grupper där ersättare enligt förslaget i § 1 inte ska få ersättning om de deltar i sammanträden utan att ha kallats till tjänstgöring.

2. Ordföranden ställer alliansens förslag till revidering av arvodesreglementet med Ole Kongstads förslag om valnämnden mot Roland Johanssons (ALT) yrkande om avslag av alliansens förslag till revidering och finner att kommunstyrelsen beslutar att alliansens förslag ska vara grundförslag.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens förslag till revidering och nej-röst till Roland Johanssons (ALT) yrkande om avslag till hela förslaget. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 1 nej-röst. 7 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att alliansens förslag till revidering av arvodesreglementet ska vara grundförslag.

3. Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) yrkande att arvodet till gruppledare stryks mot alliansens förslag att gruppledare ska få 11300 kr om året i arvode. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag att gruppledare ska få 11300 kr om året i arvode.

4. Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) yrkande att 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen inte ska arvoderas mot alliansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för Anne Karlssons (S) yrkande att 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen inte ska arvoderas. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Anne Karlssons (S) yrkande att 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen inte ska arvoderas.

5. Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) yrkande att sammanträdesarvoden för samtliga ledamöter inte höjs utan att reglementet utreds i en parlamentarisk grupp mot alliansens förslag att sammanträdesarvodet höjs till 70 kr per påbörjad halvtimma och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för Anne Karlssons (S) yrkande att sammanträdesarvoden för samtliga ledamöter inte höjs utan att reglementet utreds i en parlamentarisk grupp . Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 6 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt alliansens förslag att höja sammanträdesarvoden till 70 kr för varje påbörjad halvtimma.

6. Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande att fasta arvoden för 2:e vice ordförande i samtliga grupper stryks och att posten som 1:e vice ordförande i samtliga grupper tillfaller oppositionen mot alliansens förslag att 2:e vice ordförande i samtliga grupper får arvode och att posten som 2:e vice ordförande tillfaller oppositionen medan posten som 1:e vice ordförande tillfaller majoriteten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) yrkande att fasta arvoden för 2:e vice ordförande i samtliga grupper stryks och att posten som 1:e vice ordförande i samtliga grupper tillfaller oppositionen. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande att fasta arvoden för 2:e vice ordförande i samtliga grupper stryks och att posten som 1:e vice ordförande i samtliga grupper tillfaller oppositionen.

7. Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande att arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande höjs till 100 % mot alliansens förslag att 1:e vice ordförande arvoderas 75 % . Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) yrkande att arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande höjs till 100 % . Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande att arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande höjs till 100 %.

§222 Instruktion för kommunalråd

KS2010/0558  003

Revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar alliansens förslag till Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun, med följande ändringar:

· Rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige,

· Utgångspunkten för Instruktion för kommunalråd är att det i Ljungby kommun ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun.

Enligt förslaget till instruktion ska det i Ljungby kommun finnas tre kommunalråd med varierande tjänstgöringsgrad. Kommunstyrelsens ordförande föreslås ha en tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka, vice ordförande 20 timmar/vecka och andre vice ordförande en tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka.

Förslaget innehåller också instruktioner för bland annat kommunalrådens ansvarsområden, information om verksamheten, rätten att närvara vid sammanträden, tillgänglighet och ersättning.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 9 november 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar, med bifall av Roland Johansson (ALT) och de socialdemokratiska ledamöterna, att utgångspunkten för Instruktion för kommunalråd är att det i Ljungby kommun ska finnas två kommunalråd på 100%, varav ett oppositionsråd.

Ole Kongstad (V) yrkar att rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige.

Beslutsordning

1. Ordföranden ställer Ole Kongstads (V) yrkande att rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige mot alliansens förslag att kommunstyrelsen ska äga rätten att utse nytt kommunalråd och finner att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska äga rätten att utse nytt kommunalråd.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att kommunstyrelsen ska utse nytt kommunalråd och nej-röst för att kommunfullmäktige ska utse nytt kommunalråd.

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 8 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att rätten att utse nytt kommunalråd då ordinarie kommunalråd är sjukskriven under en längre tid ska ligga hos kommunfullmäktige.

2. Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att utgångspunkten för Instruktion för kommunalråd är att det i Ljungby ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd mot alliansens förslag att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd på 100 + 50 + 100 %. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att det ska finnas två kommunalråd på 100 % varav ett oppositionsråd och nej-röst för att det ska finnas tre kommunalråd. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att utgångspunkten för Instruktion för kommunalråd är att det i Ljungby ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

§223 Reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun

KS2010/0557  003

Revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar alliansens förslag till Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun, med följande ändringar:

· Utgångspunkten för Reglemente för kommunstyrelsen är att det i Ljungby kommun ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ändring av Reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

De föreslagna ändringarna i reglementet gäller dels § 11 där man föreslår att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd. Till kommunalråd ska utses kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

I det reglemente som nu gäller står att det i Ljungby kommun ska finnas två förtroendevalda heltidstjänster benämnda kommunalråd och oppositionsråd.

Till kommunalråd/oppositionsråd ska utses kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande.

Det andra förslaget till ändring i reglementet för kommunstyrelsen gäller § 21 där man föreslår att även andre vice ordförande får underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen om ordföranden eller förste vice ordföranden inte har möjlighet att göra det.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 9 november 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att utgångspunkten för Reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun är att det ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

Ole Kongstad (V) yrkar att stycket om styrkebalansen mellan partierna vid tjänstgöring av ersättare stryks i § 12.

Beslutsordning

1. Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande att utgångspunkten för Reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun är att det ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd mot alliansens förslag att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd på 100 + 50 + 100 %. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att det i Ljungby kommun ska finnas tre kommunalråd.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att det ska finnas tre kommunalråd och nej-röst för att det ska finnas två kommunalråd på 100 % varav ett oppositionsråd. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att utgångspunkten för Reglemente för kommunstyrelsen i Ljungby kommun är att det i Ljungby ska finnas två kommunalråd på 100 %, varav ett oppositionsråd.

2. Ordföranden ställer Ole Kongstads (V) yrkande att stycket om styrkebalansen mellan partierna vid tjänstgöring av ersättare stryks i § 12 mot alliansens förslag till reglemente och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

§224 Reglemente för kommunrevisionen

KS2010/0565  003

Revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente för kommunrevisionen i Ljungby kommun med tillägget att det i reglementet ska stå att fyra av ledamöterna ska vara från majoriteten och att tre av ledamöterna ska vara från oppositionen inklusive ordföranden.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat ett nytt förslag till Reglemente för kommunrevisionen i Ljungby kommun.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 10 november 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Reglemente för kommunrevisionen i Ljungby kommun.

§225 Rekrytering av deltidsbrandmän

KS2010/0547  015

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att räddningstjänstens deltidsstyrka dras ned, från sex till fem personer, och att tekniska kontoret kontinuerligt återrapporterar till tekniska utskottet om effekterna av detta. Rekrytering till deltidsstyrkan i Lidhult ska fortsätta.

Tekniska utskottet får i uppdrag att tillsammans med socialnämndens arbetsutskott se över möjligheten att låta räddningstjänsten ta över fixar-verksamheten från socialförvaltningen.

Ärendet

Tekniska kontoret redovisar den 29 oktober 2010 behov av att rekrytera deltidsbrandmän på grund av att brandpersonal slutat. I dagsläget består beredskapsgruppen av sex personer. Om denna storlek på styrkan ska behållas behöver räddningstjänsten rekrytera minst två personer. Om beredskapsstyrkans storlek ska minska behövs ingen rekrytering.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet förslår den 8 november 2010 kommunstyrelsen att besluta att räddningstjänstens deltidsstyrka dras ned, från sex till fem personer, och att tekniska kontoret kontinuerligt återrapporterar till tekniska utskottet om effekterna av detta. Rekrytering till deltidsstyrkan i Lidhult ska fortsätta.

§226 Tomtpriser för handels- och industritomter

Ks2010/0450  356

Höjning av taxa

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

att industrimarkspriset justeras i Ljungby stad till 35 kr/m2,

att tomtpriset för handelstomter fastställs till 95 kr/m2,

att tillägget för grovplanering, där det utförts, skall vara 45 kr/m2,

och att ett tillägg för skyltläge mot väg E4 och väg 25 om 20 kr/m2 införs.

De justerade tomtpriserna föreslås gälla från och med 2011-07-01.

Kommunstyrelsen beslutar också att hela Rosendal-området har skyltläge och att Karlsro-området har skyltläge enligt tekniska kontorets förslag 2010-10-26 bilaga 7.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 1 juni 2010 åt tekniska utskottet att titta på taxekonstruktionen för industri- och handelstomter.

