Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-03-17

Sammanträde 2010-03-17

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

3 Preliminär ekonomisk redovisning februari 2010

4 Lidhults GoIF: skrivelse angående vattenförsörjning på Lomövallen

5 Kronoskogsbadet sommaren 2010; stängning av äventyrsbadet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§17 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§18 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten 2010.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med februari månad.

§19 Vattenförsörjning på Lomövallen

2009/046  829

Skrivelse Lidhults GoIF

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger tf förvaltningschefen i uppdrag att ta fram kostnader för att dra fram kommunalt vatten till Lomövallen.

Ärendet

Lidhults GoIF har inkommit med skrivelse angående vattenförsörjning på Lomövallen. Vattnet på Lomövallen i duschar, kranar med mera är av så otjänlig kvalitét att något behöver göras. Lidhults GoIF önskan är därför att bli inkopplade på det kommunala nätet.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar på sammanträde 3 mars 2010 § 6 att ge tf anläggningschefen i uppdrag att utreda frågan vidare.

§20 Kronoskogsbadet sommaren 2010

2010/012  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer arbetsutskottets beslut att entréavgifterna till Kronoskogsbadet säsongen 2010 ska vara samma som för säsongen 2009.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entréavgifterna till Kronoskogsbadet säsongen 2010 ska vara samma som för säsongen 2009.

Ärendet

Under sommaren 2010 behöver Skanska att ha tillgång till äventyrsbadet från maj månad för att åtgärda de eventuella fel som framkommer vid garanti-besiktningen. Detta kommer att innebära att äventyrsbadet inte kan hållas öppet under sommarmånaderna.

Entréavgifter för Kronoskogsbadet infördes i samband med att äventyrsbadet öppnades 2004. Sommaren 2009 uppgick intäkterna för Kronoskogsbadet till 489731 kronor. Förslag är att hålla samma entréavgifter som 2009.

Entréavgifterna för 2009 var:

1-gångsbad Månadskort Säsongskort

Vuxna 50 kr 150 kr 300 kr

Pensionär 40 kr 120 kr 240 kr

Ungdom 11-19 år 40 kr 120 kr 240 kr

Barn 3-10 år 30 kr 90 kr 180 kr

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis

Familj Stor

2 vuxna 2 barn/ungdom 130 kr 390 kr 780 kr

Familj Liten

1 vuxen 2 barn/ungdom 80 kr 240 kr 480 kr

Familj Mini

1 vuxen 1 barn/ungdom 60 kr 180 kr 360 kr

Vid fler barn/ungdom än två tillkommer 20 kr per barn/ungdom och gång.

§21 Investeringsbudget 2011

2010/020  041

Beslut

Slutgiltigt beslut om investeringsbudget 2011 tas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april 2010.

Ärendet

Beviljade medel för investeringsbudget 2011 är 100 tkr till offentlig utsmyckning, 495 tkr till gemensamma investeringar kultur- och fritidsförvaltningen, 500 tkr till RFID-teknik Ljungby bibliotek.

Biblioteket önskar ändra användningen av medlen avsatta för RFID-teknik till en satsning på ett öppet magasin för att kunna öppna upp samlingarna i huvudbibliotekets magasin för allmänheten.

§22 Meddelanden

§ LIF tar över entreprenaden gällande skötsel av Lagavallen från och med den 1 april 2010.

§ En ny hockeyklubb har bildats i Ljungby – Ljungby hockeyklubb.

§ Detaljplanen för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby ställs ut för granskning.

§ Brottsförebyggande rådet har översänt handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet 2010 för kännedom till kultur- och fritidsnämnden. Handlingsplanen finns att läsa i sin helhet på kultur- och fritidsförvaltningens kontor.

§ Lokalen där biblioteksfilialen i Ryssby har sin verksamhet har sagts upp till den 31 december 2010. Vid skolstarten i januari 2011 öppnar det integrerade biblioteket i Ryssbyskolan.

§ Programverksamheten i biblioteken 2010
Ljungby bibliotek: 20 april Rolf Wenander håller föredrag om kungliga bröllop med efterföljande debatt. 26 april Ingrid Littberger talar om sin bok Speglingar av Småland. 23 september hålls ett hyllningsseminarium till Sven Ljungbergs författarskap.
Sjukhusbiblioteket: Tre medicinska föreläsningar från Linnéuniversitetet förläggs till sjukhusbiblioteket under våren 2010.
Biblioteket i Lagan: Mindre utställningar, tittskåp, samt utställningar i samarbete med Åbyskolan anordnas kontinuerligt.
Biblioteket i Lidhult: Planerar att anordna minst 2 föreläsningar per år.