Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-06-19

Sammanträde 2013-06-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Ljungbergmuseét, Strandgatan 5, Ljungby

Uppföljning

3 Föregående protokoll

4 Ekonomisk rapport till och med maj 2013

Beslut

5 Plansamråd över detaljplan Ljungby 7:184

6 Planprogram Kvarteret Sågverket

8 Medborgarförslag - Mjälens badplats

9 Omfördelning investeringsbudget

10 Uppsägning/upphandling av hyresavtal bowling

Information

11 Ljungby ridklubb - skrivelser angående privatstall, underlag m.m.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§59 Godkännande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

Ärendet

Dagordningen till sammanträdet fastställs och inga ändringar behöver göras.

§60 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötes protokoll.

§61 Ekonomisk rapport

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska rapporten till och med maj 2013.

Ärendet

Förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten till och med maj 2013.

§62 Plansamråd över detaljplan Ljungby 7:184

2013/0038  214

Beslut

Musikskolan ligger utmed Skånegatan. Musikskolan har över 800 inskrivna elever. En stor del av dessa barn är inskrivna på musikskolan i Ljungby och cyklar till och från musikskolans lokaler måndag till fredag. En del föräldrar kör sina barn till och från musikskolan. Enligt planprogrammet kommer Skånegatan att kopplas samman med Hammarrondellen och bli huvudgata och vara nya stråket mellan västra och östra delarna av Ljungby centrum. Detaljplanen berör en del av Skånegatan och med dess planering av butiker, kontor med mera är det högst troligt att biltrafiken ökar. I sig är det positivt att området bebyggs, men ur ett barnperspektiv vill vi betona att många barn går eller cyklar till och från musikskolan och deras säkerhet måste säkerställs

Ärendet

Ett planprogram är framtaget för järnvägsområdet i sin helhet och har antagits utav miljö- och byggnämnden 1 februari 2012.

Syftet med detaljplanen är att omvandla västra delen av Ljungby stads före detta järnvägsområde till centrumändamål och parkering. Centrumändamål innefattar butiker, kontor, föreningslokaler och dylikt

Reflektioner från kultur- och fritidsförvaltningen: Musikskolan ligger utmed Skånegatan. Musikskolan har över 800 inskrivna elever. En stor del av dessa barn är inskrivna på musikskolan i Ljungby och cyklar till och från musikskolans lokaler måndag till fredag. En del föräldrar kör sina barn till och från musikskolan. Enligt planprogrammet kommer Skånegatan att kopplas samman med Hammarrondellen och bli huvudgata och vara nya stråket mellan västra och östra delarna av Ljungby centrum. Detaljplanen berör en del av Skånegatan och med dess planering av butiker, kontor med mera är det högst troligt att biltrafiken ökar. I sig är det positivt att området bebyggs, men ur ett barnperspektiv vill vi betona att många barn går eller cyklar till och från musikskolan och deras säkerhet måste säkerställs.

Förvaltningschefens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden förslås besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beredning

Arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

§63 Planprogram Kvarteret Sågverket m m

2013/0037  214

Beslut

De närliggande friluftsområdena Kronoskogen och Ljungsjön är natursköna områden och erbjuder rekreation för hälsa och välbefinnande. Strax intill ligger också skidanläggningen. Ur ett barnperspektiv och också tillgänglighets-perspektiv skulle dessa områden kunna knytas ihop med gång- och cykelleder som inte korsas av biltrafik. För oss alla innebär en aktiv fritid i kombination med avkoppling till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt i ett tidigt planeringsskede att tänka in dessa värden och säkerställa säkerheten för barn så långt det är möjligt.

Ärendet

Planområdet ligger i den norra delen av Ljungby stad och utgörs av det tidigare sågverket med omkringliggande trädkrans. Området avgränsas av Märta Ljungbergsvägen, Norrleden, Ljungsjövägen och Bredemadsvägen.

Vida AB har begärt att markanvändningen för Sågverket i Ljungby stad ändras från industri till bostäder.

Avsikten med det aktuella området är att skapa en stadsdel med småskalig, sammanhängande bebyggelse där gränsen mot omgivningen är så tydlig att området framstår som en sammanhållen enhet. Området ska utformas med traditionella gator, torg och platser, måttlig täthet, bebyggelse i två, högst trevåningar, husplacering nära gatulivet med grunda förgårdar samt trädgårdar till alla hus.

Förvaltningens synpunkter: De närliggande friluftsområdena Kronoskogen och Ljungsjön är natursköna områden och erbjuder rekreation för hälsa och välbefinnande. Strax intill ligger också skidanläggningen. Ur ett barnperspektiv och också tillgänglighetsperspektiv skulle dessa områden kunna knytas ihop med gång- och cykelleder som inte korsas av biltrafik. För oss alla innebär en aktiv fritid i kombination med avkoppling till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt i ett tidigt planeringsskede att tänka in dessa värden och säkerställa säkerheten för barn så långt det är möjligt.

Förvaltningschefens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

§64 Lokal kulturplan

2013/0044  860

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en lokal kulturplan för Ljungby kommun. Planen ska röra verksamheterna bibliotek, musikskola och allmän kultur. Planen ska gälla från 1 januari 2015 och ska uppdateras minst en gång varje mandatperiod.

Ärendet

Ljungby kommun har idag ingen samlad kulturplan för verksamheterna som ansvarar för kulturell verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen. Biblioteksverksamheten har en biblioteksplan som behöver uppdateras. Någon plan för musikskolan eller för allmänkulturen finns inte.

Av denna anledning lämnar kultursekreteraren följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en lokal kulturplan för Ljungby kommun. Planen ska röra verksamheterna bibliotek, musikskola och allmän kultur.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en lokal kulturplan för Ljungby kommun. Planen ska röra verksamheterna bibliotek, musikskola och allmän kultur.

Arbetsutskottet beslutar att en tidplan ska presenteras på nämndens sammanträde i juni.

§65 Medborgarförslag - Mjälens badplats

2013/0039  822

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens föreslagna förbättringsåtgärder vid Mjälens badplats och anser med detta att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendet

Den 5 april 2013 inkom ett medborgarförslag om ”Superfin badplats Mjälen” med följande förslag till förbättringar:

· Renovera klubbhus

· Försäljning av dricka, glass med mera

· Gallring av träd

· Toaletten bör ses över

· Lekplatsen förbättras

· Livräddningsredskap

I sin tjänsteskrivelse lämnar förvaltningschefen och tf. anläggningschef Bernt Gudmundsson följande synpunkter och åtgärder:

Toaletterna har fått en ny grund och målningen kommer att ske under sommaren.

Vid förvaltningens inspektion finns i nuläget ingen anledning till att riva den f.d. klubbstugan. Det finns ett visst renoveringsbehov, men är inte prioriterat i årets budget. Skulle det visa sig att det finns ett privat intresse av att bedriva kioskverksamhet i denna byggnad, får frågan behandlas på nytt. Idag finns inte tillgång till vatten och avlopp. Indragning av detta innebär relativt höga kostnader och denna ska då ställas mot några veckors försäljning av glass och dricka.

I början av juni i år grävdes strandlinjen om och förlängdes. Albuskar och annan växlighet har under flera år intagit stranden och gjort det svårare att nyttja den.

Gräsklippning sker minst en gång i veckan.

Lekplatsens nuvarande gungor kommer att bytas ut och beställning är gjord.

Handikappbryggan är på plats vecka 23.

När det gäller gallring av sly och borttagande av gamla träd, har denna fråga överlämnats till tekniska förvaltningen och Per Mårtensson.

Varje år ses livräddningsredskapen över på samtliga kommunala badstränder.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna förvaltningens föreslagna förbättringsåtgärder vid Mjälens badplats och anser med detta att medborgarförslaget är besvarat.

§66 Omfördelning av investeringsbudget

2013/0050  040

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden äskar om att få använda medel som återstår i projektet friidrottsanläggning till andra investeringsbehov på kultur- och fritidsförvaltningen, bland annat säkerhetsutrustning bowlinghall, växlare ishall och gungor till Mjälens badplats.

Ärendet

I dagsläget finns 1391 tkr kvar i investeringsprojektet friidrottsanläggning. Vissa saker återstår att färdigställa och detta beräknas kosta cirka 350 tkr.

Arbetsmiljöverket har ålagt kultur- och fritidsförvaltningen att montera säkerhetsutrustning i bowlinghallen för att få fortsätta med denna verksamhet. Installationen beräknas kosta 320 tkr och kommer att ske i sommar. Under sommaren behöver även en ny växlare installeras i ishallen. Denna beräknas kosta cirka 300 tkr.

I ett medborgarförslag föreslås förbättringar vid Mjälens badplats. Vid förvaltningens inspektion beslutades att nya gungor behöver köpas in. Dessa beräknas kosta 40 tkr.

I och med ovanstående investeringsbehov föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden skriver till kommunstyrelsen och äskar om att få använda friidrottsanläggningens återstående medel till dessa investeringsbehov.

