Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-03-16

Sammanträde 2011-03-16

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med februari 2011

Beslutsärenden

4 Medborgarförslag - Gör Swedbanks nedlagda lokal i Lidhult till nytt bibliotek

5 Medborgarförslag - Inför hyresfria lokaler för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

6 Bidragsansökan till anläggningen av en minitennisbana på Lagavallen

7 Förfrågningsunderlag friidrottsanläggning

Information

8 Delegationsärenden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§28 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§29 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med februari månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Kultur- och fritidschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med februari månad 2011.

§30 Gör Swedbanks nedlagda lokal i Lidhult till nytt bibliotek

2011/0014  882

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget, men framhåller vikten av att projektet ”Mötesplats Lidhult” med samlokalisering med ICA-butiken i Lidhult fortskrider och avslår därmed medborgarförslaget.

Ärendet

En medborgare förslår att lokalen som Swedbank tidigare disponerat i Lidhult blir Lidhults nya bibliotek.

Beredning

Vid kommunfullmäktige 2011-01-25, § 4 överlämnades medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut.

Bibliotekschefens yttrande på medborgarförslaget:

Biblioteksverksamhet i ett föränderligt samhälle diskuteras på många håll i Sverige idag. Det kan gälla lösningar som gagnar medborgarna i ett bredare perspektiv. Små orter kan behöva nya mötesplatser/ nya sysselsättnings-möjligheter/ nya verksamheter och nya öppettider som är anpassade efter dagens vardagsrutiner mm. Det kan vara svårt att hitta ekonomiskt hållbara lösningar för att driva verksamheter och samhällsfunktioner i mindre samhällen. Då kan samverkan både mellan kommunala verksamheter och mellan lokalt näringsliv, lokala föreningar och enskilda medborgare vara ett bra alternativ

Biblioteksfrågan i Lidhult har nu fått möjlighet att utvecklas till ett verkligt medborgarprojekt tack vare all den positiva entreprenörsanda som uppbådats i samband med den pågående planeringen av projektet. Här samverkar flera av kommunens verksamheter som näringslivsavdelning/turistverksamhet, bibliotek med ICA och föreningslivet för att skapa Mötesplats Lidhult i den angränsande lokalen intill ICA-butiken. Denna är tänkt att inhysa verksamheter som bibliotek, turism, samhällstjänster, café mm. Allt skall vara tillgängligt samtidigt.

Den bärande tanken i Mötesplats Lidhult är tillgängligheten. Att ha öppet biblioteket – tillsammans med övriga verksamheter – samma tider som ICA-butiken är den riktigt stora vinsten. Vi kan få hjälp med tillsyn av både lokal och medier och vi kan maximera tillgängligheten. Låntagarna kan få hjälp med utlån på andra tider än då befintlig tjänsteman finns på plats.

Skulle vi ta en annan lokal i besittning så måste bemanningsfrågan få en annan och mycket dyrare lösning, och idén med Mötesplats Lidhult skulle delvis falla. Planeringstiden beräknas ta drygt ett år och under tiden gör bokbussen regelbundna turer till Lidhults centrum.

Medborgardialogen är central och har redan visat sig vara fruktbar. Lidhultsborna har mängder av förslag på hur man vill ha både sitt nya bibliotek och övriga verksamheter i lokalen. Den processen är ytterligt värdefull för hur projektet kommer att lyckas i framtiden.

Mot bakgrund av ovanstående och för att vara trogen projektets grundidé så framhåller vi vikten av att Mötesplats Lidhult samlokaliseras med ICA-butiken i Lidhult.

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i mars 2011 ges kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda inom vilken tidsperiod den planerade bibliotekslokalen i affärsbyggnaden i Lidhult blir ledig.

§31 Inför hyresfria lokaler för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

2011/0015  805

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att föreningar med barn- och ungdoms-verksamhet redan erhåller föreningsstöd och avslår därmed medborgarförslaget.

Ärendet

Ta bort lokalhyran för föreningar i Ljungby kommun som ideellt bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunens lokaler. Det föreslår en medborgare som menar att kommunen bör se dessa hyror som en investering där barn och ungdomar ges möjlighet att växa och utvecklas genom en meningsfull och stimulerande fritid. Dessutom menar förslagsställaren att den administrativa belastningen bör lätta om man undviker kräva in hyror med en hand och betalar ut föreningsbidrag med den andra.

Beredning

Vid kommunfullmäktige 2011-01-25, § 4 överlämnades medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för slutligt beslut.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott avslår förslaget och ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att skriva ett yttrande till nästa nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsintendentens yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden försöker att vara så rättvis som möjligt angående hyror i Ljungby kommuns idrottslokaler. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2005-06-15 KoF §41, att ta bort lokalbidraget för föreningar som hyrde i kommunägda lokaler. Anledningen till denna förändring var att lokalhyran var dubbelsubventionerad, och detta inte var rättvist mot de föreningar som hyr av privata fastighetsägare eller har egna lokaler.

