Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-08-30

Sammanträde 2010-08-30

Datum
Klockan
13:15
Plats
Köpingsgården (Musikskolan), Skånegatan 12, Ljungby

2 Föregående protokoll

3 Visionsarbete Kvarteret Fritiden redovisar

4 Utvärdering/information angående gratis utebad

6 Kultur- och fritidskonferens augusti 2010

7 Eventuell förändring beredningsprocess

8 Ekonomisk rapport till och med juli 2010

Beslutsärenden

9 Delegation arbetsmiljö

11 Yttrande över medborgarförslag: Fler parkeringsplatser vid Lagavallen

12 Bidragsansökan: Markhyra för Almrock story

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§57 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§58 Visionsarbete

Beslut

Ordföranden tackar fritidskonsulenterna för redovisningen av Kvarteret Fritidens visionsarbete.

Ärendet

Vid varje möte presenterar de olika verksamheterna uppföljningen av det pågående visionsarbetet. Vid dagens sammanträde redovisar fritids-konsulenterna på Kvarteret Fritiden sitt visionsarbete.

§59 Utvärdering/information angående gratis utebad

Beslut

Ordföranden tackar fritidskonsulenterna för informationen.

Ärendet

Med anledning av att kommunfullmäktige beslutade att hålla Kronoskogsbadet öppet med gratis inträde under sommaren 2010 görs en utvärdering av kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritidskonsulenterna ger följande information:

Beläggningen har varit hög och därmed har arbetsbelastningen för personalen ökat.

Turister och besökare från andra kommuner har blivit glatt överraskade att man kan besöka badet utan kostnad.

Det har varit problem med badande som tagit sig in på Kronoskogsbadet nattetid. Securitas har gått extrarundor vilket har gett en extra kostnad.

§60 Friidrottsanläggningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar fritidskonsulenten för informationen.

Ärendet

Med anledning av projektet friidrottsanläggningen ges en lägesrapport vid varje nämndmöte framöver.

Ett startmöte hölls den 11 augusti. I etapp ett ska projektets kostnadsförslag, arbetsgrupp, underlag för uppdrag av förfarande samt anbudsutvärdering tas fram. I mitten av november ska förfrågningsunderlag vara inlämnade som nämnden sedan ska godkänna.

§61 Kultur- och fritidskonferens augusti 2010

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ordföranden, fritidsgårdsföreståndaren och kultur- och fritidschefen har varit på kultur- och fritidskonferens i Skellefteå den 24-26 augusti 2010. Ordföranden informerade om konferensen.

§62 Eventuell förändring beredningsprocess

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

En förändring av beredningsprocessen diskuteras. Det innebär mer arbete med beredning av ärenden för att ge en mer demokratisk process och uppföljning.

§63 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med juli månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Administrativ handläggare redogör för den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2010. Riktpunkten för juli månad är 58,3% och kultur- och fritidsförvaltningen visar 56,2%.

§64 Fastställande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendena Delegation arbetsmiljö och Attesträtt utgår från dagordningen.

Redogörelse av ärendet

Ordföranden meddelar att ärendena Delegation arbetsmiljö och Attesträtt utgår från dagordningen.

§65 Fler parkeringsplatser vid Lagavallen

Yttrande över medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar kultur- och fritidschefens svar som sitt eget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har lämnats in angående att det behövs fler parkerings-platser vid Lagavallen.

Beredning

Vid dagens sammanträde lämnat kultur- och fritidschefen följande yttrande på motionen:

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det för närvarande inte finns någon brist på parkeringsplatser. Inom en snar framtid kommer det dock att behövas mer parkeringsplatser. Grusplanen försvinner när Åsikten byggs och samtidigt byggs Boklok.

§66 Bidragsansökan: Markhyra för Almrock story

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär att få en ekonomisk redogörelse för projektet Almrock story för att kunna ta beslut om bidraget.

Ärendet

Musikalen Almrock story har framförts vid 6 tillfällen under Ljungbydagarna 2010, två extraföreställningar har satts in. Projektet finansieras till största delen genom biljettintäkter och det är i dagsläget osäkert om projektet går runt.

Sölve Rydell har inkommit med förfrågan om Ljungby kommun kan bidra med medel för att täcka markhyran under de dagar Almrock har spelats i tältet på Stora torget. Markhyran för de aktuella dagarna uppgår till 18000 kr.

Sölve Rydell önskar även få hjälp med att hitta en lokal att förvara scenografin i efter att föreställningarna genomförts och man söker ett förråd med en yta på 10x10 m.

Ljungby kommun, genom kultur- och fritidsförvaltningen, stöder Almrock story med två ungdomstraineer, vilka arbetar heltid under 6 månader. Några kontanta medel till Almrock story har inte utgått från Ljungby kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen har förmedlat kontakt till en lämplig förvaringslokal till en kostnad av ca 2500 kr per år. Projektet Almrock story bekostar själva hyran för förvarlingslokalen.

Beredning

Vid dagens sammanträde lämnar kultur- och fritidschefen och kultursekreteraren följande förslag till beslut:

Bidrag till markhyran tas ur kontot för nämndens förfogande.

Bidragsformerna Större kulturbidrag och Snabbservice är inte aktuella. Enligt reglerna uppsatta för de båda bidragsformerna gäller att medel till kulturprojekt inte kan beviljas i efterhand, ansökan måste ha inkommit innan projektets start.

§67 Meddelanden

· Detaljplanen för kvarteret Miverva (Terrazahuset) har inte överklagats och därför vunnit laga kraft den 16 juli 2010.

· Ett möte har hållts med Troja och Ljungby Hockey där man kommit överens om hur istiderna ska fördelas i hallarna.

· Biblioteket har fått bidrag från Statens kulturråd. 200000 kr till läsfrämjande insatser i projektet Reading kids och 90000 kr till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek.