Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-11-23

Sammanträde 2011-11-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med oktober 2011

4 Ekonomisk redovisning av kommunens idrottsanläggningar - J-I Roubert

Beslutsärenden

5 Förtydligande av riktlinjerna för investeringsbidrag

6 Förslag till nya avgifter 2012

7 Kulturstipendium och kulturpris 2011

8 Förslag till sammanträdesdagar 2012

9 Yttrande över Programsamråd över järnvägsområdet i Ljungby stad

10 Yttrande över Programsamråd för del av Replösa 4:40 med fler

11 Yttrande över Programsamråd för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbacken

Information

12 Byggnadsvårdspris 2011

13 Information kultur- och fritidschefskonferens i Borås - Bengt Gustavsson

14 Information om ledningssystemet - Roland Eiman

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§110 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§111 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med oktober månad 2011.

Redogörelse av ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med oktober månad 2011.

§112 Ekonomisk redovisning av kommunens idrottsanläggningar

2011/0094  820

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

I kfn 2010 §74 får kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram de faktiska kostnaderna för idrottsanläggningarna i kommunen.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti 2011 får kultur- och fritidsintendenten i uppdrag att komplettera redovisningen med kostnader och subventioner för Lagavallen, Kronoskogsbadet och Ringbadet. Redovisning ska sammanställas i excel tillsammans med motsvarande siffror för Sunnerbohallens sim/sporthall, Sunnerbohov och Trojahallen. Ny redovisning önskas vid nämndsammanträdet i november 2011.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

§113 Förtydligande av riktlinjerna för investeringsbidrag

2011/0093  804

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till förtydligande av riktlinjerna för investeringsbidrag enligt följande:

Investeringsbidrag kan sökas av samtliga föreningar som är registrerade hos kultur- och fritidsförvaltningen. Vid ansökan om fast investering skall verksamheten bedrivas i egna lokaler. Stiftelse som bevarar kulturbärande byggnader och bedriver verksamhet i dessa lokaler kan också söka bidrag.
Ekonomiska föreningar kan inte söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden.

Bidrag söks för drift av anläggning och att täcka del av kostnad vid större utgifter såsom underhåll, reparationer eller investering i egen anläggning. Bidrag till energibesparande åtgärder prioriteras. Bidrag betalas inte ut till förbrukningsmaterial.

Om ansökan gäller upprustning eller ombyggnation som uppkommit efter krav från specialförbund, ska den lokala föreningen innan bidrag söks hos kultur- och fritidsnämnden ha sökt bidrag hos specialförbundet.

Fördelning av bidraget görs två gånger om året: i maj och oktober, och beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Beviljade bidrag till föreningen, skall tas ut senast 31 december året efter bidraget blivit beviljat.

Ansökan investeringsbidrag
Bidraget kan sökas under hela året. Föreningen behöver inte använda någon särskild blankett utan formulerar ansökan fritt. En redovisning av föreningens kostnader ska bifogas ansökan.

Ärendet

Efter ett yrkande från Harriet Kristensson (S) på kfn 2011 §104 får kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tydliggöra regelverket och kriterierna kring investeringsbidragen samt att informera om detta på hemsidan. Detta gäller även beviljade innestående bidrag. Yrkandet bifölls av Irene Olofsson (C).

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till förtydligande av riktlinjerna för investeringsbidrag.

§114 Förslag till nya avgifter 2012

2011/0096 806

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja avgifterna enligt bibliotekschefens och kultur- och fritidsintendentens förslag.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten har lämnat ett förslag om tillägg av teknisk utrustning på hyran av teatersalongen Grand.

Hyra enbart bildprojektor 300 kronor

Hyra enbart mikrofoner 300 kronor

Hyra bildprojektor och mikrofoner 500 kronor.

Även biblioteket har lämnat in förslag på höjning av avgifter enligt följande:

Avgifter- Ljungby Kommunbibliotek - gällande från och med 20120101

Avgifter 2011

Övertidsavgifter

2 kr per bok/medium och dag från och med dag 1 Tidigare 1:-

10 kr per spelfilm och dag från och med dag 1

Avgiftsstopp: 200:-

Inga avgifter för barn upp till 18 år

Inga avgifter för Boken Kommer – låntagare

Krav

Krav kommer efter 7 dagar. Ingen avgift. Tidigare 50:-

Räkning efter 21 dagar. Adm. avgift: 70:-

Beställningar

Beställningar: Kostnadsfritt

Ej avhämtade beställningar - vuxenmedier (efter 5 dagar): 20:- Tidigare 15:-

Kopior

Svart/vit A 4 enkel/dubbel 3:-/resp 6:- 2:-/resp 4:-

Färg A 4 enkel/dubbel 7:-/resp 14:- 5:-/resp 10:-

Svart/vit A 3 enkel/dubbel 5:-/resp 10:- 4:-/resp 8:-

Färg A 3 enkel/dubbel 12:-/resp 24:- 10:-/resp 20:-

Scanning Ej 2011

3:-/sida

Avgifter 2011

Föräldramöten

Kostnad: 500:- 300:-

Hyra av läsrum (för max 30 personer)

100:-/tim. I hyran ingår tillgång till OH-apparat, dataprojektor,

whiteboard med pennor/blädderblock samt filmduk Heldag: 600:-

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja avgifterna enligt bibliotekschefens och kultur- och fritidsintendentens förslag.

