Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-05-18

Sammanträde 2011-05-18

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med april 2011 (delas ut på mötet)

Beslutsärenden

4 Medborgarförslag - Gungställning till Angelstad badplats

5 Medborgarförslag - Inrättande av fritidsgård för mellanstadieelever, som är öppen alla lov

6 Medborgarförslag - Låt utebadet vara gratis i sommar och håll öppet till kl.19.00.

7 Motion - Förebyggande arbete för barn och ungdomar

8 Revidering av nämndernas reglementen

9 Fördelning av investeringsbidrag vt 2011

10 Begäran om tilläggsanslag till anläggande av friidrottsanläggning

11 Förslag till fördelning av överskott från 2010

Information

12 Delegationsärenden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§52 Fastställande av dagordning

Beslut

· Medborgarförslaget om att låta utebadet vara gratis i sommar och utgår från dagordningen.

· Revidering av nämndernas reglementen utgår från dagordningen.

· Ärendet remissutgåva av regional kulturplan läggs in som punkt sex i dagordningen.

Ärendet

Ordföranden meddelar att ärendet i punkt sex, medborgarförslag – Låt utebadet vara gratis i sommar och håll öppet till kl.19.00 utgår från dagordningen. Detsamma gäller även punkt åtta, revidering av nämndernas reglementen.

Istället läggs ett nytt ärende in som punkt sex, Remissutgåva av regional kulturplan för Kronobergs län.

§53 Föregående protokoll

Beslut

I § 45 i föregående protokoll ändras texten i beslutsordningen enligt följande:

Beslutsordning

En enig nämnd antog S-gruppen förslag på fördelning.

Därefter frågar ordföranden om kultur- och fritidsnämnden bifaller Irene Olofssons (C) yrkande att förorda kommunstyrelsen att fortsättningsvis tillsätta en grupp av politiker bosatta inom Berga gamla kommun, för att prioritera ansökningarna. Yrkandet bifölls inte av kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Vid genomgång av föregående mötesprotokoll påpekades att texten i beslutsordningen i § 45 har blivit fel. Ny rättad text enligt beslut ovan.

§54 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med april månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Sekreteraren redogör för den ekonomiska rapporten till och med april månad 2011.

§55 Medborgarförslag om gungställning till Angelstad badplats

2011/0032 822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar med förslaget och väger det mot andra behov då nästa års pengar fördelas.

Redogörelse för ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit där man efterfrågar en gungställning till Angelstad badplats. Motiveringen är att badplatsen besöks av många, både turister och Ljungbyfamiljer.

Beredning

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen som lämnar det vidare till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Årligen avsätts 50000 kronor för upprustning av kommunens 18 sjöbad. I år kommer förvaltningen att byta ut aluminiumbryggorna i Tuvesjön och Flyxen till en kostnad av 48000 kronor. En gungställning kostar 17000 kronor inklusive markarbeten och ryms därför inte i årets budget. Förvaltningen tar med förslaget och väger det mot andra behov då nästa års pengar fördelas.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsförvaltningen tar med förslaget och väger det mot andra behov då nästa års pengar fördelas.

§56 Inrättande av fritidsgård för mellanstadieelever, som är öppen alla lov

2011/0041817

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att detta inte ligger inom nämndens uppdrag. Dessutom finns möjlighet till lovfritids inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Redogörelse för ärendet

En medborgare föreslår att det ska finnas en fritidsgård för barn i mellanstadie-åldern, som är öppen alla lov. Fritids finns upp till tredje klass, och fritidsgården finns från det att barnen går på högstadiet. Sammanlagt har barnen 72 lovdagar detta läsår (jul-, sport-, påsk-, sommar-, höstlov samt studiedagar). Det är endast på sportlovet som kommunen ordnar aktiviteter för mellanstadiebarnen. Förslagslämnaren vill att det ska finnas en fritidsgård där man kan spela biljard, spel, fika etc.

