Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sunnerbohallen, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med maj 2011 (delas ut på mötet)

Beslutsärenden

4 Medborgarförslag - Låt utebadet vara gratis i sommar och håll öppet till kl.19.00.

5 Skrivelse från Målaskog angående bidrag till badplats

6 Taxor för Sunnerbohallen - halvsal i A-salen

7 Avtal med IF Troja-Ljungby och Ljungby Hockey - istider Sunnerbohov

8 Revidering av nämndens reglemente

9 Remissutlåtande för Kulturplanen för Kronobergs län

Information

11 Delegationsärenden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§64 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§65 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Sekreteraren redogör för den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2011.

§66 Låt utebadet vara gratis i sommar och håll öppet till kl.19.00.

2011/0048  806

Medborgarförslag

Beslut

Enligt kommunstyrelsens beslut är det avgiftsfritt att besöka Kronoskogsbadet och äventyrsbadet sommarsäsongen 2011. Badet är öppet till kl.19.00 alla vardagar och till kl.18.00 lördag och söndag.

Redogörelse för ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit angående avgifter för utebadet:

Låt utebadet vara gratis i sommar och håll öppet till kl. 19.00. Kostnaden för badet missgynnar de barn och ungdomar som bäst behöver fritidsaktiviteter på sommarlovet. Fritidsgården är ju stängd. Då är det samhällsekonomiskt billigare att låta dem aktivera sig under dagen hellre än att de driver runt och inte har något att göra menar medborgaren.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2011 har förvaltningen uppdrag att ta betalt av besökare till Kronoskogsbadet. Förvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda ett avgiftsfritt besök på Kronoskogsbadet.

§67 Skrivelse från Målaskogs bygdeförening om bidrag till badplats

2011/0046  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bekostar sophämtning vid Målaskogs badplats sommaren 2011 genom sitt konto för oförutsedda utgifter.

Redogörelse för ärendet

Målaskogs bygdeförening begär bidrag till säsongtömning av ett sopkärl vid badplatsen i Målaskog.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Ljungby kommun har 18 kommunala sjöbadplatser. Badplatsen i Målaskog är inte en kommunal badplats. Förvaltningen anser att något åtagande utöver de badplatser som redan finns ingår inte i förvaltningens uppdrag.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

Yrkande

C-gruppen tillsammans med M och MP yrkar bifall till skrivelsen gällande soptömning vid badplatsen i Målaskog.

S-gruppen avslår skrivelsen.

Beslutsordning

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Målaskogs bygdeförenings ansökan om bidrag till sophämtning.

§68 Taxor för hyra av halvsal i A-salen Sunnerbohallen

2011/0054  821

Beslut

Taxor för hyra av halvsal i A-salen Sunnerbohallen:

Bidragsberättigade föreningar 90 kr/tim

Övriga hyresgäster 150 kr/tim

Redogörelse för ärendet

Under säsongen 2011-2012 kommer föreningar att hyra halvsal i Sunnerbohallens A-sal. Hyrestaxa finns ej eftersom sådan uthyrning inte varit efterfrågad.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Förslag till hyrestaxa halvsal: 90 kr/tim för föreningar och 150 kr/tim för extern hyresgäst.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Taxor för hyra av halvsal i A-salen Sunnerbohallen:

Bidragsberättigade föreningar 90 kr/tim

Övriga hyresgäster 150 kr/tim

§69 Sunnerbohov - Istider och avtal

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2/3 av tiden för allmänhetens åkning blir med puck och 1/3 utan puck.

· Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avtalet med IF Troja-Ljungby skrivs på ett år och följs därefter av fyraåriga avtalsperioder.

Redogörelse för ärendet

Avtalen med IF Troja/Ljungby och Ljungby HK är uppsagda till 2011-06-30.

Förslag till avtal redovisas.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

Istider allmänhetens åkning

Yrkanden

S-gruppen yrkar för lika många tider med som utan puck fredag-söndag.

C och M yrkar för att 2/3 av tiden med puck och 1/3 utan puck samt att förvaltningen ansvarar för schemaläggning av tiderna.

Beslutsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot S-gruppens yrkande

Ja= 2/3 av tiden med puck och 1/3 utan puck.

Nej= Lika många tider med som utan puck fredag-söndag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande reslutat.

Ja

Nej

Anders Bondeson (M)

X

Ann-Kristin Peterson (M)

X

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Tommy Andersson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

6

5

Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed att 2/3 av tiden för allmänhetens åkning blir med puck och 1/3 utan puck.

Avtalstid mellan Ljungby kommun och IF Troja-Ljungby

Yrkanden

S-gruppen yrkar för att ett ettårigt avtal skrivs som därefter följs av fyraåriga avtalsperioder.

