Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-01-30

Sammanträde 2013-01-30

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med december 2012

Beslutsärende

5 Medborgarförslag - Monument som hågkomst av skogsplantören

6 Medborgarförslag - Låsbara skåp i Sunnerbohallen

8 Samråd kring vatten- och avloppsplanering

Information

10 Utredning Kvarteret Fritiden - Hans-Jörgen Holmberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner denna ändring av dagordningen.

Ärendet

Dagens sammanträde startar med ärendet ”Utredning av kvarteret fritiden och Solrosen 1-2”.

§2 Utredning Kvarteret Fritiden och Solrosen 1-2

Beslut

Ordföranden tackar för informationen om hur arbetet fortskrider med utredningen angående Kvarteret Fritiden och Solrosen 1-2.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-11 § 154 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska utskottet och miljö och byggnämnden ta fram ett förslag på hur vi utvecklar och bygger om hela kvarteret Fritiden. Man fick även ett uppdrag att i nära samarbete göra en inventering och prioriteringslista över föreningarnas behov av investeringar i anläggningar.

Tekniska utskottet har utökat uppdraget till att gälla även f.d. Favörbyggnaderna i kv. Solrosen 1 och 2. Idén är att göra en plan för hela området samt att studera en ”Arenabyggnation” med utgångspunkt från Sunnerbohallen och Sunnerbohov. Med anledning av uppdraget har en medborgardialog genomförts.

Vid kultur- och fritidsnämnden sammanträde i november 2012 togs följande beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska påbörjas, att kommunstyrelsen finansierar kostnaderna för förstudien och att denna godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förstudien ska innehålla en sammanhållen anläggning med största möjliga utbud av aktiviteter baserade på lokal- och anläggningsbehov.

Hans-Jörgen Holmberg från tekniska förvaltningen rapporterar från utredningen och visionen angående Kvarteret Fritiden.

§3 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§4 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med december.

Ärendet

Förvaltningschefen och sekreteraren redogör för den ekonomiska rapporten till och med december månad 2012.

§5 Medborgarförslag - Monument som hågkomst av skogsplantören

2012/0063  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att ta fram ett monument över den okände skogsplantören. Vidare avslå kultur- och fritidsnämnden förslaget att Ljungby kommun ska hålla i en Skogens dag, då detta arrangemang redan finns och sedan flera år arrangeras av Skogsstyrelsen.

Ärendet

En medborgare föreslår att Ljungby kommun gör ett monument för hågkomst av den okände skogsplantören. Han föreslår att ett monument i form av en staty sätts upp på exempelvis Gamla torg för att hylla dem som har bidragit till att beskoga det skogslösa Sunnerbo och Småland, i marker där ljunghedar en gång var så mäktiga. En invigning av en staty kan förslagsvis ske den 22 september då skogen står klädd i sin vackraste färgskrud. Denna dag skulle sedan kunna firas årligen som en Skogens Dag, där olika institutioner, föreningar och verksamheter får råd och rön kring marknaden och annat inom temat skog.

Beredning

Kultursekreteraren skriver i sin tjänsteskrivelse: Kultur- och fritidsnämnden planerar utsmyckningsprojekt med lång framförhållning där konstutsmyck-ningen oftast är en del av en större helhet. Utsmyckningens form och innehåll bestäms först då helheten är beslutad och nämnden kan därför inte göra några satsningar på enskilda konstprojekt.

Vid arrangemanget Skogens Dag medverkar, förutom Skogsstyrelsen, även föreningar, företag och organisationer som är aktiva i skogen. Syftet med arrangemanget är att öka kännedomen och kunskapen om skogen och dess värden samt öka förståelsen för skogens betydelse för individen och samhället. Skogsstyrelsen i Ljungby ordnar även skogskvällar där de informerar om sin verksamhet, ger tips på bidrag och olika sätt att bruka och använda skogen. Vid skogskvällarna anlitas experter som föreläser inom olika teman. Kanske kan det vid ett sådant tillfälle vara intressant med en historisk föreläsning om hur Sunnerbo beskogades. Kultur- och fritidsnämnden tipsar förslagsställaren om att ta kontakt med Skogsstyrelsen och diskutera idéerna om arrangemang om skogen vidare.

Kultursekreteraren föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att ta fram ett monument över den okände skogsplantören. Vidare föreslås kultur- och fritidsnämnden att avslå förslaget att Ljungby kommun ska hålla i en Skogens dag, då detta arrangemang redan finns och sedan flera år arrangeras av Skogsstyrelsen.

Arbetsutskottet lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att ta fram ett monument över den okände skogsplantören. Vidare föreslås kultur- och fritidsnämnden att avslå förslaget att Ljungby kommun ska hålla i en Skogens dag, då detta arrangemang redan finns och sedan flera år arrangeras av Skogsstyrelsen.

§6 Medborgarförslag – Låsbara skåp i omklädningsrummen i Sunnerbohallen

2012/0081  821

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden arbetar vidare med frågan, samt tillskriver barn- och utbildningsnämnden för gemensam planering och delade kostnader.

Ärendet

En medborgare föreslår att det sätts upp låsbara skåp på Sunnerbohallen. Anledningen är att elever som går på Sunnerbogymnasiet blivit utsatta för stölder när de lämnat kvar kläder, värdesaker med mera i omklädningsrummet inför gymnastiklektion. Förslaget är att mindre skåp sätts upp som kan låsas med egna hänglås. Detta skulle också vara till nytta för inte bara elever utan alla som nyttjar Sunnerbohallen.

