Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-05-19

Sammanträde 2009-05-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

4 Ekonomisk redovisning till och med april 2009

5 Skateboardramp på järnvägsområdet; förfrågan från Ljungby Skateboardförening

6 Förslag till fördelning av investeringsbidrag vt 2009,

7 Bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0 - 6 år

8 Medborgarförslag; Kallbadhus vid Lagaån vid Hembygdsparken

9 Förslag till ändring av användning av investeringsprojekt- industrimuseum till inventarier kulturverksamhet

11 Bidragsansökan; Sportbaren i Ljungby AB; till Utomhuskonsert

12 Bidragansökan "större kulturprojekt" Sunnerbokören och Sunnerbogymnasiets estetiska program

13 Seth Söderholm förslag till Logaritmisk spiral i Ryssby

14 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§49 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§50 Visionsarbete

2009/004  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende
Sven-Olof Stenqvist redogör för kommande aktiviteter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

§51 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med april 2009.

§52 Skateboardramp på järnvägsområdet

2008/089  829

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsintendenten får i uppdrag att skriva ett 1-årsavtal med Ljungby Skateboardförening så att skötsel, ansvar och säkerheten på bryggan blir så säkert som möjlig och att det uppfyller kultur- och fritidsnämndens krav på området. Avtalet skall godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Ljungby Skateboardförening har i skrivelse uttryckt önskan om att använda lastbryggan på järnvägsområdet för bland annat skateboardåkning.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten har skrivit ett svar på skrivelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har undersökt om Ljungby Skateboardsförening kan få använda lastbryggan på järnvägsområdet i Ljungby för att åka skateboard, inlines och BMX. Ljungby kommun äger det aktuella området. Tekniska kontoret förvaltar området och frågan om lastbryggan kunde användas för skateboardåkning med mera skickades därför till tekniska utskottet.

Tekniska utskottet ser positivt på att lastbryggan används till detta ändamål men ställer krav på att upplåtelsen skall ske ett år i taget och att ett avtal där Ljungby Skateboardklubb står som ansvarig för verksamheten måste ingås. Området är cirka 1700 m2 stort. Ljungby Skateboardförening betalar en hyra för området på 5000 kronor per år till Tekniska kontoret. När centrumplanen genomförs skall föreningen flytta sin verksamhet.

Ur säkerhetssynpunkt och för att utreda ansvarsfrågan har kultur- och fritidsintendenten kontrollerat med kommunens försäkringsmäklare vad som gäller och om någon skadar sig på bryggan eller faller ner på de gamla spåren. Ljungby kommun har en ansvarsförsäkring på 0,5 basbelopp, cirka 20000 kronor, som faller ut om någon skadar sig på lastbryggan. Samma försäkring gäller personer som skadar sig på område som ägs av Ljungby kommun.

Jäv

Anders Bondesson deltog inte i ärendet på grund av jäv.

§53 Investeringar 2009

2008/066  804

Bidragsansökningar

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden följer kulturfritidsintendentens förslag med ändring att inte bevilja

Agunnaryds Sockenråd medel till elljusspår. 40000 kr av investeringsbidraget till bygdegårdar och hembygdsföreningar delas ut under våren, 60000 kr till hösten.

Ärendet

Nitton ansökningar till investeringsbidrag har inkommit fram till och med 30 april 2009. Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 100000 kr till bygdegårds- och hembygdsföreningar och 200000 kr till övriga föreningar. Halva budgeten fördelas under våren och andra halvan fördelas under hösten.

Investeringsbidrag övriga föreningar

Förening Ansökt bidrag Förslag

Friskis & Svettis Ljungby 200000 -

Dackes Bågspännare 4000 3 500

Ljungby Tennisklubb 215000 -

Torpa Ryttarsällskap 6000 5 000

Vittaryds Idrottsklubb 25000 -

Berga Skytteförening 4207 -

Ljungby SMU 8000 6 500

Ljungby Gymnastikklubb 70000 -

SMK Ljungby 26600 26 000

SMK Ljungby 74000 -

Kånna IF 37000 37 000

Friluftsfrämjandet 187500 -

Ljungby Taekwando 12345 10 500

T.I.A QiGong & Kung Fu 13500 11 500

Ljungby Simsällskap 47000 -

Summa 930152 100000

Investeringsbidrag bygdegårdar, hembygdsföreningar

Förening Ansökt belopp Förslag

Hamneda Hembygdsf. 47000 10 000

Nöttja Bygdegårdsförf. 40000 10 000

S Ljunga Bygdegårdsf. 83750 20 000

Agunnaryds Sockenråd 48125 10 000

Summa 218875 50000

Jäv

Matija Rafaj (S) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§54 Bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år

2009/016  805

Bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år

Motion

Beslut

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, alternativ 1.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Alternativ 1. I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut från 21 november 2007 tillämpa Riksidrottsförbundets regler för lokalt aktivitetsstöd.

