Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-11-24

Sammanträde 2010-11-24

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

3 Ekonomisk rapport till och med oktober 2010

Information

4 Internkontroll reservrutiner IT system - Mikael Johansson

Beslutsärenden

5 Bidragsansökan från Bolmstad hamnförening för iordningställande av gräsmatta

6 Medborgarförslag - Duschar och toaletter vid utomhusbadet

7 Förslag till tillämpningsanvisningar för kommunens bidrag till studieförbunden

8 Avgifter 2011

* Förslag till höjning av elevavgiften på musikskolan
* Förslag till höjning av avgifter på biblioteket

9 Nyttjanderättsavtal Nya skyttepaviljongen

10 Kulturstipendium och kulturpris 2010

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§95 Internkontroll reservrutiner ITsystem

2010/0055  040

Beslut

· Ordföranden tackar för informationen.

· Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att se över reservrutinerna för Kvarteret Fritiden och biblioteket

Ärendet

En risk och väsentlighetsanalys har genomförts inom kommunens verksamhetsområde, utifrån denna är den interna kontrollplanen 2010 framtagen. I den interna kontrollplanen 2010 ingår kontroll av reservrutiner för IT-system inom Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mikael Johansson, personal och kvalitetsstrateg vid socialförvaltningen har fått uppdraget från arbetsgruppen för internkontroll och informerar för kultur- och fritidsnämnden. Mikael Johansson fann delar av resultatet så anmärkningsvärt att det lämnats vidare till Stefan Lehr som är kommunens säkerhets och sårbarhetssamordnare och nu har de allvarligaste bristerna åtgärdats.

§96 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§97 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med oktober månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med oktober månad 2010.

§98 Bidragsansökan från Bolmstad hamnförening för iordningställande av gräsmatta

2010/0043  846

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med anledning av att inga investeringspengar finns till att renovera parkmark.

Ärendet

En bidragsansökan från Bolmstad Hamnförening har inkommit för iordningställande av den gräsmatta som finns i hamnen. Gräsmattan har sjunkit i sitt mittparti och följden blir att gräsmattan blir kraftigt vattensjuk efter regn.

Åtgärd som krävs är att gräsmattans kanter skalas av och att man återfyller hela ytan så att en förhöjning sker från mitten och utåt, samt besår den med nytt gräs.

Kostnaden för detta arbete beräknas till 120tkr.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att skriva ett yttrande till nämndens sammanträde i november.

Kultur- och fritidsintendentens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med anledning av att inga investeringspengar finns till att renovera parkmark.

§99 Duschar och toaletter i omklädningsrummen vid utomhusbadet (Kronoskogsbadet)

2010/0044  822

Medborgarförslag

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden delar förslagsställarens sympunkter på behovet av duschar och toaletter på Kronoskogsbadet men i dagsläget finns inga ekonomiska resurser till detta.

· Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda frågan vidare.

Ärendet

En medborgare föreslår att det ska finnas duschar och toaletter i omklädningsrummen på Kronoskogsbadet i Ljungby.

Beredning

Kommunfullmäktige har 2010-08-24 § 78 beslutat överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att skriva ett yttrande till november månads nämndsammanträde.

Fritidskonsulentens svar på medborgarförslag om Kronoskogsbadet:

I dagsläget finns det tre duschar utomhus på Kronoskogsbadet samt en dusch i äventyrsbadet. Ingen av dessa har insynsskydd. Det finns två toaletter på Kronoskogsbadet varav en är handikappanpassad och två toaletter i äventyrsbadet varav en handikappanpassad.

I rummet där toaletterna finns på Kronoskogsbadet finns idag ett städförråd som med enkla medel kan byggas om till en insynsskyddad dusch.

§100 Förslag till tillämpningsanvisningar för kommunens bidrag till studieförbunden

2010/0049  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden står fast vid sitt beslut från 2010-01-27 när det gäller fördelning av bidragen till studieförbunden, samt att man ändrar namn på rubriken volym/målbidrag till ”riktade bidrag”.

Ärendet

I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden lämnar Kronobergs läns bildningsförbund förslag till tillämpningsanvisningar för kommunens bidrag till studieförbunden.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att skriva ett svar till november månads nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsintendentens svar till Studieförbunden i Ljungby kommun:

Fördelning av bidragen till studieförbunden sker på följande sätt i Ljungby kommun.

