Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Fritidsgården, Stationsgatan 2, Ljungby

1 Förslag till justerare: Rosalina Gauffin

4 Ekonomisk rapport; verksamhetsansvariga deltager

5 Förslag till nya avgifter för Biblioteket från 1 januari 2009

6 Bidragsregler, Föreningsbidrag

7 Förslag till tider för allmänhetens åkning i Nya ishallen

8 Förslag till delegationsordning Kultur- och fritidsförvaltningen

9 Motion; Inrätta ett industrimuseum i Ljungby

10 Remiss; Skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka

11 Kulturstipendium/kulturpris 2008

13 Val av ledamot till Stiftelsen Ljungby Gamla Torg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§43 Ola Kongstad har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han föreslår att Ljungby kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att på sikt inrätta ett industrimuseum i Ljungby och att därför börja samla och dokumentera viktiga beslut, metoder och produkter.

Ärendet

Ola Kongstad har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han föreslår att Ljungby kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att på sikt inrätta ett industrimuseum i Ljungby och att därför börja samla och dokumentera viktiga beslut, metoder och produkter.

Motionen är överlämnad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

§90 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§91 Visionsarbete

2008/064  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Sven-Olof Stenqvist och Anders Bondesson rapporterar från träffar med föreningar. Träffar har genomförts med Ljungby fotoklubb Blickfånget och SISU.

Ann-Kristin Petersson rapporterar att biblioteksplanen är på remiss på barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

§92 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar den ekonomiska rapporten till och med oktober 2008. Riktpunkten för oktober är 83,3 % och utfallet visar på 80,0 %.

§93 Nya avgifter Ljungby kommunbibliotek

2008/067  806

Beslut

Nämnden godkänner bibliotekschef Anne-Lise Fäldts förslag till nya avgifter för Ljungby kommunbibliotek.

Förslag till beslut

Nämnden godkänner Anne-Lise Fäldts förslag till nya avgifter för Ljungby kommunbibliotek.

Ärendet

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt har lämnat in förslag till nya avgifter för Ljungby kommunbibliotek att gälla från och med 1 januari 2009.

Övertidsavgifter

1 kr per bok/medium och dag från och med dag 2 Nytt!

10 kr per spelfilm och dag från och med dag 1 Nytt!

Avgiftsstopp: 200 kr Nytt!

Inga avgifter för barn upp till 18 år Nytt!

Inga avgifter för Boken Kommer – låntagare Nytt!

Krav Tidigare

Krav kommer efter 7 dagar. Exp.avg: 20 kr Krav 1, vuxen, 40 kr

7 dagar efter återlämn.datum

Räkning efter 21 dagar. Exp avgift: 60 kr Krav 1, vuxen, kortlån, 20kr

2 dagar efter återlämn.dat

Krav 2, vuxen, räkning 80 kr

3 veckor efter återlämn.dat

Krav 1, barn, 0 kr

Krav 2, till vårdnadshavare

3 veckor efter återlämn.dat

Fjärrlån

Fjärrlån: Kostnadsfritt (för beställningar inom Norden) Oförändrat

Övriga världen: faktiska kostnaden

Ej avhämtade fjärrlån (efter 5 dagar): 20kr Oförändrat

Beställningar

Beställningar: Kostnadsfritt Oförändrat

Ej avhämtade beställningar (efter 5 dagar): 10 kr Oförändrat

Fax

Inom och utom landet: 20 kr/grundavgift (=3 st A4). Grundavgiften höjd med 5kr

5 kr /ytterligare A 4

Kopior

Svart/vit A 4 enkel/dubbel 2 kr /resp 4 kr Oförändrat

Färg A 4 enkel/dubbel 5 kr/resp 10 kr Nytt!

Svart/vit A 3 enkel/dubbel 4 kr resp 8 kr Oförändrat

Färg A 3 enkel/dubbel 10 kr/resp 20 kr Nytt!

DVD/VHS (Spelfilm)

20 kr/st/2 dygn Oförändrat

Lånekort

Lånekort 1: kostnadsfritt Oförändrat

Lånekort 2, barn: 10 kr, Lånekort 2, vuxen: 30 kr

Förkomna böcker

Vuxenböcker: 250 kr/bok, Barnböcker: 170 kr/bok Oförändrat

Böcker som är svåra att ersätta eller dyra i inköp skall ersättas med den faktiska eller värderade kostnaden.