Ärendet

Matija Rafaj och ClasGöran Carlsson har för Socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de yrkar att Ljungby kommun ska lämna bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år. Kommunstyrelsen överlämnar motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden konstaterar KoF §42/09 att motionen avser en förändring i normerna för bidragsutdelning som enligt Ljungby kommuns författningssamling endast kultur - och fritidsnämnden kan besluta om. Nämnden tar upp förslaget som ett ärende med avsikt att besluta vid nämndens sammanträde i maj 2009.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten har skrivit ett svar på motionen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 21 november 2007 att förvaltningen ska använda de riktlinjer för lokalt aktivitetsstöd som Riksidrottsförbundet använder och som är uppdelat på följande sätt:

Barnidrott är 7-12 år, ungdomsidrott är 13-20 år, vuxenidrott är från 21 år.

Kultur- och fritidsnämnden betalar ut aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsidrott 7-20 år. Riksidrottsförbundets rekommenderar att barn under 7 år inte skall organiseras utan de skall ägna sig åt egna lekar.

Eftersom kontroll av bidragsutbetalningarna för 7-20 åringar sker av Smålands Idrottsförbund skulle införandet av lokalt aktivitetsstöd för 0-6åringar medföra merarbete för förvaltningen. Kontroll att reglerna följs måste utföras.

De föreningar som har verksamhet för 0-6 åringar kan ta upp diskussionen vid kultur- och fritidsnämndens ”Sandvikenträffar” och ansöka om ett särskilt bidrag vid dessa samtal.

En tillstyrkan av förslaget måste finansieras, endera genom att lok-stödet sänks för alla ( 40 kr/aktivitet 2009) eller att ytterligare medel tillförts.

Totalt 71 föreningar i Ljungby kommun redovisar medlemmar mellan 7-20 år. 30 föreningar redovisar medlemmar mellan 0-6 år: 1 bygdegårdsförening, 23 idrottsföreningar, 2 kulturföreningar och 4 religiösa föreningar.

Kultur- och fritidsintendenten lämnar förslag till beslut:

Alternativ 1. I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut från 21 november 2007 tillämpa Riksidrottsförbundets regler för lokalt aktivitetsstöd.

Alternativ 2. I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut från 21 november 2007 tillämpa Riksidrottsförbundets regler för lokalt aktivitetsstöd.

De föreningar med verksamhet för 0-6åringar som Ljungby kommun finner lämpliga att stödja kan erhålla ett särskilt bidrag. Medel anvisas för det särskilda bidraget.

Alternativ 3. Tillstyrka förslaget och anvisa medel och resurser för genomförande.

Yrkanden

Anders Bondesson (M) : arbetsutskottets förslag till beslut – alternativ 1.

Sven-Olov Stenqvist (S) : alternativ 3.

Propositionsordning

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - alternativ 1.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut - alternativ 1 mot Sven-Olov Stenqvist (S) - alternativ 3.

Ja-röst: Arbetsutskottets förslag till beslut, alternativ 1.

Nej-röst: Sven-Olov Stenqvist (S) alternativ 3.

En öppen omröstning genomförs.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag till beslut, alternativ 1 mot 4 nej-röster för Sven-Olov Stenqvist (S) alternativ 3 beslutar nämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut, alternativ 1.

Ledamöter

Ja-röst

Nej-röst

Anders Bondesson (M)

x

Sven-Olov Stenqvist (S)

x

Lennart Hansson (C)

x

Lars-Göran Johansson (S)

x

Ulla-Britt Storck (S)

x

Ann-Kristin Petersson (M)

x

Bodil Ramshammar (FP)

x

Mikael Bengtsson (C)

x

Matija Rafaj (S)

x

Monica Nihlén (ALT)

x

Rosalina Gauffin (KB)

x

Summa

7

4

Reservation

Lars-Göran Johansson (S), Ulla-Britt Storck (S), Matija Rafaj (S) och Sven-Olov Stenqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven-Olov Stenqvists yrkande.

§55 Kallbadhus vid Lagaån vid Hembygdsparken

2009/023  101

Medborgarförslag

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschefens svar som sitt eget.

Ärendet

Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att återuppbygga kallbadhuset som tidigare låg i ån Lagan intill hembygdsparken. Medborgaren motiverar förslaget med att ett kallbadhus kan bli en viktig mötesplats och att Ljungbys läge vid ån Lagan borde utnyttjas mer. Förslaget är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beredning

Kultur- och fritidschefen får på arbetsutskottets sammanträde 090506 i uppdrag att skriva svar på medborgarförslaget.

