Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

4 Ekonomisk rapport; verksamhetsansvariga deltager

5 Fördelning av överskott från 2007 års budget

6 Drifts- och investeringsbudget 2009

7 Utbyggnad Bowlinghall; anläggningschef Karl-Johan Jansson

8 Redovisning av underlag till Friidrottsanläggning i Kronoskogen

9 Plan för Hållbar utveckling HUT, förslag till åtgärdsansvar

10 Remiss kommunstyrelsen; Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte

11 Yttrande ; Samråd över Centrumplanen (utdelad tidigare)

12 Remiss kommunstyrelsen; Ansökningar Dahlins kultur- och biblioteksfond

13 Meddelanden ; Jämförande statistik Ljungby kommunbibliotek

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§26 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§27 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut avseende badplatserna.

Ordföranden tackar för informationen angående föreningsträffar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

En skylt i A2 storlek placeras vid badplatserna.

På längre sikt ska vissa badplatser utrustas med lekredskap och bänkar.

En översyn av bryggor skall genomföras.

Ärende

Bodil Ramshammar och anläggningschef Karl-Johan Jansson redovisar förslag på utformning av skylt till badplatserna.

Sven- Olov Stenqvist och Lars-Göran Johansson rapporterar från genomförda träffar med föreningslivet.

§28 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar ekonomisk rapport till och med mars 2008. Riktpunkten för mars är 25 % och utfallet visar på 22,4%.

§29 Överskott 2007 års budget

Förslag till fördelning

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förlag till beslut

Nämnden godkänner förslaget till fördelning av överskott från 2007 års bokslut samt förslag till fördelning inom befintlig ram.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redogör för det förslag som upprättats av förvaltningen till fördelningen av det överskott på 370 tkr från 2007 års bokslut:

220 tkr till ansvar 71400 Anläggningar, 150 tkr till ansvar 71600 Fritidsgården.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redogör även för förslag på fördelning inom befintlig ram.

§30 Drifts- och investeringsbudget 2009-2013

2008/034  041

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson förslag till äskande för investeringar som sitt eget.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson presenterar förslag till drifts- och investeringsbudget 2009-2013.

Idrottsföreningarna i Ljungby behöver för sin långsiktiga utveckling ett besked om en ökad tillgång till anläggningar kommer att ske inom perioden.

2009

Drift:

Renovering av simhallen i Sunnerbohallen 1,7 mkr

2010

Investering:

Flytt av biblioteksfilialen i Ryssby till Ryssbyskolan 1,5 mkr

Sporthall Kvarteret Fritiden 30 mkr alternativt 60 mkr

Upprustning av Lagavallen

2011

Investering:

RFID-teknik till alla biblioteksenheter 0,5 mkr

Överbyggnad av isbana 20 mkr

Förråd i Kvarteret Fritiden 1,7 mkr

§31 Utbyggnad Bowlinghall

2007/093  828

Beslut

§ Ärendet bowlinghallen vävs in i investeringsbudget 2009-2013: sporthall Kvarteret Fritiden.

§ Vid nybyggnation av sporthall i Ljungby förordar nämnden alternativ 3: Att arbeta för att Ljungby kommun säljer Hammarhallen till bowlingentreprenör för bowlingverksamhet.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på arbetsutskottets möte den 9 april 2008 i uppdrag att till nämndsammanträdet i april 2008 ta fram en strategi över upplägg av bowlingverksamheten.

Beredning

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lämnar på dagens nämndsammanträde följande förslag till hantering av bowlinghall i Ljungby.

Alt 1. Att inte bygga till bowlinghallen vid Sunnerbohallen och att stänga densamma om och när befintlig arrendator öppnar annan bowlinghall i Ljungby.

Detta innebär ingen förändring mot nuvarande förhållande. Bowlinghallen kostar idag ca 100 tkr per år. Medel tas ur kultur- och fritidsnämndens budget.

Alt 2. Att bygga till bowlinghallen vid Sunnerbohallen till en kostnad av 9 mkr.

Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden beslutar bygga ut nuvarande bowlinghall med fyra banor inklusive en cafeteria enligt en beräknad kostnad till 8 mkr (arkitektbyrån Arket). Förslaget innebär också att kultur- och fritidsnämnden även tar investeringen för banorna som kostnadsberäknas till 1 mkr. Ljungby kommun äger allt och arrenderar ut driften. Detta innebär en ökad driftskostnad för kultur- och fritidsnämnden med 600 tkr per år till 700 tkr per år baserat på ett bowlingarrende på 200-300 tkr.

Alt 3. Att arbeta för att Ljungby kommun säljer Hammarhallen till bowlingentreprenör för bowlingverksamhet.

Eftersom det redan nu råder akut brist på halltider för föreningslivet krävs att det först byggs en ersättningshall för Hammarhallen vid Astradskolan samt ytterligare en hall vid Sunnerbohallen. Detta alternativ medför en besparing på ca 225 tkr per år då Ljungby kommun slipper driften på Hammarhallen som idag bara används av föreningslivet kvällstid. Hallen står i stort sett tom dagtid.

På arbetsutskottsmöte i april 2008 redovisar anläggningschef Karl-Johan 4 alternativ till utbyggnad av bowlinghallen.

Arkitektfirman Arket har tagit fram två kostnadsförslag då det gäller tillbyggnad av bowlinghallen. I båda förslagen gäller utbyggnaden fyra nya bowlingbanor.

Förslag A: innebär en utbyggnad med 400 kvm innehållande cafeteria. Kostnad 8 mkr. Förslag B: innebär en utbyggnad på 800 kvm innehållande restaurang. Kostnad 15 mkr. Bowlingbanor och bowlingutrustning ingår inte i kostnadsförslagen som bygger på att befintlig bowlingutrustning säljs till entreprenören för ett symboliskt värde samt att entreprenören står för nyinvesteringen i den nya delen själv, en investering på ca 1 mkr.

Anläggningschef Karl Johan Jansson lämnar följande alternativ

  1. Bowlinghallen byggs till enligt Arkets förslag A

  2. Bowlinghallen byggs till enligt Arkets förslag B

  3. Bowlinghallen i Sunnerbohallen byggs inte ut utan stängs om och när befintlig arrendator öppnar annan bowlinghall i Ljungby.

  4. Bowlinghallen byggs till utan någon inredning till en kostnad av 6 mkr.

§32 Friidrottsanläggning Kronoskogen

2008/030  829

Beslut

Nämndens ordförande Anders Bondesson bjuder in presidierna i miljö- och byggnämnden och tekniska utskottet för en överläggning om projektets fortsatta hantering.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar förslag över placering av friidrottsanläggning i Kronoskogen.

Beredning

Yttranden har inkommit från tekniska kontoret samt från miljö- och byggkontoret.

§33 Plan för Hållbar utveckling, HUT i Ljungby kommun

2008/035  800

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag på åtgärdsansvar för genomförande av HUT som sitt eget.

Ärendet

Miljöstrateg Daniel Hagberg, ungdomssamordnare Malin Söderberg och miljöchef Alf Carlsson informerar vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 mars 2008 om planen för Hållbar utveckling, HUT.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får i uppdrag att lägga fram förslag till åtgärdsansvar för kultur- och fritidsnämnden under nämndsammanträde i april 2008.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson lämnar vid dagens sammanträde följande förslag:

Kultur- och fritidsnämnden åtar sig följande åtgärdsansvar för genomförande av HUT.

Inom området ”Socialt hållbart” med underrubriken ”Ökad fysisk aktivitet” som helhet och ”Ekonomisk och social trygghet” med delrubriken ”Föreningsaktiva barn och ungdomar under 20 år”:

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fortsätta verka för att föreningslivet får tillgång till anläggningar i den omfattning som föreningarna har behov av.

Inom området ”Socialt hållbart” med underrubriken ”Trygga och goda uppväxtvillkor” med delrubriken ”Simkunnighet i år fem”:

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fortsätta verka för att den simskola som bedrivs nämndens regi även i fortsättningen uppnår målen.

