Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-05-19

Sammanträde 2010-05-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

3 Visionsarbete Biblioteket redovisar

4 Ekonomisk rapport till och med april 2010

5 Förslag till fördelning av investeringsbidrag vt 2010

6 Förslag till fördelning av överskott från 2008-2009

7 Information angående kemikaliehantering: Lars Lindgren

8 Tilläggsanslag angående kemikaliehantering Kvarteret Fritiden

10 Yttrande över motion: Samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år

11 Yttrande över medborgarförslag: Kulturhus i centrum

13 Redovisning av föreningsbidrag

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§33 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Redogörelse av ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§34 Visionsarbete

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för bibliotekschefen för redovisningen av bibliotekets visionsarbete.

Redogörelse av ärendet

Vid varje möte så presenterar de olika verksamheter uppföljningen av sitt pågående visionsarbete. Vid dagens sammanträde redovisar bibliotekschef Anne-Lise Fäldts bibliotekets visionsarbete.

§35 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med april månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Tf kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med april månad 2010. Riktpunkten för april månad är 33,3% och kultur- och fritidsförvaltningen visar 30,3%.

§36 Fördelning av överskott från 2008-2009

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner t f kultur- och fritidschefens förslag att överskottet från 2008 – 2009 på 152 000 kronor tas i anspråk 2010 och läggs på verksamhet 39000, oförutsedda utgifter kultur- och fritid.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens resterande del av överskott från 2008 – 2009 är på 152000 kronor. T f kultur- och fritidschef föreslår kultur- och fritidsnämnden att dessa pengar tas i anspråk 2010 och läggs på verksamhet 39000, oförutsedda utgifter kultur- och fritid.

§37 Information angående kemikaliehantering

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar projektledare Lars Lindgren från tekniska kontoret för den sakliga informationen angående kemikaliehantering på Kvarteret Fritiden.

Redogörelse av ärendet

Projektledare Lars Lindgren från tekniska kontoret informerar angående kemikaliehantering på Kvarteret Fritiden.

§38 Tilläggsanslag angående kemikaliehantering Kvarteret Fritiden

2010/007  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer arbetsutskottets beslut att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 2 miljoner kr i årets investeringsbudget till kemikaliehanteringen på Kronoskogsbadet.

Redogörelse av ärendet

Kemikaliehanteringen på Kronoskogsbadet utgör en allvarlig risk i arbetsmiljön och måste åtgärdas snarast möjligt. Tf kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden hos kommunstyrelsen begär investeringsmedel på 2 miljoner kr i årets budget till kemikaliehanteringen.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 2 miljoner kr i årets investeringsbudget till kemikaliehanteringen på Kronoskogsbadet.

§39 Delegation arbetsmiljö

2005/0076  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer arbetsutskottets beslut att fördela arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen till tf kultur- och fritidschef Per Månsson enligt de bifogade dokumenten ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Kommunfullmäktige till styrelse/nämnd” och ”Fördelning

av arbetsmiljöuppgifter - Kultur- och fritidsnämnd till förvaltningschef”.

Redogörelse av ärendet

Kommunfullmäktige har 2005-08-25 § 81 beslutat delegera arbetsmiljö- och brandskyddsansvaret till varje styrelse/nämnd, fördela arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt kommunledningskontorets skrivelse 2005-06-21 samt att delegation/fördelning tas in i reglemente för respektive styrelse nämnd.

I beslut KoF § 75/05 fördelades arbetsmiljö- och brandskyddsuppgift inom kultur- och fritidsförvaltningen till kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson. Då Bengt Gustafsson nu lämnat sin tjänst bör delegationen flyttas till tf kultur- och fritidschef.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar fördela arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen till tf kultur- och fritidschef Per Månsson enligt de bifogade dokumenten ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Kommunfullmäktige till styrelse/nämnd” och ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Kultur- och fritidsnämnd till förvaltningschef”.

§40 Samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år

2010/014  810

Motion

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar yttrandet på motionen som sitt eget.

Fritidsgårdarna är idag en samlingslokal med vuxna ledare, för ungdomar i åldern 15 - 17 år. Här bedrivs verksamhet tillsammans med ungdomarna under de ekonomiska ramarna som finns.

I Hållplats Hammaren finns det redan lokaler för unga i åldern 18 – 20 år. Där finns cafeteria, musikstudio, biljardhall och även lokaler för LAN finns att tillgå, om man så önskar.