Kultur- och fritidschefen har skrivit ett svar på medborgarförslaget.

Förslagsställaren Britt Lundin-Johansson föreslår att Ljungby kommun återuppbygger kallbadhuset som tidigare låg i ån Lagan alldeles intill Hembygdsparken. I förslaget hänvisas till ett kallbadhus som byggts i Bjärred i Lomma kommun och som enligt förslagsställaren blivit en succé.

Kallbadhuset i Bjärred är inte ett kommunalt badhus. Föreningen Bjerreds Saltsjöbad har byggt och driver anläggningen med intäkter från medlemsavgifter, sponsring från företag och hyresintäkter.

Kallbadhusen i Landskrona och Helsingborg ägs och drivs också av kallbadhusföreningar med inget eller lite kommunalt stöd.

Ljungby kommun har som enda kommun i Sverige två 50-meters utomhusbassänger. Vidare finns tre kommunala simhallar och arton kommunala badplatser i våra sjöar.

Att använda ytterligare kommunala medel på att investera i byggande av ett kallbadhus och åta sig ytterligare kostnader för drift och underhåll är inte rimligt med tanke på de badmöjligheter som Ljungby kommun redan tillhandahåller.

Kultur- och fritidschefen föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till de badmöjligheter som redan erbjuds kommuninvånarna i kommunal regi.

§56 Begäran om ändring av investeringsprojekt

2009/032  040

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att återstående medel i projekt 25001 utredning industrimuseum förs över till 25006 inventarier kulturverksamhet.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse en ändring av investeringsprojekt:

Utredning angående industrimuseum redovisades för nämnden 2005-12-14, och visade inte att det fanns förutsättningar att inrätta ett industrimuseum.

Nämnden tog åter upp frågan efter en skrivelse av Bror-Erik Ekengren: ”Ett steg mot ett industrimuseum”.

Beslut: Nämnden tar inte några initiativ till att driva museiverksamhet. Den utredning om ett industrimuseum som tidigare genomförts resulterade i ett förslag till inrättande av ett företagsarkiv när kommunarkivets framtida lokalisering är fastställd. Ljungbyföretagens intresse att medverka i tillkomsten av ett industrimuseum var svalt.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de återstående medel (55000 kr) bör överföras till 25006 Inventarier kulturverksamhet som är gemensamma medel för löpande mindre investeringar i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. En flyttning av medel ger förvaltningen möjlighet att i en krympande ekonomi tillse att framförallt våra idrottsanläggningar kan utvecklas i takt med de olika specialförbundens krav.

§57 Friidrottsanläggning

2009/003  820

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att förbereda ett förfrågnings-underlag för upphandling av en friidrottsanläggning med placering på Kvarteret Fritiden. Kostnader belastar projekt 25025 Friidrottsanläggning.

Ärendet

Ljungby kommun och Ljungby friidrottsförening är i behov av en modern friidrottsanläggning. När alternativet med en placering av friidrottsanläggning i Kronoskogen förkastades fick Bengt Gustafsson i uppdrag (KoF §66/08) att utreda möjligheten av en placering av en friidrottsanläggning i kvarteren Hångers och Näckrosen 2 i Ljungby. Utredningen ska också omfatta den framtida utvecklingen av Lagavallen.

Sven-Olov Stenqvist (S) lämnar på sammanträde den 2009-01-28 in förslag till alternativ lösning av friidrottsarenans placering. Sven-Olov Stenqvist föreslår att friidrottsarenan förläggs på gräsytan vid Harabergsgatan, längs med industri-fastigheterna vid Kvarteret Fritiden. Förslaget om en alternativ placering av friidrottsarenan vid Harabergsgatan längs med industrifastigheterna vid Kvarteret Fritiden bordläggs till dess att beslut tagits gällande utredningen om att förlägga en friidrottsanläggning i kvarteren Hångers och Näckrosen 2 i Ljungby.

Kultur- och fritidschefen får på nämndsammanträde 2009-01-28 § 10 i uppdrag att i mars månad 2009 redovisa resultatet av utredningen (KoF §66/08) om en placering av friidrottsarena på Lagavallen.

På nämndsammanträde i 2009-03-25 (KoF §30) beslutar nämnden att placera friidrottsanläggningen på Kvarteret Fritiden. Ordföranden sammankallar presidiet, kommunalråd, representanter för miljö- och byggkontoret och plankontoret samt kultur- och fritidschefen för att diskutera finansiering och genomförande.

