Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-12-08

Sammanträde 2010-12-08

Datum
Klockan
16:30
Plats

Information

2 Information om friidrottsanläggningen

3 Dokumenthanteringsplan - Anna-Lena Ljungberg

Uppföljning

4 Föregående protokoll

5 Ekonomisk rapport till och med november 2010 (delas ut på mötet)

Beslutsärenden

6 Avtal med Målaskogs bygdegårdsförening angående "Banvallsleden"

7 Medborgarförslag - Markering av elljusspår i Kronoskogen

8 Avgifter 2011

* Förslag till höjning av taxor för barnkultur

10 Yttrande över önskemål om köp av huset i Sickinge

11 Samråd över detaljplan för kv Betlehem

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§106 Information om friidrottsanläggningen

2010/0055  040

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschefen informerade om den planerade friidrottsanläggningen. Detaljplanen för området vann laga kraft 2010-05-27 och arbetet med projektet började i maj 2010.

Vid startmötet i augusti bildades en arbetsgrupp och hittills har denna grupp haft tre sammanträden och ett samordningsmöte med representanter från tekniska kontoret. Området är höjdavvägt och en geoteknisk undersökning är utförd.

Arbeten som tekniska kontoret ska utföra måste vara klara innan entreprenaden med friidrottsanläggningen påbörjas. Dessa arbeten beräknas vara klara i maj 2011. Enligt preliminär tidsplan planeras upphandlingen av entreprenaden för friidrottsanläggningen äga rum under våren 2011. I nuläget är det realistiskt att den nya friidrottsanläggningen kan slutbesiktigas och tas i bruk under hösten 2012.

§107 Dokumenthanteringsplan

2010/0070  004

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar den förevisade dokumenthanteringsplanen.

Ärendet

Arkivarie Anna-Lena Ljungberg tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en dokumenthanteringsplan.

Det huvudsakliga syftet med att anta en sådan plan är att ta gallrings- och bevarandebeslut av förvaltningens handlingar samt att gå igenom dokumentflödet med tillhörande rutiner. Dokumenthanteringsplanen kommer i fortsättningen att uppdateras var tredje år.

§108 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§109 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med november månad 2010.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med november månad 2010.

§110 Avtal med Målaskogs bygdegårdsförening angående "Banvallsleden"

2010/0026  870

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner det upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och Målaskogs bygdeförening.

Ärendet

Målaskogs Bygdeförening har i en skrivelse ansökt om stöd för projektet ”Banvallsleden”. Föreningen har fått på sin lott att iordningställa banvallsleden, sträckan mellan Ryssby och Åäng i Alvesta kommun, samt medverka i ”Tjurken runt på cykel”. Detta innebär upprustning av cykelbroar samt lägga nytt bärlager på vissa sträckor längs leden. Eftersom föreningen inte har något eget kapital söker de stöd av Ljungby och Alvesta kommuner för uppdraget.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 augusti 2010 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att vidare utreda projektet ”Banvallsleden”.

Kultur- och fritidsnämndens ställer sig positiva till projektet vid arbetsutskottets möte i september 2010 och ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att upprätta förslag på ett avtal som ligger till grund för beslut i kommunstyrelsen.

Vid Kultur- och fritidsnämndens möte i oktober får kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att utreda ansvarsfrågan för de färdigställda cykelbroarna innan avtalet med Målaskogs bygdegårdsförening godkänn

§111 Markera elljusspåren i Kronoskogen från båda hållen

2010/0059  823

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden åtgärdar markeringarna i elljusspåren i Kronoskogen när snön har försvunnit enligt fritidskonsulentens yttrande.

Ärendet

En medborgare har lämnat in ett förslag där man önskar markeringar från båda hållen på elljusspåren i Kronoskogen för att underlätta löpning, promenader och stavgång.

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Fritidskonsulenten meddelar i sitt yttrande att elljusspåret kommer att markeras i båda riktningarna när snön har försvunnit

§112 Avgifter 2011 – Höjning av inträde för barnkultur

2010/0067  806

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer kultursekreteraren förslag och höjer inträdes-avgiften för barnkultur från 30 kr/barn till 40 kr/barn från 1 januari 2011.

Ärendet

Kultursekreteraren föreslår en höjning av inträde för barnkultur från 30 kr/barn till 40 kr/barn från 2011-01-01.

Inträdespriset på 30 kr har varit konstant i många år och en höjning med 10 kr är därför relevant. För att få hög kvalitet på barnteatrar är priset ganska högt och därmed hoppas vi kunna erbjuda mer barnkultur.

§113 Förslag till attesträtt 2011

2010/0068  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till attesträtt 2011.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter för

år 2011 gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och Ljungby Gamla Torg.

Konto

Ansvar

Verks

Ord 1

Befattning

Namn

Ers 2

samtliga

70000

samtliga

1

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71100

samtliga

1

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71200

samtliga

1

Musikledare

Annica Ljungdahl

samtliga

2

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

71300

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71400

samtliga

1

Anl konsulent

Nils-Georg Gustafsson

samtliga

2

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

71400

34020

3

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

34800

3

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

3212-3243

71400

samtliga

4

Fritidskonsulent

Karin Eriksson

samtliga

71500

samtliga

1

Bibliotekschef

Anne-Lise Fäldt

samtliga

2

Bibliotekarie

Margareta Lind

samtliga

3

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

71600

samtliga

1

Fritidsgårdsf

Per Månsson

samtliga

2

Fritidsledare

Sven Annerhagen

samtliga

3

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

71700

samtliga

1

Kultursekreterare

Karin Hermansson

samtliga

2

Kf chef

Pernilla Lydén

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

94000

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

3

Kf chef

Pernilla Lydén

§114 Önskemål om köp av hus i Sickinge

2010/0057  264

Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen motsätter sig försäljningen av fastigheten på Sickinge.

Ärendet

I en inkommen skrivelse har Tina Santesson (arrendator på Sickinge) och Patric Brunskog önskemål om att köpa bostadshuset och intilliggande garage på Sickinge. Huset med omgivning bildar en naturlig tomt med möjlighet till egen infart eller servitut. De anser att huset har visst renoveringsbehov, bland annat:

Ytterdörr, källare, avloppstam källare, murningsarbete i väggar, källare, kök, nytt köksgolv samt diverse småarbeten.

§115 Samråd över detaljplan för kv Betlehem

2010/0066  214

Detaljplan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar inga synpunkter på detaljplanen för kvarteret Betlehem.

Ärendet

Miljö och byggnämnden har lämnat i samråd över detaljplan för kvarteret Betlehem i Ljungby stad. Planförslaget innebär att användningen för den nuvarande konsthallen ändras så att en bredare användning blir möjlig. Samtidigt görs en modernisering av planförhållandena för hela kvarteret.

Jäv

Lennart Hansson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Reservation

Sven-Olov Stenqvist (S) reserverar sig beslutet.

§116 Meddelanden

· Information om kommunstyrelsens beslut angående utdelning av medel ur Dahlin-fonden omgång två år 2010. Lagans Allmänna Idrotts Klubb får 475700 kr istället för de 500000 kr som var kultur- och fritidsnämndens förslag och Hörda byförening får 115000 kr istället för de 90700 kr som var kultur- och fritidsnämndens förslag. Dessutom får socialförvaltningen medel att köpa en side-by-side cykel till Åbrinken/Bergagården för 40000 kr.

· Kultursekreteraren hälsar kultur- och fritidsnämnden välkommen till julutställningen på biblioteket som invigs torsdag den 9 december kl.18.00.