Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-08-26

Sammanträde 2009-08-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

5 Revisionsrapport KPMG; Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av fritidsgårdsverksamheten

6 Revisionsrapport KPMG; Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

7 Förfrågningsunderlag: Drift och skötsel av Lagavallen

8 Nya avgifter vid uthyrning av lokaler Musikskolan

10 Programsamråd för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby stad

11 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§72 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§73 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med juli 2009.

§74 Budget 2010

2009/048   041

Beslut

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att ta fram underlag för budget 2010 att presentera på nästa nämndsammanträde.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för förutsättningarna för 2010 års detaljbudget. 2010 driftsbudget minskas med 1267 tkr som avser buffert 1% -516 tkr demografifaktor 2010 -577 tkr, sänkt internränta -338 tkr samt inflationskompensation + 164 tkr.

§75 Revisionsrapport: Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av fritidsgårdsverksamheten

2009/043  007

Revisionsrapport: Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av fritidsgårdsverksamheten

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

KPMG har överlämnar revisionsrapporten ”Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av fritidsgårdsverksamheten”.

till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschefen får på arbetsutskottets sammanträde 090812 i uppdrag att till nämndsammanträdet 090826 lämna förslag till yttrande på revisionsrapporten.

Kultur- och fritidschefen lämnar följande förslag till yttrande på revisionsrapporten:

Revisionen konstaterar att kommunens fritidsgård fyller en viktig funktion i samhället och att det bedrivs en ändamålsenlig verksamhet utifrån de resurser som finns. Nämnden och fritidsgårdspersonalen är väl medvetna om att lokalerna inte är anpassade till verksamheten. Nämnden kommer i höstens visionsarbete att se över målen och dess mätbarhet och beakta de rekommendationer som revisionen ger.

§76 Revisionsrapport; Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

2009/044  007

Revisionsrapport; Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

KPMG överlämnar revisionsrapporten ”Granskning av kommunens arbete med intern kontroll” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschefen får på arbetsutskottets sammanträde 090812 i uppdrag att till nämndsammanträdet 090826 lämna förslag till yttrande på revisionsrapporten.

Kultur- och fritidschefen lämnar följande förslag till yttrande på revisionsrapporten:

Kultur- och fritidsnämnden har med stort intresse tagit del av den övergripande granskningen av kommunens arbete med intern kontroll.

Nämnden delar revisionernas synpunkter och noterar med tillfredställelse att rapporten konstaterar att kommunens arbete med intern kontroll har utvecklats betydligt efter granskningen 2004.

§77 Förfrågningsunderlag; Drift skötsel av Lagvallen

2009/049  820

Beslut

Nämnden godkänner avtalet med ändringen av avsnittet 2.2.3.

Ärendet

Anläggningschefen lägger fram förslag till förfrågningsunderlag till drift och skötsel av Lagavallen.

Beredning

Anläggningschefen får på arbetsutskottets sammanträde 090812 i uppdrag att till nämndsammanträde 090826 förtydliga avsnittet 2.2.3, avstämning/besiktning, gällande förfrågningsunderlag till drift och skötsel av Lagavallen.

§78 Nya avgifter vid uthyrning av lokaler vid Musikskolan

2009/007  806

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden beslutar enligt musikledarens förslag till nya avgifter vid uthyrning av lokaler på musikskolan.

Ärendet

Musikledaren föreslår nya avgifter vid uthyrning av lokaler på Musikskolan.

Avgifterna ska gälla från och med höstterminen 2009.

Uthyrning av orkestersalen på musikskolan 200 kr/tim

Max 1000 kr/dag

Uthyrning av undervisningsrum på musikskolan

för elever 500 kr/termin

För övriga 200 kr/ tim

Hyra av studio vid inspelning 750 kr/tillfälle

§79 Avtal IF Troja Ljungby

2009/051  040

Avtal IF Troja Ljungby

Beslut

Nämnden godkänner avtalet mellan IF Troja Ljungby och Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Anläggningschefen redogör för avtal mellan IF Troja Ljungby och kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun, avseende Sunnerbohov och Trojahallen.

§80 Programsamråd Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby

2009/050  214

Programsamråd Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby

Beslut

Nämnden lämnar inga synpunkter på förslaget.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har skickat Programsamråd för Fritiden 2. Området ligger vid Sunnerbohov och sträcker sig österut över järnvägsområdet mot Hjortsberget. Avsikten med programrådet är att pröva områdets lämplighet för en friidrottsanläggning. Synpunkter på förslaget lämnas senast den 11 september 2009.

Reservation

Rosalina Gauffin KB reserverar sig mot beslutet.

§81 Landsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

2009/035  156

Beslut

Nämnden ser positivt på det välarbetade landsbygdsprogrammet och lämnar inga synpunkter.

Ärendet

Remissversionen av Landsbygdsprogrammet för Ljungby kommun 2009-2012 har skickats ut för att ge möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på programmet. Remissvar lämnas senast den 28 augusti 2009.

§82 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Redovisningen av delegationsärendena godkännes.

Ärendet

Snabbservice 2009

Dnr 2009/005/861

Flow Dance Academy

Ansökt om förlustbidrag till Flow Dance Academy examenshow på Grand i Ljungby den 17 juni 2009.

Beviljat bidrag 5000 kronor.

§83 Ljungby Ridklubb

2009/052  861

Bidragsansökan

Beslut

Ljungby Ridklubb beviljas ett bidrag på 20000 kr till Ponny SM. Bidraget tas ur kontot för nämndens förfogande och utbetalas efter att redovisning av Ponny SM inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Ljungby Ridklubb kommer under fyra dagar, den 8 – 11 oktober 2009, stå som arrangör för Ponny SM i hoppning. Ljungby Ridklubb söker ett bidrag på 20000 kronor till detta arrangemang.

§84 Meddelanden

Ljungby kommunbibliotek inför långlån på grund av ombyggnationen av biblioteket i höst. Biblioteket noterade rekordhögt besökarantal under måndagen den 24 augusti då tiden för långlån startade.

Sunnerbogillets 50-års jubileum uppmärksammas genom firande på Lilla Torg i Ljungby.