Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-02-17

Sammanträde 2010-02-17

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§11 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§12 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2009.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen informerar om uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden till och med december 2009 samt presenterar verksamhetsberättelsen för 2009. Resultatet för 2009 visar ett överskott på 576 tkr.

§13 Utökad attesträtt

2009/067  002

Beslut

Kultur- och fritidnämnden godkänner de föreslagna utökade attesträtterna.

Ärendet

Förvaltningschef Bengt Gustafsson övergår till annan tjänst i kommunen från och med 15 februari 2010. Fritidsgårdsföreståndare Per Månsson kommer att från 15 februari 2010 bli tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritidsgårdsföreståndare Per Månsson föreslås få utökad attesträtt för samtliga ansvarsområden inom kultur- och fritid under tiden han tjänstgör som tillförordnad förvaltningschef. 71100, 71200, 71300, 71400, 71500, 71600 samt 71700.

Vidare föreslås att fritidsledare Christer Karlsson får beslutsattest för ansvar 71600 verksamhet 35050-35052 samt fritidsledare Henrik Thelander för ansvar 71600 verksamhet 35000-34040.

Vidare föreslås att fritidskonsulent Karin Eriksson får beslutsattest för ansvar 71400, samtliga verksamheter kontogrupp 3000-3999.

§14 Ljungby hembygdsförening; Sommarutställning 2010

2010/008  868

Bidragsansökan

Beslut

§ Kultur- och fritidsnämnden beviljar Ljungby hembygdsförening 10000 kr till sommarutställningen 2010.

§ Bidraget utbetalas efter att ekonomisk redovisning inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Ljungby hembygdsförening ansöker om bidrag till 2010 års sommarutställning på Ljungby Museum. Personer med anknytning till Ljungby kommer att lyftas fram på olika sätt.

Beredning

Kultursekreteraren föreslår ett bidrag om 10000 kr. Den totala summan avsatt till Större kulturbidrag har på grund av besparingar minskats sedan tidigare år och uppgår till 60000 kr för år 2010.

Jäv

Gun Oscarson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§15 Delegationsärenden

Redovisning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.

Ärendet

Snabbservice 2010

Dnr 2010/006/861

Tunes for nature/Maria Thyr

Ansökt om förlustbidrag till konserter under våren 2010 inom projekt ”Tunes for nature”

Beviljat: 10000 kronor

DIS Rollspelsförening/Alma Elofsson

Ansökt om förlustbidrag till ”Toner av trolldom” under sportlovet 2010

Beviljat: 7 000 kronor

Pingstkyrkan i Ljungby

Ansökt om förlustbidrag till konsert med Ådals den 20 mars 2010

Beviljat: 10000 kronor

Ljungby Missionsförsamling

Ansökan om förlustbidrag till jubileumskonsert med The spirit of New Orleans

den 6 mars 2010

Beviljat: 7000 kronor

§16 Meddelanden

§ Detaljplanen för Rosendal, vid Ljungby södra infart i Ljungby stad finns utställd under tiden 10 februari – 10 mars 2010.

§ Utställningen av detaljplan för Fritiden 2, vid Sunnerbohov i Ljungby stad finns utställd under tiden 10 februari – 10 mars 2010.

§ Ett av målen för Ljungby kommunbibliotek är att biblioteken skall fungera som kulturhus. Från och med mars 2010 kommer Ljungby bibliotek att anordna författaraftnar och olika typer av föreläsningar. Någon speciell budget för detta finns inte. Målet är att arrangemangen ska vara självfinansierade. Biblioteket kommer därför att ta ut avgifter till författaraftnarna och föreläsningarna.