Kultur- och fritidschefen får på nämndsammanträde i april 2009 KoF § 44 i uppdrag att hos miljö- och byggnämnden begära att detaljplanen för Fritiden 2 i Ljungby stad ändras till idrottsändamål. Rosalina Gauffin (KB) reserverar sig mot beslutet Kof § 44 till förmån till nuvarande detaljplan.

Reservation Rosalina Gauffin (KB) reserverar sig mot beslutet.

§58 Utomhuskonsert utanför Garvaren mat & nöje

2009/033  861

Bidragsansökan

Beslut

Nämnden avslår ansökan.

Ärendet

Sportbaren i Ljungby AB planerar att arrangera en utomhuskonsert 24 juni eller 4 juli 2009 utanför Garvaren mat & nöje. Till arrangemanget ansöker Sportbaren i Ljungby AB om ett förlustbidrag på 25000 kronor.

§59 Sunnerbokören och Sunnerbogymnasiet

2009/030  861

Bidragsansökan

Beslut

Nämnden beviljar ett bidrag på 7500 kr att använda till den offentliga föreställningen. Bidrag utbetalas efter att redovisning av arrangemanget inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Sunnerbokören och Sunnerbogymnasiet, estetiska programmet har lämnat in ansökan om bidrag till offentlig föreställning den 10 september 2009. Föreställningen ingår i ett samarbete med ett musik – och teaterutbyte med Hölty Gymnasium i Wunstorf, Tyskland. Förutom en offentlig föreställning planeras samarbete, workshop för tyska elever tillsammans med elever på det estetiska programmet, en dag med rockkonsert och två skolföreställningar.

Beredning

Arbetsutskottet har på sitt sammanträde 090408 hänskjutit beslut i frågan till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj.

Jäv

Mikael Bengtsson (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§60 Logaritmisk spiral i Ryssby

2009/036  866

Bidragsansökan

Beslut

Nämnden ger 32000 kronor i bidrag till anläggande av en logaritmisk spiral i Ryssby. Bidraget tas från verksamhet större kulturbidrag.

Bidrag ges ej till skötsel. Inget bidrag utbetalas förrän en skötselplan kan presenteras.

Ärendet

Konstnär Seth Söderholm, Ryssby har skickat in förslag till Logaritmisk spiral i Ryssby. Avsikten är att på tomten i Ryssby centrum i korsningen Storgatan/Kungsgatan anlägga en logaritmisk spiral eventuellt av en lågt växande häck. Seth Söderholm ansöker om ekonomiskt bidrag till detta projekt.

§61 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

2009/035  156

Beslut

Nämnden lämnar följande synpunkter på programmet.

I landsbygdsprogrammet bör kultur- och fritidsnämndens utbud på landsbygden belysas. Vikten av att kulturevenemang på landsbygden arrangeras bör lyftas samt även vikten av att gemensamma samlingsplatser/lokaler finns och fungerar. Fritidsverksamhet bör även belysas i landsbygdsprogrammet.

Ärendet

Diskussionsunderlag för landsbygdsprogram för Ljungby kommun har skickats ut för att ge tillfälle att lämna synpunkter på programmet.

Landsbygdsutvecklaren Anette Olsson redogör för landsbygdsprogrammets huvudpunkter.

§62 Val representant i kommunala handikapprådet

Beslut

Ulla-Britt Storck (S) väljs som ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet.

Monica Nihlén (ALT) väljs som ersättare i kommunala handikapprådet.

Ärendet

Eric Holmback (ALT) har avsagt sig samligt politiska uppdrag i Ljungby kommun. Kultur- och fritidsnämnden har att välja ny ledamot i kommunala handikapprådet efter Eric Holmback (ALT) för resterande del av mandatperioden.

§63 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Redovisningen av delegationsärendena godkännes.

Ärende

Dnr 2009/038/214

Programsamråd för Västergatans förlängning i Lagans samhälle

Dnr 2009/039/214

Programsamråd för Rosendal vid Ljungby Södra infart

Dnr 2009/006/881

Upphandling av biblioteksinredning för Ljungby kommun

§64 Meddelande

§ Ljungby kommunbibliotek har upprättat en handlingsplan för våren 2009.

§ Nytt berättarbord invigt i Ljungby. Bordet är placerat vid Rönnäsrondellen, Bolmstadsvägen. Text och bildval: Ljungby kommun.

§ Lekfest och tradition på nationaldagen i Ljungby. Ljungby hembygdspark 6 juni kl. 12.00 – 15.00.

§ Nämndens sammanträde i september 2009 kommer eventuellt att hållas på Lagans golfklubb.

§ Ljungby kommun har av Kulturrådet blivit tilldelade 206000 kronor för Skapande skola, läsåret 2009-2010.