Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-02-12

Sammanträde 2013-02-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Kjell Jormfeldt.

Beslutsärenden

2 Ansökan om tillstånd till vindkraftspark på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3, m fl i Halmstads, Hylte och Ljungby kommun, Treriksröset. Svar på remiss. - Thomas Hultqvist (Ytterligare handlingar publiceras på extranätet och delas ut under sammanträdet.)

3 Områden av riksintresse för vindbruk. - Ulla Gunnarsson

4 Synpunkter på utvidgat strandskydd. - Henrik Johansson

5 Policy för bredband. - Peter Wiman, Bo Schönbeck (Handlingar publiceras på extranätet.)

6 Ny rutschkana och gungställning vid Flyxens badplats. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

7 Sätt upp skyltar med information om tomgångskörning vid infarterna till Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

8 Internkontrollplan för tekniska förvaltningen 2013. - Sonja Edén

9 Verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen 2012. - Magnus Johansson, Roland Eiman (Handlingar publiceras på extranätet)

Uppföljning

10 Ekonomisk uppföljning. - Magnus Johansson

Information

11 Intern kontroll av ensamarbete i fält. - Stefan Lehr

12 Intern kontroll av dokumentation av arbetsprocesser. - Sofie Samuelsson

13 Kommunstyrelsen informerar.

15 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

16 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§18 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet Policy för bredband utgår från dagordningen.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om nybyggnation av industri på Eka industriområde ska behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ett extra ärende om nybyggnation av industri på Eka industriområde kan behandlas under dagens sammanträde.

§19 Nybyggnation av industrilokal på Eka industriområde

KS2013/0055  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Ljungby Utveckling AB utför investeringen och tecknar avtal med Combi Wear Parts AB om uthyrning av lokalen.

Ärendet

Ägardirektiven för Ljungby Holding AB anger att kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vid större investeringar.

Ljungby Utveckling AB avser att uppföra en industribyggnad på Eka industriområde för att sedan hyra ut lokalen till Combi Wear Parts AB. Hyresgästen kommer själv att inreda lokalen. Byggnaden blir cirka 3500 m2 och ligger i anslutning till befintlig industribyggnad på fastigheten Muttern 1. Ljungby Utveckling AB äger sedan tidigare fastigheten Muttern 1 och hyresgäst är Combi Wear Parts AB

Ljungby Utveckling bedömer att total investering är av sådan storlek att kommunfullmäktige, enligt ägardirektivet, ska godkänna projektet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 januari 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Ljungby Utveckling AB utför investeringen och tecknar avtal med Combi Wear Parts om uthyrning av lokalen.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§20 Ansökan om vindkraftspark på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3, m fl i Halmstad, Hylte och Ljungby kommuner, Treriksröset

KS2012/0517  371

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om vindkraftspark på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3, m fl i Halmstad, Hylte och Ljungby kommuner, Treriksröset.

Ärendet

Arise Windpower AB ansöker om tillstånd att etablera vindkraftspark på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3, m fl i Halmstad, Hylte och Ljungby kommuner, Treriksröset.

För att Länsstyrelsen i Hallands län ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste Ljungby kommun, samt Halmstads och Hylte kommuner, tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till Ljungby kommun den 30 november 2012. I Ljungby kommun är det kommun­styrelsen som beslutar om en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas, efter beredning från miljö- och byggnämnden.

Ansökan omfattar maximalt 13 verk, varav 8 stycken är i Ljungby kommun, med en totalhöjd på maximalt 198 meter. Verken har koordinatsatts och kommer att placeras inom en radie av 50 meter från dessa koordinater. En miljökonsekvens­beskrivning har lämnats in med ansökan, där bolaget belyser miljöeffekterna av etableringen.

Miljö- och byggförvaltningen har handlagt ärendet och skriver till miljö- och byggnämnden att bolaget åtar sig att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning och följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftsparken visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall innehålls.

