Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-03-25

Sammanträde 2009-03-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Val av justerare: Ulla-Britt Storck

4 Preliminär ekonomisk redovisning till och med februari 2009

5 Samråd över vindkraft i Ljungby kommun( handling utlämnad tidigare)

6 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget/rationaliseringar

8 Drifts- och investeringsbudget 2010

9 Yttrande över medborgarförslag: Klätterpark för barn och vuxna samt att utvidga Kronoskogen till ett rekreationsområde

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§25 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§26 Visionsarbete

2009/004  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Sven-Olov Stenqvist rapporterar från möten med föreningar.

§27 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med februari 2009.

§28 Samråd över Vindkraft i Ljungby kommun

2005/047  212

Yttrande

Beslut

Nämnden ställer sig positiv till plankontorets tillägg angående översiktsplanen om vindkraft i Ljungby kommun. Planen utgör ett gott verktyg för att eliminera negativa följder inom kultur- och fritidsnämndens område. Planen uppfyller Ljungby kommuns vision om långsiktig hållbar energiproduktion.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden lämnar inga synpunkter på samrådet över Vindkraft i Ljungby kommun.

Ärendet

Plankontoret har skickat samråd över Vindkraft i Ljungby kommun.

Samrådstid 2 februari – 27 mars 2009.

§29 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

2009/001  040

Rationaliseringsåtgärder

Beslut

Nämnden lägger fram följande förslag på rationaliseringsåtgärder.

Fritidsgårdens verksamhet i Lagan flyttas in i Laganskolan under förutsättning att lokalerna verksamhetsanpassas och Ryssby biblioteksfilial integreras i Ryssbyskolan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden lägger fram följande förslag på rationaliseringsåtgärder.

Fritidsgårdens verksamhet i Lagan flyttas in i Laganskolan och Ryssby biblioteksfilial integreras i Ryssbyskolan.

Ärendet

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-11-25, Ks § 221, föreslagit en rad åtgärder på grund av det ekonomiska läget. Bland annat föreslås alla förvaltningar att komma med rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen. Rationaliseringsförslagen rapporteras till kommunstyrelsen i mars 2009.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har lämnat in förslag till rationaliseringsåtgärder.

Ljungby bibliotek står i startgroparna att påbörja integrationen av biblioteksfilialen i Ryssby och skolbiblioteket i Ryssbyskolan. Fastigheten som biblioteksfilialen nu är inrymd i ägs av en privat ägare och kommunen betalar hyra för denna. Rationaliseringsåtgärden är beräknad till cirka 95 tkr under 2010.

Fritidsgårdsverksamheten i Lagan är inrymd i lokaler med privat ägare. En flytt av fritidsgårdsverksamheten i Lagan till Laganskolan innebär en rationaliseringsåtgärd på 97 tkr.

§30 Utvecklingsplan Lagavallen

2009/003  820

Beslut

Nämnden är enig om att placera friidrottsanläggningen på Kvarteret Fritiden.

Ordföranden sammankallar presidiet, kommunalråd, representanter för miljö- och byggkontoret och plankontoret samt kultur- och fritidschefen för att diskutera finansiering och genomförande.

Ärendet

Ljungby kommun och Ljungby friidrottsförening är i behov av en modern friidrottsanläggning. När alternativet med en placering av friidrottsanläggning i Kronoskogen förkastades fick Bengt Gustafsson i uppdrag (KoF §66/08) att utreda möjligheten av en placering av en friidrottsanläggning i kvarteren Hångers och Näckrosen 2 i Ljungby. Utredningen ska också omfatta den framtida utvecklingen av Lagavallen.

Sven-Olov Stenqvist (S) lämnar på sammanträde den 2009-01-28 in förslag till alternativ lösning av friidrottsarenans placering. Sven-Olov Stenqvist föreslår att friidrottsarenan förläggs på gräsytan vid Harabergsgatan, längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden. Förslaget om en alternativ placering av friidrottsarenan vid Harabergsgatan längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden bordläggs till dess att beslut tagits gällande den pågående utredningen.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på nämndsammanträde 2009-01-28 § 10 i uppdrag att i mars månad 2009 redovisa resultatet av den nu pågående utredningen (KoF §66/08) om en placering av friidrottsarena på Lagavallen.

Beredning

På dagens nämndsammanträde presenterar kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson resultatet av utredningen utvecklingsplan Lagavallen, Ljungby.

§31 Drifts- och investeringsbudget 2010

Beslut

Nämnden lägger fram följande äskanden i drifts- och investeringsbudget 2010:

200 tkr investering av skyltar till kommunbiblioteket

580 tkr utökad driftsbudget för underhåll och renovering av Ringbadet. (KoF 090225 §18.)

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har att lämna förslag till drifts- och investeringsbudget 2010.

§32 Medborgarförslag: En klätterpark för både barn och vuxna

2009/019  101

Medborgarförslag: En klätterpark för både barn och vuxna

Yttrande

Beslut

Nämnden följer Karl-Johan Janssons förslag till beslut.

Ärendet

Ett medborgarförslag är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. En medborgare föreslår att Ljungby kommun bygger en klätterpark för både barn och vuxna.

Beredning

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lämnar förslag till yttrande på medborgarförslag ”Klätterpark”:

Förslag till beslut: Att inga offentliga medel satsas på en klätterpark i Ljungby.

§33 Medborgarförslag: Kronoskogen – ett motions och rekreationsområde för alla

2009/019  101

Medborgarförslag: Kronoskogen – ett motions och rekreationsområde för alla

Yttrande

Beslut

Nämnden följer Karl-Johan Janssons förslag till beslut.

Ärendet

Ett medborgarförslag är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. En medborgare föreslår att Kronoskogen utvidgas till ett motions- och rekreationsområde för alla.

Beredning

Anläggningschef Karl-Johan Jansson lämnar förslag till yttrande på medborgarförslaget ”Kronoskogen - ett motions- och rekreationsområde för alla”:

Förslag till beslut: Att sköta Kronoskogen som det rekreationsområde det är med

de begränsningar som vattentäkt och skötselplan innebär.

§34 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Redovisningen av delegationsärendena godkännes.

Snabbservice 2009

Dnr 2009/005/861

Bolmenbygdens kulturförening

Ansökt om förlustbidrag till teaterföreställningen ”Han kom med tåget” i Bolmsö Bygdegård januari 2009

Beviljat: 10000 kronor

Suzukiföreningen, Ljungby

Ansökt om förlustbidrag till konsert med Kalle Moraeus och Bengan Jansson

den 15 mars 2009

Beviljat: 10000 kronor

§35 Meddelande

§ Ny skrift från Sveriges kommuner och landsting: ”Nya rum i samverkan – mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället.”

§ Ljungbergmuseet har inkommit med årsredovisning för 2008.