Beredning

Det är fullt möjligt utrymmesmässigt att sätta dit skåp för att förvara kläder, skor och värdesaker. Det finns olika typer av skåp. I de mindre skåpen får det plats telefon och plånböcker. I de större skåpen kan man förvara ytterkläderna. De mindre skåpen kan hängas upp vid toaletternas yttervägg. Det får då plats tre rader med 12 skåp, sammanlagt 48 skåp som fördelas i fyra omklädningsrum. Om man väljer de större klädskåpen finns möjligheten att sätta upp dem på ytterväggarna mot duschrum och A-sal. Skåpens utformning gör att man kan hänga kappor samtidigt som man kan förvara sina andra tillhörigheter. Behovet kan uppskattas till 30 skåp i varje omklädningsrum, vilket det också finns plats för.

Kostnaden uppskattas för de mindre skåpen till ca 35000 kr. För de större klädskåpen beräknas kostnaden till ca 80000 kronor. Sunnerbogymnasiet hyr lokalerna måndag – fredag dagtid. Övrig tid hyr kultur- och fritidsförvaltningen ut till föreningar eller andra evenemang. Kostnaden bör fördelas mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tid för städning av skåpen tillkommer. Men detta borde kunna lösas inom befintliga resurser.

Vik anläggningschef föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta att förvaltningen arbetar vidare med frågan, samt tillskriva barn- och utbildningsnämnden för gemensam planering och delade kostnader.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att arbeta vidare med frågan, samt tillskriva barn- och utbildningsnämnden för gemensam planering och delade kostnader.

§7 Avgifter Kronoskogsbadet 2013

2012/0072  806

Beslut

· Inträde till Kronoskogsbadet är avgiftsfritt för besökare sommaren 2013.

· Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över finansieringen.

· Äventyrsbadet kommer att hållas öppet under sommaren 2013 med samma inträdesavgift som övriga året.

Ärendet

Kronoskogsbadet har varit avgiftsfritt för besökare 2010 och 2011.

Inför säsongen 2012 tog kultur- och fritidsnämnden beslutet att barn och

ungdomar upp till och med 20 år gick in avgiftsfritt och att vuxna betalade

inträde. Äventyrsbadet stängdes under sommarmånaderna.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut:

· Inträde till Kronoskogsbadet är avgiftsfritt för besökare sommaren 2013.

· Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över finansieringen.

· Äventyrsbadet kommer att hållas öppet under sommaren 2013. Inträde till samma taxa som övriga året.

§8 Samråd kring VA-planen (vatten- och avloppsplanering)

2012/0080  303

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till VA-planen och i synnerhet till målet att minska utsläppen av kväve och fosfor till hav, sjöar och vattendrag.

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma att VA-planen bör planeras förvaltningsövergripande så att samplanering sker i framtagande av cykelvägar och utveckling av badplatser.

Ärendet

Ljungby kommun har tagit fram en VA-översikt och en VA-policy som de två första delarna i VA-planen. VA-planens syfte är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. Det övergripande målet är att minska utsläppen av kväve och fosfor till hav, sjöar och vattendrag.

Kommunen behöver en långsiktig hållbar VA-plan för att lyfta fram problem och utmaningar och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den kommunala VA-anläggningen. VA-planen behandlar de områden som ligger inom och utanför kommunens ansvarsområde. De två första stegen i VA-planen är att ta fram en VA-översikt som beskriver nuläge, lagstiftning och behov och VA-policy som anger strategiska ställningstaganden.

Fram till den 31 januari finns möjlighet att lämna synpunkter på handlingarna.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både de allmänna anläggningarna inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet. Med VA-försörjning menas dricks-vattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

Genom VA-planen ska VA-frågor och behov förankras hos både politiker och tjänstemän. Likaså ska fastighetsägare få tydligare information kring framtida utbyggnad av VA. Detta då planen ska beskriva vilka områden som kommer att anslutas till den allmänna anläggningen, vad som kommer att gälla fram till dess och vad som kommer att krävas av fastighetsägare inom områden som inte kommer att anslutas till någon allmän anläggning. Arbetet med VA-planen sker i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där miljökontoret, plankontoret och VA- och renhållningsavdelningen ingår. VA-planen beräknas att vara klar under 2013.

I sin tjänsteskrivelse lämnar förvaltningschefen följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att ställa sig positiv till VA-planen och i synnerhet med målet att minska utsläppen av kväve och fosfor till hav, sjöar och vattendrag. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma att VA-planen bör planeras förvaltningsövergripande så att samplanering sker i framtagande av cykelvägar och utveckling av badplatser.

§9 Utökad attesträtt 2013

2012/0077  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att bibliotekschef Lina Holmér får attesträtt för ansvarsområde 71500.

Ärendet

Den 28 januari 2013 tillträder Lina Holmér som bibliotekschef på Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi föreslår att Lina får attesträtt för bibliotekets ansvarsområde 71500.

I sin tjänsteskrivelse lämnar den administrativa handläggaren följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden godkänner att bibliotekschef Lina Holmér får attesträtt för ansvarsområde 71500.

§10 Meddelanden

· Utdelning av vårens program för barnteater.

· Bernt Gudmundsson vikarierar som anläggningschef på Kvarteret Fritiden till och med 31 augusti 2013.

· Halmstad hammers har tillsammans med IF Troja-Ljungby ansökt om att arrangera hockey-VM för damer 2015.

· Säkerhetsanordning till bowlinghallen är under upphandling. Anbudsöppning 12 februari, tilldelningsbeslut 5 mars, beräknad avtalsstart 11 augusti 2013.

· Reglerna gällande allmänhetens åkning med respektive utan klubba/puck i Trojahallen har inte följts under säsongen. Därför kommer nämnden försöka göra det tydligare och enklare till säsongen 2013/2014.