Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-12-12

Sammanträde 2012-12-12

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§96 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lyfta ut punkt 8 Kronoskogsbadet 2013 samt de båda medborgarförslagen under punkt 9 och 10 från dagens sammanträde. De kommer att tas upp vid arbetsutskottet i januari 2013.

Ärendet

Harriet Kristensson (S) föreslår att medborgarförslagen under punkt 9 och 10 lyfts ut ur dagens sammanträde eftersom de inte är beredda. Ordföranden föreslår att punkt 8 Kronoskogsbadet 2013 lyfts ut från dagordningen av samma anledning.

§97 Utvärdering projekt Reading kids

2012/0076  880

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för utvärderingen och informationen.

Ärendet

Projektet Reading kids har pågått under tre år. Motivet för att starta Reading kids var omvärldsförändringar och utnyttja resurser på ett bra sätt. Detta projekt är ett led i bibliotekets verksamhet för att uppnå ökat fokus på barns läsning och är ett samverkansprojekt som bidrar till att öka samarbetet mellan olika aktörer (UNESCO:s folkbiblioteksmanifest).

Projektet har förbättrat och utvecklat grundverksamheten inom barnbiblioteket och stor kunskap om litteraturfrämjande och om kommunal verksamhet är en av vägarna till det goda resultatet. Öppen dialog med påverkansmöjligheter för samarbetspartnern är ytterligare en framgångsfaktor. Det åligger båda parterna att dialogen måste fortsätta och att arbetet med att tillämpa litteraturen på ett självklart sätt i undervisningen utvecklas.

§98 Föregående protokoll

Beslut

Förändringar görs enligt nedan och protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll. Följande förändringar görs i föregående protokoll:

Beslutet i § 84 ändras enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska påbörjas, att kommunstyrelsen finansierar kostnaderna för förstudien och att dessa godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska innehålla en sammanhållen anläggning med största möjliga utbud av aktiviteter baserade på lokal- och anläggningsbehov.

Yrkanden i § 91 ändras enligt följande:

Magnus Årenäs (MP) tillsammans med Linda Tranquist (KB) yrkar för att ingen byggnation ska planeras mittemot Tellushuset samt att inte flytta godsmagasinet.

Maryana Frisk-Holst (C) föreslår att man vidhåller sitt förslag från samrådet.

Meddelande nummer 3 § 95 ändras enligt följande:

Musikskolan har fått en donation som ska gå till stipendier för duktiga elever i Lidhult, Odensjö och Vrå.

§99 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med november månad.

I början av 2013 kommer alliansen att se över kostnaderna för 2013.

Ärendet

Tf förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med november månad 2012.

§100 Attesträtt 2013

2012/0077  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den föreslagna attesträtten för 2013.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter för

år 2013 gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och Ljungby Gamla Torg.

Konto

Ansvar

Verks

Ord 1

Befattning

Namn

Ers 2

samtliga

70000

samtliga

1

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71100

samtliga

1

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71200

samtliga

1

Musikledare

Annica Ljungdahl

samtliga

2

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

71300

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

71400

samtliga

1

Anl chef

Kristian Persson

samtliga

2

Fritidskonsulent

Karin Eriksson

samtliga

3

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

4531, 6021

34400

4

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

4531, 6021

34500

4

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

71500

samtliga

1

Bibliotekschef

Anne-Lise Fäldt

samtliga

2

Bibliotekarie

Lina Holmér

samtliga

3

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

71600

samtliga

1

Fritidsgårdsf

Per Månsson

samtliga

2

Fritidsledare

Christer Karlsson

samtliga

3

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

71700

samtliga

1

Kultursekreterare

Karin Hermansson

samtliga

2

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

samtliga

3

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

94000

samtliga

1

Kf intendent

Jan-Inge Roubert

samtliga

2

Adm handläggare

Ann-Kristin Gunnarsson

samtliga

3

Tf kf chef

Ing-Marie Byström

§101 Intern kontroll – Brand och kemikalier

2012/0075  042

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den interna kontrollen gällande rutiner för kontroll av kemikalier och brandlarm i Sunnerbohov och Sunnerbohallen.

Ärendet

Den interna kontrollen 2012 är beslutad att gälla rutiner för intern kontroll av kemikalier och brandlarm i Sunnerbohov och Sunnerbohallen.

Brandlarm

Vid brandlarm i Sunnerbohallen har personalen utbildats att följa de rutiner och instruktioner som krävs för en regelriktig insatts. Vi brandlarm i Sunnerbohov följer vi också gängse brandlarmshantering.

Instruktionen för brandrutiner kommer att ses över under första halvan 2013 för hela anläggningen.

Kemikalier

Vid kemikalierolycka i källaren eller annan plats i Sunnerbohallen ska vi följa de rutinerna som står i säkerhetsdatabaspapperna som finns placerade i reception och i källaren. Bladen är tillgängliga för all personal. Alla har information om det.

Kemikalierhanteringen i badet ska bli bättre när vi kommande år bygger ett kemikalierum. Där vi ska samla alla kemikalier som ska användas i badet.

Säkerhetsdatablad för kemikalierna som används till kylning av pisterna i

Sunnerbohov finns tillgängliga vid ingången från verkstaden.

Svetsgas och andra kemikaliers datablad finns i vaktmästare kontoret.

Sammanfattning

Internkontrollen ger vid handen att instruktioner finns för hur personalen agerar vid brand och hur kemikalier hanteras.

Förvaltningen kommer under första halvåret att se över de rutiner som finns

för att utveckla och uppdatera dem om behov finns.

§102 Meddelanden

· Information om förvaltningens övertid och semesterlöneskuld delas ut till ledamöterna.

· Plangranskning över detaljplan för del av Ljungby 7:125 (Rune B Johanssons gata) har inkommit. Granskningstiden går ut 14 januari 2013. Nämnden har inga synpunkter utöver det svar man gav efter samrådet och kommer därför inte att ta upp detta ärende.

· Information om miljö- och byggnämndens yttrande i ärendet om byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet.

· Tf förvaltningschefen informerade om musikskolans väl genomförda lussestråk som hölls i Ryssby kyrka den 10 december.