Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-08-31

Sammanträde 2011-08-31

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Information

2 Intern kontroll - Bo Dalesjö

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med juli 2011

Beslutsärenden

5 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

6 Brottsförebyggande rådet önskar låna teatersalongen Grand hyresfritt

7 Medborgarförslag - Gör hembygdsmuseum av Tämmesboda

8 Yttrande över detaljplan för del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning)

9 Kommande projekt av offentlig utsmyckning

10 Redovisning av kostnader för kommunens idrottsanläggningar - Jan-Inge Roubert (redovisningen kommer att mailas ut)

Information

12 Information om kulturverksamheten - Karin Hermansson

13 Införande av extranät - Ann-Kristin Gunnarsson & Eva-Marie Norén-Holgersson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§76 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet i punkt sex i kallelsen, Brottsförebyggande rådet önskar låna teatersalongen Grand hyresfritt, lyfts ut ur dagens sammanträde.

Ärendet

Förslag lades fram om att ärendet i punkt sex, Brottsförebyggande rådet önskar låna teatersalongen Grand hyresfritt lyfts ut ur dagens sammanträde

§77 Intern kontroll

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kommunens controller Bo Dalesjö informerar om att nämnderna själva ska göra en intern kontroll av sina verksamheter. Detta för att få bättre styrning, effektivitet och trygghet i verksamheterna.

§78 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§79 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med juli månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med juli månad 2011.

§80 Införande av extranät

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

För att minska pappers- och portokostnaderna samt minska miljöpåverkan införs ett extranät där politiker kan logga in och få kallelser och handlingar inför sammanträden. På extranätet finns även alla reglementen, policys och dylikt samt protokoll och blanketter för ersättningar. Från och med årsskiftet räknar vi med att information till alla politiker går ut härigenom istället för per post.

Ann-Kristin Gunnarsson och Eva-Marie Norén Holgersson informerar och delar ut login uppgifter.

§81 Handikappanpassning av Mjälens badplats

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Ismo Melakari från husavdelningen informerar om projektet handikapp-anpassning av Mjälens badplats vilket kultur- och fritidsnämnden har fått 950 tkr till i budget 2011.

En tillgänglighetskonsult har varit med i planeringen av bryggan.

§82 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Per Åberg (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014.

Ärendet

Ledamot Mats Persson (S) har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2011 utses Per Åberg (S) som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden och Emma Johansson (S) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Eftersom Mats Persson (S) är vald som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behöver en ny ersättare väljas.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden utser Per Åberg (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014.

§83 Gör hembygdsmuseum av Tämmesboda

2011/0061  873

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen är inte skickad att driva ett hembygdsmuseum. Bästa sättet att driva ett sådant är att bilda en förening som ansvarar för museets öppethållande, personal, marknadsföring och ekonomi. Föreningen är välkommen att söka medel för verksamhet och drift hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit. Gör hembygdsmuseum av Tämmesboda, Syskonen Aronssons gård. Förslaget har motiveringen: Vi måste bevara och vårda det gamla för att kunna visa kommande generationer hur det gamla bonde-samhället såg ut och hur självhushållning fungerade förr.

Enligt kommunfullmäkte 2011 § 67 ska kultur- och fritidsnämnden höras i ärendet.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens samt arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsförvaltningen är inte skickad att driva ett hembygdsmuseum. Bästa sättet att driva ett sådant är att bilda en förening som ansvarar för museets öppethållande, personal, marknadsföring och ekonomi. Föreningen är välkommen att söka medel för verksamhet och drift hos kultur- och fritidsförvaltningen.

§84 Utställning av detaljplan för del av LJUNGBY 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad.

2011/0040  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Ljungby 7:130.

Ärendet

Planområdet ligger i centrum, väster om stationsområdet. Avsikten med detaljplanen är att förlänga Fabriksgatan från Skånegatan, över järnvägsområdet och ansluta till Stationsgatan strax öster om Garvaren. Genom denna förändring ökar orienterbarheten och trafiken kan fördelas på ett större antal gator. Nämnden hade vid samrådet inga avvikande synpunkter på förslaget.

De synpunkter som redovisas i samrådsredogörelsen har tagits hänsyn till i förslaget till detaljplan.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens samt arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Ljungby 7:130.