Eftersom det finns föreningar som driver barn och ungdomsverksamhet och har egna lokaler, är det svårt att ge fria hyror i kommunens lokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen har inte de medel som behövs för att finansiera dessa lokalkostnader.

Förslag till beslut:

Att avslå medborgarförslaget med fri hyra till föreningar som bedriver barn och

ungdomsverksamhet i kommunens lokaler.

§32 Anläggning av en minitennisbana på Lagavallen

2011/0019  829

Bidragsansökan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar med önskemålet om minitennisbana i det framtida uppdraget om en utvecklingsplan för Lagavallsområdet.

Ärendet

Ljungby Tennisklubb söker bidrag till att anlägga en minitennisbana. Klubbens fullstora banor passar inte de allra yngsta barnen som behöver banor och bollar som är anpassade för dem. De anser därför att deras anläggning vid Lagavallen behöver en minitennisbana.

De anser även att en minitennisbana kan ge närområdets förskolor en möjlighet att låta barnen prova tennis eftersom klubbens medlemmar sannolikt kommer att nyttja banan mest under sena eftermiddagar, kvällar och helger. Förmiddagar och tidiga eftermiddagar under vardagar skulle därför minitennisbanan kunna vara öppen för allmänheten. Kostnaden för en minitennisbana är beräknad till ca 170000 kronor exklusive moms.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott inväntar en total översyn av Lagavallsområdet och ger tf förvaltningschef i uppdrag att skriva ett yttrande till nämndsammanträdet i mars 2011.

Tf förvaltningschefs yttrande:

Ljungby Tennisklubb söker bidrag för att anlägga en minitennisbana på Lagavallen.

Lagavallen står inför stora förändringar då friidrottsbanan kommer att flyttas till Sunnerbohallsområdet och Åsikten kommer att byggas i området.

En översyn och planering av framtida utveckling av området i sin helhet bör göras.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar med önskemålet om minitennisbana i det framtida uppdraget om en utvecklingsplan för Lagavallsområdet.

§33 Förfrågningsunderlag till friidrottsarenan

2011/0022  820

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget.

Ärendet

Tf kultur- och fritidschef informerar om upphandlingsförfarandet. Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna förfrågningsunderlaget.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag är att godkänna förfrågningsunderlaget.

§34 Delegationsärenden

2011/0005  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.

Ärendet

Snabbservice 2010

Dnr 2010/0006/861

Ryssby Hem & Skola/Irene Reinholdsson

Ansökan om förlustbidrag vid nationaldagsfirande 2010

Beviljat: 4000 kronor

Angelstad Byggnadsförening/Margaretha Andersson

Ansökan om förlustbidrag till gospelkonsert

Beviljat: 2000 kronor

Hamneda Ungas förening/Kristina Björkman

Ansökan om förlustbidrag till föreläsning med Våga Va

Beviljat: 2000 kronor

Pingstkyrkan Ljungby/Christian Andersson

Ansökan om förlustbidrag till julkonsert ”Light of the world”

Beviljat: 4000 kronor

Snabbservice 2011

Dnr 2011/0005/861

Studieförbundet Bilda Syd/Maria Emilsson

Ansökan för förlustbidrag till föreläsning ”Hjälp – vi har fått en tonåring!”

Ansökt belopp: 3000 kronor. Avslag med motivering att snabbservice främst ska gå till kulturarrangemang som är öppna för en bredare grupp av allmänheten.

Angelstad Folkets hus förening/Lennart Hansson

Ansökan om förlustbidrag till föreläsning med Lars Olof Hallberg

Beviljat: 3 000 kronor

Ljungby Missionsförsamling/Bengt Swahn

Ansökan om förlustbidrag till gospelkonsert i Missionskyrkan Ljungby

Beviljat: 3 000 kronor

§35 Meddelanden

· Budgetmöte den 29 mars kl.13.15 i Tingssalen i Tingshuset, Ljungby. Kallelse skickas ut under vecka 12, 2011.

· Efter nämndsmötet i april är kultur- och fritidsnämnden inbjuden till att besök Tågcentralen för att se hur arbetet med modelljärnvägen fortskrider.

· Hållplats Hammaren inbjuder socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens presidium till möte den 4 april kl.15.00.

§36 Övriga frågor

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att ta fram förslag på policy gällande uppvaktning av idrottsliga framgångar till nämndsmötet i april 2011.

Ärendet

Uppvaktningen av idrottsliga framgångar diskuterades.