Tekniska kontoret skriver den 6 september 2010 att kommunens gällande pris för industritomter idag är lägst 20 kr/ m2 för marken med tillägg på 40 kr/m2 där grovplanering har utförts. Ljungby kommun har tidigare tagit 2.5 gånger industrimarkspriset för handelstomter, det vill säga 50 kr/m2, med tillägg på 40 kr/m2 där grovplanering har utförts. För att närma sig kostnadstäckning för de nya områdena Karlsro och Rosendal borde dessa priser höjas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 november 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

att industrimarkspriset justeras i Ljungby stad till 35 kr/m2,

att tomtpriset för handelstomter fastställs till 95 kr/m2,

att tillägget för grovplanering, där det utförts, skall vara 45 kr/m2,

och att ett tillägg för skyltläge mot väg E4 och väg 25 om 20 kr/m2 införs.

De justerade tomtpriserna föreslås gälla från och med 2011-07-01.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att hela Rosendal-området har skyltläge och att Karlsro-området har skyltläge enligt tekniska kontorets förslag 2010-10-26 bilaga 7.

§227 Försäljning av del av fastigheten Byholma 1:2

KS2010/0542  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Arne Nilsson om överlåtelse av del av fastigheten Byholma 1:2 för en köpeskilling om 470000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 29 oktober 2010 upprättat ett preliminärt avtal med Arne Nilsson i vilket Ljungby kommun överlåter ett område skogsmark om ca 16.7 ha av fastigheten Byholma 1:2 för en köpeskilling om 470000 kronor.

Marken säljs efter anbudsinfordran då Arne Nilssons anbud var det bästa av två.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 8 november 2010 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Arne Nilsson om överlåtelse av del av fastigheten Byholma 1:2 för en köpeskilling om 470000 kronor.

§228 Begäran från Ljungbybostäder AB om försäljning av fastigheter i Vittaryd

KS2010/0570  253

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta Ljungbybostäder AB sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd.

Ärendet

Styrelsen för Ljungbybostäder AB uppdrog den 23 september 2010 åt Ljungbybostäders VD att försöka sälja bolagets fastigheter i Vittaryd.

I en skrivelse daterad den 15 november 2010 begär Ljungbybostäder AB att få sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på förslaget att sälja Ljungbybostäder ABs fastigheter i Vittaryd.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta Ljungbybostäder AB sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om avslag på förslaget att sälja Ljungbybostäder ABs fastigheter i Vittaryd mot sitt eget förslag att låta Ljungbybostäder AB sälja fastigheterna Ingelstad 1:50, Ingelstad 1:51 och Ingelstad 8:30 i Vittaryd. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att Ljungbybostäder ABs fastigheter i Vittaryd får säljas.

§229 Avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet

Ks2010/0447  190

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade avtalet med Älmhults kommun om överförmyndarverksamhet.

Ärendet

Kommunledningskontoret har fått en förfrågan från Älmhults kommun om Ljungby kommun kan åta sig uppdraget att administrera och handlägga ärenden enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet åt Älmhults kommun.

Förfrågan har beretts genom dialog mellan kommunledningskontoren i Ljungby och Älmhult. Kommunjuristen och överförmyndaren i Ljungby har därefter tagit fram avtalsförslag som är kommunicerat med Älmhult, enligt kommunledningskontorets skrivelse den 13 september 2010.

För att klara arbetsuppgiften behöver Ljungby kommun förstärka med ytterligare en jurist.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 kommunstyrelsen teckna avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet. Avtalet ska bygga på självkostnadsprincipen och följas upp efter 6 månader och därefter årligen i samband med att överförmyndaren lämnar verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2010 att teckna avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet. Avtalet ska bygga på självkostnadsprincipen och följas upp efter 6 månader och därefter årligen i samband med att överförmyndaren lämnar verksamhetsberättelse.

Kommunledningskontoret föreslår den 15 november 2010 kommunstyrelsen att godkänna det upprättade avtalet om överförmyndarverksamhet.

§230 Arbetsgrupp för samordning av samhällsbetalda resor

KS2010/0553  530

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tre politiker ska ingå i arbetsgruppen; en ledamot i presidiet för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott vardera.

Dessutom ska en tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret ingå i arbetsgruppen.

Syftet med arbetsgruppen är att styra arbetet med de samhällsbetalda resorna för en maximal samordningsvinst och att öka resandet med kollektivtrafik i allmänhet.

