Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-03-26

Sammanträde 2008-03-26

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Inledning Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är offentligt till Läs mer...och med punkt 8.

Klockan 8.00 kommer Daniel Hagberg och Malin Söderberg för att informerar om planen för hållbar utveckling i Ljungby kommun.

1 Förslag till justerare: Michael Jonasson.

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

4 Upphandling av kalk

Godkännande av förfrågningsunderlag - Bertil Johannesson

Plan:

5 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:16 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

6 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Olle Ring

7 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Beslut om utställning. - Olle Ring

8 Detaljplan för del av Bollstad 1:120 vid Bolmsö skola i Bolmsö församling.

Beslut om antagande. - Olle Ring

Information och frågor - Plan:, Miljö:

9 Ljungby 13:15, ansökan om villkorsändringar enligt miljöbalken.

Yttrande till länsstyrelsen. - Kerstin Blom-Johansson

Information och frågor - Miljö:, Bygg:

10 Bockaboda 1:2, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande - Bertil Johannesson

11 Deranäs 1:4, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande - Bertil Johannesson

12 Halfdan 1, tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Ansökan om förlängning. - Bertil Johannesson

13 Lamellen 1, tillbyggnad av industri.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

14 Rosen 5, tillbyggnad av flerbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

15 Ryssby-Östraby 5:2, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande - Bertil Johannesson

16 Rås 1:12, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande - Bertil Johannesson

17 Smedjan 4, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till bilskola.

Ansökan om förlängning. - Bertil Johannesson

18 Agunnaryd 1:5, nybyggnad av fyra bostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

19 Björstorp 6:1, nybyggnad av ett enbostadshus och garage.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

20 Dörarp 5:82, ändrad användning till bostadshus, avstyckning av tomt med mera.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

21 Hjortseryd 1:18, nybyggnad av tre byggnader för konferens och boende.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

22 Kvänarp 7:15, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

23 Kånna 8:20, olovligt uppfört förrådstält.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

24 Lidhult 1:12, nybyggnad av garage.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

25 Loftesnäs 1:3, tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

26 Södra Emmeboda 2:24, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

28 Öjarp 3:3, uppförande av vindskydd.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg:

29 Meddelanden och information.

30 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Ersättning förtroendevalda.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§33 Upphandling av kalk. Godkännande av förfrågningsunderlag.

Dnr 545/08

Beslut

Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget om upphandling av kalkning för avtalsperioden 2008-2010.

Redogörelse för ärendet
Enligt lagen om offentlig upphandling ska en upphandling göras innan beställning kan göras av kalken. Upphandlingen innebär leverans och utförande av kalkning av sjöar och vattendrag i Ljungby kommun.

Avtalsperioden är mellan den 1 juni 2008 till och med den 31 december 2010, med rätt till ett års förlängning.

Årlig åtgång av kalk är cirka 5000 ton som sprids med båt, helikopter och i doseraranläggningar.

§34 Detaljplan för del av Kvarnarna 2:16 med mera (vid Vislandavägen - Fjällgatan) i Ljungby stad

Dnr 1702/06

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över detaljplan för Kvarnarna 2:16 (vid Vislandavägen – Fjällgatan) med flera i Ljungby stad, enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

Plankontoret fick den 29 augusti 2007 i uppdrag av nämnden att upprätta en detaljplan för kvarteret Höjden med flera vid Vislandavägen – Fjällgatan.

Bakgrunden är att församlingen plymouthbröderna inkom med en framställan om att köpa ny tomt för kyrka/samlingslokal. Den nuvarande fastigheten vid Hångersvägen vid Lagavallen uppfyller inte de behov som församlingen har.

Området omfattas idag av en detaljplan som medger småindustri och naturmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en nybyggnad för samlingslokal. Den delen av kommunens markinnehav, del av

Kvarnarna 2:14 och 2:16, som avses att säljas till plymouthbröderna, omfattar cirka 13000 m2. Byggrätten föreslås till 25 procent av fastigheten. In-/utfart sker direkt till Vislandavägen. Befintlig gång- och cykelväg flyttas till strax väster om planområdet.

