Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-12-09

Sammanträde 2009-12-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

3 Ekonomisk rapport till och med 20091130 Underlag delas ut på mötet

4 Ansökan om bidrag till återinvigning av Ljungby kommunbibliotek

6 Förslag till kontrollplan 2010

7 Revisionsrapport; Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet

8 Samråd över detaljplan för Fritiden 2 i Ljungby (vid Sunnerbohov)

9 Utsmyckning av Lagans samhälle; förfrågan om utökade medel

10 Förslag till avtal med Lagans AIK

11 Redovisning av enkät om ungdomars fritidsaktiviteter Jan-Inge Roubert

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (158 kb)

§114 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§115 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten för perioden till och med november 2009. Riktpunkten för november är 91,7 % av budget och kultur- och fritidsförvaltningens utfall är 90,7 %.

§116 Återinvigning av Ljungby kommunbibliotek

2009/066  881

Bidragsansökan

Beslut

§ Kultur- och fridsnämnden tillstyrker ansökan och beviljar 15.000 kr till

återinvigningen av Ljungby kommunbibliotek.

§ Kultur- och fritidsnämnden anslår medel ur verksamhet kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Ärendet

Ljungby kommunbibliotek kommer att återinvigas måndagen den 11 januari

2010. Under den första öppningsveckan planeras aktiviteter varje dag.

Kommunbiblioteket ansöker om 15000 kronor för att genomföra denna vecka.

§117 Attesträtt 2010

2009/067  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutsattestanter 2010.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter för

år 2010 gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och Ljungby Gamla Torg.

Konto

Ansvar

Verks

Ord 1

Befattning

Namn

Ers 2

samtliga

70000

samtliga

1

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

2

Adm handläggare

Sonja Hagberg

samtliga

71100

samtliga

1

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

2

Adm handläggare

Sonja Hagberg

samtliga

71200

samtliga

1

Musikledare

Annica Ljungdahl

samtliga

2

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Sonja Hagberg

samtliga

71300

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Sonja Hagberg

samtliga

71400

samtliga

1

Anl konsulent

Nils-Georg Gustafsson

samtliga

2

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71400

34020

3

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

34800

3

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

3212-3243

71400

samtliga

4

Fritidskonsulent

Britten Fredriksson

samtliga

71500

samtliga

1

Bibliotekschef

Anne-Lise Fäldt

samtliga

2

Bibliotekarie

Margareta Lind

samtliga

3

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71600

samtliga

1

Fritidsgårdsf

Per Månsson

samtliga

2

Fritidsledare

Sven Annerhagen

samtliga

3

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71700

samtliga

1

Kultursekreterare

Karin Hermansson

samtliga

2

Kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Sonja Hagberg

samtliga

71700

31542

4

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

94000

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Adm handläggare

Sonja Hagberg

samtliga

3

Kf chef

Bengt Gustafsson

§118 Plan för intern kontroll 2010

2009/010  042

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till kontrollplan för år 2010.

Ärendet

Internkontrollgruppen har lämnat förslag till kontrollplan för år 2010. Internkontroll inom kultur- och fritidsnämndens område sker avseende reservrutiner för it system.

Kultur och fritidsnämnden har att fastställa förslaget till kontrollplan 2010.

§119 Revisionsrapport; Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet

2009/065  007

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att äventyrsbadet inte är självförsörjande.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar samtidigt att nämnden genom satsningen på ett äventyrsbad berikat Ljungby kommun med en attraktion som är en stor tillgång både för kommunens invånare och besökare.

Ärendet

KPMG överlämnar revisionsrapporten ”Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur och fritidschefen lämnar förslag till yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden har med stort intresse tagit del av rapporten.

Revisionernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

§120 Fritiden 2, vid Sunnerbohov i Ljungby kommun

2009/050  214

Samråd över detaljplan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar inga synpunkter på detaljplanen för Fritiden 2, vid Sunnerbohov i Ljungby.

Ärendet

Miljö- och byggnämnden har lämnat in samråd över förslag till detaljplan för Fritiden 2, vid Sunnerbohov i Ljungby.

Detaljplanen har till syfte att pröva områdets lämplighet för en friidrottsanläggning. Eftersom anläggningen kräver en stor yta kommer den delvis att placeras över den nedlagda järnvägen.

Kultur- och fritidsnämnden har att lämna synpunkter på detaljplanen.