§115 Kulturstipendium och kulturpris 2011

2011/0047  867

Beslut

1. Ett kulturstipendium på 11000 kronor tilldelas

Mathias Norén, Skärholmen

- Som uppmuntran för fortsatt utveckling inom hantverksmässig gitarrbyggnation.

Mathias Norén, uppväxt i Ljungby, har alltid varit omgiven av musik och hantverk.

Intresset för musik kom tidigt och på Ljungby musikskola lärde sig Mathias att spela trumpet.

Senare väcktes intresset för gitarrspel och 2005 började Mathias Norén att studera musik på Ljungskile folkhögskola med mål att utveckla sitt gitarrspel ytterligare. Efter det följde musikstudier på Kulturama i Stockholm och Bollnäs folkhögskola.

Hantverk har alltid funnits i Mathias Noréns släkt och det föll det sig naturligt att han började intressera sig för hur olika träslag påverkar gitarrens ljud och konstruktion.

Våren 2009 fick Mathias chansen att bli lärling hos True Temperament i Stockholm och hösten 2009 blev han antagen till Musikinstrumentakademin i Stockholm. I dennana utbildning ingår tre månaders praktik, vilken Mathias under 2011 genomförde hos Tom Ribbecke i Santa Rosa Kalifornien, en av världens främsta gitarrbyggare. Mathias har visat vad han går för och har nu blivit erbjuden att stanna kvar hos Tom Ribbecke som lärling.

(Mathias Norén tel. 070-8175399 www.ribbecke.com)

2. Ett kulturpris på 2000 kronor tilldelas

Ulla Wigren, Ljungby

- För hennes mångåriga engagemang inom Friluftsfrämjandets verksamhet i Ljungby

Ulla Wigren spelar en aktiv roll i Friluftsfrämjandets verksamhet i Ljungby. Hennes engagemang syns – det finns förmodligen ingen ljungbybo som inte kommit i kontakt med Ulla på något sätt. I många fall har kontakten startat tidigt, redan i Mulleskolan…

3. Ett kulturpris på 2000 kr kronor tilldelas

Agunnaryds allehanda, Agunnaryd

- För det ideella arbetet att med Agunnaryds Allehanda sprida information om aktuella

händelser i Agunnaryd, samt att genom artiklar om bygdens historia ha skapat en

värdefull samling bilder och texter för framtidens bygdeforskning.

Agunnaryds Allehanda har varit verksam som lokaltidning i Agunnaryd i 15 år.

Sedan 2002 ges tidningen ut en gång i månaden och trycks i 850 exemplar, 20-24 sidor i 4-färg.

Agunnaryds Allehanda delas ut gratis till samtliga hushåll i Agunnaryd men har även runt 450 prenumeranter från hela världen som genom sin prenumeration kan hålla sig ajour med vad som händer i Agunnarydsbygden.

Varje nummer innehåller reportage om hur det var förr och har de senaste 10 åren dokumenterat och skrivit om alla rotarna i Agunnaryd och om tider som flytt, vilket har skapat en värdefull samling skrivelser och gamla bilder för framtidens bygdeforskning. Agunnaryds Allehanda skriver även om aktuella händelser och blev genom sin informationsspridning en drivande part i bildandet av lanthandeln i Agunnaryd.

Ärendet

Uppgift om möjligheten att ansöka om kulturstipendium och kulturpris eller att föreslå mottagare till dessa priser har varit utannonserad i Smålänningen. Sista ansökningsdag var den 1 oktober 2011.

I 2011 års budget finns 15000 kronor för detta ändamål. Stipendium och pris utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2011.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan. Kulturstipendiet skall utgöra lägst 8000 kronor och kulturpriset lägst 2000 kronor.

Jäv

Tommy Andersson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§116 Förslag till sammanträdesdagar 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följande sammanträdesdagar för 2012:

Presidieträff

Arbetsutskottet

Nämnden

Måndagar 16.00

Onsdagar 08.15

Onsdagar 13.15

på förv.kontoret

Konf.rum Kösen

Konf.rum Bolmen

V1

2 januari

V2

11 januari

V4

25 januari

V5

30 januari

V6

8 februari

V7

15 februari

V9

27 februari

V10

7 mars

V12

21 mars

V13

30 mars (fredag)

V15

11 april

V17

25 april

V17

27 april (fredag)

V19

9 maj

V21

23 maj

V22

28 maj

V23

5 juni (tisdag)

V25

20 juni

Juli månad sammanträdesfri

Beslutas närmare

V33

8 augusti

V34

15 augusti

V35

27 augusti

V36

5 september

V37

12 september

V39

24 september

V40

3 oktober

V41

10 oktober

V44

29 oktober

V45

7 november

V47

21 november

V48

26 november

V49

5 december

V50

12 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kommer att sammanträda kl.08.15.

