Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-04-25

Sammanträde 2012-04-25

Datum
Klockan
13:15
Plats

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med mars 2012

Beslutsärende

4 Budget i balans 2012

6 Investeringsbudget 2013-2017

8 Tågcentralens ansökan om drift- och underhållsbidrag

9 Medborgarförslag - Sätt upp skärmväggar i duschrummet i simhallen

10 Bidragsansökan från Vibro-Verken Ljungby historiska sällskap

11 Yttrande över ansökningar till Dahlins biblioteks- och kulturfond

12 Soptömning vid Målaskogs badplats

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§30 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§31 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med mars månad 2012.

Redogörelse av ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med mars månad 2012.

§32 Budget i balans 2012

2012/0029  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag för att få budget i balans 2012.

Investeringar till föreningar 2012 -50 tkr

Aktivitetsstöd 7-20 år -50 tkr

Biblioteket -200 tkr

Musikskolan -50 tkr

Nämnden -50 tkr

Allmän kultur -50 tkr

Höjda avgifter -150 tkr

Besparing utbildning och övertid -100 tkr

Totalt -700 tkr

Ärendet

I 2012 års budget behöver totalt 610 tkr sparas för att få budgeten i balans.

Alliansens förslag:

Investeringar till föreningar 2012 -50 tkr

Aktivitetsstöd 7-20 år -50 tkr

Biblioteket -200 tkr

Musikskolan -50 tkr

Nämnden -50 tkr

Allmän kultur -50 tkr

Höjda avgifter intäkter -150 tkr

Besparing utbildning och övertid -100 tkr

Totalt -700 tkr

S-gruppens förslag:

Frysta investeringsbidrag för föreningar -100 tkr

Kv. Fritiden ofördelat sparbeting -100 tkr

Biblioteket (inkl.underskott) -250 tkr

Musikskolan -200 tkr

Totalt -650 tkr

Förslag att genomföra besparingarna:

Bättre budgetering genom administration

Övertidsstopp, utbildningsstopp och inga höjda avgifter.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens förslag mot S-gruppens förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för S-gruppen förslag.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Caroline Henrysson (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

Anders Bondeson (M)

X

6

5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar kultur- och fritidsnämnden enligt alliansens förslag.

Reservation

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för det egna förslaget vad gäller 2012 års besparingar för att få budget i balans 2012.

§33 Driftsäskanden 2013

2012/0023  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag och lämnar driftsäskanden 2013 enligt följande prioriteringslista.

1 Biblioteket: Ökade lokal/driftskostnader Lidhult 234000 kr

Barn- och ungdomslitteratur 100000 kr

2 Grand: Driftskostnader 200000 kr

3 Kv Fritiden: Konstgräs Åbyplan 160000 kr

4 Musikskolan: datorer till samtliga lärare 70000 kr

5 Banvallsleden: Driftskostnader 50000 kr

6 Fritidsgården: Verksamhetsutveckling 188000 kr

7 Reparation av Ljungby kommuns konstsamling 30000 kr

Reparation av offentlig utsmyckning 20000 kr

Totalt 1052000 kr

Ärendet

Vid budgetmöte den 4 mars 2012 diskuterades frågan och tf förvaltningschef har i sin tjänsteskrivelse sammanställt förvaltningens drift- & investeringsäskanden.

7 Reparation av Ljungby kommuns konstsamling 30000 kr

7 Reparation av offentlig utsmyckning 20000 kr

4 Musikskolan: datorer till samtliga lärare 70000 kr

6 Fritidsgården: Verksamhetsutveckling 188000 kr

2 Grand: Driftskostnader 200000 kr

1 Biblioteket: Ökade lokal/driftskostander Lidhult 234000 kr

Barn- och ungdomslitteratur 100000 kr

3 Kv Fritiden: Konstgräs Åbyplan 160000 kr

5 Banvallsleden: Driftskostnader 50000 kr

Totalt 1052000 kr

Alliansen lämnar förslag med prioritetsordning.

S-gruppen lämnar förvaltningens förslag utan prioriteringar.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för S-gruppen förslag.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Caroline Henrysson (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

Anders Bondeson (M)

X

6

5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar kultur- och fritidsnämnden enligt alliansens förslag.

Reservation

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för det egna förslaget att lämna förvaltningens förslag till driftsäskanden utan prioriteringar.

§34 Investeringsbudget 2013-2017

2012/0023  041

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande investeringsäskanden 2013-2017.

