Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-05-21

Sammanträde 2008-05-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Inledning Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt

4 Ekonomisk rapport; verksamhetsansvariga deltager

5 Redovisning av Arbetsmiljökartläggning biblioteket; Johanna Philipsson

6 Förslag till fördelning av investeringbidrag; Jan-Inge Roubert

7 Skrivelse angående industrimuseum

8 Medborgarförslag Träbodar Lilla Torg

9 Förslag till upprustning av sjöbaden i Ljungby kommun; Karl-Johan Jansson

10 Redovisning av "bussresor till Skolbalders"

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§38 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§39 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Anders Bondesson och Sven-Olov Stenqvist rapporterar från träffar med föreningslivet.

§40 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar ekonomisk rapport till och med april 2008. Riktpunkten för april är 33,3 % och utfallet visar på 30,5 %.

§41 Arbetsmiljökartläggning, biblioteket

Redovisning

Beslut

Avvaktar revisionens slutrapport innan en formell avslutning av ärendet kan göras.

Ärendet

Leg psykolog Johanna Philipsson, HVC i Ljungby, redovisar den arbetsmiljökartläggning som genomförts på biblioteket under februari 2008. Arbetsmiljökartläggningen visar på en positiv förändring i bibliotekets verksamhet.

§42 Investeringsbidrag 2008

2008/009  804

Ansökningar

Beslut

Bidrag beviljas till följande föreningar: GoIF Ling, 37000 kr till gräsklippare. Lidhults GoIF, 30450 kr till bordtennisbord. Bolmsö Bygdegårdsförening, 32550 kr till infiltrationsanläggning.

Ärendet

Tio ansökningar till investeringsbidrag har inkommit fram till och med 30 april 2008. Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 200000 kr. 100000 kr fördelas under våren, 100000 kr fördelas under hösten.

Förening Ansökan gäller Sökt belopp

Hamneda GoIK Två fotbollsmål, 11-mannaplan 28370 kr

Agunnaryds Bygdegårdsf. Värmepump 150000 kr

Södra Ljunga Bygdegårdsf. Vattenrening 19799 kr

Tannåker Hembygdsför. Omläggning av tak på lada 5976 kr

Bolmsö Bygdegårdsför. Infiltrationsanläggning 76746 kr

Bolmsö skytteförening Vapen + elektroniskt ställ 130000 kr

Torpa Bystuga Utökning av museets lokaler 20000 kr

Hamneda Hembygdsför. Reparation av tre stugor 6000 kr

Lidhults GoIF Tre bordtennisbord 30450 kr

GoIF Ling Bidrag till gräsklippare 37000 kr

SUMMA 504341 kr

Jan-Inge Roubert lämnar följande förslag på fördelning:

GoIF Ling, bidrag till gräsklippare 37000 kr.

Lidhults GoIF, bidrag till bordtennisbord 30450 kr.

Bolmsö Bygdegårdsförening, bidrag till infiltrationsanläggning 32550 kr.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att bidrag beviljas till följande föreningar: GoIF Ling, 37000 kr till gräsklippare. Lidhults GoIF, 30450 kr till bordtennisbord. Bolmsö Bygdegårdsförening, 32550 kr till infiltrationsanläggning.

§43 Industrimuseum

2008/033  875

Skrivelse

Beslut

Nämnden tar inte några initiativ till att driva museiverksamhet. Den utredning om ett industrimuseum som tidigare genomförts resulterade i ett förslag till inrättande av ett företagsarkiv när kommunarkivets framtida lokalisering är fastställd. Ljungbyföretagens intresse att medverka i tillkomsten av ett industrimuseum var svalt.

Ärendet

Bror-Erik Ekegren har skickat en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden: ”Ett steg mot ett industrimuseum” där han ber kultur- och fritidsnämnden att påbörja arbetet med ett industrimuseum.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår nämnden att inte ta initiativ till att driva museiverksamhet. Den utredning om ett industrimuseum som tidigare genomförts resulterade i ett förslag till inrättande av ett företagsarkiv när kommunarkivets framtida lokalisering är fastställd. Ljungbyföretagens intresse att medverka i tillkomsten av ett industrimuseum var svalt.

§44 Träbodar till Lilla Torg

2008/017  101

Medborgarförslag

Träbodar till Lilla Torg

Beslut

Frågan återremitteras till kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson för ytterligare utredning av frågan. Slutgiltigt beslut tas på nämndsammanträdet i september 2008.

