Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-05-22

Sammanträde 2013-05-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med april 2013

Beslut

5 Yttrande över förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbetet - Christer Karlsson

6 Fördelning av investeringsbidrag vt 2013 - Jan-Inge Roubert

7 Ansvar för bidragsformen "Större kulturbidrag"

9 Fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter

Information

10 SKLs analys över Ljungby kommuns ekonomi april 2013 - Ing-Marie Byström och Ann-Kristin Gunnarsson

11 Information från möte inför budgetberedningen - Anders Bondeson

12 Information från Kvarteret Fritiden - Bernt Gudmundsson

* Kronoskogsbadet sommaren 2013
* Avtal LIF
* Mjälen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§46 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att punkten ”Musikskolans Eu-samarbete” läggs till på dagordningen.

Ärendet

I dagordningen lägger man till en punkt där musikskolan informerar från sitt transnationella utbyte med muskolan i Targovistes i Rumänien.

§47 Musikskolan informerar

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Ett samarbete har inletts med musikskolan i Tragovistes, Rumänien. Under tre dagar i maj 2013 besökte musikskolans lärare Tragovistes och musiklärare Krister Müller informerar och visar både bilder från resan.

Därefter är det planerat att lärarna vid musikskolan i Rumänien ska komma till Ljungby i oktober 2013. Detta är ett erfarenhetsutbyte mellan lärare och elever med olika etniska bakgrunder. Målet är ökad kunskap och lärande, bättre kunna integrera kulturella skillnader, berika mångfalden genom att finna gemensamma projekt som utmynnar i kreativa uttryck såsom konserter, sångbok, notmaterial.

§48 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§49 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med april 2013.

Ärendet

Förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med april 2013.

§50 Yttrande över förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete

2013/0029  800

Yttrande över förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslagen policy och verksamhetsplan för internationellt arbete. Yttrandet överlämnas till arbetsgruppen för Eu-frågor.

Ärendet

Ljungby kommuns arbetsgrupp för EU-frågor bestående av EU-samordnare, en internationell kontaktperson från resp­ektive förvaltning och två politiker med särskilt ansvar för internationella frågor, har tagit fram förslag till policy för internationellt arbete och tillhörande verksamhetsplan.

Arbetsgrupp för EU-frågor har som mål att det strategiska internationella arbetet ska vara väl förankrat i respektive nämnd/utskott/bolag innan policy och verksamhetsplan antas politiskt i kommun­styrelsen respektive kommunfullmäktige. Därför vill arbets­gruppen ge nämnder, utskott och bolag möjlighet att yttra sig innan den formella beslutsgången äger rum. Kommunstyrelsen ingår också i remissrundan. Även närings­livs­organisationen Ljungby Business Arena, LBA, kommer att ges möjlighet att yttra sig.

Under hösten 2012 har arbetsgrupp för EU-frågor haft informations­tillfällen om kommunens planerade strategiska internationella arbete i respektive nämnd/utskott samt med hjälp av en EU-coach genomfört dialogmöten med respektive förvaltning och presidium/beredning. Dialogmöten har även genomförts våren 2013 med de kommunala bolagen Ljungby Energi och Ljungbybostäder. Dialog­mötena syftade till att samla in respektive förvaltnings/bolags behov och framtida prioriterade utvecklingsområden för att sedan utgöra underlag till förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

Kultur och fritidsförvaltningen anser att föreslagen policy och verksamhetsplan för internationellt arbete tydlig gör syfte och mål. De valda prioriterade områdena är angelägna och aktuella. Det kan inte nog betonas vikten av att omvärldsbevakning sker i ett vidare perspektiv än som skett tidigare. Förvaltningen vill betona vikten av att det finns ekonomiska medel avsatta för finansiering och del finansiering av internationella projekt hos kommunstyrelsen.

Eu-samordnarens förslag till beslut: Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till föreslagen policy och verksamhetsplan för internationellt arbete. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen och till arbetsgruppen för Eu frågor.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslagen policy och verksamhetsplan för internationellt arbete. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen och till arbetsgruppen för Eu frågor.