Bolaget föreslår att Länsstyrelsen ställer följande villkor i tillståndet:

· Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagits sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

· Buller från vindkraften ska inte under någon del av dygnet överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Om ekvivalent ljudnivå 40dB(A) överskrids ska åtgärder vidtas snarast och inom tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Vindkraftparkens påverkan på omgivningen i form av buller kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder eller genom annan metod som bedöms lämplig av tillsynsmyn­digheten. En första kontroll genomförs inom 1,5 år från det att samtliga verk är driftsatta. Därefter ska ljudmätning utföras om ändringar har skett i verksam­heten som kan orsaka en högre ljudnivå vid närliggande bostäder.

· Befintliga uteplatser vid bostadshus eller, om sådana saknas, ett område om 5x5 meter intill befintligt bostadshus får inte belastas med rörliga suggor över­stigande åtta timmar per kalenderår.

Villkoret kontrolleras genom beräkningar på aktuella verk och väderstatistik från området.

· Hinderbelysning ska, utifrån på området gällande lagstiftning, så långt som möjligt utformas så att olägenheter för närboende kan undvikas.

Anläggningen ska, under förutsättning att lagstiftningen tillåter det eller undantag medges, förses med ett radarbaserat kontrollsystem som innebär att hindermarkeringarna endast tänds när flygtrafik närmas sig vindkraftsparken. Villkorets andra stycke gäller endast om vindkraftverkens totalhöjd uppgår till mer än 150 meter.

· Vindkraftverken ska utformas med en enhetlig färg och rotorbladen ska vara antireflexbehandlade.

· Senast två år efter det att elproduktionen upphört ska vindkraftverken, maskin­hus, transformatorer och annan utrustning avlägsnas. Fundament och platser för vindkraftverken ska anpassas till omgivande naturmiljö.

Miljö- och byggförvaltningen skriver att det planerade etableringsområdet är inom ett grönt område, vilket innebär att det är utpekat i Ljungby kommuns vindkraftsplan som lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att etablering av vindkraft är lämpligt inom det aktuella området och att Länsstyrelsen bland annat bör ställa villkor om ekonomisk säkerhet för avveckling av vindkraftsparken, att ett kontrollprogram upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten som gäller både under anläggningsfas och driftsfas samt att en avvecklingsplan ska upprättas och redovisas till tillsynsmyndigheten.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 6 februari 2013 att lämna följande yttrande:

”Nämnden anser att etableringen av vindkraft kan ske enligt inkommen ansökan. Lokalisering och utformning bedöms vara i linje med Ljungy kommuns vindkraftsplan. Länsstyrelsen bör beakta tidigare yttrande från miljö- och byggförvaltningen, daterat 15 augusti 2012, om hur vissa villkor ska utformas i tillståndet.

För att minimera påverkan på omgivningen när det gäller hinderbelysning ska någon form av radarbaserad hinderbelysning installeras. Om en etablering av vindkraft inte ligger i anslutning till en flygplats eller transportväg för luftburnen farkost anser nämnden att olägenhet i form av belysning kan minimeras genom radarbaserad hinderbelysning eftersom behovet av att ha parken upplyst ständigt då inte förekommer.”

§21 Områden av riksintresse för vindbruk

Ks2013/0033  371

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Ljungby kommun har inget att erinra mot att inga riksintresseområden för vindbruk föreslås inom kommunen.

Energimyndigheten bör avvakta med att peka ut riksintresseområden för vindbruk där det är uppenbart att de inte kan utnyttjas med avseende på motstående intressen från t.ex. Försvarsmakten. Om och när Mästocka skjutfält läggs ner kan denna fråga tas upp igen.

Ärendet

Energimyndigheten uppdaterar områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs. Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindbruk.

Huvudkriterierna för att ett område ska utgöra riksintresse för vindbruk är följande:

- Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark

- Området ska vara större än 5 kvadratkilometer.

- Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter.

- Avstånd till region- och/eller stamnät ska vara högst 15 kilometer.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har från Energimyndigheten fått förslag på markområden som utpekas som riksintresse för vindbruk och har skickat förslaget vidare på remiss till bland andra Ljungby kommun.

