Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-06-17

Sammanträde 2009-06-17

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

3 Vision 2010 Ljungbergmuseet; information Claes Sjöblom

4 Visionsarbete Ljungby kommun; information Peter Wiman

5 Ekonomisk rapport; verksamhetsansvariga deltar

6 Motion vänsterpartiet; Bättre utnyttjande av hembygdsparken i Ljungby

7 Stängning av Ljungby bibliotek på grund av ombyggnad; Anne-Lise Fäldt

9 Allmänkultur; information Karin Hermansson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§65 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§66 Vision 2010 Ljungbergmuseet

Beslut

Ordföranden tackar för informationen och ser fram emot ytterligare information under projektets gång.

Ärendet

Claes Sjöblom informerar om det pågående projektet vision 2010 Ljungbergmuseet.

Visionen lyder:

”Ljungbergmuseet, som idag anses som länets konstmuseum, har stora möjligheter att utvecklas. Museet behöver bland annat nya utställ­ningssalar. En spännande tillbyggnad vänd mot ån och en skulpturkaj längs med vattnet skulle både ge museet de nödvändiga utrymmena och bli en än större attraktion för staden.

De nya utställningssalarna skulle bl a innehålla: de permanenta sam­lingarna av Sigge Ljungbergs och Erik Ortvads konst, ett Barnens hus som skulle göra det möjligt att rejält satsa på barn- och ungdoms­verksamheten och en restaurang med möjlighet till uteservering på kajen. Ljungby saknar en bra samlingssal för musik och andra större sam­mankomster vilket kunde avhjäl­pas med att bygga ett nytt konsert­hus i anslutning till museet. Konserthuset sammanbinds med museet genom en administrativ byggnad innehållande kontor och mindre konferensrum (att utnytt­jas av företag och föreningar) och den nya entrén nås från åsidan.

Parkering förläggs nedanför tennisbanorna. Vision 2010 kan bli en verklig mötesplats för konst, musik, skola och näringsliv!”

§67 Visionsarbete Ljungby kommun

Beslut

Nämnden startar arbetsprocessen med det nya visionsarbetet med en temadag den 26 augusti 2009.

Ärende
Peter Wiman, chef Kommunikation och IT informerar kring en ny struktur för visionsarbetet i Ljungby kommun.

Visionsarbetet har funnits sedan hösten 2003. Kommunfullmäktige har antagit verksamhetsidé och vision. Varje nämnd har sedan utifrån detta antagit egna verksamhetsidéer, övergripande mål, beskrivit hur man ska nå målen, vad det leder till och hur målen ska mätas. En politisk handlingsplan har tagits fram där enskilda politiker är ansvariga för olika aktiviteter. Utifrån nämndens visionsarbete har nedbrytning gjorts inom varje förvaltning ner till varje arbetsplats.

Kommunfullmäktige beslutar 24 april 2009, Ks2009/0177/101, att ändra strukturen för kommunens visionsarbete enligt kommunledningskontorets förslag. Förslagen har till syfte att

§ förbättra strukturen för visionsarbetet, få en röd tråd

§ förenkla visionsarbetet

§ få en bättre styrning genom målen

§ få en bättre koppling mellan visionsarbete och budget

§ få en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

§ förbättra uppföljningen av mål och visioner

Nämndernas visionsarbeten ska basera sig på de tre övergripande verksamhetsmål som är framtagna för visionsarbetet för Ljungby kommun.

§ Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

§ Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

§ Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

§68 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med maj 2009.

§69 Hembygdsparken i Ljungby

2009/037  870

Motion

Beslut

Hyresavtalet sägs inte upp och Hembygdsparken bedrivs på samma sätt som idag.

Ärendet

Kerstin Wirén har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur Hembygdsparken kan utnyttjas bättre. Motionen är överlämnad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschefen har besvarat motionen och lämnar förslag till yttrande.

Kerstin Wiréhn har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur Hembygdsparken kan utnyttjas bättre.

Kultur- och fritidsförvaltningens arrangerar varje år traditionsenligt valborgsmässofirande, nationaldagsfirande och ”Sommar i parken” i Hembygdsparken. Förvaltningens resurser tillåter inte ytterligare evenemang i Hembygdsparken. Nämnden har även uttryckt önskan om att kultur-arrangemang ska spridas i hela kommunen och inte enbart koncentreras till Ljungby tätort.

Föreningar och övriga arrangörer har möjlighet att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang, ex ”Punk i parken”. Tyvärr har antalet övriga arrangemang inte varit så stort som man kan önska.

För närvarande finns ett hyresavtal där arrendatorerna hyr serveringspaviljong, scen och dansbana. Avtalet förlängs ett år i taget om det inte sägs upp 6 månader före årsskiftet. Avtalet reglerar kommunens respektive arrendatorernas ansvar.

För att undersöka om det finns intressenter som vill arrendera hembygdsparken och även arrangera offentliga evenemang kan nämnden ge förvaltningen i uppdrag att innan 1 juli 2009 säga upp nuvarande hyresavtal.

Förvaltningen kan sedan erbjuda föreningar, företag eller enskilda att genom en upphandling lämna förslag på hur man vill bedriva verksamhet i hembygdsparken. I en sådan upphandling prioriteras då anbudsgivarnas förslag och förmåga att bedriva aktiviteter i parken.

Förslag till beslut: Alternativ 1: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp nuvarande hyresavtal för Hembygdsparken och upphandla en ny arrendator fr o m 1 januari 2010 med prioritering att det ska bli fler aktiviteter i parken.

Alternativ 2: Hyresavtalet sägs inte upp och Hembygdsparken bedrivs på samma sätt som idag.

§70 Stängning av Ljungby bibliotek på grund av ombyggnad

Beslut

Nämnden godkänner bibliotekets anhållan om att stänga Ljungby bibliotek 28 september 2009 – 10 januari 2010 samt godkänner planen för hur allmänhetens behov ska tillgodoses under stängningen.

Ärendet

Bibliotekschefen anhåller om att stänga biblioteket i Ljungby under ombyggnaden av bibliotekshallen under tiden 28 september 2009 - 10 januari 2010.

Allmänhetens behov under tiden biblioteket är stängt tillgodoses enligt följande.

  • Utställningshallen är öppen måndag-fredag 09.00-17.00 under tiden 090928—100110) för följande aktiviteter: tidnings- och tidskriftsläsning, tillgång till datorer (även för studerande), caféverksamhet.

  • Låntagare hänvisas till filialerna i Lagan och i Ryssby för vanliga medielån. Många av de nya böckerna/medierna finns oftast inne på filialerna.
  • Särskilda grupper - skolor/förskolor/äldreboenden med flera uppmanas att låna på sig så att behovet täcks under tiden biblioteket är stängt

  • Förlängd lånetid för allmänheten
  • Bokbussen kör som vanligt på landsbygden. Den kan utnyttjas mer!

§71 Attesträtt

2008/084  002

Beslut

Nämnden godkänner att attesträtten utökas för verksamhet 31542.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Rouberts attesträtt utökas att även gälla verksamhet 31542, Långsiktigt kulturstöd, ansvar 71700 från juni månad 2009 och tills vidare.

§72 Allmänkultur

Information

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultursekreterare Karin Hermansson informerar om verksamheterna inom allmänkulturen, genomförda och planerade arrangemang 2009.