Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-12-14

Sammanträde 2011-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med november 2011 - lämnas på mötet

Beslutsärenden

4 "Ungdomspengen" kulturarrangemangsbidrag för unga

5 Bidragsansökan till tryck av bok

6 Samråd över sjön Bolmens östra strand

7 Avtal Berättarnätet och Ljungbergmuseet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§125 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§126 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med november månad 2011.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med november månad 2011.

§127 ”Ungdomspengen” kulturarrangemangsbidrag för unga

2011/0101  861

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet för beslut på nämndsammanträdet i januari 2012.

Ärendet

För 2012 har 50 tkr budgeterats till ett kulturarrangemangsbidrag riktat till ungdomar. Denna har gått under namnet ungdomspengen och är tänkt som ett ekonomiskt stöd som unga kan söka för att genomföra kulturarrangemang. Detta bidrag ska hjälpa arrangören att våga genomföra sin idé. Stödet är ett så kallat förlustbidrag, som är bra att ha i ryggen om arrangemanget inte går ihop sig ekonomiskt. Går arrangemanget med vinst betalas inget bidrag ut.

Ungdomspengen kan sökas av alla mellan 12 och 25 år och arrangemanget ska rikta sig till alla som bor i Ljungby kommun. Det kan sökas av både privatpersoner och föreningar.

§128 Bidrag till tryck av bok om Förarp, Tutaryds socken

2011/0100  870

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidrag till tryck av bok.

Ärendet

En bidragsansökan har kommit in där personen söker pengar till tryckning av en bok om Förarp i Tutaryds socken. Gårdsberättelsen börjar år 1400 och gården har bland annat ägts av Gustav Vasa och hans söner. Den sökande skriver att boken har ett högt kulturvärde som är viktigt att bevara för kommande generationer.

§129 Samråd av utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand

2011/0099  250

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet för beslut på nämndsammanträdet i januari 2012.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2011 § 2 att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand skulle upprättas. Utvecklingsprogrammet ska visa på hur man utifrån ett helhetsperspektiv kan exploatera och bevara områden inom den nämnda geografiska avgränsningen. Programmet blir användbart som planeringsunderlag vid framtida planer, bygglovsfrågor, VA frågor och som belyser hur kultur-, natur och friluftsområden kan utvecklas. I programmet belyses också vilka förutsättningar som behövs för besöks- och turismnäringen samt behovet och möjligheterna med servicepunkter.

§130 Avtal Berättarnätet och Ljungbergmuseet

Beslut

  • Berättarnätet Kronoberg

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsförslaget med Berättarnätet Kronoberg med ändringar som gjordes på mötet. Avtalet skrivs på fyra år, 2012-2015.

  • Ljungbergmuseet

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsförslaget med Ljungbergmuseet. Avtalet gäller för 2012.

Ärendet

Den 16 februari 2011 § 22 beslutades att avtalen med Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet skulle gälla i ett år. Eftersom de löper ut den 31 december 2011 är det dags att förnya dessa.

Jäv

Linda Tranquist (KB) deltar inte i ärendet gällande avtalet med Ljungbergmuseet på grund av jäv.

§131 Intern kontroll 2012 och 2013

2011/0102  042

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens intern kontroll genomförs enligt följande:

2012: Rutiner för att förebygga brand- och kemikalieolyckor.

2012: Krishantering vid olyckor

Ärendet

Nämnden ska varje år besluta om och genomföra en riktad intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.

En politiskt tillsatt arbetsgrupp har behandlat frågan dit alla ledamöter var inbjudna. Arbetsgruppens slutsats blev att intern kontroll bör genomföras enligt följande:

2012: Rutiner för att förebygga brand- och kemikalieolyckor.

Den interna kontrollen fokuserar på om det finns aktuella och kända rutiner hur vi hanterar och förebygger situationer där en olycka kan uppstå.

2013: Krishantering vid olyckor

Den interna kontrollen fokuserar på vilka rutiner som finns för att skut stödja vår personal vid en olycka. När och hur tar vi hjälp av kommunens krisgrupp?

Hur hanterar vi informationen till besökare och massmedia?

§132 Attesträtt 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till attesträtt 2012.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter för

år 2012 gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och Ljungby Gamla Torg.

Konto

Ansvar

Verks

Ord 1

Befattning

Namn

Ers 2

samtliga

70000

samtliga

1

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71100

samtliga

1

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71200

samtliga

1

Musikledare

Annica Ljungdahl

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71300

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71400

samtliga

1

Anl chef

Kristian Persson

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

3212-3243

71400

samtliga

3

Fritidskonsulent

Karin Eriksson

samtliga

71500

samtliga

1

Bibliotekschef

Anne-Lise Fäldt

samtliga

2

Bibliotekarie

Margareta Lind

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71600

samtliga

1

Fritidsgårdsf

Per Månsson

samtliga

2

Fritidsledare

Christer Karlsson

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

71700

samtliga

1

Kultursekreterare

Karin Hermansson

samtliga

2

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

94000

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

3

Tf kf chef

Bengt Gustafsson

§133 Meddelanden

· En kultur- och fritidsguide kommer att tas fram till augusti 2012. Karin Hermansson och Ann-Kristin Gunnarsson ansvarar för sammanställ-ningen av material och kontaktar ungdomsrådet för samråd.

· Inbjudningar

Kommunakuten har ett seminarium i Stockholm den 22 mars 2012 som heter ”Ska kommunerna fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar?”

Smålands & Blekinges hästforum i samverkan med Boverket och Hästnäringens nationella stiftelse ordnar den 29 februari 2012 ett seminarium i Tingsryd som heter ”Hästen – en naturlig del av Kronobergs samhällsutveckling och planering”.

Mer info om dessa seminarium läggs ut på extranätet.