Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-06-20

Sammanträde 2012-06-20

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med maj 2012

Beslutsärende

4 Avtal hembygdsparken

5 Plansamråd över detaljplan för del av Ljungby 7:184, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad

6 Samråd över detaljplan för Hölminge 4:3 med flera

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§48 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§49 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2012.

Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en ny utförligare ekonomisk rapport som ska godkännas av Anders Bondeson (M), Ann-Kristin Petersson (M) och Harriet Kristensson (S).

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med maj månad 2012.

Yrkande

Harriet Kristensson (S) yrkar för att en kolumn läggs till i rapporten där man kan se alliansens budgetbesparingar enligt tidigare beslut. Per Åberg (S) och Björn Gullander (V) yrkar bifall till yrkandet.

§50 Avtal hembygdsparken

2012/0039  827

Beslut

Tf förvaltningschef får i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen omförhandla avtalet för hembygdsparken med nuvarande hyresgäster.

Hyran ska indexuppräknas.

Ärendet

Nuvarande hyresavtal löper med automatisk förlängning med ett år i taget om avtalet inte sägs upp innan 30 juni 2012. Tidigare har andra intressenter visat önskemål att ta över och utveckla verksamheten. För närvarande finns inga sådant intresse.

Tf kultur- och fritidschef har i sin tjänsteskrivelse lämnat följande förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att uppmana tekniska förvaltningen att nuvarande avtal ej sägs upp alternativt att avtalet sägs upp för att omförhandlas med nuvarande hyresgäster.

§51 Yttrande över plansamråd för detaljplan för del av Ljungby 7:184, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad

2012/0033  214

Beslut

Området mellan Stora torg och Salutorget bör öppnas så att Grand kan utgöra en fondbyggnad för centrum söderut.

Nämnden motsätter sig inte en flytt av Godsmagasinet från sin nuvarande plats till en placering vid Köpingsgården. Kopplingen till järnvägsområdet kvarstår på den nya platsen och byggnaden bevaras för framtiden. Det är viktigt att Godsmagasinet även i framtiden är ett levande hus både för föreningen Ljungby blåsorkester och för allmänheten.

Nämnden förutsätter att byggnadsantikvarisk kompetens nyttjas vid en eventuell flytt av Godsmagasinet.

Ärendet

Syftet med planen är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av järnvägs-området för att få ett mer sammanbundet centrum. Större delen av planförslaget stämmer med Centrumplanen för Ljungby, antagen av kommunfullmäktige 2009. Kultur- och fritidsförvaltningen har haft överläggningar med ordföranden i Ljungby blåsorkester.

I tjänsteskrivelsen föreslår förvaltningen nämnden följande yttrande:

Området mellan Stora torg och Salutorget bör öppnas så att Grand kan utgöra en fondbyggnad för centrum söderut.

Nämnden motsätter sig inte en flytt av Godsmagasinet från sin nuvarande plats till en placering vid Köpingsgården. Kopplingen till järnvägsområdet kvarstår på den nya platsen och byggnaden bevaras för framtiden. Det är viktigt att Godsmagasinet även i framtiden är ett levande hus både för föreningen Ljungby blåsorkester och för allmänheten.

Nämnden förutsätter att byggnadsantikvarisk kompetens nyttjas vid en eventuell flytt av Godsmagasinet.

Yrkanden

Björn Gullander (V) yrkar för att godmagasinet inte flyttas och att lastkajen till godsmagasinet samt grönområdet omkring bevaras.

Ordföranden yrkar för att kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till yttrande.

Magnus Årenäs (MP) yrkar för att kultur- och fritidsnämnden inte har synpunkter på detaljplanen.

Sven-Olov Stenqvist (S) yrkar för att kultur- och fritidsnämnden lämnar synpunkter på detaljplanen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Magnus Årenäs (MP) och Sven-Olov Stenqvists (S) yrkande mot varandra och finner att nämnden ska lämna synpunkter på detaljplanen.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till yttrande mot Björn Gullanders (V) yrkande och finner att förvaltningens förslag till yttrande ska lämnas. Omröstning begärs och genomförs.

Votering

Ja-röst för ordförandens förslag om att lämna förvaltningens förslag till yttrande. Nej-röst för att lämna Björn Gullanders (V) yrkande som yttrande.

Ja

Nej

Avstår

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Anders Bondeson (M)

X

8

2

1

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster, 2 nej-röster och en avstår och därmed lämnar kultur- och fritidsförvaltningen följande yttrande:

Området mellan Stora torg och Salutorget bör öppnas så att Grand kan utgöra en fondbyggnad för centrum söderut.