Befintlig bostadsfastighet, Kvarnarna 2:11 (även kallad Björkhaga), strider idag mot gällande detaljplan då den ligger på ett område som omfattas av detaljplan för småindustri. Bostadshuset kommer att befästas genom byggrätt i föreslagen detaljplan. En del av kommunens mark,

Kvarnarna 2:14, avses att överföras till bostadsfastigheten Kvarnarna 2:11. Avsett markområde omfattar knappt 2000 m2. Den marken saknar större allmänt intresse då den i huvudsak ligger mellan bostadsfastigheten och ställverket.

I övrigt föreslås planlagd småindustrimark bli kvartersmark för samlingslokal och bostadsändamål eller naturmark.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normal planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL. Det innebär att den efter samrådet kommer att ställas ut för granskning.

§35 Detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby stad

Dnr 1876/06

Beslut om samråd.

Beslut

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område för industritomter.

Planområdet ligger väster om E4:an och norr om Rv 25 sydväst om Ljungby stad och omfattar cirka 50 hektar relativt flack skogsmark.

Planförslaget innebär att ny industrimark med mycket bra skyltläge mot E4:an skapas. Området kan byggas ut i etapper med början kring Viaduktgatans förlängning.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitler 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§36 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling

Dnr 1585/07

Beslut om utställning

Förslag till beslut

Detaljplaneförslaget ställs ut för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitel 23 §.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Odensjö 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 13 bostadshus på fastig­heten Odensjö-Ryd 1:14. Bostäderna är främst planerade för fritidsändamål.

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden den 26 februari – 18 mars 2008.

De inkomna yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 25 mars 2008.

Med anledning av de inkomna yttrandena har plankartan ändrats på
följande punkter:

· Ett område för tekniska anläggningar (transformatorstation) har lagts till.

· Den byggfria zonen mot väg 545 har ökats.

· En administrativ planbestämmelse om hur trafikbuller ska hanteras har införts.

Planbeskrivningen har kompletterats med text om kompletteringarna på plankartan. Dessutom har planbeskrivningen kompletterats med förklaring till behovet av planprogram och med en beskrivning av ”den småländska byggtraditionen”.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § PBL.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet åter kommer att ställas ut innan antagande kan ske.

§37 Detaljplan för del av Bollstad 1:120 vid Bolmsö skola i Bolmsö församling

Dnr 819/06

Beslut om antagande

Beslut

 1. Detaljplanen upprättad den 10 mars 2008 antas för del av Bollstad 1:120 vid Bolmsö skola i Bolmsö församling.

 2. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning av planen behöver därför inte göras.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Bollstad 1:120 vid Bolmsö skola i Bolmsö församling.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga klubbhus för ortens föreningsverksamhet. Området är idag planlagt för jordbruksändamål.

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden den 5 februari – 3 mars 2008.

De inkomna yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 10 mars 2008.

Med anledning av de inkomna yttrandena har planförslaget ändrats på följande punkter:

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med förtydligande om tidsbegränsat servitut. Denna ändring är av redaktionell karaktär.

Planhanteringen övergår från normalt planförfarande till så kallat enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens (PBL) 5 kapitel 28 § eftersom inga invändningar mot planförslaget inkommit under samrådstiden.

Upplysningar

Enkelt planförfarande enligt PBL 5 kapitlet, 28 § innebär att detaljplanen kan antas efter det att den varit utställd på samråd.

§38 Ansökan om villkorsändringar enligt miljöbalken

Dnr 2485/07

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 551-5589-07

Fastighet: Ljungby 13:15

Sökande:

Beslut
Nämnden lämnar följande yttrande:

XX ska vidta åtgärder för att minska sin förbrukning av dricksvatten.

Nämnden föreslår att utgående processavloppsvatten från fosfateringsanläggningen, avloppsvatten från reningsanläggningen för satsvis behandling samt från spolhall ska avledas med oljeavskiljare till spillvattennätet. Processvattenflödet får som riktvärde uppgå till högst 6000 m3 per år.