Förvaltningens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden äskar om att få använda medel som återstår i projektet friidrottsanläggning till följande investeringsbehov: säkerhetsutrustning bowlinghall, växlare ishall och gungor till Mjälens badplats.

Beredning

Arbetsutskottet förslår att kultur- och fritidsnämnden äskar om att få använda medel som återstår i projektet friidrottsanläggning till andra investeringsbehov på kultur- och fritidsförvaltningen, bland annat, säkerhetsutrustning bowlinghall, växlare ishall och gungor till Mjälens badplats.

§67 Avtal bowling

2013/0051  828

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att säga upp hyresavtalet gällande bowlinghallen med Mathias Wester och Thomas Nilsson samt att ge

upphandlingsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag

för drift av bowlingverksamhet.

Ärendet

År 2007 skrevs nuvarande hyresavtal med Ljungby Bowling, Mathias Wester och Thomas Nilsson. Enligt avtalet omfattar hyrestiden 1 juni-31 maj 2009 och uppsägning av kontraktet skall ske minst 9 månader före hyrestidens utgång, i annat fall är kontraktet förlängt med ett år för varje gång.

Mathias Wester och Thomas Nilsson driver bowlingen, men har ett annat bolag som numera heter Sunnerbobowling AB.

Förvaltningens synpunkter

Ljungby kommun har tecknat ett avtal med Ljungby Bowling som numera inte existerar. Ett nytt avtal ska därför upprättas.

Förvaltningen har i samband med utredningen om kvarteret Fritiden intervjuat aktiva utövare av bowlingen. Det framkommer att 190 personer tränar i bowlinghallen veckokvällar, fyra lag i seriespel och tävlingar under helger. Behovet är stort av fler banor, vilket har påtalats under flertalet år tillbaka. I Ljungby tar varje match 3 timmar och 20 minuter, vid bortamatch och spel på åtta banor tar tiden 1 timme och 40 minuter. På grund av för få banor är det även svårt för allmänheten att få tid och för föreningarna att utöka verksamheten. Ett flertal personer åker till Värnamo eller Växjö för att spela.

Inom en snar framtid kommer det att beslutas om prioritetsordning för renovering av kvarteret Fritidens anläggningar. Bowlinghallen kan mycket väl komma att prioriteras bland de första anläggningarna som renoveras/ombyggs. Ur denna aspekt är det också motiverat att ett nytt avtal upprättas som föregås av en upphandling.

Förvaltningschefens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att säga upp hyresavtalet gällande bowlinghallen med Mathias Wester och Thomas Nilsson samt att ge upphand-lingsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för drift av bowlingverksamhet.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att säga upp hyresavtalet gällande bowlinghallen med Mathias Wester och Thomas Nilsson samt att ge upphand-lingsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för drift av bowlingverksamhet.

§68 Ljungby ridklubbs önskemål ombyggnation av privatstall

2013/0035  820

Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Ärendet

Ljungby ridklubb har i en skrivelse 2013-05-08 inkommit med önskemål om att bygga ett privatstall. Man säger att det är många ungdomar som har önskemål om att kunna hyra stallplats.

I tidigare skrivelser och bidragsansökningar från Ljungby ridklubb har man påtalat att ridbanan utomhus behöver dräneras samt att stallet behöver byggas om från spiltor till boxar.

En dialog förs mellan kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och respektive nämndsordföranden samt Ljungby ridklubb.

Kommunfullmäktige tog 2013-06-18 beslutat att 4 Mkr i 2014 års budget ska gå till ridanläggningens upprustning.

§69 Övertid och sjukstatistik

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Förvaltningen redogör för statistik över förvaltningens övertid och sjukstatistik.

§70 De kommunala badplatserna

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Tf anläggningschef informerar om inventeringen som är gjord av alla kommunala badplatser.

§71 Meddelanden

· Förvaltningschefen informerar om planerna för en nya upprustning av hockeyarenan som ska göras i samarbete med näringslivet.

· Kultursekreteraren informerar om 2013 års artister som uppträder på ”Sommar i parken”.

· För att förbättra pengahanteringen på Sunnerbohallen har ett säkerhetsskåp köpts in. Detta skåp töms av ett säkerhetsföretag.

· Inbjudan från LIF till en sponsorfotboll i 31 augusti.

· Rapport för synpunktshanteringen.

· Musikskolan bjuder in alla till Ljungbydagarna måndagens konsert.

· Ungdomsrådet och däribland nämndens representanter har varit på ett studiebesök i Skövde och informerar från detta besök.

· Ordföranden och vice ordföranden informerar från sin träff med studieförbunden.