Att möta ungdomars behov av mötes platser är en bra tanke. Ska kommunen satsa på detta krävs det ett långsiktigt tänkande och det medför ett personal- krävande åtagande. Lokal ska vara tillgänglig på obekväma tider, så som kvällar och helger.

När man läser motionen är det begreppet ungdomens hus som kanske efterfrågas? Där det är viktigt att ungdomar få känna att de själva kan skapa och styra sin verksamhet utan fritidsledare och politiker. Det krävs en demokratisk styrd organisation för att detta ska fungerar.

Redogörelse av ärendet

Jonna Nielsen (ALT) har lämnat in en motion i vilken Alternativet föreslår att Ljungby kommun låter ungdomar i åldern 15-20 år disponera några lokaler för aktiviteter som LAN, disco, musikträning och så vidare. Kommunstyrelsen överlämnar motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i april får tf kultur- och fritidschef i uppdrag att skriva förslag till yttrande på motionen.

Vid dagens sammanträde lämnar tf kultur- och fritidschef och tf fritidsgårdsföreståndare följande yttrande på motionen:

Fritidsgårdarna är idag en samlingslokal med vuxna ledare, för ungdomar i åldern 15 - 17 år. Här bedrivs verksamhet tillsammans med ungdomarna under de ekonomiska ramarna som finns.

I Hållplats Hammaren finns det redan lokaler för unga i åldern 18 – 20 år. Där finns cafeteria, musikstudio, biljardhall och även lokaler för LAN finns att tillgå, om man så önskar.

Att möta ungdomars behov av mötes platser är en bra tanke. Ska kommunen satsa på detta krävs det ett långsiktigt tänkande och det medför ett personal- krävande åtagande. Lokal ska vara tillgänglig på obekväma tider, så som kvällar och helger.

När man läser motionen är det begreppet ungdomens hus som kanske efterfrågas? Där det är viktigt att ungdomar få känna att de själva kan skapa och styra sin verksamhet utan fritidsledare och politiker. Det krävs en demokratisk styrd organisation för att detta ska fungerar.

§41 Kulturhus i centrum

2010/013  860

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar yttrandet på medborgarförslaget som sitt eget.

Medborgarförslaget gäller ett kulturhus i Ljungby centrum. Ett hus med plats för en mängd aktiviteter där människor i alla åldrar ska kunna mötas.

Kultur- och fritidsnämnden ser nyttan i att ha ett centralt placerat hus som både kan rymma föreställningar av det större slaget samt aktiviteter som kräver mindre plats.

Ett hus med den kapaciteten skulle kontinuerligt kunna rymma kulturaktiviteter, både arrangemang i kommunal regi samt i regi av kommunens kulturföreningar. Kulturhuset skulle kunna utgöra ett komplement till andra kulturinstitutioner i Ljungby stad.

I medborgarförslaget nämns Teaterbiografen Grand som ett möjligt kulturhus.

Grand som numera ägs av Ljungby kommun, har potential att hysa denna bredd av aktiviteter. Byggnaden är i behov av en del underhållsarbete, men kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta för att Grand i framtiden ska bli en plats dit såväl yngre som äldre kommuninnevånare är välkomna för att ta del av kulturyttringar av alla de slag.

Redogörelse av ärendet

En medborgare föreslår att Ljungby kommun ordnar ett kulturhus i centrum där personer i alla åldrar kan träffas och utvecklas. Förslag på aktiviteter som kan arrangeras i kulturhuset är musik, dans, teater, skrivande, fotokonst och målande. Lokalerna skulle även kunna användas för föreläsningar.

Medborgarförslaget är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i april får Tf kultur- och fritidschef i uppdrag att skriva förslag till yttrande på medborgarförslag.

Vid dagens sammanträde lämnar kultursekreteraren följande yttrande på medborgarförslaget:

Medborgarförslaget gäller ett kulturhus i Ljungby centrum. Ett hus med plats för en mängd aktiviteter där människor i alla åldrar ska kunna mötas.

Kultur- och fritidsnämnden ser nyttan i att ha ett centralt placerat hus som både kan rymma föreställningar av det större slaget samt aktiviteter som kräver mindre plats.

Ett hus med den kapaciteten skulle kontinuerligt kunna rymma kulturaktiviteter, både arrangemang i kommunal regi samt i regi av kommunens kulturföreningar. Kulturhuset skulle kunna utgöra ett komplement till andra kulturinstitutioner i Ljungby stad.

I medborgarförslaget nämns Teaterbiografen Grand som ett möjligt kulturhus.

