Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-03-26

Sammanträde 2013-03-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Information

3 Utredning Kvarteret Fritiden - beslut framflyttat till april

Uppföljning

4 Föregående protokoll

5 Ekonomisk rapport till och med februari 2013

6 Uppföljning ekonomiska åtgärder 2013

Information

7 Medarbetarenkät

8 Synpunktshantering "Tyck om..."

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§26 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

Ärendet

Dagordningen till sammanträdet fastställs och inga ändringar behöver göras.

§27 Utredning Kvarteret Fritiden

2012/0049  828

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kv. Fritiden och kv. Solrosen 1-2

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med tekniskt utskott och miljö- och byggnämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur kommunen kan utveckla och bygga om hela kv. Fritiden. Tekniskt utskott har utökat uppdraget till att gälla även f.d. Favörbyggnaderna i kv. Solrosen 1 och 2.

Efter en första idéfas har både Kultur- och fritidsnämnden och Kommun-styrelsen beslutat att en förstudie skall genomföras och att den skall innehålla en sammanhållen anläggning med största möjliga utbud av aktiviteter baserade på lokal- och anläggningsbehov.

Byggnation av Arena inom Kv. Fritiden

Kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att en förstudie skall genomföras och att den skall innehålla en sammanhållen anläggning med största möjliga utbud av aktiviteter baserat på lokal- och anläggningsbehov. Dagens anläggningar är från 1963 – 2004 och klarar inte i alla delar dagens krav på funktion, komfort och attraktionskraft. Både volleyboll och innebandy har idag dispens vid matchspel och Troja-Ljungby har väckt frågan om behovet av förbättrade lokaler för ishockey. Även för en hel del andra idrotter uppfylls inte kriterierna för matchspel. Kulturella evenemang är svåra att arrangera. Målet är att möjliggöra ett användande för många idrotter och verksamheter på ett flexibelt sätt.

Målet är att utifrån förstudien fatta beslut om nästa fas i projektet, program- och projekteringsfasen.

Hans-Jörgen Holmberg, tekniska förvaltningen redogör för utredningen angående Kvarteret Fritiden.

§28 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§29 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med februari 2013.

Ärendet

Förvaltningschefen och sekreteraren redogör för den ekonomiska rapporten till och med februari 2013.

§30 Ekonomiska åtgärder 2013

2013/0014  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Efter att förvaltningens ekonomi har slutat med underskott både 2011 och 2012 beslutade kultur- och fritidsnämnden i februari 2013 om åtgärder för att få budget i balans.

Förvaltningschefen och verksamheternas chefer redogör för framtagna sparbeting.

Beredning

Underlag önskas till nämnden med förslag på sparbeting i respektive verksamhet.

§31 Ordföranden tackar för informationen.

2013/0016  800

Medarbetarenkät

Beslut

Ärendet

Under hösten 2012 genomfördes en medarbetarenkät bland tillsvidareanställd personal i Ljungby kommun. Syftet med enkäten var att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete. Detta för att kunna utveckla det som fungerar bra och ta tag i det som är mindre bra genom handlingsplaner och erfarenhetsutbyte. Personalutskottet har gett samtliga förvaltningar uppdraget att redovisa hur respektive förvaltning tänker arbeta vidare med enkätresultatet. Uppdraget ska redovisas den 2 april i personalutskottet och till respektive nämnd.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att förvaltnings-övergripande fokusera på ”Hållbart medarbetarengagemang, HME” och då inom området ”Ledarskap”. Kultur- och fritidsförvaltningens resultat uppnådde indexform 74 av 100 och snittet i kommunen var 83. Tre frågor har ställts för att beskriva ledarskapet:

· Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

· Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare

· Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Samtliga personalenheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har på respektive arbetsplatsträff diskuterat och analyserat resultaten. Handlingsplaner har tagits fram med följande rubriker: område, åtgärd, ansvarig och tidsplan. Samtliga planer ska redovisas till ledningsgruppen.

På enhetsnivå kommer man att fokusera på:

· Fritidsgården: utvecklingsplan och visionsarbete

· Musikskolan: introduktion och stress

· Biblioteket: förtroende för chef och varandra, stress och uppföljning av mål

· Kvarteret Fritiden: utvecklingsplan, lönesamtal och ”vad förväntas av mig”

§32 Synpunktshantering

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Sekreteraren informerar om kommunens nya synpunktshanteringssystem ”Tyck om…”. Via webb och formulär kan medborgarna lämna synpunkter till Ljungby kommun. För oss är en synpunkt beröm, klagomål, förslag eller fråga.

Målet är att skicka ett svar inom tio arbetsdagar.Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara något längre. Anger synpunktslämnaren en e-postadress kommen en bekräftelse med uppgifter om vem som ska svara inom två arbetsdagar. Synpunkterna publiceraspåwebbennär ärendet är avslutat.