§85 Offentlig utsmyckning Lilla torg, Ljungby

2011/0066  866

Förslag på kommande projekt

Beslut

· Nämnden bifaller styrgruppen för centrumplanens förslag och bidrar till att skapa ett attraktivt torg och centrum. Investeringsmedlen avsatta för konstnärlig utsmyckning åren 2011, 2012 och 2013 används till en utsmyckning av Lilla Torg, Ljungby. En konstnärlig rådgivare kommer att anlitas med uppgift att i samråd med styrgruppen för centrumplanen ta fram förslag på utformning och placering av utsmyckningen.

· I samband med förnyelsen av Lilla Torg kommer den nuvarande utsmyckningen på torget, Vikingaskeppen, att flyttas. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hitta en ny placering samt ordna med förvaring av konstverket till dess att en ny placering hittats.

Redogörelse för ärendet

Varje år avsätter kultur- och fritidsnämnden 100 tkr till offentlig utsmyckning. Medel samlas under ett par år för att användas till utsmyckningsprojekt. Utsmyckningen av torget i Lagan är i sin slutfas och det är nu dags att planera för kommande utsmyckningsprojekt.

Styrgruppen för centrumplanen önskar att förstärka Lilla Torg som mötesplats. Lilla Torg kommer från och med 2011 att genomgå en förnyelse vad gäller möblering, belysning och plattsättning. Styrgruppen anser att nästa projekt för offentlig konst bör lokaliseras till Lilla Torg. Förnyelsen tillsammans med ett nytt offentligt konstverk bidrar till ett attraktivare torg och centrum.

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningens samt arbetsutskottets förslag till beslut:

· Nämnden bifaller styrgruppen för centrumplanens förslag och bidrar till att skapa ett attraktivt torg och centrum. Investeringsmedlen avsatta för konstnärlig utsmyckning åren 2011, 2012 och 2013 används till en utsmyckning av Lilla Torg, Ljungby. En konstnärlig rådgivare kommer att anlitas med uppgift att i samråd med styrgruppen för centrumplanen ta fram förslag på utformning och placering av utsmyckningen.

· I samband med förnyelsen av Lilla Torg kommer den nuvarande utsmyckningen på torget, Vikingaskeppen, att flyttas. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hitta en ny placering samt ordna med förvaring av konstverket till dess att en ny placering hittats.

§86 Redovisning av kostnader för kommunens idrottsanläggningar

Beslut

· Kultur- och fritidsintendenten får i uppdrag att komplettera redovisningen av kostnader och subventioner för Lagavallen, Kronoskogsbadet och Ringbadet.

· Redovisning ska sammanställas i excel tillsammans med motsvarande siffror för Sunnerbohallen sim/sporthall, Sunnerbohov och Trojahallen

· Ny redovisning vid nämndsammanträdet i november 2011.

Ärendet

I kof 2010 §74 får kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram de faktiska kostnaderna för idrottsanläggningarna i kommunen.

Beredning

Kultur- och fritidsintendenten redovisar sin utredning över kostnaderna och subventionerna i kommunens idrottsanläggninar.

§87 Delegationsärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.

Ärendet

Snabbservice 2011

Dnr 2011/0005/861

Hamneda Ungas föreninge/Margareta Skoog

Ansökan om förlustbidrag till konserten Classic Jazz Quartet, Elinge Hamneda

Beviljat: 7000 kronor

Smålands Gröna Hjärta/Sonja Andersson

Ansökan om förlustbidrag till genomförandet av konstrunda den 10-11 september 2011.

Beviljat: 5000 kronor

Ljungby Kulturförening/Tina Danielsson

Ansökan om förlustbidrag till genomförandet av teatern ”En midsommarnattsdröm med premiär den 7 oktober 2011.

Beviljat: 10000 kronor

§88 Information om kulturverksamheten

Beslut

Ordföranden tackar för informationen

Ärendet

Kultursekreteraren informerar om budgeterade medel till kultverksamheten 2011 samt vilka arrangemang som varit och vilka som är på gång under hösten. Hon redogjorde också över arrangemangen som har anknytning till att Ljungby fyller 75 år.

§89 Meddelanden

På den planerade budgetdagen den 7 september 2011 kommer alla ordinarie ledamöter i kultur- och fritidsnämnden att kallas samt en representant från varje av de partier som inte är representerade i nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden kom med önskemål om ett studiebesök på den nybyggda Kungshögsskolan.