Ärendet

Några politiker sitter som ledamöter eller ersättare i fler nämnder. Harriet Kristensson (S) har tagit fram förslag på sammanträdesdagar som i möjligaste mån inte kolliderar med några andra nämndsammanträden.

§117 Information om ledningssystemet

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Roland Eiman informerar om att man ska ha ett ledningssystem för att styra, leda och driva verksamheten åt det håll man vill, och även för att kunna säkerställa att vi faktiskt arbetar så att det blir som vi vill.

Han informerar även om det delade ledarskapet, politisk ledning tillsammans med förvaltningsledning.

§118 Yttrande över Programsamråd över järnvägsområdet i Ljungby stad

2011/0085  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet över järnvägsområdet i Ljungby stad.

Ärendet

Avsikten är att planlägga området vid gamla järnvägsstationen med omnejd, för centrumändamål och bostäder i enlighet med centrumplanen.

Målen i centrumplanen är att Ljungby ska ha ett levande och attraktivt centrum samt ha en bra trafikmiljö. Järnvägsområdet som kommer att ingå i centrum utgör en möjlighet till ny bebyggelse. Det gör att stadskärnan, kvarteret Garvaren och Hammaren kan bindas samman.

Avsikten är att planlägga området vid gamla järnvägsstationen med omnejd för centrumändamål och bostäder i enlighet med centrumplanen.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet över järnvägsområdet i Ljungby stad.

§119 Yttrande över Programsamråd för del av Replösa 4:40 med flera

2011/0084  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet för del av Replösa 4:40 med flera.

Ärendet

Planområdet ligger i nordöstra delen av Ljungby och avgränsas av ån Lagan, Sickingevägen och John A Lagers väg i norr.

Detta planprogram är det första skedet i planprocessen. Det innebär att detta är i grova drag vad kommunen har för intentioner med området. Efter detta kommer en detaljplan att tas fram för samråd och senare ställas ut för granskning innan den kan antas.

Planens syfte är att möjliggöra för gruppbyggda bostäder såsom rad- och parhus

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet för del av Replösa 4:40 med flera.

§120 Yttrande över Programsamråd för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde

2011/0090  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde.

Ärendet

Ägaren till fastigheten Bolmstad 2:45 (Tallbacken) i Angelstads församling, har inkommit med en begäran om upprättande av detaljplan för fritidshusändamål. I gällande byggnadsplan från 1987 är det förslagna planområdet ”Naturmark”. Planförslaget innebär planläggande av 15 tomter för bostäder på naturmarken. Ny väg kommer att behöva byggas från befintlig infart och diket behöver dras om för att kunna bebygga tomterna i planområdets västra del.

Planområdet ligger intill Tallbackens fritidshusområde mellan Mjälen och Bolmstad hamn vid sjön Bolmen.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på programsamrådet för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde.

§121 Byggnadsvårdspris 2011

2011/0092  870

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Juryn för Ljungby kommuns pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård består av en ledamot från kultur- och fritidsnämnden, en ledamot från miljö- och byggnämnden, stadsarkitekten och kultur- och fritidschefen.

2011 års pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård har tilldelats Birger Karlsson för fastigheten Hörda 1:2.

Pristagarna kommer offentliggöras vid en presskonferens måndagen den

28 november 2011 på Gästgivaregården, Ljungby Gamla Torg.

Byggnadsvårdspriset kommer att utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2011.

§122 Information från kultur- och fritidschefskonferens i Borås

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Tf kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson informerar från kultur- och fritidschefskonferensen i Borås som han besökte i slutet av augusti 2011.

.

§123 Meddelanden

· Tillgänglighetsplanen delades ut till ledamöterna och finns även på extranätet.

· Kulturplanen för Kronobergs län är antagen och kommer att läggas ut på extranätet.

§124 Övriga frågor - Intern kontroll 2011

2011/0098  042

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2011 års interna kontroll blir att granska rutinerna för backup vid frånvaro av nyckelpersoner i verksamheterna.

Ärendet

Vid kultur- och fritidsnämdens sammanträde i augusti 2011 informerar kommunens controller Bo Dalesjön om att nämnderna ska göra en intern kontroll av sina verksamheter. Detta för att få en bättre styrning, effektivitet och trygghet. Utifrån detta har risker och väsentligheter analyserats av nämndens ledamöter.