Eventuellt kylvatten från provning av pannor och brännare ska avledas till dagvattennätet. Ett kylvattenflöde får som riktvärde uppgå till högst 5000 m3 per år. Kopparhalten i kylvattnet får som riktvärde inte överstiga 0,1 mg/l.

Nämnden har inget emot förslaget från XX att genomföra investeringarna och minska förbrukningen av dricksvatten fram till den 31 december 2009 om XX fram till detta datum erhåller tillstånd att förbruka totalt 25000 m3 dricksvatten för kylning.

Redogörelse för ärendet
XX inkom den 13 augusti 2007 till Länsstyrelsen i Kronobergs Län med en ansökan om ändring av villkor tre i gällande tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten vill att processvattenflödet högst ska uppgå till 6000 m3 per år istället för 5000 m3 och att kylvatten från provning av pannor och brännare högst ska uppgå till 25000 m3 per år istället för 5000 m3.

Ansökningshandlingarna inkom till nämnden den 22 augusti 2007. Miljö- och byggkontoret ansåg då att ansökningshandlingarna behövde kompletteras med en utredning som uppgav hur XX på ett mer effektivt sätt kunde minska sin förbrukning av dricksvatten vid provning av pannor och brännare. Kontoret har inget emot att processvattenflödet högst fick uppgå till 6000 m3 eftersom reningsverket hade kapacitet att ta emot volymerna.

Komplettering till ansökan inkom den 8 januari 2008 för yttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs Län till nämnden. Verksamheten hade då undersökt möjligheterna att använda kyltorn med kylmaskin för att undvika nödkylning med dricksvatten (ändrad mening). XX ansåg då att alternativen inte var ekonomiskt försvarbara eftersom återbetalningstiden på cirka sex år var för lång tid.

Företaget krävde en återbetalningstid på 2,5 år, ett koncernbeslut. Nämnden ansåg då att det inte var miljömässigt försvarbart att förbruka 25000 m3 dricksvatten varje år för kylning eftersom det är en dyrbar naturresurs. XX blev uppmanade att vidta åtgärder för att reducera sin dricksvattenförbrukning och undersöka alternativ vad gäller kylning av pannor och brännare.

Kompletteringar inkom den 29 februari 2008 till nämnden för yttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs Län där XX mer utförligt förklarar möjligheterna att minska sin förbrukning av dricksvatten för kylning. Företaget hävdar att det är teoretiskt möjligt att genomföra investeringarna och minska förbrukningen av dricksvatten fram till den 31 december 2009 om de fram till detta datum får tillstånd att förbruka 25000 m3 dricksvatten för kylning.

Motivering

Enligt hänsynsregeln 2 kapitlet 5 § i miljöbalken ska företag som bedriver verksamhet vidta åtgärder för att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att trygga en god hushållning med naturresurserna.

Upplysning

XX har ett gällande tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen daterat 21 februari 2000 (ärendenummer 2410-4655-98). Nämnden vill upplysa verksamheten om att de behöver ansöka om förnyelse av sitt tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken till Länsstyrelsen i Kronobergs Län senast år 2015.

§41 Tillbyggnad av industri

Dnr 66/08

Ansökan om bygglov

Fastighet: Lamellen 1, Långgatan i Ljungby

Sökanden:

Yttranden: Fastighetsägarna till Basunen 2-4, Däcket 1, 3,

Saxofonen 1 och Vagnen 1 samt tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av industri.

Redogörelse för ärendet

En ansökan om tillbyggnad på cirka 2 300 m2 har lämnats in den 3 januari 2008. Enligt förslaget är tillbyggnadens placering mot den befintliga byggnadens sydvästra del.

Den nuvarande byggnadsytan på fastigheten är cirka 11 150 m2.

Förslaget innebär att byggytan på fastigheten blir efter tillbyggnaden och en minskning av det befintliga förrådstältet cirka 13230 m2.

Enligt detaljplanen från 1989 är största byggnadsyta bestämd till 12000 m2 .

På ritning daterad den 3 januari 2008 framgår en redovisning av godshanteringen på den egna fastigheten.

