Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-10-26

Sammanträde 2011-10-26

Datum
Klockan
13:15
Plats

Information

2 Information från Berättarnätet Kronoberg - Per Gustavsson

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med september 2011

Beslutsärenden

5 Detaljbudget 2012

6 Förslag till investeringsbidrag ht 2011

7 Svar angående rivning av Astradskolans gymnastikhall

8 Förslag till sammanträdesdagar 2012

9 TågCentralen söker bidag till invigning av Schultzes modelljärnväg

Information

10 Kulturstipendium/Kulturpris 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§100 Information från Berättarnätet Kronoberg

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Per Gustavsson från Berättarnätet Kronoberg informerar kring Berättarnätets och Sagomuseets verksamhet. Ljungbys Berättarfestival som arrangeras varje år är väldigt populär med berättare och besökare från hela världen.

En nyhet som Berättarnätet lanserat i år är en app som man kan ladda ner på sin mobiltelefon där man kan lyssna till berättelser om olika sägenplatser.

Något annat som är populärt är skattjakt med gps, så kallad geocaching. Skatten man hittar är förstås en spännande berättelse.

§101 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§102 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med september månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med september månad 2011.

§103 Detaljbudget 2012

2011/0051  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner detaljbudgeten för 2012.

Ärendet

Förutsättningarna för 2012 års budget ser ut som följande:

Budget 2011

50 744

Inflationskomp

651

Demografifaktorer 10/11

-89

Demografifaktorer 2012

-273

Löneökning

554

Arvodeshöjning

31

Ungdomsverksamhet

900

Höjning sociala avgifter

20

Friluftsfrämjandet snökanon

-100

Budget 2012

52 438

Enligt kommunfullmäktiges beslut så har kultur- och fritidsnämnden fått 900 tkr till ungdomsverksamhet. Av dessa ska en ny musiklärartjänst att tillsättas.

Beredning

Efter kultur- och fritidsnämndens budgetdag den 7 september 2011 lämnade alliansen och oppositionen varsitt förslag på budgetfördelning för 2012.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september 2011 lämnar alliansen ett nytt förslag på budgetfördelning som godkänns med följande förutsättningar:

· Barn och ungdomar upp till 20 år går in utan kostnad och vuxna betalar inträde till Kronoskogsbadet.

· Äventyrsbadet är stängt under sommarperioden.

Efter beslutet om fördelning av budget som togs vid nämndsammanträdet i september 2011 har förvaltningen tagit fram ett förslag på detaljbudget för 2012.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att budget 2012 godkänns med justeringar som gjordes på mötet.

§104 Förslag till fördelning av investeringbidrag ht 2011

2011/0001  804

Beslut

· Kultur- och fritidsnämnden antar oppositionens förslag till fördelning av investeringsbidrag.

· Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet om investeringsbidragens riktlinjer på kultur- och fritidsnämnden i november.

Ärendet

Årets totala investeringsbudget är 150000 kronor till bygdegårds- och hembygdsföreningar och 300000 kronor till övriga föreningar.

Därav ska 100 tkr gå till Friluftsfrämjandet för inköp av snökanon i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tydliggöra regelverket och kriterierna kring investeringsbidragen samt att informera om detta på hemsidan. Detta gäller även beviljade innestående bidrag.

Investeringsbidrag betalas ut till och med 31 december året efter att de beviljats. Därefter tillfaller medlen nästkommande fördelning av bidrag.

Yrkande

Harriet Kristensson (S) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra regelverket och kriterierna kring investeringsbidragen samt att informera om detta på hemsidan. Detta gäller även beviljade innestående bidrag.

Irene Olofsson (C) bifallet yrkandet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

Guddarps IF har avsagt sig vårens beviljade bidrag på 37 tkr till en gräsklippare men har därefter sökt 10 tkr till en självrisk vid reparation av värmepump.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnas följande förslag till fördelning:

Förening

Ansökt

belopp

Ändamål

Alliansens

förslag

Oppositionens förslag

Dörarps IF

28 100

Kritmaskin, bevattning

16 000

16 000

Guddarps IF

10 000

Självrisk för reparation av värmepump

-

10 000

Summa

38 100

16 000

26 000

Förening

Ansökt

belopp

Ändamål

Alliansens

förslag

Oppositionens förslag

Bygdegårdar

Bolmsö bygdegårdsförening

77 717

Trådlösa mikrofoner

20 000

25 000

Bolmsö hembygdsförening

50000

Hankagärdsgård

30 000

25 000

Stiftelsen Linggården

100000

Målning av S.Ljunga vandrarhem

-

-

IOGT-NTO Ljungby

242 500

Yttertak, fuktskada m.m.

95 807

85 807

Summa

470217

161 807

161 807

Beslutsordning

Ordförande ställer alliansens förslag mot oppositionens.

Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för oppositionens förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande resultat:

Ja

Nej

Anders Bondeson (M)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Tommy Andersson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

5

6

Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt oppositionens förslag.