Inom Ljungby kommun har inga riksintresseområden för vindkraft pekats ut. Kommunen har idag en gällande vindkraftsplan som är det strategiskt styrande dokumentet som uppfyller kraven för planeringen av vindkraft i kommunen.

I Halmstad kommun intill kommungränsen, föreslås ett större område som riksintresse för vindbruk. Området ligger strax intill Mästocka skjutfält med ett stort skyddsområde som går in i Ljungby kommun. Inom skyddsområdet får inga vindkraftverk eller vindmätningsmaster uppföras. Om skjutfältet och dess skyddsområde tas bort uppstår nya förutsättningar för att uppföra vindkraft i västra delen av Ljungby kommun. Detta måste beaktas vid planeringen av nya riksintresseområden.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 januari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Ljungby kommun har inget att erinra mot att inga riksintresseområden för vindbruk föreslås inom kommunen.

Energimyndigheten bör avvakta med att peka ut riksintresseområden för vindbruk där det är uppenbart att de inte kan utnyttjas med avseende på motstående intressen från t.ex. Försvarsmakten. Om och när Mästocka skjutfält läggs ner kan denna fråga tas upp igen.

§22 Översyn av det utvidgade strandskyddet

Ks2012/0500  403

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Ljungby kommun har gjort en första bedömning vad för strandskydd som kan vara aktuellt för de olika sjöarna som idag har ett utvidgat strandskydd. Alla de sjöar som yttrandet avser ligger i två eller flera kommuner och län. För att få en samsyn och tydlighet vad gäller sjöarnas strandskydd är det en förutsättning att länsstyrelserna och kommunerna i Kronobergs, Jönköpings och Hallands län samordnar processen för att undvika omotiverade skillnader i strandskyddet beroende på i vilken kommun eller län sjön eller sjöarna ligger i. Det är först efter att en mellankommunal diskussion har förts mellan kommuner och länsstyrelser som Ljungby kommun kan ta ställning i frågan kring ett utvidgat strandskydd. Ljungby kommun har haft initiala kontakter med angränsade kommuner och kommer att fortsätta detta samarbete för att sträva en samsyn kring strandskyddet.

Första bedömning av strandskyddet:

Sjön Möckeln bör även fortsättningsvis ha ett utvidgat strandskydd på 200 meter.

Sjön Bolmen bör även fortsättningsvis ha ett utvidgat strandskydd på 200 meter.

Sjön Vidöstern bör på den östra sidan även fortsättningsvis ha ett strandskydd på 200 meter. Gamla riksettan utgör en lämplig avgränsning för strandskyddet där vägen ligger närmare sjön än 200 meter. På den västra sidan av sjön bör strandskyddet kunna minskas till 100 meter.

Sjön Flåren bör ha ett strandskydd på 100 meter.

Sjön Furen bör även fortsättningsvis ha ett strandskydd på 200 meter.

Sjön Unnen bör ha ett strandskydd på 100 meter.

Ärendet

Senast utgången av 2014 ska länsstyrelsen ha gjort en översyn av det utvidgade strandskyddet. I Ljungby finns sex sjöar med ett utvidgat strandskydd på 200 meter; Unnen, Bolmen, Vidöstern, Flåren, Furen och Möckeln. Det första steget i översynen är att kommunerna i Kronobergs län ges möjlighet att ge sin syn på det utvidgade strandskyddet.

Plankontoret anger i skrivelse den 31 januari 2013 att Ljungby kommun har varit i kontakt med angränsade kommuner och kan konstatera att processen vad gäller översynen av det utvidgade strandskyddet befinner sig i olika skeden beroende på vilket län kommunen tillhör. Ljungby kommun kommer att fortsätta diskussionen med angränsade kommuner och länsstyrelser för att skapa en samsyn kring strandskyddet.

