Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-05-10

Sammanträde 2011-05-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars Solling.

Beslutsärenden

2 Taxa för tillståndshantering av explosiva varor. - Alf Carlsson, Anna Andersson

3 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. - Alf Carlsson, Anna Andersson

4 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten. - Patrik Moberg

5 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2010. - Magnus Johansson

6 Väsentlighets- och riskanalys samt kontrollplan för 2011. - Bo Dalesjö

7 Förfrågningsunderlag för upphandling av lastbil. - Ronnie Björkström

8 Försäljning av måltider till Lingbygdens friskola. - Annica Thor Lindberg

9 Återställ Ljungsjön och strandområdet runtom. Svar på motion. - Per Mårtensson

10 Projekt Restaurering av Ljungsjön. - Per Mårtensson

11 Anbudsinfordran för snöröjning. - Per Mårtensson

12 Belys sista biten av Axel Ångbagares gata och industribron. - Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

13 Tillsättande av teknisk chef. - Roland Eiman

14 Resultatbalansering för tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand

15 Markanvisningsavtal för Rosendals industriområde vid Ljungby södra infart. - Per-Olov Almqvist

16 Förvärv av fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2. - Per-Olov Almqvist

17 Försäljning av del av fastigheten Sundet 1:1. - Bert Milling

18 Val av representanter till länets jämställdhetsråd 2011-2012.

Uppföljning

19 Budgetuppföljning mars. - Magnus Johansson

20 Hållplats Hammaren. - Magnus Johansson, Bertil Sandell- representant för Hållplats Hammaren

21 Projekt Bolmenbygden. - Josefin Granrot

22 Uppföljning av inflytandedagen och information om ungdomsrådet. - Malin Söderberg och ungdomar

Information

23 Planärenden och den nya plan- och bygglagen. - Henrik Johansson

24 Framtida samarbete med övriga kommuner i Konsument Småland. -Katarina Koch, Jan Melkersson

25 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

27 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§108 Taxa för tillståndshantering av explosiva varor

Ks2010/0604  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och byggnämnden ansvaret för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillståndshantering av explosiva varor enligt följande:

Försäljning/förvaring

Explosiva varor/fyrverkerier

Godkännande av föreståndare

Nytt tillstånd

Förlängt*

Nytt tillstånd

Förnyat **

Förlängt***

2800 kronor

2100 kronor

Ingår

700 kronor

Ingår

* Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga

dokument för tillståndshandläggningen debiteras en lägre avgift.

Har förändring skett i verksamheten ska nytt tillstånd sökas.

** Om föreståndaren byts ut eller om tillståndet enbart ska förnyas tas en mindre
avgift ut.

***Vid förlängning av tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt lagen om brandfarliga varor. Den 1 september 2010 trädde den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Kommunerna tog då över polismyndighetens uppgifter för tillståndsprövning och tillsyn av explosiva varor. Näringsidkare ska nu ansöka hos kommunen när det gäller förvärv, förvaring, handel och överföring inom Sverige gällande explosiva varor.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 24 november 2010 att föreslå att kommunfullmäktige antar taxa för tillståndshantering av explosiva varor enligt följande:

Försäljning/förvaring

Explosiva varor/fyrverkerier

Godkännande av föreståndare

Nytt tillstånd

Förlängt*

Nytt tillstånd

Förnyat **

Förlängt***

2800 kronor

2100 kronor

Ingår

700 kronor

Ingår

* Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga

dokument för tillståndshandläggningen debiteras en lägre avgift.

Har förändring skett i verksamheten ska nytt tillstånd sökas.

** Om föreståndaren byts ut eller om tillståndet enbart ska förnyas tas en mindre
avgift ut.

***Vid förlängning av tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 april 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och byggnämnden ansvaret för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för tillståndshantering av explosiva varor enligt följande:

Försäljning/förvaring

Explosiva varor/fyrverkerier

Godkännande av föreståndare

Nytt tillstånd

Förlängt*

Nytt tillstånd

Förnyat **

Förlängt***

2800 kronor

2100 kronor

Ingår

700 kronor

Ingår

* Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga

dokument för tillståndshandläggningen debiteras en lägre avgift.

