Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-08-15

Sammanträde 2012-08-15

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sunnerbohallen, Fritidsvägen 3, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med juni 2012

Beslutsärende

4 Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014

5 Konsekvensanalys angående en nedläggning av Hammarhallen

6 Minskade bidrag till studieförbund

7 Minskade bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar

8 Ansvar för simhallen i Ryssby

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§56 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande ärenden utgår från dagordningen:

· 4 – Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014

· 5 – Konsekvensanalys angående en nedläggning av Hammarhallen

· 6 – Minskade bidrag till studieförbund

· 7 – Minskade bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar

Ärendet

Ordföranden meddelar att ärende 4 ”Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014” utgår från dagordningen.

Yrkande

Harriet Kristensson (S) med bifall från Björn Gullander (V) yrkar för att ärenden 5 – 7 lyfts ur från dagordningen då ärendena inte kommer från kommunstyrelsen.

§57 Protokollet läggs till handlingarna.

Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§58 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med juni månad 2012.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med juni månad 2012.

§59 Ansvar för simhallen i Ryssby

2012/0036 822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för badet övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 september 2012 under förutsättning att nämnden tillförs anslag på 374 tkr samt kostnader för internhyra.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit att man inte ska ha kvar ansvaret för badet i Ryssby. Skälen är att man inte anser sig ha expertkunskaper på området samt att kostnaderna för badet är mycket högre än vad som budgeterats.

Vid samråd den 5 mars 2012 kom man fram till att kultur- och fritids-förvaltningen kan ta över ansvaret under förutsättning att budgeten för badet anpassas till de verkliga kostnaderna, det vill säga:

Kostnader för drift (t ex vattenrening, kemikalier, drivmedel, resor) 300 tkr

Badvakt 20 % tjänst 74 tkr

Internhyra ?

Förvaltningscheferna på berörda förvaltningar lämnar tillsammans följande förslag till beslut:

Vi föreslår barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden hemställa hos kommunstyrelsen att ansvaret för badet övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 september 2012 samt att nämnden tillförs ett anslag på 374 tkr samt kostnader för internhyra.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för badet övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 september 2012 samt att nämnden tillförs anslag på 374 tkr samt kostnader för internhyra.

Yrkande

Harriet Kristensson (S) yrkar för att det i beslutet ska skrivas att övertagandet sker ”under förutsättning” att nämnden tillförs anslag.

§60 Meddelanden

· Friidrottsarenan slutbesiktigas fredagen den 10 augusti 2012.

Invigning är planerad till den 16 september i samband med Sunnerboloppet.

· Information om den nyutkomna statistiken där folkbiblioteken i Kronobergs län jämförs med riket. Rapporten läggs på extranätet.

· Regeringskansliet har utkommit med en skrift ”Service – en förutsättning för tillväxt” där en tresidig artikel belyser biblioteksprojektet ”Träffpunkt Lidhult”. Länk till denna läggs på extranätet.

· Biblioteket har från Statens kulturråd blivit beviljade ett bidrag på 90 tkr till barnbokslitteratur.

· Ärendet om ett eventuell arenabygge vid Sunnerbohov som var på kommunstyrelsens agenda den 14 augusti 2012 är på remiss och ska tas upp igen om två veckor.

· Höstens barnkultur går under namnet ”Kulturknytt” och sker i samarbete med Musik i Syd. Programblad delades ut.

· Den nytryckta Kultur- och fritidsguiden delades ut.

· En mapp ska göras på extranätet där alla synpunkter och idéer från medborgarna läggs in. Mappen döps till ”Synpunkter”.