§105 Svar angående rivning av Astradskolans gymnastikhall

2011/0073  821

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden svarar enligt tf förvaltningschefs förslag.

Ärendet

En skrivelse har inkommit med förslaget att en utredning görs innan Astradskolans gymnastikhall rivs. Personen anser att dessa hallar utrymmesmässigt är bättre än exempelvis gymnastikhallarna vid Stensberg-, Hjortsberg- och Ekebackenskolan samt har bra tillgänglighet för personer som sitter i rullstol.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger tf kultur- och fritidschefen i uppdrag att skriva ett förslag till svar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2011.

Tf förvaltningschefens förslag till svar angående rivning av Astradskolans gymnastiksalar.

Efter innebandyhallens tillkomst nyttjas inte Astradskolans gymnastiksalar av Astradskolan för skolundervisning på dagtid. Tekniska kontorets husavdelning förutsätter att lokalerna endera rivs eller byggs om för annan skolverksamhet.

Beslut om rivning är ännu inte fattat och det finns stora möjligheter att kultur- och fritidsförvaltningen kan disponera gymnastiksalarna för uthyrning även under första halvåret 2012 med innevarande internhyra.

För närvarande betalar kultur- och fritidsförvaltningen 281000 kronor årligen i internhyra för de tider som förvaltningen disponerar. Om förvaltningen i framtiden vill fortsätta att disponera gymnastiksalarna för uthyrning måste det tas ansvar för hela internhyreskostnaden. Astradskolans internhyreskostnad har varit 260000 kronor årligen. Ett helt övertagande av ansvaret innebär att utrymme måste göras i befintlig budget med ytterligare 260000 kronor.

Idag finns totalt 196 uthyrningsbara timmar per vecka. 86 av de timmarna är på så kallad fritid, alltså vardagar 17.00-22.00 och lördag-söndag 08.00-22.00.

Vecka 40 som Eriksson hänvisar till i skrivelsen är salarna uthyrda 32,5 timmar. Ser man på bokningarna framöver så är efterfrågan på salarna cirka 32-34 timmar per vecka. Med en internhyreskostnad på totalt 541000 kronor och en

efterfrågan på cirka 1400 timmar så blir internhyreskostnaden 390 kronor per timme. Hyresavgiften är 80 kronor så det innebär en subventionering med 310 kronor för varje uthyrd timme.

Med tanke på andra behov inom fritidssektorn är det inte rimligt att kultur- och fritidsnämnden utökar kostnaderna för gymnastiksalar med en relativt liten efterfrågan som skulle innebära besparingar i andra delar av nämndens verksamhet. Förvaltningen får försöka bereda nuvarande hyresgäst plats i andra lokaler när inte Astradskolans gymnastiksalar längre kan användas.

§106 Förslag till sammanträdesdagar 2012

Beslut

Sekreteraren får i uppdrag att hitta en tid som inte krockar med andra nämnders sammanträden.

Ärendet

Den administrativa handläggaren på kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2012 för kultur- och fritidsnämnden, arbetsutskott och presidium enligt följande:

Presidieträff

Arbetsutskottet

Nämnden

Måndagar 16.00

Onsdagar 13.15

Onsdagar 13.15

på förv.kontoret

Konf.rum Ljungsjön

Bolmen

V3

18 januari

V4

23 januari

V5

1 februari

V7

15 februari

V8

20 februari

V9

29 februari

V11

14 mars

V12

19 mars

V13

28 mars

V16

18 april

V17

23 april

V18

2 maj

V20

15 maj (tisdag)

V21

21 maj

V22

30 maj

V24

12 juni (tisdag)

Juli månad sammanträdesfri

Beslutas närmare

V33

8 augusti

V35

22 augusti

V36

3 september

V37

12 september

V39

26 september

V40

1 oktober

V41

10 oktober

V43

24 oktober

V44

29 oktober

V45

7 november

V47

21 november

V49

3 december

Inget au i december

V50

12 december

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut:

· Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna datum får 2012 års sammanträden.

· Tiden för sammanträden ändras till kl.08.15.

§107 TågCentralen söker medel till invigning av Schultzes modelljärnväg

2011/0083  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 20000 kr till TågCentralens invigning av Schultzes modelljärnväg. Medlen tas ur bidragsformen ”Större kulturprojekt”.

Ärendet

TågCentralen söker bidrag till en invigning av Schultzes modelljärnväg som planeras äga rum i början av maj 2012. Invigningen ska markera ett avstamp inför sommaren och turistsäsongen 2012.

Kostnaden för invigningen beräknas till cirka 40000 kr.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 20000 kr till TågCentralens invigning av Schultzes modelljärnväg. Medlen tas ur bidragsformen ”Större kulturprojekt”.

§108 Kulturstipendium/Kulturpris 2011

2011/0047  867

Beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i november månad.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2011.

I 2011 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Stipendium och pris utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2011.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8 000 kronor och kulturpriset lägst

2 000 kronor.

§109 Meddelanden

· Kultursekreteraren informerar om höstlovsprogrammet och kulturnatten som står för dörren.