Har förändring skett i verksamheten ska nytt tillstånd sökas.

** Om föreståndaren byts ut eller om tillståndet enbart ska förnyas tas en mindre
avgift ut.

***Vid förlängning av tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

§109 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Ks2010/0247  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen ska vara 700 kronor per hel timme handläggningstid och att tillämpningen av taxan regleras enligt miljö- och byggnämndens förslag daterat 2011-03-01.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddsförordningen över solarieverksamheter. Ansvaret innebär att miljö- och byggnämnden ska ta emot och granska anmälningar från anmälningspliktiga solarieverksamheter och kontrollera att de följer kraven på strålskydd.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 mars 2011 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen daterat 2011-03-01.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 april 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen ska vara 700 kronor per hel timme handläggningstid och att tillämpningen av taxan regleras enligt miljö- och byggnämndens förslag daterat 2011-03-01.

§110 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten

Ks2011/0223  732

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- - Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering av val av utförare i hemtjänsten (LOVen) ska göras ett år efter införandet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun för att öka kvalitén och självbestämmandet.

Socialförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag som socialnämnden godkände med vissa ändringar den 16 mars 2011. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 april 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- - Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Arbetsutskottet föreslår också att en utvärdering av val av utförare i hemtjänsten (LOVen) görs ett år efter införandet.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar för Socialdemokraterna, med instämmande av Kerstin Wiréhn (V) för Vänsterpartiet, att kollektivavtal ska vara ett skallkrav i upphandlingsunderlaget.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar:

· Att sista meningen på sidan 1 ”Högskoleutbildning hos denne är inget krav” stryks,

· Att kravet ”Ansvarig för verksamheten ska ha relevant högskoleutbildning” läggs till på sidan14 i andra meningen under rubriken ”Ansvarig för verksamheten”,

· Att första meningen under rubriken ”Trygghetslarm” på sidan 5 ändras så att det står ”Utföraren ska åta sig att åtgärda trygghetslarm för de omsorgstagare som har valt utföraren.”, istället för ”Utföraren får åta sig att åtgärda trygghetslarm för de omsorgstagare som har valt utföraren.”, samt att andra meningen under samma rubrik stryks,

· Att rubriken ”Endast delegerade HSL-insatser” med tillhörande text på sidan 5 stryks,

· Att det anges en miniminivå om 400 timmar per månad under rubriken ”Kapacitetstak” på sidan 6.

Beslutsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkande om krav på kollektivavtal och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Kerstin Wiréhns (V) yrkanden, ett i taget, och finner att kommunstyrelsen beslutar att samtliga yrkanden ska avslås.

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

§111 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2010

Ks2011/0263  046

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2010 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2010.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 april 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2010 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§112 Väsentlighets- och riskanalys samt kontrollplan för 2011

Ks2011/0224  042

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att under 2011 ska följande internkontroller göras inom kommunledningskontoret:

· PA-systemet och

· Verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att under 2011 ska följande internkontroller göras inom tekniska kontoret:

· VA-försörjning

· Korruption

Ärendet

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys.

Under arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2011 tar arbetsutskottet fram förslag till områden som bör ingå i planen för intern kontroll 2011.

Under tekniska utskottets sammanträde den 20 april 2011 görs en väsentlighets- och riskanalys för tekniska kontorets verksamhetsområde.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 april 2011 att kommunstyrelsen fastställer följande plan för intern kontroll inom kommunledningskontoret år 2011:

PA-systemet

En kontroll genomförs genom att en avstämning av den kravspecifikation som användes vid upphandlingen av systemet genomförs.

Personalchefen genomför den interna kontrollen och rapporterar till kommunstyrelsen under 2011.

Verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut

En kontroll av att samtliga kommunfullmäktiges beslut och uppdrag är genomförda.