Grand som numera ägs av Ljungby kommun, har potential att hysa denna bredd av aktiviteter. Byggnaden är i behov av en del underhållsarbete, men kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta för att Grand i framtiden ska bli en plats dit såväl yngre som äldre kommuninnevånare är välkomna för att ta del av kulturyttringar av alla de slag.

§42 Utökad attesträtt

2009/067  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget angående utökad attesträtt enligt följande:

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att attesträtten utökas för tf kultur- och fritidschef Per Månsson att även gälla ansvarområde kultur- och fritidsnämnden 70000 samt Stiftelsen Ljungby Gamla Torg 94000.

Ann-Kristin Gunnarsson administrativ handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen från 100510 föreslås få attesträtt för ansvarområdena, kultur- och fritidsnämnd 70000, administration 71100, allmän fritidsverksamhet 71300, allmän kulturverksamhet 71700 samt Stiftelsen Ljungby Gamla Torg 94000.

Vidare föreslås att tf fritidsgårdsföreståndare Christer Karlsson får attesträtt för ansvar fritidsgårdsverksamhet 71600.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att attesträtten utökas för tf kultur- och fritidschef Per Månsson att även gälla ansvarområde kultur- och fritidsnämnden 70000 samt Stiftelsen Ljungby Gamla Torg 94000.

Ann-Kristin Gunnarsson administrativ handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen från 100510 föreslås få attesträtt för ansvarområdena, kultur- och fritidsnämnd 70000, administration 71100, allmän fritidsverksamhet 71300, allmän kulturverksamhet 71700 samt Stiftelsen Ljungby Gamla Torg 94000.

Vidare föreslås att tf fritidsgårdsföreståndare Christer Karlsson får attesträtt för ansvar fritidsgårdsverksamhet 71600.

§43 Investeringsbidrag 2010

2010/003  804

Bidragsansökningar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på fördelning av investerings-bidrag med ändringar:

§ Hamneda Ungas Förening ansökan om bidrag till en luftvärmepump avslås på grund av att föreningen inte äger fastigheten.

§ De 15 000 som föreslagits till Hamneda Ungas Förening läggs till i höstens fördelning.

Redogörelse av ärendet

Fram till och med 30 april 2010 har tio föreningar ansökt om investeringsbidrag ur 2010 års budget. Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 100000 kronor till övriga föreningar och 50000 kronor till bygdegårds- och hembygdsföreningar. Under våren delas ut 60000 kronor till övriga föreningar och 25000 kronor till hembygdsföreningar, resterande del av budgeten fördelas under hösten.

Investeringsbidrag övriga föreningar

Förening

Ansökt belopp

Ändamål

Förslag

Ljungby Boxningsklubb

30 450 kr

Matta

12000 kr

Torpa Ryttarsällskap

4 000 kr

Hinderstöd, bommar ­ ---

Ljungby Taekwando

16 651 kr

Matta

6000 kr

Tannåker Tennisklubb

6000 kr

Lawnit, redskap

---

Hamneda GoIK

15 000 kr

Luftvärmepump

5000 kr

Dörarps IF

46 600 kr

Gräsklippare

37000 kr

Summa

118 701 kr

60000 kr

Investeringsbidrag bygdegårdar och hembygdsföreningar

Förening

Ansökt belopp

Ändamål

Förslag

Össlövs bystugeförening

16300 kr

Trekammarbrunn

10000 kr

Tannåker BGF

31875 kr

Diskmaskin

---

Hamneda Ungas Förening

25000 kr

Luftvärmepump

15000 kr

Hamneda hembygdsfören.

42000 kr

Gräsklippare, dator ---

Summa

115175 kr

25000 kr

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner förslaget om investeringsbidrag för första delen av 2010.

§44 Redovisning av föreningsbidrag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsintendentens redovisning av föreningsbidrag för våren 2010.

Kultur- och fritidsintendenten får i uppdrag att undersöka om föreningar inte får hyra lokal av LUAB och meddelar nämnden på nästa möte.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert redovisar utbetalda föreningsbidrag under våren 2010.

§45 Kv Minerva (Terraza-huset)

2010/29  214

Detaljplan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar inga synpunkter på detaljplanen för kv. Minerva.

Redogörelse av ärendet

Miljö- och byggnämnden har lämnat in samråd över detaljplan för kv Minerva (Terraza) i Ljungby stad. Bakgrunden till planändringen för kvarteret Minerva är att komplettera markanvändningen till att även omfatta utbildningsändamål.

§46 Meddelanden

· Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 juni 2010 ställs in.

· Tekniska utskottet har bordlagt ärendet angående idrottshall vid Astradskolan.