Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-09-23

Sammanträde 2009-09-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

5 Motion Miljöpartiet; Läge för friidrott - att den planerade friidrottsanläggningen inte lokaliseras till området vid Sunnerbohov

6 Förfrågan om överlämnande av ansvar för Ryssby simhall; yttrande till kommunstyrelsen

7 Medborgarförslag; Ordna fler evenemang i Hembygdsparken i Ljungby

8 Programsamråd för del av Replösa 4:18 ; Replösa Björket i Ljungby stad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§85 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§86 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med augusti 2009.

§87 Budget 2010

2009/048  041

Beslut

Nämnden godkänner budget 2010.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen lägger fram förslag till fördelning av driftbudget 2010.

2010 driftsbudget minskas med 1267 tkr som avser buffert 1% -516 tkr demografifaktor 2010 -577 tkr, sänkt internränta -338 tkr samt inflationskompensation + 164 tkr.

§88 Läge för friidrott

2009/003  820

Motion Miljöpartiet

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden står fast vid beslut taget på nämndsammanträde 090519 KoF § 57.

Ärendet

Kjell Jormfeldt har för Miljöparitet lämnat in en motion vilken Miljöpartiet föreslår att den planerade friidrottsanläggningen inte lokaliseras till området vid Sunnerbohov om detta innebär inskränkningar på befintlig GC-väg, befintlig järnvägsvall och befintligt strövområde.

Kultur- och fritidsnämnden ombeds att lämna yttrande över motionen.

§89 Ryssby Simhall

2009/045  822

Yttrande

Beslut

Nämnden tar anläggningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en förfrågan till kommunstyrelsen om att ansvaret för simhallen i Ryssby överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. Även ansvaret för Lidhults simhall bör ses över. Kultur- och fritidsnämnden ombeds att yttra sig i ärendet.

Beredning

Kultur- och fritidschefen får på arbetsutskottets sammanträde 2009-09-09 i uppdrag att lämna förslag till yttrande angående simhallen i Ryssby.

Vid dagens sammanträde lämnar anläggningschefen följande yttrande:

Jag har uppfattat att problemet med att driva Ryssby simhall i skolans regi framförallt är kopplat till helgerna och svårigheten att kunna hålla med personal för vattenprovtagning mm.

På högsäsong äger mellan 15-20 matcher rum varje helg på Sunnerbohallen/Sunnerbohov som kräver direkt närvaro av driftstekniker.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fyra driftstekniker som sköter driften av Sunnerbohallen och Sunnerbohov samt sommartid även Kronoskogsbadet och Ringbadet. Endast en driftstekniker arbetar under kvällar och helger.

Min bedömning är att driftsteknikerna från Kultur- och fritidsförvaltningen inte kan lämna Sunnerbohallen/Sunnerbohov i den omfattning som krävs för att sköta Ryssby simhall. Jag bedömer heller inte det vara effektivt eller finnas tid att använda arbetstid till transporter mellan olika orter. Ur verksamhetens synvinkel definitivt inte på helgerna.

Ett övertagande av ansvaret för Ryssby simhall kräver därför att resurser tillförs i sådan omfattning att den nuvarande verksamheten inte äventyras. Säkerhets- och ansvarsfrågorna måste också beaktas.

§90 Evenemang i Hembygdsparken

2009/042  101

Medborgarförslag

Beslut

Nämnden tar kultursekreterarens förslag till beslut som sitt eget.

Ärendet

Ett medborgarförslag är inlämnat gällande Hembygdsparken i Ljungby. Medborgaren skriver att den fina miljön i hembygdsparken utnyttjas för lite och föreslår att man bör ordna fler aktiviteter i parken såsom dans, allsång och konserter. Medborgarförslaget är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beredning

Kultur- och fritidschefen får på arbetsutskottets sammanträde 2009-09-09 i uppdrag att lämna förslag till beslut på medborgarförslaget.

Vid dagens sammanträde lämnar kultursekreteraren följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar varje år valborgsmässofirande, nationaldagsfirande och Sommar i Parken, ett antal onsdagskvällar med artistuppträdanden, i hembygdsparken i Ljungby.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta för att kulturaktiviteter genomförs i hela kommunen och det finns därför inte utrymme för förvaltningen att arrangera fler aktiviteter i hembygdsparken i Ljungby, vare sig ekonomiskt eller personellt.