Ärendet

Jimmie Carlsson, Ljungby har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att ett antal träbodar placeras på Lilla Torg vilka hyrs eller lottas ut för att användas av lokala föreningar, butiker eller marknadsknallar under december månad. Bodarna kan användas på Ljungby Gamla Torg under den övriga tiden på året. Medborgarförslaget är översänt till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson har skrivit ett svar på medborgar-förslaget. Bengt Gustafsson konstaterar att ansvaret för torgområdet åvilar Tekniska kontoret och att de aktiviteter som arrangeras i centrum av kommersiell karaktär sker i regi av Centrumföreningen. För att tillräckligt beslutsunderlag skapas föreslår Bengt Gustafsson att medborgarförslaget lämnas för yttrande till tekniska kontoret, Ljungby Centrumförening och styrelsen för stiftelsen Ljungby Gamla Torg. Bengt Gustafsson föreslår att yttrande inhämtas från miljö- och byggförvaltningen avseende bygglovsfrågan och från projektgruppen för att få en förvaltningsövergripande synpunkt på förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 5 mars 2008, tar Bengt Gustafssons svar som sitt eget: att medborgarförslaget lämnas för yttrande till Tekniska kontoret, Centrumföreningen, styrelsen för Stiftelsen Ljungby Gamla Torg samt miljö- och byggförvaltningen.

Svar har inkommit från Stiftelsen Ljungby Gamla Torg, Ljungby Centrumförening samt Miljö- och byggnämnden. Stiftelsen Ljungby Gamla Torg framför i yttrande att stiftelsen inte har behov av ytterligare träbodar samt att det inte finns något utrymme att förvara träbodar. Stiftelsen anser vidare att träbodar inte passar in i miljön på Ljungby Gamla Torg.

Ljungby Centrumföreningen framför i yttrande att man ser positivt på förslaget men meddelar samtidigt att Centrumföreningen inte har några ekonomiska medel att bidra med för att förverkliga projektet.

Miljö- och byggnämnden ser positivt på förslaget och kan efter ansökan bevilja ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom förslaget innebär att bodarna används under en begränsad tid behöver bygglov inte sökas varje år.

Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå motionen med hänvisning till att det inte ingår i nämndes uppdrag att bedriva uthyrning av bodar för kommersiella ändamål.

§45 Upprustning av sjöbaden i Ljungby kommun

2008/036  822

Beslut

Nämnden godkänner anläggningschef Karl-Johan Janssons plan för upprustning av sjöbaden.

Ärendet

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lämnar förslag till upprustning av sjöbaden i Ljungby kommun.

Dåliga bryggor och lekredskap skall tas bort eller bytas ut. Uttjänta bryggor skänkes till byalag eller sockenråd. Åbadet i Ljungby läggs ner. Följande prioriteringsordning bör följas då det gäller upprustning av badplatser. Ordningen är gjord efter uppskattad frekvens badande samt hur viktig den är för turismen. Målet är att samtliga badplatser skall vara genomgångna inom fem år samt att årligen avsätta minst 50 tkr för ändamålet.

Finns: Bör finnas: Skall ej ersättas:

 1. Mjälen gungor, flotte med lekredskap, utemöbler flotte med rutschbana i slänt rutschbana i slänt

 2. Ryssby lekredskap, brygga lekredskap, utemöbler bryggor

 3. Lidhult bryggor bryggor, utemöbler

 4. Angelstad bryggor bryggor, gungor, utemöbler

 5. Sundet bryggor, lekredskap bryggor, gungor, utemöbler

 6. Agunnaryd bryggor, gunga gungor, utemöbler bryggor

 7. Skeen bryggor, gungor bryggor, gungor, utemöbler

 8. Tannåker gungor utemöbler gungor

 9. Odensjö brygga brygga

 10. Bolmen brygga, gunga brygga, utemöbler gunga

 11. Bolmsö - utemöbler

 12. Bräkentorp - - -

 13. Boasjö brygga utemöbler brygga

 14. Torpa brygga utemöbler brygga

 15. Össjöa brygga utemöbler brygga

 16. Nöttja - - -

 17. Stighult brygga brygga, utemöbler

 18. Flyxen brygga utemöbler brygga

§46 Bussresor till "Skolbalders"

2008/002  819

Redovisning

Beslut

Ungdomsrådet får behålla resterande del av bidraget att använda till den planerade bussresan till Balders under hösten 2008.

Ärendet

Demokratisamordnare Malin Söderberg har lämnat redogörelse för resa den 25/4 2008 till ”Skolbalders” som kultur- och fritidsnämnden beviljat bidrag till,

KoF § 13/08

Eftersom det endast var en liten grupp som deltog denna gång, önskar ungdomsrådet att använda resterande del bidraget vid nästa tillfälle som planeras till hösten 2008.

§47 Meddelande

§ Rapport: Granskning av kultur- och fritidsnämndens kvalitetsgarantier.

§ Yttrande över detaljplan för del av Kvarnarna 2:2 med mera.

§ Inbjudan till invigning av kulturfabriken på Hållplats Hammaren 24 maj 2008.

§ Ökat driftsanslag till Ljungbergmuseet från Kulturrådet.

§ Nämndsammanträdet den 27 augusti 2008 flyttas till den 3 september 2008.