§121 Offentlig utsmyckning av Lagans samhälle

2006/020  866

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avsätter även 2010 års investeringspengar för utsmyckning i Lagans samhälle.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2007, § 113 att investeringsmedel för offentlig utsmyckning under åren 2007-2009 ska avsättas till utsmyckningsprojekt i Lagans samhälle.

Utsmyckningen utförs parallellt med parkförvaltningens arbete med grönstrukturplan för Lagans samhälle. Träffar har genomförts med ett flertal grupper i Lagan. Önskemålet är att torget i Lagan ska byggas om och utsmyckas. Projektet har utökats och mer medel krävs för genomförandet. Kultursekreteraren anhåller om att även 2010 års investeringspengar för utsmyckning tas i anspråk till utsmyckningsprojektet i Lagans samhälle.

§122 Avtal Lagans AIK

2009/068  043

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anläggningschefens förslag till avtal mellan Lagans AIK och kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun.

Avtalet omfattar Ringvallen / Ringbadet, innefattande utomhusbad, fotbollsplaner, asfaltbanor för tennis samt motionsspår. Undantag är grustennisbanor samt Lagans TK:s klubblokal interiört.

Ärendet

Anläggningschefen redogör för förslag till avtal mellan Lagans AIK och kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun. Avtalet omfattar Ringvallen / Ringbadet, innefattande utomhusbad, fotbollsplaner, asfaltbanor för tennis samt motionsspår. Undantag är grustennisbanor samt Lagans TK:s klubblokal interiört.

§123 Ungdomars fritidsaktiviteter

Redovisning av enkät

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av enkätsvaren. Svaren kommer att användas som vägledande i nämndens framtida arbete.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten redovisar en enkät om ungdomars fritidsaktiviteter. Enkätundersökningen har genomförts i årskurserna 5 och 8.

Alla skolor utom en medverkade i enkätundersökningen.

§124 Ljungbergmuseet

2008/087  875

Förstudie Vision 2010

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden vill att Ljungbergmuseet lämnar in en lägesbeskrivning av Förstudie Vision 2010 Ljungbergmuseet till nämndsammanträdet den 27 januari 2010.

Ärendet

Vid dagens sammanträde efterlyser kultur- och fritidsnämndens ledamöter en rapportering från Förstudie Vision 2010 Ljungbergmuseet.

Kultur- och fritidsnämnden anslår den 25 februari 2009, KoF § 22, 55000 kr från konto 30270 Kultur- och fritidsnämndens förfogande till förstudie Vision 2010 Ljungbergmuseet.

Ljungbergstiftelsen genom Pontus Ljungberg lämnar den 15 december 2008 in en ansökan om projektbidrag för Förstudie Vision 2010 Ljungbergmuseet.

Vision 2010 innebär en expansion av museet med nya utställningssalar, Barnens hus á la Louisiana, restaurang, konferensrum, skulpturkaj längs ån Lagan och konserthus med Vara som förebild.

§125 Utnyttja hembygdsparken bättre

Uppdrag från kommunfullmäktige

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att

informera om möjligheten att hyra scenen och dansbanan i Ljungby hembygdspark för olika arrangemang, samt att hjälpa dem som vill arrangera evenemang med råd och kontakter.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion in vilken hon yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur hembygdsparken kan utnyttjas bättre.

Kommunfullmäktige beslutar den 17 november 2009, Kf §112, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att informera om möjligheten att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang, samt att hjälpa dem som vill arrangera evenemang med råd och kontakter.

Beredning

Motionen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 27 maj 2009 att förvaltningens resurser inte tillåter ytterligare evenemang i Hembygdsparken utöver de traditionella firandena av Valborg och nationaldagen samt ”Sommar i Parken”. För närvarande finns ett hyresavtal där arrendatorerna hyr servicepaviljong, scen och dansbana. Det finns också möjligheter för föreningar och övriga arrangörer att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 juni 2009 beslutat att inte säga upp nuvarande avtal och att Hembygdsparken ska bedrivas på samma sätt som idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att informera om möjligheten att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang samt hjälpa dem som vill arrangera evenemang med råd och kontakter.

Kommunstyrelsen föreslår den 3 november 2009 kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att informera om möjligheten att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang samt att hjälpa dem som arrangera evenemang med råd och kontakter.

§126 Meddelande

§ Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2009, Ks § 229, att kultur- och fritidsnämndens begäran om att ta i anspråk 825000 kronor från 2008 års överskott beviljas.