Grundbidraget, utgör 70% av kommunens totala ram för bidragen. Här räknas all studieförbundets totala deltagartimmar in. Volym/mål bidrag, utgör 30% av kommunens ram för bidrag. Här räknas in kulturprogram, teater m.m. samt målgrupper för verksamheter som funktionshindrade, synskadade, invandrare m.fl.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt KoF § 8 2010-01-27 att fördelning av studieförbundens bidrag 2010 skall se ut på följande sätt:

En summering görs av alla studietimmar och dessa delas med de pengar som finns i grundbidraget. Samma sak görs med volymbidraget.

Denna fördelning gör att det är enkelt att förstå redovisningen för både studieförbunden och de som är utomstående.

Förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden står fast vid sitt beslut från 2010-01-27 när det gäller fördelning av bidragen till studieförbunden, samt att man ändrar namn på rubriken volym/målbidrag till ”riktade bidrag”.

§101 Nya avgifter 2011

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden höjer terminsavgiften för musikskolan elever med början vårterminen 2011 enligt musikledarens förslag.

· Kultur- och fritidsnämnden höjer avgifterna på biblioteket från och med 2011-01-01 enligt bibliotekschefens förslag.

Ärendet

Musikskolan har lämnat in ett förslag om en höjning av terminsavgifterna för musikskolans elever. Förslaget är en höjning på 50 kr/termin från nuvarande

650 kr till 700 kr/termin med början från vårterminen 2011.

Även biblioteket har lämnat in förslag på höjning av avgifter enligt följande:

Avgifter- Ljungby Kommunbibliotek - gällande fr o m 110101 - förslag

Övertidsavgifter

1 kr per bok/medium och dag från och med dag 1

10 kr per spelfilm och dag från och med dag 1

Avgiftsstopp: 200:-

Inga avgifter för barn upp till 18 år

Inga avgifter för Boken Kommer – låntagare

Krav

Krav kommer efter 7 dagar. Exp.avg: 25:- Tidigare 20:-

Räkning efter 21 dagar. Exp avgift: 70:- Tidigare 60:-

Fjärrlån

Fjärrlån: Kostnadsfritt (för beställningar inom Norden)

Övriga världen: faktiska kostnaden

Ej avhämtade fjärrlån (efter 5 dagar): 30:- Tidigare 20:-

Beställningar

Beställningar: Kostnadsfritt

Ej avhämtade beställningar - vuxenmedier (efter 5 dagar): 15:- Tidigare 10:-

Fax

Grundavgift inom landet: 30:-. I grundavgifter ingår 3 st A4.

Grundavgift utomlandet: 60:-. I grundavgiften ingår 3 st A4.

5:-/ytterligare A4.

Tidigare:Inom och utom landet: 20:-/grundavgift (=3 st A4). 5:- /ytterligare A 4

Kopior

Svart/vit A 4 enkel/dubbel 2:-/resp 4:-

Färg A 4 enkel/dubbel 5:-/resp 10:-

Svart/vit A 3 enkel/dubbel 4:- resp 8:-

Färg A 3 enkel/dubbel 10:-/resp 20:-

DVD/VHS (Spelfilm)

20:-/st/2 dygn

Lånekort

Lånekort 1: kostnadsfritt

Lånekort 2, barn: 10:-

Lånekort 2, vuxen: 30:-

Förkomna medier

Vuxenmedier: 270:-/medium Tidigare 250:-

Barnmedier: 180:-/medium Tidigare 170:-

Böcker som är svåra att ersätta eller dyra i inköp skall ersättas med den faktiska eller värdera- de kostnaden

Föräldramöten

Kostnad: 300:-

Hyra av läsrum (för max 30 personer)

100:-/tim. Heldag: 600:-. (Tidigare 500:-). I hyran ingår tillgång till OH-apparat, dataprojektor, white-board med pennor/blädderblock samt filmduk

Hyra av lärmiljön (för max 12 personer) Nytt!

Hela miljön = 6 datorer 300:-/tim

1 dator: 50:-/tim

Hyra av utställningshallen (för max 50 personer)

Hel dag med tillgång till utrustning: 1000.-

Halv dag med tillgång till utrustning: 500:-

Per timma med tillgång till utrustning: 150:-/timma

Kvällstid (högst 4 tim) med tillgång till utrustning: 500:-

I utrustning ingår OH-apparat, dataprojektor, white-board med pennor, blädderblock samt filmduk

Vill man inte ha tillgång till utrustning dras 10 % av från ovanstående priser.