2013 Byte av ej förnybar belysning i Sunnerbohov 600 tkr

Tjänsteinstrument och musikprogram till musiklärarna 80 tkr

Totalt 680 tkr

2014 Upprustning av Lagavallen etapp 1 enl. utvecklingsplan 13000 tkr

Ytterbelysning vid huvudbiblioteket 200 tkr

Totalt 13200 tkr

2015 Upprustning av Lagavallen etapp 2 enl. utvecklingsplan 10000 tkr

Byte av konstgräsplanerna vid Lagavallen 4000 tkr

Totalt 14000 tkr

2016 Renovering av slagverksrummet i musikskolan 200 tkr

2017 Höja taket i orkestersalen i musikskolan 500 tkr

Ärendet

Kommunstyrelsen uppmanar vid sammanträde 2012-03-13 § 44 förvaltningar och nämnder att ta fram förslag till investeringsplan 2013-2017. Investeringsförslag över fem miljoner kronor måste föregås av förstudiefas och programfas.

Vid budgetmöte den 4 mars 2012 diskuterades frågan och tf förvaltningschef har i sin tjänsteskrivelse sammanställt förvaltningens drift- & investeringsäskanden.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande investeringsäskanden 2013-2017.

2013 Byte av ej förnybar belysning i Sunnerbohov 600 tkr

Tjänsteinstrument och musikprogram till musiklärarna 80 tkr

Projektutredning enligt idéfas bowlinghallen 200 tkr

”- ”- Grand 200 tkr

”- ”- Hembygdsparken 150 tkr

”- ”- Sickinge 150 tkr

Totalt 1380 tkr

2014 Upprustning av Lagavallen etapp 1 enl. utvecklingsplan 13000 tkr

Ytterbelysning vid huvudbiblioteket 200 tkr

Totalt 13200 tkr

2015 Upprustning av Lagavallen etapp 2 enl. utvecklingsplan 10000 tkr

Byte av konstgräsplanerna vid Lagavallen 4000 tkr

Totalt 14000 tkr

2016 Renovering av slagverksrummet i musikskolan 200 tkr

2017 Höja taket i orkestersalen i musikskolan 500 tkr

Yrkande

Maryana Frisk-Holst (C) yrkar för att projektutredningarna tas bort 2013.

S-gruppen yrkar för att arbetsutskottets förslag.

Magnus Årenäs (MP) yrkar för att hållbar utveckling ska var ifylld i tjänste-skrivelsen som berör investeringsäskandena.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Maryana Frisk-Holsts (C) förslag mot S-gruppens förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Maryana Frisk-Holsts (C) förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs.

Ja-röst för Maryana Frisk-Holsts (C) förslag och nej-röst för S-gruppen förslag.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Caroline Henrysson (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

Anders Bondeson (M)

X

6

5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar kultur- och fritidsnämnden enligt Maryana Frisk-Holsts (C) förslag.

Reservation

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag.

§35 Intern kontroll av rutiner

2012/0025  042

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den interna kontrollen och ger tf förvaltningschefen i uppdrag att göra en planering vid långtidsfrånvaro.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en risk och väsentlighetsanalys 23 november 2011. Den då framtagna kontrollplanen innehåller en kontroll av vilka rutinerna för ersättare som finns när nyckelpersoner är oplanerat frånvarande i verksamheten.

I den interna kontrollen har framkommit att någon färdig planering av vem som ska ersätta olika chefer vid oplanerad frånvaro inte finns. Det gäller såväl förvaltningschefer som chefer inom kultur- och fritidsnämndens verksamhets-område.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den interna kontrollen och ger tf förvaltningschefen i uppdrag att göra en planering vid långtidsfrånvaro.

§36 Tågcentralens ansökan om drift- och underhållsbidrag

2012/0013  805

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar om budgeten i drift- och anläggnings-bidragen och ger Tågcentralen ett bidrag på 10000 kronor årligen.

Ärendet

Tågcentralen är nu färdig med åtagandet att återuppbygga doktor Schultzes modelljärnväg och invigning kommer att vara den 6 maj 2012. Under uppbyggnaden har kommunen bekostat material till anläggningen. Nu söker föreningen ett drift- och underhållsbidrag på 20000 kronor per år från och med 2013.

I kultur- och fritidsintendentens tjänsteskrivelse lämnas två förslag till beslut.

Alternativ 1: Kultur- och fritidsnämnden avslår begäran om ett drift- och underhållsbidrag till Tågcentralen. Anledningen är att kultur- och fritidsnämnden redan bidrar med hyran.

Alternativ 2: Kultur- och fritidsnämnden fördelar om budgeten i drift- och anläggningsbidragen och ger Tågcentralen ett bidrag på 10000 kronor eller mindre summa.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden fördelar om budgeten i drift- och anläggnings-bidragen och ger Tågcentralen ett bidrag på 10000 kronor årligen.

§37 Sätt upp skärmväggar i duschrummet i simhallen

2012/0020  822

Medborgarförslag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget och godkänner dagens utbud av avskilda duschutrymmen i simhallen och ställer sig bakom verksamhetens svar om att utbudet bedöms tillräckligt.

