Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-06-18

Sammanträde 2008-06-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt

4 Ekonomisk rapport till och med maj 08; verksamhetsansvariga deltager

5 Förslag av slopande av skolavgifter till Kronoskogsbadet; Karl-Johan Jansson

6 Kånna Hembygdsförening; ansökan om bidrag till utbyggnad av hembygdsgården

7 Leif Norrman; skrivelse angående historisk text på Berättarborden

8 Kulturbidrag redovisning av bidrag; Karin Hermansson

9 Samråd över detaljplan för Bandybanan 1 med mera vid Lagavallen

10 Kontaktpolitiker för verksamheterna

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§48 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§49 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Ann-Kristin Pettersson informerar från möte angående biblioteksplanen. Biblioteksplanen är ute på remiss. Biblioteksplanen diskuteras i partigrupperna i augusti 2008.

Bodil Ramshammar informerar kring badplatser. Den tidigare framtagna målsättningen kring badplatsernas utrustning gäller och otjänliga lekredskap har börjat tas bort från badplatserna. Diskussioner kring krav på handikappramp i Mjälen förs med tekniska kontorets husavdelning.

Mikael Bengtsson rapporterar kring hälsotalen gällande kultur- och fritidsförvaltningens personal. Sjuktalen uppgick i april 2007 till 10,1 %, i april 2008 uppgick förvaltningens sjuktal till 3,9 procent.

§50 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar den ekonomiska rapporten till och med maj 2008. Riktpunkten för maj är 41,7 % och utfallet visar på 41,2%.

§51 Skolavgift Kronoskogsbadet

2008/040  806

Förslag till slopande av badavgift

Beslut

Avgifterna på Kronoskogsbadet för Ljungby kommuns skolbarn under skoltid slopas med start från och med höstterminen 2008.

Ärendet

Anläggningschef Karl-Johan Jansson föreslår i skrivelse att skolorna i Ljungby kommun ska slippa betala avgift för Kronoskogsbadet. Skolorna i Ljungby kommun betalar idag 5 kr/elev för utomhusbad och 10 kr/elev för äventyrsbad.

§52 Kånna Hembygdsförening

2008/037  873

Ansökan om bidrag till utbyggnad

Beslut

Kånna hembygdsförenings ansökan läggs till övriga ansökningar om investeringsbidrag. Fördelningen av investeringsbidrag görs två gånger per år. Nästa fördelning av investeringsbidrag fastställs i oktober 2008.

Ärendet

Kånna hembygdsförening har hos kommunstyrelsen ansökt om bidrag till utbyggnad av hembygdsgården. Kommunstyrelsen har skickat ärendet för beslut till kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert har lämnat förslag till beslut.

§53 Berättarborden

2008/038  879

Skrivelse angående historiska texter

Beslut

Leif Norrman ombedes lämna in specificerade synpunkter på berättarborden i skriftlig form till nämnden. Arbetsgruppen för berättarborden går igenom synpunkterna och lämnar svar på skrivelsen samt informerar om eventuella åtgärder till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september 2008.

Ärendet

Leif Norrman har i skrivelse påpekat att texten på berättarborden längs Lagan innehåller flera faktafel.

§54 Kulturbidrag

Redovisning av bidrag

Beslut

Ordföranden godkänner redovisningen.

Ärendet

Kultursekreterare Karin Hermansson redovisar beviljade kulturbidrag våren 2008.

§55 Detaljplan för Bandybanan 1 vid Lagavallen

2008/041  214

Beslut

Nämnden tillstyrker planerna att bebygga Bandybanan 1 med bostäder/äldreboende. Nämnden känner oro för parkeringssituationen i området. Den planerade byggnationen tillsammans med genomförda och planerade byggen på Tråden respektive Nålen innebär att parkeringsmöjligheterna för Lagavallens besökare vid publika arrangemang har minskat. Nämnden anser att en översyn av parkeringsbehovet för hela området bör göras, både vad gäller besökare till Lagavallen samt parkeringsbehov kopplade till bostäderna.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har, för yttrande, sänt plansamråd över detaljplan för Bandybanan 1 med mera vid Lagavallen. Syftet med förslaget till detaljplan är att skapa möjlighet för nyproduktion av bostäder/äldreboende i form av flerbostadshus.

Beredning

Förvaltnignschef Bengt Gustafsson har skrivit förslag till yttrande

§56 Kontaktpolitiker till verksamheterna

Beslut

Beslut om kontaktpolitiker skjuts på framtiden. Fler nämndsammanträden ska förläggas i verksamheternas lokaler. Personalen inbjuds att delta under nämndsammanträdena. Under hösten 2008 förläggs fyra av fem nämndsammanträden i de olika verksamheternas lokaler.

Ärendet

Förslag har inkommit från flera ledamöter att nämnden ska utse kontaktpersoner till verksamheterna.