Studiedagar/kurser/konferenser

Avgift tas ut för att täcka kostnaderna

Författaraftnar/föreläsningar mm

Avgift tas ut för att täcka kostnaderna

(Antagna av Kultur - och fritidsnämnden 081119 och 100414)

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår en höjning avgifterna enligt musikledarens och bibliotekschefens förslag.

§102 Nyttjanderättsavtal Nya skyttepaviljongen

2010/0037  827

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner nyttjanderättsavtalet mellan Ljungby kommun och Ljungby Skytteförening.

Ärendet

Skytteföreningen har ett nyttjanderättsavtal som gäller fram till 2022-12-31. Kultur- och fritidförvaltningen har en kostnad på 115000 kr/år där det bland annat ingår en uppvärmningskostnad på ca 40000 kr/år. Skytteföreningen har planer på att avveckla föreningen och i och med detta borde avtalet skrivas om. Andra föreningar som har intresse att nyttja delar av anläggningen är Pistol-skytteklubben och Civilförsvarsföreningen.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att ge förslag på hur man ska kunna skriva ett nytt nyttjanderättsavtal och presentera detta för kultur- och fritidsnämnden.

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 september 2010 fick kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att följa upp ärendet.

Vid arbetsutskottets sammanträde i oktober meddelande avdelningschefen på tekniska kontoret att skytteföreningarnas område kan vara av intresse vid fortsatt utvidgning av bostadsbyggandet på Replösaområdet.

Kultur- och fritidsintendenten får i uppdrag att till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november 2010 tillsammans med tekniska kontoret förhandla fram nytt avtal med Ljungby Skytteförening.

Avdelningschefen på tekniska kontoret tillsammans med kultur- och fritidsintendenten redogjorde för nyttjanderättsavtal som är skrivet.

§103 Kulturstipendium och kulturpris 2010

2010/0051  867

Beslut

1. Ett kulturstipendium på 8000 kronor tilldelas

Maja Thoresen, Ljungby

- Som uppmuntran för fortsatta studier inom skådespeleri.

Maja Thoresen är född och uppvuxen i Ljungby. Trots att hon inte är 20 år fyllda ännu har hon medverkat i flera musikaler, tagit sång- och danslektioner samt satt upp två mindre dramer med fokus på uttryck och rörelse. Gymnasiala studier på estetiska programmet, inriktning teater, på Katedralskolan i Växjö gav Maja Thoresen blodad tand och hon bestämde sig för att satsa på att bli skådespelare. I stor konkurrens blev hon antagen till Skara skolscen, som ger förberedande utbildningar till dem som vill arbeta som skådespelare.

2. Ett kulturpris på 2000 kronor tilldelas

Annelis Johansson, Ljungby

- Som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling inom litteraturens och dramatikens områden.

Redan som tonåring nominerades Annelis Johansson till Lilla Augustpriset. Annelis Johansson har senare läst litteraturvetenskap och arbetat som berättarpedagog på Sagomuseet. Hon har skrivit två rosade ungdomsromaner: Fågelungar (2007) och Hedvig (2010) och har som 26-åring valts in i Sveriges Författarförbund. Utöver detta är Annelis engagerad inom dans och skådespeleri och kunde ses i AlmRock Story, där hon också var regiassistent och betydde mycket för sammanhållningen i den stora produktionen.

Hon lever nu som fri författare utan anställningstrygghet. Hon har också planer för nya litterära och dramatiska projekt i Ljungby och som jag förstår det tänker hon stanna kvar i stan. Här kan hon från nu och in i framtiden bli en viktig kulturell person och det finns all anledningen för kommunen att vara rädd om henne.

3. Ett kulturpris på 2000 kr kronor tilldelas

Olle Rydell, Ljungby

- För att under många år varit en framträdande musikprofil i Ljungby kommun.

Olle Rydell, född 1926, har under många år varit en framträdande musikprofil i Ljungby kommun.

1939 bildade han sin första dansorkester, The Swingers. Orkestern utökades och fick namnet Lill-Olles svänggäng. Dansorkestern bytte än en gång namn till Lill-Olles orkester med den populära sättningen trumpet, tre saxofoner och piano, bas och trummor. Utöver dansorkestern var Olle Rydell under en lång period förste trumpetare i Ljungby Blåsorkester. Olle Rydell har under åren även varit ledare för flera revyorkestrar och har varit engagerad i arrangemangen kring Sunnerbo Lucia.