Beredning

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning: Det ligger inte i vårt uppdrag att bedriva lovverksamhet för denna åldersgrupp.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden anser att detta inte ligger inom nämndens uppdrag. Dessutom finns möjlighet till lovfritids inom barn- och utbildningsförvaltningen.

§57 Remissyttrande för regional kulturplan för Kronobergs län

Beslut

Linda Tranquist (KB) tillsammans med kultursekreteraren får i uppdrag att sammanställa ett remissyttrande till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2011.

Redogörelse för ärendet

Riksdagen beslutade i december 2009 att införa en ny modell för fördelning av vissa statliga medel till regional kulturverksamhet. Målet med modellen är att den ska föra kulturen närmare medborgarna samt ge förutsättningar för ökat regionalt inflytande och ansvar. Kronobergs län ämnar ingå i modellen från och med 2012 och det kräver att en treårig regional kulturplan tas fram under 2011. Planen ska tas fram i samarbete med länets kommuner, professionella kulturliv och civilsamhälle.

För att delta i processen behöver länets kommuner utse kontaktpersoner med ansvar för kulturfrågor. En förtroendevald som kan delta i arbetet i den regionala samrådsgruppen och en tjänsteman som kan delta i den kommunala arbetsgruppen.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2011 utses Linda Tranquist (KB) som representant till den regionala samrådsgruppen för att ta fram en Kulturplan för Kronobergs län. Representant från kultur- och fritidsförvaltningen utses kultursekreterare Karin Hermansson och bibliotekschef Anne-Lise Fäldt.

Kultursekreteraren delar ut inkommen remissutgåva av den regionala kulturplanen för Kronobergs län och informerar i ärendet. Remissyttranden ska vara Regionförbundet södra Småland tillhanda senast den 1 augusti 2011.

§58 Förebyggande arbete för barn och ungdomar

2011/0043  761

Motion

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att social-, barn- och utbildnings- och kultur- och fritidsnämnden bildar en arbetsgrupp som gör en gemensam plan och resursanalys för ett förebyggande arbete för barn och ungdomar.

Redogörelse för ärendet

En motion har inkommit från Kerstin Wiréhn (V) om ett förebyggande arbete för barn och ungdomar. Hon skriver: Både forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete lönar sig, både samhällsekonomiskt och för den enskilde.

Om samhället satsar rejält redan från början på de barn som har olika problem finns mycket att tjäna både i pengar och i uteblivet lidande från personen själv, anhöriga, brottsoffer m.m.

Hon yrkar på

- att pengar avsätts i budgeten för förebyggande arbete vilka förfogas

gemensamt av social- och barn- och utbildningsförvaltningen.

- att förvaltningarna gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

- att arbetet utvärderas efter två år.

Beredning

Enligt tidigare överenskommelse har Malin Söderberg på kommunlednings-kontoret skrivit ett beslutsunderlag som skickas på remiss till respektive nämnd, för svar senast den 30 maj 2011.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning: Fritidsgårdens verksamhet vänder sig från årskurs 7 till dess att barnen är 17 år. I den åldersgruppen jobbar vi aktivt med förebyggande arbete inom de resurser verksamheten har. Social- och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar under sekretess vilket fritidsgården inte gör. Att avsätta medel ur vår budget till just denna grupp medför att den verksamhet vi bedriver idag får omdisponeras och nya mål får tas i visions-arbetet.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att social-, barn- och utbildnings- och kultur- och fritidsnämnden bildar en arbetsgrupp som gör en gemensam plan och resursanalys för ett förebyggande arbete för barn och ungdomar.

§59 Förslag till fördelning av investeringbidrag vt 2011

2011/0001  804

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden antar S-gruppens förslag till fördelning av investeringsbidrag med tillägg på 37 tkr till Guddarps IF.

· Tf förvaltningschef får i uppdrag att se över rutinerna för de medel som inte blir utdelade.