Kontrollen utförs av kommunsekreteraren och rapporteras till kommunstyrelsen 2011.

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att besluta att VA-försörjning och korruption är områden inom tekniska kontorets verksamhetsområde som ska bli föremål för internkontroller.

§113 Förfrågningsunderlag för upphandling av lastbil

KS2011/0246  305

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att genomföra upphandlingen av lastbil. Anbudsutvärderingen ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 50 %

2. Funktion och utrustning enl. kravspecifikation 40 %

3. Service och garanti 10 %

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett förfrågningsunderlag för upphandling av lastbil. Den lastbil som används till underhållsarbete på kommunens ledningsnät och VA-anläggningar har gått söner och en annan behövs.

Enligt tekniska kontoret saknas utbud av begagnade lastbilar som uppfyller kravspecifikationen och kommunen föreslås begära in pris på en ny lastbil.

Viktning av utvärderingskriterier föreslås utföras enligt följande:

1. Pris 50 %

2. Funktion och utrustning enl. kravspec. 40 %

3. Service och garanti 10 %

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att genomföra upphandlingen av lastbil och att anbudsutvärderingen ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 50 %

2. Funktion och utrustning enl. kravspecifikation 40 %

3. Service och garanti 10 %

§114 Försäljning av måltider till Lingbygdens friskola

KS2011/0199  611

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen åtar sig att leverera måltider till marknadsmässiga villkor till Lingbygdens Friskola. Åtagandet gäller under en övergångsperiod höstterminen 2011, dock längst till och med den 31 december 2011. Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2011 att kommunen ska arbeta aktivt för att skolan i Södra Ljunga ska kunna fortsätta sin verksamhet som friskola.

Ärendet

Lingbygdens friskola efterfrågar den 29 mars 2011 en offert på måltider till skolan under höstterminen 2011 med möjlighet till förlängning. Offerten bör baseras på samma antal portioner som idag levereras till Södra Ljungaskolan och pris per portion.

Tekniska kontoret svarar den 6 april 2011 att tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att kostavdelningen erbjuder Lingbygdens Friskola att köpa lunchmåltider utifrån ett självkostnadspris.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att besluta att kommunen åtar sig att leverera måltider till marknadsmässiga villkor till Lingbygdens Friskola. Åtagandet gäller under en övergångsperiod höstterminen 2011, dock längst till och med den 31 december 2011. Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2011 att kommunen ska arbeta aktivt för att skolan i Södra Ljunga ska kunna fortsätta sin verksamhet som friskola.

§115 Återställ Ljungsjön och strandområdet runtom

KS2010/0223  336

Svar på motion.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till att arbetet med restaurering av Ljungsjön redan är igång och har varit det sedan 2006.

Ärendet

Alf Johansson har för Kommunens Bästa i april 2010 lämnat in en motion i vilken föreslås att Ljungsjön och området däromkring fräschas upp för att bli ett område för rekreation och fritid. Motionären föreslår att tekniska kontoret återställer Ljungsjön och dess närområde.

Beredning

Länsstyrelsen beviljade år 2006 statligt bidrag till Ljungby kommun för att undersöka möjligheten att återskapa Ljungsjön. Området runt Ljungsjön röjdes upp, den före detta sjön grävdes ur och efteråt togs vattenprover med gott resultat.

Tekniska kontoret skriver i maj 2010 att gatu- och parkavdelningen vill gå vidare med projektet att gräva ur och återskapa Ljungsjön samt iordningställa grillplatser och vindskydd. Tekniska kontoret beräknar att hela projektet kommer att kosta 800000 kronor.

Tekniska utskottet uppdrog den 14 juni 2010 åt tekniska kontoret att ansöka om statligt naturvårdsbidrag till restaurering av Ljungsjön med kringliggande område.

Tekniska kontoret skriver den 7 april 2011 att Länsstyrelsen beviljat ansökan om bidrag med 50 % av totalkostnaden, högst 400000 kronor. Länsstyrelsen anger i sitt beslut att arbetet kan inledas under 2011 och ska vara helt färdigt under 2012.

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till att arbetet med restaurering av Ljungsjön redan är igång och har varit det sedan 2006.

§116 Projekt Restaurering av Ljungsjön

KS2011/0268  336

Beslut

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska kontoret att ta fram förslag till omdisponering i investeringsbudgeten för att kunna genomföra restaureringen av Ljungsjön.

Ärendet

Länsstyrelsen beviljade år 2006 statligt bidrag till Ljungby kommun för att undersöka möjligheten att återskapa Ljungsjön. Området runt Ljungsjön röjdes upp, den före detta sjön grävdes ur och efteråt togs vattenprover med gott resultat.

Tekniska kontoret skriver i maj 2010 att gatu- och parkavdelningen vill gå vidare med projektet att gräva ur och återskapa Ljungsjön samt iordningställa grillplatser och vindskydd.

Beredning

Tekniska utskottet uppdrog den 14 juni 2010 åt tekniska kontoret att ansöka om statligt naturvårdsbidrag till restaurering av Ljungsjön med kringliggande område.

Tekniska kontoret skriver den 7 april 2011 att Länsstyrelsen beviljat ansökan om bidrag med 50 % av totalkostnaden, högst 400000 kronor. Länsstyrelsen anger i sitt beslut att arbetet kan inledas under 2011 och ska vara helt färdigt under 2012.

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att ge i uppdrag till tekniska kontoret att ta fram förslag till omdisponering i investeringsbudgeten för att kunna genomföra restaureringen av Ljungsjön.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§117 Anbudsinfordran för snöröjning

KS2011/0229  314

Beslut

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska kontoret att genomföra upphandlingen av snöröjning. Anbudsutvärderingen för entreprenaden ska ske utifrån följande kriterium.

1. Pris 100 %

Ärendet

Tekniska kontoret avser att utföra upphandling av snöröjning av kommunala gator och cykelvägar som inte röjs av gatu- och parkavdelningen själva. Upphandlingen styrs av de riktlinjer för snöröjning som antogs av tekniska utskottet den 24 februari 2011.

Avtalen beräknas träda i kraft den 1 oktober 2011 och gälla i tre år. Därefter kan avtalet förlängas ett år.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att uppdra till tekniska kontoret att genomföra upphandlingen av snöröjning och att anbudsutvärderingen för entreprenaden ska ske utifrån följande kriterium.

1. Pris 100 %

§118 Belys sista biten av Axel Ångbagares gata

KS2011/0093  317

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att ge i uppdrag till tekniska kontoret att sätta upp belysning vid industribron.

Finansiering sker genom kontot för belysning längsmed GC-vägar i Ljungby.

Ärendet

I ett medborgarförslag den 16 februari 2011 föreslås att sista biten av Axel Ångbagares gata och industribron bör belysas. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att sträckan är mycket mörk och detta inbjuder till brott. Belysning av sträckan skulle bli både vackert och fylla en funktion.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret svarar den 2 mars 2011 att det aktuella området inte är brottsutsatt, men håller med om att det är mörkt och kan upplevas som otryggt. Ljungby kommun arbetar aktivt för att bli en ännu tryggare kommun.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att besluta att ge i uppdrag till tekniska kontoret att sätta upp belysning vid industribron.

Finansiering sker genom kontot för belysning längsmed GC-vägar i Ljungby.

§119 Tillsättande av teknisk chef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jan Bernhardsson som teknisk chef och ger personalutskottet i uppdrag att förhandla om anställningsvillkoren.

Ärendet

Ordföranden i tekniska utskottet informerar om att intervjuer genomförts med kandidater till tjänsten som tekniska chef. Förtroendevalda, personal, fackliga representanter och kommunchefen har intervjuat kandidaterna och enats om att föreslå Jan Bernhardsson, nuvarande fastighetschef i Ljungby kommun, som ny teknisk chef.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar att anställa Jan Bernhardsson som teknisk chef och ger personalutskottet i uppdrag att förhandla om anställningsvillkoren.