Plankontoret anger i sin skrivelse motivering för strandskydd vid ett antal sjöar i kommunen.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 29 januari 2013 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§23 Ny rutschkana och gungställning vid Flyxens badplats, Vittaryd

KS2012/0361  332

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att denna fråga överlämnas till arbetsgruppen för ett Attraktivare Vittaryd. I arbetsgruppen ingår representanter för Vittaryds sockenråd och gatu- och parkchefen på tekniska förvaltningen.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår i september 2012 att en gungställning och rutschkana ska sättas upp vid Flyxens badplats utanför Vittaryd. Detta skulle uppskattas av barnfamiljer som besöker badplatsen. Enligt förslaget har de gamla tagits bort eftersom de var undermåliga.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 januari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att denna fråga överlämnas till arbetsgruppen för ett Attraktivare Vittaryd. I arbetsgruppen ingår representanter för Vittaryds sockenråd och gatu- och parkchefen på tekniska förvaltningen.

§24 Sätt upp skyltar med information om tomgångskörning vid infarterna till Ljungby

KS2012/0391  511

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att informera om regelverket kring tomgångskörning i veckonytt i Smålänningen vid minst två tillfällen under vintern 2012-2013.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår i september 2012 att det borde sättas upp skyltar som informerar om en minuts tomgångskörning vid infarterna till Ljungby.

Kommuninvånaren skriver att förra vintern satte kommunen in en notis i Smålänningen om vad som gäller för tomgångskörning i Ljungby kommun. Eftersom problemet trots detta kvarstår tycker kommuninvånaren att skyltar behövs.

Tekniska förvaltningen skriver den 10 december 2012 att enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter som antogs 2008 är det förbjudet med längre tomgångskörning än en minut. Vidare skriver tekniska förvaltningen att det redan idag finns många skyltar på väg in i Ljungby, både vägvisningsskyltar och informationsskyltar om parkering. Tekniska förvaltningens erfarenhet av olika typer av skyltning gör att förvaltningen bedömer att information i veckonytt med jämna mellanrum ger större effekt än vad fler skyltar skulle göra.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 januari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att informera om regelverket kring tomgångskörning i veckonytt i Smålänningen vid minst två tillfällen under vintern 2012-2013.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Christer Henriksson (KD), yrkar bifall till medborgarförslaget och tekniska utskottets förslag till beslut.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande mot Roland Johanssons (ALT) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

§25 Internkontrollplan för tekniska förvaltningen 2013

KS2012/0029  042

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande plan för intern kontroll inom tekniska förvaltningen år 2013:

1. Smitta i kosten

2. Driftstopp i tillagningskök

3. Driftstopp i en fastighet

Ärendet

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys.

Tekniska kontoret har tagit fram ett antal förslag på områden, som skulle kunna bli föremål för intern kontroll, daterade den 11 januari 2013. Efter utförd risk och väsentlighetsanalys under dagens sammanträde beslutar tekniska utskottet om de interna kontroller som ska utföras inom tekniska förvaltningen 2013.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 januari 2013 att kommunstyrelsen fastställer följande plan för intern kontroll inom tekniska förvaltningen år 2013:

1. Smitta i kosten

2. Driftstopp i tillagningskök

3. Driftstopp i en fastighet

§26 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2012

KS2013/0063  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för år 2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

§27 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Ekonomisk uppföljning för år 2012.

§28 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Intern kontroll av ensamarbete i fält.

2. Intern kontroll av dokumentation av arbetsprocesser.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Nytt om näringsliv.

5. Regionförbundet Södra Småland.


§29 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Protokoll från tekniska utskottet 2013-01-22, §§ 1-6.

2. Protokoll från arbetsutskottet 2013-01-29, § 1-6.

3. Protokoll från personalutskottet 2013-02-05, § 1-4.

§30 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Protokoll från Cesam 2012-12-03.

2. Protokoll från Ljungbybostäders styrelsemöte 2012-12-07.

3. Protokoll från Ljungby Utvecklings styrelsemöte 2013-01-15.

4. Socialnämndens yttrande över granskning av HSL-verksamheten.