Fastighetsägarna till Basunen 1, 5, 6, 7, 8, Saxofonen 5, 6 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Fastighetsägarna till Basunen 2, Däcket 1, 3, Saxofonen 1, Vagnen 1 och tekniska kontoret har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Basunen 3 och 4 har synpunkter på störningar från industrin. Den befintliga bullervallen behöver kompletteras.

Motivering

Mindre avvikelse bedöms kunna medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 11 § beträffande överyta.

Upplysning

Nämnden har överlämnat inkomna synpunkter på bullervallen till tekniska kontoret.

Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan byggnadsarbetena på börjas.

Avgift 37 200 kronor (faktura sänds separat).

Avgift för bygganmälan debiteras i samband med bygganmälan.

Fastighetsägarna till 1, 5, 6, 7, 8, Saxofonen 5, 6 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Basunen 3 och 4 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§42 Tillbyggnad av flerbostadshus

Dnr 191/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Rosen 5, Vinkelgatan 5 i Ljungby

Sökanden:

Beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad av flerbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär tillbyggnad av flerbostadshus som byggs mot nuvarande huvudbyggnad. Tillbyggnaden kommer att innehålla två stycken lägenheter i två plan.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan.

Upplysningar
Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden lämpligen i samband med bygganmälan.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift 5270 kronor (faktura sänds separat)

Närliggande fastighetsägare kommer att få beslutet för kännedom.

§44 Tillträdes- och skyddsanordningar på tak

Dnr 2837/07

Föreläggande

Fastighet: Rås 1:12

Fastighetsägare:

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 15, 18 §§ förelägges XX, vid vite av 5 000:- (femtusen kronor) att senast
den 31 maj 2008 på fastigheten Rås 1:12 ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat
den 18 oktober 2007.

Redogörelse för ärendet

I brev från miljö- och byggkontoret den 6 december 2007 uppmanades fastighetsägaren att åtgärda de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll senast den 6 februari 2007.

Något meddelande om att bristerna är åtgärdade har inte inkommit.

Enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 18 oktober 2007 saknas glidskydd vid takfoten på byggnaden.

Med hänvisning till Boverkets byggregler (BBR) ska enligt BBR 8:242, lös stege som används för tillträde till tak vara försedd med anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida.

Fast takstege ska anordnas om byggnadens taklutning är större 1:10 och om avståndet från uppstigningsstället till skorsten är mer än en meter.

Motivering
Nämnden har tillsynen och kan meddela föreläggande om rättelse förenat med vite enligt PBL 10 kapitlet.

Upplysningar
Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.
Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§45 Nybyggnad av ett enbostadshus och garageAnsökan om förhandsbesked.

Dnr 147/08

Fastighet: Björstorp 6:1

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Björstorp 1:31 och Björstorp 5:1.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Björstorp cirka fyra kilometer sydöst om Hamneda samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Cirka 250 meter nordöst om platsen finns en grustäkt.

Fastighetsägaren till Horsaberga 1:5 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

En av fastighetsägarna till Björstorp 1:31 har inget emot förslaget. De två övriga delägarna har inte svarat.

Fastighetsägaren till Björstorp 5:1 har synpunkter över förslaget. Sökanden har i brev, som inkom den 25 mars 2008, kommenterat dessa synpunkter.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Horsaberga 1:5 och två delägare till Björstorp 1:31 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Björstorp 5:1 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§47 Ändrad användning av restaurangdel till enbostadshus samt nybyggnad av enbostadshus

Dnr 371/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Dörarp 5:82

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Dörarp 5:135 och länsekologen.

Beslut

Ansökan om förhandsbesked avslås för nybyggnad av enbostadshus samt ändrad användning av del av restaurangbyggnad till enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle och utmed stranden vid sjön Vidöstern.
På fastigheten ligger restaurang Gyllene Rasten.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv och naturvård samt har mycket stora naturvärden.

Förslaget innebär ändrad användning och ändring av del av restaurangbyggnaden till ett fristående enbostadshus. Ändringen planeras att ske på så sätt att restaurangbyggnadens kök rivs och terrassen byggs om till café och matservering. Avståndet mellan det planerade fristående enbostadshuset och café/matserveringen kommer att bli cirka fem meter.