Föräldramöten

Kostnad: 300 kr Tidigare 150 kr

Hyra av läsrum (för max 30 personer)

100 kr/tim. Heldag: 500 kr. Oförändrat

I hyran ingår tillgång till OH-apparat, white-board

med pennor/bläd-derblock samt filmduk

Skärmar

Aluminiumskärmar: 75 kr/skärm/vecka Tidigare 50 kr/skärm/vecka

Studiedagar/kurser/konferenser

Avgift tas ut för att täcka kostnaderna Nytt!

§94 Förslag till bidragsregler till ungdomsorganisationer

2008/073  805

Beslut

Nämnden godkänner Jan-Inge Rouberts förslag.

Förslag till beslut

Nämnden godkänner Jan-Inge Rouberts förslag.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert har lämnat förslag till bidragsregler för ungdomsverksamhet att gälla från och med 1 januari 2009.

§95 Förslag till tider för allmänhetens åkning Nya ishallen

2008/079  826

Beslut

Nämnden godkänner Karl-Johan Janssons förslag med tillägg:

Allmänheten ges tider för åkning i nya ishallen under förmiddagar

tisdagar och torsdagar.

Tisdagar 09.00 - 10.00 med klubba

10.00 - 12.00 utan klubba

Torsdagar 09.00 - 10.00 med klubba

10.00 - 12.00 utan klubba

Tiderna för allmänhetens åkning gäller under vintersäsongen 2008/2009.

Ärendet

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lämnar förslag till tider för allmänhetens åkning i Nya ishallen. De nya tiderna planeras gälla så fort den nya ishallen tas i bruk.

Måndag 14.00 - 16.50 utan klubba och puck

Tisdag 14.00 - 17.50 med klubba och puck

Onsdag 14.00 - 15.50 med klubba och puck

18.00 - 21.00 utan klubba och puck

Torsdag 14.00 - 16.50 med klubba och puck

Fredag 14.00 - 17.20 utan klubba och puck

19.00 - 21.00 med klubba och puck

Lördag 12.00 - 14.00 utan klubba och puck

14.00 - 15.50 med klubba och puck

Söndag 12.00 - 14.00 utan klubba och puck

14.00 - 15.50 med klubba och puck

§96 Delegationsordning kultur- och fritidsförvaltningen

2008/077  002

Beslut

Nämnden godkänner Bengt Gustafssons förslag till delegationsordning med tillägg: avtal med föreningar/stiftelser – maxgränsen för bidrag till enskild förening är 150000 kr.

Förslag på beslut

Nämnden godkänner Bengt Gustafssons förslag till delegationsordning med tillägg: avtal med föreningar/stiftelser – maxgränsen för bidrag till enskild förening är 150000 kr.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson lämnar förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsförvaltningen.

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2008-11-19 uppdrar nämnden åt följande befattningshavare att besluta i nämndens ställe i de typer av ärenden som redovisas i nedanstående förteckning.

Delegation gäller dock inte följande slag av ärenden:

  1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

  2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.

Ärenden Beslutas av

Bidrag till jubileum och speciella arrangemang kultur- och fritids-intendent

Snabbservice kulturarrangemang kultursekreterare

Kulturmiljövård kultursekreterare

Avtal med föreningar/stiftelser ordförande

Antagande av anbud, tilldelningsbeslut förvaltningschef

Arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter förvaltningschef med befogenhet att vidaredelegera till verksamhetsansvariga

Yttrande till annan nämnd eller myndighet, m.fl förvaltningschef

i fall där brådskande beslut måste fattas

i ärenden som ej är av principiell beskaffenhet

Beslut tagna på delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.

§97 Industrimuseum i Ljungby

2008/062  875

Motion

Beslut

Nämnden vidhåller tidigare beslut taget på sammanträde 21 maj 2008, KoF §43. Nämnden tar inte några initiativ till att driva museiverksamhet. Den utredning om ett industrimuseum som tidigare genomförts resulterade i ett förslag till inrättande av ett företagsarkiv när kommunarkivets framtida lokalisering är fastställd. Ljungbyföretagens intresse att medverka i tillkomsten av ett industrimuseum var svalt.

Förslag till beslut

Nämnden vidhåller tidigare beslut taget på sammanträde 21 maj 2008,

§98 Skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka

2008/063  029

Remiss

Beslut

Nämnden tillstyrker förslaget om de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka.