Conny Simonsson (S) med instämmande av Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

§120 Resultatbalansering för tekniska kontoret

KS2011/0101  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelningen av tekniska kontorets resultatbalanserade medel.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-05 om resultatbalansering av driftbudgeten mellan åren 2010 och 2011. För tekniska kontoret innebär beslutet en balansering med 6305 tkr fördelat på husavdelningen 2143 tkr och övriga tekniska kontoret 4 162 tkr. I de balanserade medlen ingår belopp från tidigare år. Husavdelningens överförda medel har minskats med 394 tkr från tidigare års underskott. Övriga tekniska kontorets medel har ökats med 1945 tkr från 2009 års överskott och 400 tkr har överförts till 2012.

Husavdelningens belopp på 2143 tkr består av överförd budget till:

· Underhåll av fastigheten Grand med 1000 tkr

· Flyttning av bibliotek i Lidhult med 1257 tkr

· Strategi för energieffektiviseringar kallat energismart med 280 tkr

· Samt en minskning med 394 tkr från tidigare års underskott

För tekniska kontorets belopp på 4162 tkr föreslås följande fördelning:

· Röjning av kommunala tomter och mark med 1595 tkr vardera för åren 2011 och 2012

· Parkenheten 500 tkr till utsmyckning i Ljungby kommun

· Kostavdelningen 472 tkr till kostnader i samband med evakuering av Kungshögsskolans kök

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen besluta att godkänna fördelningen av tekniska kontorets resultatbalanserade medel.

§121 Markanvisningsavtal inom Rosendals verksamhetsområde vid Ljungby södra infart

KS2011/0243  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet avseende fastigheten Berghem 1:7 mellan Hemfosa Stockholm AB och Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 18 april 2011 att kommunstyrelsen under år 2010-2011 fört en dialog med bolaget Hemfosa Stockholm AB angående ett förslag bolaget presenterat om handel och besöksverksamhet på fastigheten Berghem 1:7. Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till markanvisningsavtal med bolaget med syfte att särskilda villkor mellan kommunen och bolaget ska uppfyllas innan köpekontrakt tecknas. När villkoren i markanvisningsavtalet uppfyllts avser Ljungby kommun och Hemfosa Stockholm AB teckna köpekontrakt för området.

I markanvisningsavtalet har området delats in i västra och östra området. För det östra området gäller markanvisningen till 2011-08-15 och för västra området till 2011-12-15. Markanvisningen bygger på att man först ska teckna avtal om det östra området innan man får tillgodogöra sig området intill väg E4.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet avseende fastigheten Berghem 1:7 mellan Hemfosa Stockholm AB och Ljungby kommun.

§122 Förvärv av fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2

KS2011/0232  252

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner de preliminärt upprättade avtalen avseende fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2 med Förvaltnings AB Bergkällan, Hässleholm. Genom avtalen förvärvar kommunen fastigheten Solrosen 1 för 3080000 kronor och Solrosen 2 för 920000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat två preliminära avtal avseende köp av fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2. Säljaren, Förvaltnings AB Bergkällan, Box 14, 281 21 Hässleholm. Solrosen 1 förvärvas för en summa på 3080000 kronor och Solrosen 2 för 920000 kronor.

Kommunen köper fastigheterna för att ge möjlighet att utveckla kvarteret Fritiden

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att godkänna de preliminärt upprättade avtalen avseende fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2 med Förvaltnings AB Bergkällan, Hässleholm. Genom avtalen förvärvar kommunen fastigheten Solrosen 1 för 3080000 kronor och Solrosen 2 för 920000 kronor.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

§123 Försäljning av del av fastigheten Sundet 1:1

KS2007/0301  253

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening. Genom avtalet säljer kommunen del av fastigheten Sundet 1:1 för 1000 kronor till Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Vittaryd-Dörarps hembygdsförening. Genom avtalet köper hembygdsföreningen cirka 10,1 hektar av fastigheten Sundet 1:1 av kommunen.