Ärendet

Sätt upp skärmväggar i duschrummet i Sunnerbohallen föreslås i ett medborgarförslag den 13 januari 2012. Lite avskildhet i duscharna skulle innebära bättre hygien i simhallen menar förslagsställaren.

Anläggningschefen hänvisar till att det finns tillgång till dusch med draperi och skärmväggar för dem som önskar avskildhet och lämnar följande förslag till beslut i sin tjänsteskrivelse från den 12 mars 2012: Kultur- och fritidsnämnden godtar dagens utbud av avskilda duschutrymmen i simhallen och ställer sig bakom verksamhetens svar om att utbudet bedöms tillräckligt.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget och godkänner dagens utbud av avskilda duschutrymmen i simhallen och ställer sig bakom verksamhetens svar om att utbudet bedöms tillräckligt.

§38 Bidragsansökan från Vibro-Verken Ljungby historiska sällskap

2012/0017  805

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med anledning av att det inte är någon kommunal angelägenhet att bidra till sådan verksamhet.

Ärendet

Vid årsskiftet 2011-2012 upphörde Dynapacs (tidigare Vibro-Verken) verksamhet i Ljungby. Då togs initiativet till att bilda en förening för att ta hand om allt material från verksamhetens 70-åriga historia. Föreningen har 45 medlemmar och behöver nu en lämplig lokal där äldre maskiner kan ställas ut och visas för allmänheten. Föreningen ansöker därför om ett bidrag på 20000 kronor till hyra av lokal. Långsiktigt ser föreningen sig som en del i ett framtida industrimuseum och önskar därför ett långsiktigt avtal med Ljungby kommun om ekonomiskt stöd.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med anledning av att det inte är någon kommunal angelägenhet att bidra till sådan verksamhet.

§39 Yttrande över ansökningar till Dahlins biblioteks- och kulturfond

2012/0026  046

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar den föreslagna fördelningen av utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond som sitt förslag.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.

Ordföranden i socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden lämnar tillsammans följande förslag till fördelning:

Förening

Aktivitet

Ansökt

Kulturändamål

Sociala ändamål

Vittaryd-Dörarps hembygdsförening

Renovering Alebostugan

168 000

20000

Dörarps IF

80 års jubileum

25000

15 000

Berga hembygdsförening

Aktiviteter hembygdsgården

35 000

35000

Lagan tennisklubb

Tennisskola, redskap

35000

15 000

Lagans samhällsförening

Renovering godsmagasin, evenemang

200 000

20000

Berga skytteförening

Vapen, ammunition, belysning

130000

34 000

Lagans väntjänst

Aktiviteter, material

40000

20 000

Lagans Röda Korskrets

Första hjälpen kurser, kolonivistelser

20000

20 000

Lagangymnasterna

Utrustning, ljudanl., ledarutb.

67000

10000

Lagans IBK

Bussresor, träningsredskap

150000

50000

50 000

IOGT-NTO.s juniorer i Lagan

Material, öppna barn arrangem.

47000

20 000

Berga församling

Musikveckan i Berga

50 000

38800

Slussen i Lagan

Förbättrings- och underh.arb.

48 500

5000

Logen 4669 Fram IOGT-NTO

Arrangem, annonser, handik.toalett

56000

25 000

Bergabygdens folkdansare

Material, resor, musik

20 000

10000

Lagans AIK

Konstgräs

Läkare Ringv.

Ombyggn.entré

500000

150000

100000

435 000

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

§40 Soptömning vid Målaskogs badplats

2011/0046  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger anläggningschefen delegation på att hantera ärendet och liknande bidragsansökningar.

Ärendet

Sommaren 2011 söker Målaskogs bygdeförening bidrag till säsongstömning av ett sopkärl vid badplatsen i Målaskog. Kultur- och fritidsnämnden beslutar då att bekosta sophämtning sommaren 2011 genom sitt konto för oförutsedda utgifter.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden för beslut.

Yrkande

S-gruppen yrkar avslag.
Alliansens yrkar för att ge delegation till anläggningschefen att hantera ärendet och liknande bidragsansökningar.

Beslutsordning

Ordföranden ställer alliansens och S-gruppens förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.

§41 Meddelanden

· Inkomna kursinbjudningar läggs ut på extranätet.

· Två nya sidor är inlagda på webben, lokaler att hyra och ideellt arbete.

· Biblioteket har sammanställt en redovisning för 2011 års bidrag samt skickat bidragsansökan för 2012 till Statens kulturråd. Bidrag söks för inköp av litteratur.

· Berättarnätet Kronobergs verksamhetsberättelse för 2011 finns att läsa extranätet.