Förslaget innebär också att nuvarande uthyrningsstugor väster om restaurangbyggnaden tas bort. På denna plats planeras att uppföras ett nytt enbostadshus, tomten kommer att avstyckas och bilda en egen fastighet.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:135 anser att det finns flera frågor som måste utredas och att de behöver mer tid för att kunna yttra sig.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:18 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Länsekologen har i yttrande, som inkom den 26 mars 2008, gjort bedömningen att området har stora naturvärden och en lång tradition av full tillgänglighet för allmänheten. Länsekologen bedömer därför det som olämpligt att privatisera hela eller delar av området.

Ansökan om strandskyddsdispens har avslagits den 26 mars 2008, § 46.

Motivering

Platsen väster om restaurangbyggnaden är inte lämplig som bostadstomt bland annat på grund av översvämningsrisken. Delar av tomten har tidigare varit översvämmad vid minst ett tillfälle.

Vad det gäller förslaget att ändra del av restaurangbyggnaden till ett fristående enbostadshus görs bedömningen att tomtplatsen blir olämplig med anledning av den omedelbara närheten till restaurangen. Även här bedöms det finnas en viss risk för översvämning av delar av tomten .

Upplysningar

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

Sökande underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:18 och Dörarp 5:135 underrättas om beslutet.

§48 Nybyggnad av tre byggnader för konferens och boende

Dnr 2383/07

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hjortseryd 1:18

Sökande:

Yttrande: Smålands museum och länsekologen.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av tre byggnader avsedda för konferens och boende.

 2. Tomtplatsen ska avgränsas mot sjösidan med staket eller liknande i gränsen mot strandskyddat område.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka fyra kilometer sydväst om Vrå samhälle och väster om Hjortserydsjön.

Förslaget innebär nybyggnad för konferens och boende. Anläggningen kommer att utgöras av tre fristående byggnader som ligger tillsammans.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III, samt inom ett område som är av intresse enligt kulturminnesvårdsprogrammet.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Fastighetsägarna till Hjortseryd 1:6, 1:14, 1:15, 1:18, 1:19 och 2:2 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Länsekologen har i yttranden, som inkommit den 28 augusti 2007 och den 26 mars 2008, bedömt att en byggnation i önskat läge skulle dominera landskapsbilden på ett mycket negativt sätt.

Landsantikvarien har i yttrande, daterat den 13 augusti 2007, ställt sig tveksam till ett positivt förhandsbesked. Landsantikvarien anser att byggnationen kommer att bli ett påtagligt inslag i bymiljön och dominera landskapet längs sjöns hela strandlinje.

Yrkanden

Michael Jonasson (mp) yrkar om avslag på ansökan om bygglov.

Marianne Eckerbom (c) yrkar att arbetsutskottets förslag om att bygglov beviljas för nybyggnad av tre byggnader för konferens och boende ska gälla.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Marianne Eckerbom (c) förslag ska gälla.


Reservation

Michael Jonasson (mp) reserverar sig mot förslaget.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden.

Om kvalitetsansvarig inte har riksbehörighet ska denne skriftligen utses av byggherren.

Ni kallas härmed till byggsamråd. Kontakta snarast Bertil Johannesson, telefon 0372-78 92 75, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för byggsamrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Byggsamrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid byggsamrådet ska den som utsetts till kvalitetsansvarig vara närvarande.

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Ni upplyses om att det planeras att uppföras ett flertal vindkraftverk på den delen av fastigheten Hjortseryd 1:19 som ligger söder och sydöst om Hjortserydsjön.

Planlösningarna har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Beträffande belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon 0372-7893 51.

Från och med 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Ni ska som byggherre se till att det finns en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd för den byggnad som är avsedd till ett fritidshus. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har redovisats för nämnden enligt 9 kapitlet 12 § plan- och bygglagen (PBL). Om inte dessa uppvisats innan byggstart kan nämnden komma att stoppa byggnationen. Särskild avgift kan då tas ut enligt 10 kapitlet 6 § PBL.