Redogörelse för ärendet

Fram till och med 30 april 2011 har tio föreningar ansökt om investeringsbidrag. Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 150000 kronor till bygdegårds- och hembygdsföreningar och 300000 kronor till övriga föreningar.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten har sammanställt ett förslag till sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

Socialdemokratiska gruppen lämnar in ett förslag på fördelning vid nämnd-sammanträdet.

Fördelning av investeringsbidrag till föreningar våren 2011 är 300 000 kronor

uppdelat på två gånger

Förening

Ansökt

belopp

Ändamål

Förvaltn. förslag

S-gruppens förslag

Ljungby Brottarklubb

17000

Brottarmatta

13 000

17 000

Friskis & Svettis

500 000

Ventilationssystem

-

-

Fotbollsklubbarna i Ljungby kommun

200 000

Dressvagn, m,m,

-

-

Skeens Byalag

40 000

Gräsklippare

37 000

37 000

Ljungby Handbollsklubb

1 813

Handbollsmål ungdom

1 400

1 813

Hamneda Ungas förening

20 000

Luftvärmepump

15 000

Guddarps IF

55 000

Gräsklippare

37 000

SMK Ljungby

42 000

Motorcyklar funktionshinder

31 000

42 000

Lidhults GoIF

95 000

Gräsklippare

37 000

37 000

Summa

790 813

171 400

134 813

Fördelning till bygdegårdar är 150 000 kronor

Bygdegårdar

Angelstad UPA

21 080

Luftvärmepump

21 000

21 080

Hamneda HBF

12 300

Målning Hemberg

12 000

12 300

Hamneda Ungas förening

20 000

Luftvärmepump

20 000

Summa

33 380

33 000

53 380

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

Yrkanden

S-gruppen yrkar för sitt inlämnade förslag till fördelning.

Ordföranden föreslår ett tillägg till S-gruppens förslag på 37 tkr till Guddarps IF

Beslutsordning

Ordförande ställer sitt förslag mot S-gruppens förslag.

Ja-röst för ordförandens förslag och nej-röst för S-gruppens förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande resultat:

Ja

Nej

Anders Bondeson (M)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Olle S Lundgren (KD)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

7

4

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat att anta S-gruppens förslag med tillägg på 37 tkr till Guddarps IF.

§60 Begäran om tilläggsanslag för anläggande av friidrottsanläggning

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden begär ett tilläggsanslag på 3500 tkr till anläggande av friidrottsanläggning.

· Kultur- och fritidsnämnden ger tf kultur- och fritidschef i uppdrag att slutföra upphandlingen och utfärda ett tilldelningsbeslut.

· Kultur- och fritidsnämnden förklarar denna punkt omedelbart justerad.

Redogörelse för ärendet

Förvaltningen har i uppdrag att anlägga en friidrottsanläggning i kv Fritiden. De investeringsmedel som anslogs för en anläggning i Kronoskogen räcker inte till.

Kultur- och fritidsnämnden måste därför begära tilläggsanslag om projektet ska genomföras.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

§61 Förslag till fördelning av överskott från 2010

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden använder överskottet på 276 tkr från 2010 till den pågående renoveringen av Ringbadet i Lagan.

Redogörelse för ärendet

Resterande del av överskott från 2010 är 276 tkr.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden använder överskottet på 276 tkr från 2010 till den pågående renoveringen av Ringbadet i Lagan.

§62 Delegationsärenden – Redovisning av föreningsbidrag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsintendentens redovisning av föreningsbidrag för våren 2011.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten redovisar utbetalda föreningsbidrag under våren 2011.

§63 Övriga frågor – Datum för kommande nämndsammanträden

Beslut

· Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni 2011 flyttas från den

15 juni till den 14 juni.

· Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti 2011 flyttas från den 31 augusti till den 29 augusti.

Ärendet

Ändring av datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden i juni och augusti 2011.