Arbetsgruppen upphör när uppdraget är genomfört.

Ärendet

All handläggning av samhällsbetalda resor som färdtjänst, skolskjuts, med mera, ligger sedan 2009 inom kommunledningskontorets verksamhetsområde. Målet med den sammanslagna handläggningen är att samordna resandet och att begränsa kostnadsökningen.

Kommunledningskontoret föreslår i en skrivelse den 1 november 2011 att en arbetsgrupp tillsätts för att styra arbetet med de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun. Styrningen av frågorna bör göras över nämndsgränserna för att kunna åstadkomma en maximal samordningsvinst.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 november 2010 att kommunstyrelsen beslutar att tre politiker ska ingå i arbetsgruppen; en ledamot i presidiet för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott vardera.

Dessutom ska en tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret ingå i arbetsgruppen.

Syftet med arbetsgruppen är att styra arbetet med de samhällsbetalda resorna för en maximal samordningsvinst och att öka resandet med kollektivtrafik i allmänhet.

Arbetsgruppen upphör när uppdraget är genomfört.

§231 I nöden prövas vännen - om stöd till vänorten Silute

KS2009/0355  142

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ber vänortsföreningen att undersöka vilka hjälpbehov som finns i Silute, Litauen, och i första hand administrera hjälpen inom ramen för sin verksamhet. Om vänortsföreningen finner att det finns ytterligare behov av hjälp är de välkomna att ta upp frågan med Ljungby kommun.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion att kommunledningskontoret får i uppgift att undersöka på vilket sätt Ljungby kommun kan stödja sin vänort Silute i Litauen som befinner sig i en svår situation med hög arbetslöshet och sänkta löner.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 18 oktober 2010 att det finns en vänortsförening som bildades 1992 med syfte att främja kulturellt utbyte, hjälpverksamhet och att förmedla kontakter inom områdena kultur, utbildning, ungdomsutbyte och idrott. På grund av det stora behov som finns i Silute utgör hjälpverksamheten en stor del av vänortsföreningens aktiviteter.

Kommunledningskontoret anser att vänortsföreningen har en bra bild av det hjälpbehov som finns i Silute och att initiativ om ytterligare stöd till Silute därför bör komma från vänortsföreningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 november 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ber vänortsföreningen att undersöka vilka hjälpbehov som finns i Silute, Litauen, och i första hand administrera hjälpen inom ramen för sin verksamhet. Om vänortsföreningen finner att det finns ytterligare behov av hjälp är de välkomna att ta upp frågan med Ljungby kommun.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

§232 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige

KS2010/0466  072

Remissyttrande

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Integrations- och jämställdhetsdepartementet som svar på deras remiss.

Ärendet

Ljungby kommun har fått möjligheten att yttra sig över regeringens betänkande SOU (2010:55) Romers rätt – en strategi för romer i Sverige.

Kommunledningskontoret skriver i ett förslag till yttrande den 13 oktober 2010 att det är viktigt att förtroendeklyftan mellan romer och majoritetssamhället överbryggas. Kommunledningskontoret föreslår därför att Ljungby kommun ställer sig positiv till att en sannings- och försoningskommission inrättas för att kartlägga och dokumentera de övergrepp som begåtts mot den romska minoriteten.

Ljungby kommun föreslås också ställa sig positiv till förslagen om

· ett inrättande av ett tidsbegränsat sekretariat som utgör den organisatoriska motorn för den nationella strategin för romer,

· en romsk ungdomsledareakademi som utbildar romska ungdomar som vill engagera sig i samhällsfrågor,

· brobyggare mellan skola och romska familjer och statsbidrag för kompetenshöjande utbildningsinsatser inom området,

· en satsning på modersmålsundervisning.

Kommunledningskontoret ifrågasätter förslaget att avskriva skulder för studier inom grundvux för personer med romskt språk och kulturbakgrund eftersom det istället kan slå tillbaka på den romska gruppen då det kan ses som en orättvis särbehandling.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 november 2010 att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Integrations- och jämställdhetsdepartementet som svar på deras remiss.

§233 Ändring av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

2010/0386  318

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Årligt och särskilt driftbidrag lämnas bara om Trafikverket lämnar statsbidrag.

Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

Särskilt driftbidrag till byggnads-, iståndsättnings- och beläggningsarbeten lämnas med 15 % av den statsbidragsgrundande kostnaden. Stats- och kommunbidragen tillsammans får dock inte överstiga 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

• Bidrag till redskap och förrättningar lämnas inte.