Förslag till beslut

Nämnden tillstyrker förslaget om de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka.

Ärendet

Ljungby kommun har för avsikt att skärpa tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka för att förhindra smittspridning. Rutinerna ska gälla samtliga verksamheter i kommunen. Personalutskottet lämnar förslaget till samtliga facknämnder för yttrande.

§99 Kulturstipendium och kulturpris 2008

2008/055  867

Beslut

1. Ett kulturstipendium på 10000 kronor tilldelas

Anna Heverius, Ljungby

- Som uppmuntran för fortsatta studier inom musik.

Anna Heverius, född och uppvuxen i Ljungby kommun, har sedan tidiga barnaår studerat fiol för bland andra Staffan Lindqvist och Lars Jöneteg. Under flera år har Anna spridit glädje till många genom främst sin fiolmusik. För närvarande studerar Anna på kantorsutbildningen i Oskarshamn och hon är även medlem i Akademiska orkestern i Växjö.

2. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Sunnerbokören

- För förtjänstfulla insatser att under många år ha berikat Ljungby kommuns kulturliv inom sången och musikens områden.

Sunnerbokören har under 42 år genomfört konserter i Ljungby kommun. Bland många kan nämnas 50-tals konserten 1998, Miljökonserten med Stefan Edman, Teaterbåten 2002, Från Oliver till Dufvemåla, Konserten om Ljungby 2007-2008 samt ett flertal julkonserter.

3. Ett kulturpris på 2500 kr kronor tilldelas

Torpa föreläsningsförening

- För förtjänstfulla arbetsinsatser att med entusiasm och små medel under många år ha drivit en förening som inte bara ger berikande föreläsningar utan även utgör en viktig social funktion i Torpa med omnejd.

Torpa föreläsningsförening startade 1948 och firade 60-årsjubileum den 16 oktober 2008. Med blandade program av reseskildringar, sång, musik, natur och kultur varje vår och höst samlar Torpa föreläsningsförening människor från Torpa med omnejd till sociala och berikande träffar.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag den 1 oktober 2008.

I 2008 års budget finns 15000 kronor disponibla för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut i ärendet senast den 19 november 2008 för att stipendium och pris skall kunna utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2008.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

Pristagarna kommer att offentliggöras vid en presskonferens måndagen den 24 november 2008 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

§100 Pris för god byggnads- och kulturmiljövård 2008

2008/059  879

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Juryn för Ljungby kommuns Byggnadsvårdspris har på sammanträde den 5 november 2008 beslutat att utse ägarna till fastigheten Solon 8, Parkgatan 13 till att mottaga 2008 års byggnadsvårdspris med följande motivering:

- Morgan och Katarina Johansson har tillsamman med sin familj och släkt på ett pietetsfullt sätt restaurerat och förbättrat sitt hus till ett typiskt sekelskifteshus, med sitt torn och enkupiga taktegel och därmed sett till att bevara karaktären på detta område vid Parkgatan för lång tid framöver.

Det är med envishet och tålmodighet som de har bemödat sig att använda materiel som har tidstypiskt utseende även vid uppförande av nya takkupor och nytt uthus.

Pristagarna kommer att offentliggöras vid en presskonferens måndagen den 24 november 2008 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

Byggnadsvårdspriset kommer att utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2008.

§101 Ledamot i Stiftelsen Ljungby Gamla Torg

2008/078  102

Beslut

Ann-Kristin Petersson (m) utses att gå upp som ordinarie ledamot i stiftelsen Ljungby Gamla Torg. Krister Lundin (m) utses som ersättare.

Ärendet

Lars Fritzell (m) har på grund av flyttning från kommunen avsagt sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen Ljungby Gamla Torg.

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ny ledamot i Stiftelsen Ljungby Gamla Torg.

§102 Meddelanden

§ Redovisning av Ljungby Berättarfestival 2008 har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.

§ Riktlinjer för att uppmärksamma idrottsliga eller andra framgångar i kommunen.

§ Folkbiblioteken i Kronobergs län 2007 – regionala förutsättningar för kunskapssamhället.

§ Folkbiblioteken i Ljungby 2007 – lokala förutsättningar för kunskapssamhället.

§ Extra arbetsutskott måndagen den 1 december 2008 klockan 13.15.