Arrangerande föreningar och grupper utgör en mycket viktig bas för det kulturella livet i Ljungby kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen gör sitt bästa för att hjälpa dessa arrangörer genom rådgivning och ekonomiska bidrag. Genom att komplettera och hjälpa varandra kan vi se till att det finns ett brett och varierande utbud av kulturella aktiviteter att välja bland. Kultur- och fritidsförvaltningen kan dock konstatera att det behövs fler föreningar/grupper som vill hålla i offentliga arrangemang.

Vem som helst kan arrangera aktiviteter i hembygdsparken. Arrendatorerna för hembygdsparken ansvarar för uthyrning av lokalerna och scenerna. De har dock inte själva möjlighet att hålla i arrangemang men är öppna för att hyra ut till föreningar/grupper/enskilda.

Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att det vore mycket positivt om fler aktörer vill arbeta för att fler aktiviteter ordnas i hembygdsparken i Ljungby. Arrangörer intresserade av att hålla i offentliga aktiviteter är alltid välkomna att höra av sig till kultur- och fritidsförvaltningen för råd och stöd.

Förslag till beslut

Nämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att det inte ingår i nämndens uppdrag att anordna fler arrangemang i hembygdsparken i Ljungby. Nämnden ser dock gärna ett ökat utnyttjande av hembygdsparken och välkomnar eventuella arrangörer som vill använda hembygdsparken i Ljungby.

§91 Replösa 4:18, Replösa Björket, Ljungby stad

2009/053  214

Programsamråd

Beslut

Nämnden lämnar inga synpunkter på programsamrådet över Replösa 4:18, Replösa Björket i Ljungby stad.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har lämnat in programsamråd över Replösa 4:18, Replösa Björket i Ljungby stad. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ljungby stad. Planen syftar till att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Kultur- och fritidsnämnden ges tillfälle att lämna synpunkter på programsamrådet.

§92 EU projekt om Ling

2009/055  870

Kontaktperson

Beslut

Anders Bondesson utses att deltaga på styrgruppens ”Ling idag” första möte.

Ärendet

Styrelsen för Leader-Linné har beviljat pengar till en förstudie som handlar om inventering av kunskapen om Ling inom skol- och universitetsvärlden.

Ett tillägg har gjorts så att arbetet även skall omfatta insatser för att få till stånd motionsaktiviteter och turism med anknytning till Ling och Södra Ljunga.

En styrgrupp har bildats och Ljungby kultur- och fritidsnämnd inbjuds att deltaga med en kontaktperson.

§93 Städavgift för föreningar

Beslut

En städavgift på 400 kr/gång faktureras föreningar i enlighet med anläggningschefens förslag.

Ärendet

Anläggningschefen föreslår att en städavgift på 400 kronor/gång tas ut av de föreningar som lämnar anläggningen i sådant skick att vanlig planerad städning inte är tillräcklig.

§94 Meddelanden

§ Kultur- och fritidsnämnden inbjuds av Ljungby konstförening till invigningen av Alvesta Ljungby Älmhult Konstsalong 2009 på Möckelsnäs Herrgård, Ämhult fredagen den 2 okotber kl. 19.00-21.00. Anmälan till Ljungby konstförening.
Vernissage hålls på Märtas Café, Ljungby Gamla Torg lördag 3 oktober kl. 12.00-17.00. Konstsalongen pågår 3-11 oktober 2009.

§ Nätverket Dacke: Jämförelseprojekt ungdomars arbete, studier och försörjning samt arbetsmarknadsåtgärder. Rapporten finns att läsa på kultur- och fritidsförvaltningens expedition.

§ Rapport om simkunnigheten i grundskolan i Kronobergslän 2009. Simkunnigheten i årskurs 3 i Ljungby kommun ligger på 93 % och simkunnigheten i årskurs 5 ligger på 97 %.

§ Positiva reaktioner på utomhusbiovisningarna har inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.