Nämnden motsätter sig inte en flytt av Godsmagasinet från sin nuvarande plats till en placering vid Köpingsgården. Kopplingen till järnvägsområdet kvarstår på den nya platsen och byggnaden bevaras för framtiden. Det är viktigt att Godsmagasinet även i framtiden är ett levande hus både för föreningen Ljungby blåsorkester och för allmänheten.

Nämnden förutsätter att byggnadsantikvarisk kompetens nyttjas vid en eventuell flytt av Godsmagasinet.

§52 Yttrande över samråd för detaljplan för Hölninge 4:3 med flera

2012/0034  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till detaljplan med motiveringen: Förslaget till detaljplan innebär inga ytterligare inskränkningar i det rörliga friluftslivet.

Ärendet

Syftet med planändringen är att en komplettering med flera tomter kan göras och att byggrätten utökas till 200 m2 per tomt. Detta innebär en överensstämmelse med omkringliggande fritidsområden. Hamnområdet utökas och planläggs.

I tjänsteskrivelse föreslår förvaltningen nämnden att tillstyrka förslaget med följande motivering: Förslaget till detaljplan innebär inga ytterligare inskränkningar i det rörliga friluftslivet.

§53 Utvecklingsplan Grand

2012/0040  870

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en vision för ett framtida Grand. Utredningen ska svara på frågan vad Grand ska användas till och vilka funktioner som behövs för att klara de behoven.

I tjänsteskrivelsen ska nej vara ifyllt när det berör tillgänglighet.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av Grand och har den senaste tiden märkt av en ökad popularitet att boka lokalen för arrangemang.

Grand är en klassisk teaterlokal med många värdefulla historiska kvaliteter som bör bevaras för framtiden. Dock behöver lokalen anpassas för att bli mer fungerande för nutida kulturarrangörer. Eventuella ändringar ska göras med varsamhet och byggnadens karaktärsdrag ska beaktas, såväl exteriört som interiört.

I och med ökad mängd bokningar har även behovet av en framtida vision för Grand kommit upp. En vision för hur hela byggnaden ska användas i framtiden behövs.

Finansiering: Utredningen genomförs av förvaltningens personal med stöd av kompetens av personal från miljö- och bygg- respektive tekniska förvaltningen. Kulturföreningarna kommer också att medverka i processen. Kostnaderna klaras inom budget.

I tjänsteskrivelsen lämnas följande förslag till beslut:

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en vision för ett framtida Grand. Utredningen ska svara på frågan vad Grand ska användas till och vilka funktioner som behövs för att klara de behoven.

§54 Avgifter för barnkultur

2012/0027  806

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden höjer biljettpriset från nuvarande 40 kr till 50 kr från och med höstsäsongen 2012.

Ärendet

För att täcka kostnader för offentliga scenkonstföreställningar (teater, musik, dans) för familjer och barn måste nuvarande biljettpris justeras.

Kultursekreteraren föreslår i sin tjänsteskrivelse en höjning av biljettpriset från nuvarande 40 kr till 50 kr. Det nya biljettpriset föreslås börja gälla höstsäsongen 2012.

Yrkanden

Sven-Olov Stenqvist (S) med bifall av Björn Gullander (V) yrkar för att inga avgiftshöjningar ska görs.

Ordföranden ställer förslagen om avgiftshöjning eller inte mot varandra och finner att avgifterna ska höjas. Omröstning begärs och genomförs.

Votering

Ja-röst för att avgifterna ska höjas från 40 kr till 50 kr från och med höstsäsongen 2012.

Nej-röst för yrkandena om att inga avgifter ska höjas.

Ja

Nej

Maryana Frisk-Holst (C)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Tommy Andersson (C)

X

Ove Trulsson (C)

X

Magnus Årenäs (MP)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Anders Bondeson (M)

X

6

5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar kultur- och fritidsnämnden att höja biljettpriserna för barnkultur från 40 kr till 50 kr från höstsäsongen 2012.

Reservation

S-gruppen och Björn Gullander (V) reserverar sig beslutet att höja avgifterna för barnkultur.

§55 Meddelanden

· Sommar i parken startar ikväll med fortsättning följande två onsdagar.

· Tf kultur- och fritidschef informerar från en konferens med temat ”Hur man kan mäta det omätbara”.

· Mjälens handikappanpassade badbrygga kommer inte att bli klar denna sommar.

· Ulla-Britt Storck (S) som är nämndens representant i tillgänglighetsrådet har information från senaste mötet.