Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Utdelning av medel ur Dahlinfonden (Ks).

3 Instruktion till ombud vid 2017-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB (Kf).

4 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen (Ks).

5 Budget 2018 och plan 2019-2022 (Kf).

6 Svar på motion om införandet av yrkesutbildning för invandrare (YFI) (Kf).

7 Svar på motion om att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor (Kf).

8 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten (Ks).

9 Lokala utvecklingsdialoger i Ljungby kommun (Ks).

10 Svar på motion om radioskugga (Kf).

11 Svar på motion om fotbollsplan vid Astradskolan (Kf).

12 Kommunens arbete för de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030 (Ks).

13 Styrdokument och de Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030 (informationsärende).

14 Svar på motion om Janssons ängar (Kf).

15 Svar på remiss från Trafikverket gällande åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö (Ks).

16 Antal valkretsar i Kronobergs län (Kf).

17 Redovisning av hur marknadsföringspengarna används (informationsärende).

18 Kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät 2016 (informationsärende).

19 Hållbara Ljungby presenterar sig (informationsärende).

20 Antagande av nytt arkivreglemente (Sydarkivera) (Kf).

21 Samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Kronobergs län (Ks).

22 Förvärv av fastigheten Sågverket 1 (Kf).

23 Redovisning av meddelanden.

24 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (282 kb)

§67 Utdelning av medel ur Dahlin-fonden

§68 Instruktion till ombud vid 2017 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell

§69 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen

§70 Budget 2018 och plan 2019-2022

§71 Svar på motion om införandet av yrkesutbildning för invandrare

§72 Svar på motion om att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor

§73 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten

§74 Lokala utvecklingsdialoger i Ljungby kommun

§75 Svar på motion om radioskugga

§76 Svar på motion om fotbollsplan vid Astradskolan

§77 Kommunens arbete för de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030

§78 Svar på motion om Janssons ängar

§79 Svar på remiss från Trafikverket gällande åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö

§80 Antal valkretsar i Kronobergs län

§81 Antagande av nytt arkivreglemente (Sydarkivera)

§82 Samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Kronobergs län

§83 Förvärv av fastigheten Sågverket 1

§84 Informationsärenden

§85 Redovisning av meddelanden