Inom området ”Socialt hållbart” med underrubriken ”Minskat bruk av tobak och alkohol”:

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra beslutet i kommunens alkohol- och drogpolitiska program: Föreningar med ungdomsverksamhet som får bidrag från kultur- och fritidsnämnden, skall kunna redovisa ett drogprogram som bl.a. skall innehålla policy för föreningens aktiviteter, matcher och resor. Finns inte drogprogram senast 2010, utbetalas inte bidrag.

§34 Insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte

2008/016  029

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden vill särskilt lyfta fram insatserna som erbjuder äldre arbetstagare möjlighet till minskad arbetstid samt att möjligheter för kompetensutveckling och karriärvägar ses över.

Nämnden ifrågasätter de höga kostnaderna för tjänsten som koordinator för marknadsföring samt för traineeprogrammen.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2007 att tillsätta en utredning vars uppdrag var att utreda förutsättningar i kommunen vad gäller behov av arbetskraft och nyrekrytering under kommande femårsperiod samt lämna förslag till åtgärder för att arbetssituationen i kommunen ska fungera tillfredsställande under perioden som helhet. Bland annat ska förutsättningarna för att bereda äldre personal mentorsuppgifter eller andra specialuppgifter utredas.

Beredning

Utredningen har behandlats i personalutskottet den 23 januari 2008.

Personalchefen har informerat kommunstyrelsen om utredningen.

Kommunstyrelsen skickar utredningen på remiss till samtliga nämnder för synpunkter senast den 30 april 2008.

§35 Samråd över centrumplanen

2008/020  212

Yttrande

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden lämnar inga erinringar på förslaget över centrumplanen för Ljungby centrum.

Ärendet

Ett förslag till ny centrumplan för Ljungby centrum har upprättats. Centrumplanen görs som en fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum och visar på hur centrum ska utvecklas i framtiden. Planen är inte juridiskt bindande men vägledande vid detaljplanering, bygglovgivning och utformning av gator och torg. Planen är överlämnad till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter senast den 2 maj 2008.

§36 Ansökningar Dahlins biblioteks- och kulturfond

2008/029  046

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Rouberts förslag på fördelning som sitt eget.

Ärendet

I remiss önskar kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämndens yttrande över utdelning av medel ur Dahlins kultur- och biblioteksfond.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert lämnar förslag på fördelning.

Föreningar som driver ungdomsverksamheter skall prioriteras när det gäller fördelning från Dahlinfonden.

Förslag på fördelning 5/7 delar av Dahlinfonden

Följande föreningar ryms inom verksamhet med sociala ändamål. Föreningarna driver verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 7-20 år och bör prioriteras.

Lagans AIK, material till ungdomsverksamhet.

Berga Skytteförening, till upprustning av lokaler samt utrustning.

Lagans Golfklubb, till juniorsatsning 2008.

Guddarps IF, till staket runt idrottsplatsen.

Lagans Innebandyklubb, till utrustning samt ledarutbildning.

Nätverkskommittén Lagan, till förbättring verksamhet fritidsgården.

Förslag på fördelning av 1/7 del av Dahlinfonden

Följande föreningar faller inom verksamhet med kulturändamål.

Kultur- och fritidsnämnden gör inga prioriteringar.

Bergabygdens Folkdansare, aktiviteter.

Lagans samhällsförening, restaurering av godsmagasin.

Berga Hembygdsförening, diverse aktiviteter.

Hörda Byförening, projekt Hördagården.

Vittaryds/Dörarps Hembygdsförening, kök Alestugan.

Össlöv Bystugeförening, målning och inköp stolar.

Samarbetsgruppen, Nationalfirande.

Fördelning 1/7 del av Dahlinfonden

Biblioteket i Lagan.

§37 Meddelande

§ Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt redovisar statistik för Ljungby kommunbibliotek 2004-2007.

§ Verksamhets- och revisionsberättelse samt årsredovisning 2007 för Berättarnätet Kronorberg