Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-09-12

Sammanträde 2012-09-12

Datum
Klockan
13:15
Plats
Biblioteket, Södra järnvägsgatan 8, Ljungby

Uppföljning

2 Föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport till och med augusti 2012 - visas på mötet

Beslutsärende

4 Aktivitetsplan för jämställdhet 2012-2014 - mailas ut på måndag

6 Plansamråd över detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

7 Ansökan om borgen till konstgräsplanen i Lagan

8 Ansökan om bidrag till invigningen av biblioteket i Lidhult

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§61 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes med följande ändringar:

Ärende 7 ”Ansökan om borgen till konstgräsplan i Lagan” utgår från dagordningen.

§62 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§63 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med augusti månad 2012.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med augusti månad 2012.

§64 Aktivietsplan för jämställdhetsplan 2012-2014

2012/0030  109

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner aktivitetsplanen för jämställdhet 2012-2014. En uppföljning och rapportering av jämställdhetsarbetet ska ges på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti varje år.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till aktivitetsplan för sitt jämställdhetsarbete åren 2012-2014. Förvaltningen jobbar för en jämställd verksamhet genom att kontinuerligt ta upp frågan på sina arbetsplatsträffar.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj 2012 återremitteras aktivitetsplanen till jämställdhetsstrategen för omarbetning.

§65 Budget 2013

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budgetfördelning 2013.

Ärendet

Förutsättningarna för 2013 års budget ser ut som följande:

Budget 2012

52 438

Inflationskomp

225

Demografifaktorer 11/12

257

Demografifaktorer 2013

-173

Sänkt social avgift

-131

Sänkt internränta

-913

Inget arvode 2:e vice ordf.

-31

Ljungbergmuseet

350

Tillskott

700

Budget 2013

52 722

Tillskottet på 700 tkr i kultur- och fritidsnämndens budget 2013 är till driften av Grand, biblioteket i Lidhult och konstgräset i Lagan samt datorer till musikskolans lärare.

§66 Plansamråd över detaljplan för del av Kvarnarna 2:3

2012/0044  214

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter över detaljplanen för del av Kvarnarna 2:3.

Ärendet

Boendet Åsikten som är under byggnation behöver fler parkeringsplatser i direkt anslutning till boendet. Ett mindre parkområde görs om till parkering och en del av Axel Ångbagares gata omvandlas till parkering. Vändplatsen i slutet på gatan flyttas också. Samtidigt dras gång- och cykelvägarna om för att skapa tydlighet och säkerhet.

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter över samrådet över detaljplanen för del av Kvarnarna 2:3.

§67 Ansökan om bidrag till invigningen av biblioteket i Lidhult

2012/0047  880

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 15 tkr till invigningen av biblioteket i Lidhult. Medlen tas från kontot för nämndens förfogande.

Ärendet

Träffpunkt Lidhult börjar nu ta form och invigningsdagen börjar närma sig. Ekonomin för projektet är fördelat på många parter och medel är inte äskade av någon av de inblandade för invigning. Bibliotekschefen förväntar sig ett stort intresse för invigningen eftersom projektet väckt stort intresse över hela Sverige och anser därför att invigningen bör vara av det professionella slaget och söker därför 15 tkr till invigningen.

Bibliotekschefens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 15 tkr i bidrag till invigningen av Träffpunkt Lidhult.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 15 tkr till invigningen av biblioteket i Lidhult. Medlen tas från kontot för nämndens förfogande.

§68 Meddelanden

· Biblioteket

Huvudbibliotekets 30 års firande kommer att uppmärksammas vecka 42.

Lidhults nya bibliotek kommer att invigas den 18 oktober 2012.

Trådlöst nätverk installeras nu på huvudbiblioteket.

Bibliotekschefen redogjorde för en enkätundersökning som gjorts bland biblioteksbesökarna i Ryssby samt över projektet Reading kids som avslutas och utvärderas i år.

· Musikskolan

Musikledaren informerar om musikskolan konsertprogram för hösten samt om rekryteringen av en rytmik- och sångpedagog som pågår. Under hösten satsar man även på ett nytt projekt med en blåsklass.

· Kultur

Serien för barnkultur som kallas ”Kulturknytt” startar den 22 september med Eva och Puttes funkarshow på Grand. Torsdagen den 27 september fortsätter musikserien ”Plötsligt en torsdag…” med en konsert med Miriam Aida, detta också på Grand. Dessutom nätverksträffar inbokade för arrangörer.

· Övrigt

Under anläggningschefens sjukskrivningstid är Bernt Gudmundsson tillsatt som vikarierande verksamhetschef för kvarteret Fritiden.

Arbetsmiljöverket har skickat en delgivning gällande maskinerna i bowlinghallen som måste vara iordningställt innan 1 november 2013.

Vid kommunstyrelsen senaste sammanträde fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden ta fram ett förslag på hur hela kvarteret Fritiden ska utvecklas och byggas om. En inventering och en prioriteringslista över föreningarnas behov av investeringar i anläggningar ska också göras. Detta arbete ska göras i nära samarbete med föreningslivet. Uppdraget ska rapporteras till budgetarbetet 2013.

Bengt Gustafsson informerar från kultur- och fritidschefskonferensen i Borlänge samt informerar om att han avslutar sitt förordnande som tf förvaltningschef vid årsskiftet.

Kultur- och fritidsnämnden flyttar sitt sammanträde i november från onsdag 21 till torsdag 22 november 2012.