§51 Förslag till fördelning av investingsbidrag

2013/0001  804

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar följande bidrag i fördelningen våren 2013:

· 35000 kr till Lidhults GoIF till inköp av bordtennisbord

· 20000 kr till Ljungby Taekwan-Do klubb till inköp av en idrottsmatta

· 12500 kr till Odensjö bygdegårdsförening Tallklinten till inköp av luftvärmepump

· 12500 kr till Angelstad bygdegårdsförening Framåt till byte av element

Ytterligare en fördelning av investeringsbidrag sker i oktober 2013.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag. Årets totala investeringsbudget är 50tkr kronor till bygdegårds- och hembygds-föreningar och 110 tkr kronor till övriga föreningar. Förvaltningen prioriterar energibesparande åtgärder vilka finns med i förslaget. Vid nämndsmötet lämnar alliansen sitt förslag till fördelning.

Förening

Ansökt belopp

Ändamål

Förvaltn.

förslag

Alliansens

förslag

Lagans AIK

314 150

Utrustning till konstgräsplan

0

0

Ljungby Musik & Teater

80 000

Trådlösa mikrofoner

0

0

Guddarps IF

59 000

Vattentåg, färg

0

0

Lidhults alliansförsamling

25 000

Byte av fönster

20 000

0

Ryssby IF

32 500

Byte av golv

0

0

Ljungby Brukshundsklubb

30 000

Agilityhinder

0

0

Ljungby kulturförening

39 000

Mikrofoner myggor

0

0

Ljungby Taekwon-Do klubb

25 000

Idrottsmatta

20 000

20 000

Lidhults GoIF

38 360

Fyra bordtennisbord

15 000

35 000

Summa

643010

55 000

55 000

Bygdegårds- och

hembygdsföreningar

Ansökt belopp

Ändamål

Förvaltn.

förslag

Alliansens

förslag

Tallklinten Odensjö bygde-

gårdsförening

19 000

Luftvärmepump

12 500

12 500

Annerstads hembygds-

förening

200 000

Byte av tak

0

0

Södra Ljunga bygdegårds-

förening

60 812

Golv, målning

0

0

Angelstad bygdegårds-

förening Framåt

18 900

Byte av element

12 500

12 500

Agunnaryds bygdegårds-

förening

76 578

Upprustning elsystem m.m.

0

0

IOGT-NTO Ljunggården

61 625

Belysning scen 3-fas m.m.

0

0

Summa

436915

25 000

25 000

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

§52 Ansvar för bidragsformen ”Långsiktigt kulturbidrag”

2013/0030  800

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att ansvaret för bidraget ”Långsiktigt kulturbidrag” och därtill budgeterade medel på 230 tkr flyttas till ansvar 71700, verksamhet 31542.

Ärendet

Bidragsformen ”Långsiktigt kulturbidrag” ligger idag på kultur- och fritids-intendentens ansvar 71300, verksamhet 30290. Istället föreslås att kultur-sekreteraren ansvarar för detta bidrag och att budgeten på 230 tkr flyttas till ansvar 71700, verksamhet 31542.

Beredning

Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden godkänner att ansvaret för bidraget ”Långsiktigt kulturbidrag” och därtill budgeterade medel på 230 tkr flyttas till ansvar 71700, verksamhet 31542.

§53 Beslut om Trojahallen

2013/0033  821

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Ljungby kommun förvärvar Trojahallen enligt avtal för överenskommen summa.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2008-09-25 att godkänna ett femårigt avtal med Troja Ljungby AB om överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov. Den totala investeringskostnaden uppgick till 7500 000 kr vilket Troja-Ljungby AB beviljades kommunal borgen för. Ljungby kommun har hyrt anläggningen mot en årlig hyreskostnad på 800000 kr exklusive moms, mellan 2009-2013.

Enligt avtalet mellan Troja-Ljungby AB och Ljungby kommun ska Ljungby kommun förvärva Trojahallen 2014-01-01, till en kostnad av 4825 000 kr. Beloppet baserades på kostnadskalkyl som bifogats med avtalet, och beloppet understiger restvärdet på tillgångarna 500 000 kr. Ljungby kommun har avsatt medel för förvärvandet. Troja-Ljungby AB ska av Ljungby kommun ersättas fullt ut för dess investeringar och nerlagda kostnader.

Som alternativ finns i avtalet möjligheten att utnyttja leverantörens återköpsgaranti, som innebär 20 % av ordervärdet t o m 2013-12-31. Övriga delar av den totala investeringen, såsom omklädningsrum, luftavfuktning, markarbeten, belysning, läktare, ismaskin, inredning etc, ingår inte i någon återköpsgaranti, utan ska förvärvas enligt ovan.