Mellan åren 1959-1972 spelade Olle Rydells orkester på de flesta av sydsveriges dansbanor. Nu var musikerna från de gamla banden utbytta. Några år senare kom de att bilda stommen i Jazz i Baljan. Parallellt med dansorkestern ledde Olle ett nybildat storband, Evergreens under åren 1969-1972.

Att orkestern från 1960-talet skulle komma tillbaka var det nog inte många som trodde. Allra minst Olle själv. Sedan 2004 har åtskilliga kyrkospelningar genomförts, ett 60-tal kyrkor har besökts. Nu består Olle Rydells Orkester av åtta musiker. Olle Rydell skriver fortfarande alla arrangemang och även ett antal egna kompositioner.

4. Ett kulturpris på 2000 kr kronor tilldelas

Ola Hemström, Odensjö

- För att på många sätt visat djupt engagemang för Småland och för sin hembygd Odensjö.

Ola Hemström är född och uppvuxen i Odensjö och har alltid varit mycket fäst vid sin hembygd. Som radiojournalist på P1 har Ola Hemström gjort många dokumentärprogram om Småland och sin hemsocken.

Ola Hemström har på flera sätt engagerat sig i sin hembygd – genom intervjuer, utställningar, böcker och dokumentationer. Utställningen ”Ångbåtarnas tid på Bolmen och Unnen” beskriver en bortglömd epok i Bolmens historia. ”Samtal kring maskiner från förr” bevarar kunskap om äldre jordbruksmaskiner. Dokumentationen över hembygdsfesterna i Odensjö hembygdspark mellan 1952-1992 i visar ett stycke modern hembygdshistoria.

Efter stormen Gudrun skrev Ola Hemström boken ”Stormen – berättelser från en katastrof”, som gavs ut 9 januari 2006, på årsdagen av stormen. Boken följdes upp med en utställning som producerades i samarbete med Sagomuseet. Efter invigningen på Ljungby bibliotek gick utställningen på turné och visades på Naturhistoriska museet i Stockholm, Lantbruksmuseet Hjärtenholm i Alvesta samt på biblioteket i Älmhult.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2010.

I 2010 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Stipendium och pris utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde/julbord den 10 december 2010.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

Pristagarna kommer att offentliggöras vid en presskonferens måndagen den 29 november 2010 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

§104 Ljungby kommuns pris för god byggnads- och kulturmiljövård 2010

2010/0062  870

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Juryn för Ljungby kommuns pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård har sammanträtt. På grund av sjukdom har kultur- och fritidschefen i år ersatts av kultursekreteraren.
Juryn har kommit till följande beslut:

2010 års pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård har tilldelats Hamneda hembygdsförening för fastigheten Hembergs lanthandel i Hamneda med följande motivering:

Kommunikationens betydelse för framväxten av samhällen är tydlig i Hamneda; alltifrån ån Lagan, Lagastigen, Skåne – Smålands järnväg, riksettan och nu E4:an. Idag är det rätt ofarligt att gå på järnvägsvallen i Hamneda samhälle men Hembergs lanthandel är en av fem byggnader längs med Stationsgatan som speglar Hamneda som ett stationssamhälle och den kommers som etablerades kring sekelskiftet 1900.

Hembergs lanthandel är en tidstypisk byggnad från 1800-talets andra hälft i en och en halv våning på en granitsockel med liggande träpanel och en präktig frontespis. Huset är såväl exteriört som interiört välbevarat.

Under innevarande år har Hamneda hembygdsförening på ett förtjänstfullt sätt genomfört en pietetsfull renovering av Hembergs lanthandel i Hamneda. På så sätt har hembygdsföreningen bidragit till att värna om en viktig byggnad i Hamneda samtidigt som man borgar för förståelsen av Hamneda som ett stationssamhälle. Hembygdsföreningar och andra ideella föreningar har en särskilt viktig roll, eftersom det finns engagemang, kunskap och intresse för byggnadsvård och lokalhistoria.

Pristagarna kommer offentliggöras vid en presskonferens måndagen den 29 november 2010 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

Byggnadsvårdspriset kommer att utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2010.

§105 Meddelanden

· Avdelningschefen på tekniska kontoret informerade om att Ljungby kommun tar över teaterbiografen Grand 2011-01-01 och den kommer då att ligga under kultur- och fritidsförvaltningen. Precis som övriga av förvaltningens lokaler kommer även Grand att kunna bokas för arrangemang. Inga internhyror är beräknade ännu.

· Kommunfullmäktige har avslagit kultur- och fritidsnämnden äskande om 300 tkr extra i budget för 2011.