C och M yrkar för att avtalet löper till 2016 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot S-gruppens yrkande

Ja= avtalet löper till 2016.

Nej= ett ettårigt avtal som följs av fyraåriga avtalsperioder.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande reslutat.

Ja

Nej

Anders Bondeson (M)

X

Ann-Kristin Peterson (M)

X

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Tommy Andersson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

5

6

Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed att avtalet med IF Troja-Ljungby skrivs på ett år och följs därefter av fyraåriga avtalsperioder.

§70 Reglemente för nämnderna

2011/0042  003

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt förslag på reglementet för kultur- och fritidsnämnden.

Redogörelse för ärendet

Reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna ska omarbetas.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Samtliga nämndsekreterare har gemensamt gått igenom sina reglementen för att arbeta med språket i texten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt förslag på reglementet för kultur- och fritidsnämnden.

§71 Remissyttrande över Kulturplan för Kronobergs län

2011/0013  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på remissyttrande med tillägget att man ska ha mer konkreta framtidsperspektiv för kulturarbetet i kulturplanen.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag på kulturplan för länet är på remiss till länets kommuner.

Kultursekreteraren presenterar förslag på yttrande från kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger kultursekreteraren i uppdrag att sammanställa synpunkter från arbetsutskottet till nämndsammanträdet.

Förslag till remissyttrande:

Kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun har tagit del av förslaget till kulturplan för Kronoberg.

Beskrivningen av den kulturella infrastrukturen, dess förutsättningar och utmaningar, anser nämnden ger en god bild av kulturen i Kronobergs län. När det gäller beskrivningen av insatserna för utvecklingsarbetet under planperioden 2012-2014 lämnar kultur- och fritidsnämnden följande synpunkter:

  • Konst. Det är av yttersta vikt att den politiska visionen för konstområdet blir tydlig. I insatserna för utvecklingsarbetet bör ett regionalt konstuppdrag prioriteras och tydliggöras.
  • Barn och unga. Nämnden anser det vara en god idé att samordna programinnehållet i Skapande skola på länsnivå. En samordnande tjänst skulle kunna föra samman skolorna med fler kulturaktörer. Så kallade ”länskulturpaket” skulle kunna skapas för skolorna att ta del av. Positivt både för skolorna, i vilka kulturinnehållet ökar, samt för kulturaktörer och konstnärer som ges fler arbetstillfällen.
  • Berättande. Litteratur och berättande är intimt förknippade med varandra. Dock bör även berättandets tvärvetenskapliga natur (som spänner över såväl språklig tradition, kulturmiljö samt levandegörande av kulturarvet) belysas som något unikt.
  • Bibliotek. Förändringen av samhället sker snabbt och kraven på delaktighet och bemötande har ökat markant. Dessa begrepp måste genomsyra barn- och ungdomsbibliotekens framtida arbete. Att förändra attityder tar lång tid. Därför är det viktigt att barns och ungas delaktighet och bemötandet av dessa lyfts fram som ett särskilt prioriterat område.
  • Kultur och näringsliv. Kultur- och fritidsnämnden saknar en insats om kultur och näringsliv. Samverkan mellan kulturaktörer och näringslivsaktörer samt skapande av arenor för möten mellan kultur och näringsliv är nödvändigt för kulturens utveckling i regionen.

Kultur- och fritidsnämnden anser även att den tredje åldern, en stor grupp i samhället, bör uppmärksammas vad gäller kulturutbudet. Nämnden vill även poängtera att det är viktigt med en spridning av kulturutbudet. Att alla, oavsett storlek på orten där man bor, ska ges möjlighet till att ta del av kultur, både som åskådare och genom eget skapande.

§72 Utvecklingsplan Lagavallen

2011/0055  821

Beslut

· Tf förvaltningschef får i uppdrag att inom ramen för den nya investeringsprocessens idéfas ta fram en utvecklingsplan för Lagavallen.

· Redovisning ska ske i januari 2012.

Redogörelse för ärendet

När friidrotten flyttar från Lagavallen behöver anläggningen utvecklas under nya förutsättningar.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning:

Förvaltningen föreslår att tf förvaltningschef inom ramen för den nya investeringsprocessens idéfas får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Lagavallen. Redovisning i januari 2012.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Tf förvaltningschef får i uppdrag att inom ramen för den nya investerings-processens idéfas ta fram en utvecklingsplan för Lagavallen. Redovisning ska ske i januari 2012.

§73 Delegationsärenden – Redovisning av lokalt aktivitetsstöd

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten redovisar lokalt aktivitetsstöd som är utbetalt av Riksidrottsförbundet till Ljungby kommuns idrottsföreningar andra halvåret 2010.

§74 Meddelanden

· Biblioteket redovisar en utvärdering av vintern/vårens föreläsningar på kommunbiblioteket i Ljungby.