Vid möte 2013-03-26 mellan kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän vikarierande fritidsintendent Gunlög Lindell och tf anläggningschef Bernt Gudmundsson och Mikael Larsson, Troja-Ljungby AB framkom följande: Ordervärdet för hallen var 377 000 Euro, vilket innebär att återköpsvärdet är 75 400 Euro till kurs som gäller vid återköpet, för närvarande motsvarande ca 630000 kr. (Restvärdet på den del som inräknats i ordervärdet, själva hallen, motsvarar ca 2600000 kr enligt Mikael Larsson.)

Om Ljungby kommun överväger att utnyttja återköpsgarantin bör man avisera detta snarast till Troja-Ljungby AB, eftersom de har ett avtal med leverantören där det framgår att en sådan avisering ska lämnas till leverantören senast 6 månader innan återköpet. Enligt Mikael Larsson ingår nedmontering och bortforsling av hallen i återköpsgarantin.

Om Ljungby kommun väljer att utnyttja återköpsgarantin, ska Ljungby kommun, enligt avtalet, också ersätta Troja-Ljungby AB fullt ut för dess investeringar och nedlagda kostnader. Enligt Mikael innebär detta just den specificerade summan om 4825000 kr, några andra investeringar eller kostnader är inte aktuella. Avtalet upphör vid förvärvet, dock ska Ljungby kommun, enligt avtalet, även efter upphörandet se till att IF Troja-Ljungby erbjuds ändamålsenliga träningsförutsättningar för sin verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Trojahallen fyller ett stort behov, nyttjas väl och fungerar bra. Den ger möjlighet till att hyra ut mer istid. Fungerande matchhall för spel upp till U15. Tältet är av mycket god kvalitet, och enligt tillverkaren håller det i 20-30 år. Den har bra is och väl fungerande ventilation. Hallen är oisolerad, vilket medför en högre energikostnad än om den hade varit isolerad, samt att den upplevs kall under vintern. Till nackdelarna hör också att ljudvolymen är hög, vilket man försökt att avhjälpa med textilier. Ska seniormatcher spelas där, behöver sargen bytas. Pisten är gammal och inte i fullgott skick och är svår att måla. Om man väljer att ta ner tältet, är efterfrågan av istid större än vad som kan erbjudas.

De båda alternativen är:

1. Att förvärva anläggningen komplett, såsom den är idag, för 4825000 kr från Troja Ljungby AB, äga istället för att hyra. Drift och underhåll sköts som tidigare av Ljungby kommun.

2. Att utnyttja återköpsgarantin, och få ca 630000 kr (förändras beroende på kurs) från leverantören som monterar ner och forslar bort hallen. Ljungby kommun betalar Troja Ljungby AB dess investeringar och nedlagda kostnader med 4825000 kr.

Förvaltningschefen lämnar följande förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Ljungby kommun förvärvar Trojahallen enligt avtal för överenskommen summa.

§54 Delegation arbetsmiljö

2013/0034  002

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden delegerar arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen till förvaltningschef Ing-Marie Byström för att ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten inom förvaltningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2005-08-25 § 81 att delegera arbetsmiljö- och brandskyddsansvaret till varje styrelse/nämnd. Därför ska detta ansvar fördelas samt delegation/fördelning tas in i reglemente för respektive styrelse/nämnd.

§55 SKLs analys över Ljungby kommuns ekonomi

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

En analysgrupp inom SKL Sveriges kommuner och landsting har gjort en analys över Ljungby kommuns ekonomi som har presenterats för presidierna i samtliga nämnder. En kort sammanfattning ges till kultur- och fritidsnämndens politiker.

§56 Information från möte inför budgetberedningen

Beslut

Nämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om förutsättningarna för budget 2014 från ett möte som genomförts inför budgetberedningen.

§57 Information från Kvarteret Fritiden

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Vikarierande anläggningschef informerar om:

· Rutinerna vid Kronoskogsbadet sommaren 2013.

· LIFs skötselavtal för Lagavallen.

· Isättningen av den handikappanpassade badbryggan vid Mjälens badplats.

· Ommålning av simbassäng på Ringbadet i Lagan.

§58 Meddelanden

§ Berättarfestivalens program delas ut.

§ Folder med Kommunernas kvalitet i korthet delas ut.