• De ändrade bidragsreglerna gäller från 2011-01-01.

Ärendet

Med anledning av att budgetramen för bidrag till enskild väghållning har höjts med 0,7 Mkr år 2011 föreslår tekniska kontoret den 10 augusti 2010 att kommunfullmäktige ändrar gällande bidragsregler.

Kommunala och statliga bidrag till rubricerade vägar beräknas på de kostnader Trafikverket godkänt. Bidrag lämnas dels som ett årligt driftbidrag till det löpande vägunderhållet och dels som ett särskilt driftbidrag till större förbättringsarbeten och beläggningar. Årligt driftbidrag betalas till samtliga vägar och särskilt driftbidrag till ett mindre antal vägar efter Trafikverkets särskilda behovsprövning.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att

Årligt och särskilt driftbidrag lämnas bara om Trafikverket lämnar statsbidrag.

Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 % av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.

Särskilt driftbidrag till byggnads-, iståndsättnings- och beläggningsarbeten lämnas med 15 % av den statsbidragsgrundande kostnaden. Stats- och kommunbidragen tillsammans får dock inte överstiga 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.

• Bidrag till redskap och förrättningar lämnas inte.

• De ändrade bidragsreglerna gäller från 2011-01-01.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att de kommunala bidragen villkoras så att bidrag endast betalas ut till de vägföreningar som skickar in sin årsredovisning till Ljungby kommun.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Ole Kongstads (V) yrkande att de kommunala bidragen villkoras så att bidrag endast betalas ut till de vägföreningar som skickar in sin årsredovisning till Ljungby kommun mot tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

§234 Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening

Ks2010/0578  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nominera följande personer att väljas till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening:

1. Ann-Charlotte Wiesel (M)

2. Carina Bengtsson (C)

3. Anne Karlsson (S)

Ärendet

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder sina medlemmar att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen.

De personer som nomineras ska ha förtroendeuppdrag hos den nominerande kommunen. Valberedningen har som mål att tillsätta en styrelse med män och kvinnor från olika delar av landet som representerar medlemskommuner av olika storlek.

Presidiet i kommunstyrelsen i Ljungby föreslår att kommunstyrelsen nominerar följande personer:

1. Ann-Charlotte Wiesel (M)

2. Carina Bengtsson (C)

3. Anne Karlsson (S)

§235 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Tekniska utskottets protokoll 2010-11-08. §§ 93-97.

2. Arbetsutskottets protokoll 2010-11-09, §§ 52-56.

3. Delegationsbeslut rörande markärenden m.m. som fattats av tekniska kontoret under oktober 2010.

4. Delegationsbeslut rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark som fattats av tekniska kontoret under maj – oktober 2010.

5. Delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under oktober 2010.

§236 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län riktade den 12 april 2010 en anmärkning om uppföljning av årsräkningar mot överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun. Överförmyndaren har därefter vidtagit åtgärder med anledning av anmärkningen. Länsstyrelsen meddelar den 9 november 2010 att åtgärderna bedöms som tillräckliga och avslutar ärendet.

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län riktade den 23 augusti 2010 en anmärkning mot överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun på grund av att huvudmannen inte underrättats om arvodesbeslutet. Överförmyndaren har därefter vidtagit åtgärder som länsstyrelsen bedömer som tillräckliga och meddelar den 10 november 2010 att man avslutar ärendet.

3. Skrivelse från Lagans Samhällsförening med önskemål om att kommunen avstår från att riva gamla Åbyskolan.

4. Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Sveriges kommuner och landsting informerar den 12 november 2010 om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

5. VoB Kronoberg budget 2011, plan 2011-2013.

6. VoB Kronoberg protokoll 2010-09-28, §§ 25-36.

7. Protokoll från styrelsen för Ljungby Energinät AB 2010-06-07, §§ 5-6.

8. Protokoll från styrelsen för Ljungby Energinät AB 2010-09-20, § 7.

9. Protokoll från styrelsen för Ljungby Energi AB 2010-06-07, §§ 13-14.

10. Protokoll från styrelsen för Ljungby Energi AB 2010-09-20, §§ 15-17.

11. Protokoll från styrelsen för Ljungby Energi AB 2010-10-18, §§ 18-19.

12. Kronprinsessparet tackar för gåvan i samband med sitt bröllop den 19 juni i år.