På marken i fråga finns ett större och ett mindre bostadshus, flera uthus och före detta Sundets campinganläggning. Kammarkollegiet har medgivit kommunen att genomföra denna försäljning.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening efter vissa smärre justeringar. Genom avtalet säljer kommunen del av fastigheten Sundet 1:1 för 1000 kronor till Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening.

§124 Val av representanter till länets jämställdhetsråd 2011-2012

KS2011/0159  102

Beslut

Kommunstyrelsen väljer följande personer som representanter till länets jämställdhetsråd 2011-2012:

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8 E

341 36 Ljungby

Ewa Karlsson (C)

Sjöbacken, Nockarp

341 77 Agunnaryd

Ärendet

Länsstyrelsen skriver den 14 mars 2011 att man söker representanter till länets jämställdhetsråd. Jämställdhetsrådet bildades år 1997 men trots det hamnar flera av länets kommuner i botten i landet vad gäller kvinnliga företagare.

I december 2009 tog jämställdhetsrådet initiativ till att synliggöra utvecklingsbehovet kring jämställdhet i länet fokusera på insatser som för utvecklingen framåt. Ledamöterna i jämställdhetsrådet ska kunna inspirera och driva på för att målet med det strategiska jämställdhetsarbetet ska bli verklighet.

§125 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Budgetuppföljning mars.

Controllern i Ljungby kommun, ekonomer och förvaltningschefer informerar om kommunens ekonomiska läge under årets första tre månader.

2. Hållplats Hammaren.

Föreningen Hållplats Hammaren är en plats för kreativitet, utveckling och möten. Många olika föreningar hyr lokaler, bla Träna, Ljungby närradio, Sunnerboarkivet, kulturfabriken, våga va, viktväktarna, suzukiföreningen, bosniska föreningen m fl.

3. Projekt Bolmenbygden.

Turistbyrån informerar om begreppet Smålands sjörike. Ljungby, Hylte, Värnamo och Gislaveds kommuner marknadsför gemensamt Smålands sjörike. Ett område där det totalt finns över 1000 sjöar som kan locka till fiske, vandring och cykling.

4. Uppföljning av inflytandedagen och information om ungdomsrådet.

Demokratisamordnaren och en representant från ungdomsrådet informerar om ungdomsrådets syfte och verksamhet. Syftet är att vara ett forum för unga mellan 13 och 20 år att göra sina röster hörda i kommunen.

§126 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Planärenden och den nya plan- och bygglagen.

2. Framtida samarbete med övriga kommuner i Konsument Småland.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Nytt om näringsliv.

§127 Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden m.m. som fattats av tekniska kontoret under februari och mars 2011.

2. Personalutskottets protokoll, 2011-04-11, §§ 22-25.

3. Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-19, §§ 17-21.

4. Tekniska utskottets protokoll, 2011-04-20, §§ 19-28.

§128 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare granskning avseende fastighetsunderhåll.

2. Personalekonomisk redovisning 2010, Ljungby kommun.

3. Ljungby kommuns yttrande över komplettering avseende Sydvästlänken skickat till energimarknadsinspektionen.

4. Brev från Ljungby kommun om resurser till IT-infrastrukturen på landsbygden skickat till IT- och integrationsminister Anna-Karin Hatt och landbygdsminister Eskil Erlandsson.

5. Inbjudan till regional lanseringskonferens i Kronobergs län av en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) år 2011-2015.

6. Ungdomsrådets årsredovisning 2010 och uppföljning av kommunens ungdomspolitiska program.

7. Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2010.

8. Kommunassurans Syd försäkrings AB årsredovisning 2010.

9. Gemensamma nämndens protokoll 2011-04-11, §§ 10-12.

10. VoB Kronobergs protokoll 2011-03-24, §§ 1-8.

11. Personalutskottets beslut och handlingar om organisationsföreändring i Ljungby kommuns personalklubb.