Ingrepp i stengärdesgårdar eller i odlingsrösen i jordbruksmark får inte ske då dessa är skyddade enligt lag. Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.

Utsättning ska ske av strandskyddsgränsen och kan begäras hos tekniska kontoret, telefon 0372-78 93 16.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 17 825 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Hjortseryd 1:6, 1:14, 1:15, 1:18, 1:19 och 2:2 underrättas om beslutet.

§50 Olovligt uppfört förrådstält

Dnr 340/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Kånna 8:20

Sökanden:

Yttrande: Kånna 8:31, 8:47 och 8:54.

Beslut

 1. Ansökan om tidsbegränsat bygglov avslås för förrådstält.

 2. Förrådstältet och båten ska vara borttagit senast den 1 juni 2008.

 3. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 2 x 1 178 kronor och blir 2 356 kronor (tvåtusentrehundrafemtiosex kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft.

Redogörelse för ärendet

Till nämnden har inkommit en anmälan om att ett förrådstält uppförts norr om bostadshuset utan tillstånd.

Tältet är placerat 2,5 meter från gränsen mot fastigheten Kånna 8:47 och har en storlek på cirka 35 m2. I tältet pågår renoveringsarbeten av en båt.

Efter begäran från miljö- och byggkontoret har en förklaring lämnats in över varför bygglov inte sökts. Sökanden uppger att han inte varit medveten om att det krävdes bygglov för förvaring av båten och uppförandet av tältbyggnaden.

I samband med förklaringen har en ansökan om tidsbegränsat bygglov lämnats in till och med den 1 juni 2008.

Fastighetsägarna till Kånna 8:24 och 8:30 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Fastighetsägarna till Kånna 8:31 och 8:54 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Kånna 8:47 har erinringar emot det uppförda tältet och upplever den pågående verksamheten som störande.

Tältet var inte borttaget den 26 mars 2008.


Yrkanden

Jimmy Persson (alt) yrkar att förrådstältet och båten ska vara borttagit senast den 1 juni 2008 med vite samt att byggnadsavgiften nersätts till
0 kronor.

Stefan Fredriksson (s) yrkar att arbetsutskottets förslag att ansökan om tidsbegränsat bygglov avslås för förrådstält och att förrådstält och båt ska vara borttaget senast den 1 juni 2008 samt att byggnadsavgift tas ut ska gälla.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredriksson (s) yrkande ska gälla.


Motivering

Utför någon en åtgärd som kräver bygglov ska byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitel 4§. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 4xden avgift som enligt taxa skulle betalas om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Nämnden kan nedsätta storleken på byggnadsavgiften.
Med hänsyn till sökandens förklaring nedsätts byggnadsavgiften till två gånger avgiften enligt taxan.

Upplysningar

Avgift för avslag: 1178 kronor (faktura sänds separat).

Sökanden och fastighetsägaren till Kånna 8:47 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklaga detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§51 Nybyggnad av garage

Dnr 283/06

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Lidhult 1:12

Sökanden:

Yttrande: Fastighetsägarna till Lidhult 1:26, 1:109, 1:41 och 1:112.

Beslut

 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av garage.

 2. Rivningslov beviljas för rivning av två byggnader.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger utmed Järnvägsgatan i Lidhult.

Förslaget innebär nybyggnad av ett garage på cirka 73 m2. Samtidigt kommer en byggnad på cirka 29 m2, och en byggnadsdel på cirka 18 m2 att rivas.

Det inlämnade förslaget leder till att den totala byggnadsarean på fastigheten kommer att bli cirka 409 m2, varav 143 m2 avser uthus.

För den aktuella fastigheten gäller en detaljplan från 1969 – L26. Enligt detaljplanen får huvudbyggnad inte uppta större areal än 150 m2 samt uthus 40 m2.

I beslut den 10 december 1987, § 353 meddelade byggnadsnämnden att gällande plan skulle ändras genom enkelt planförfarande under förutsättning att sökanden stod för kostnaderna.

Nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 12 april 2006 kommit fram till bygglov inte kunde lämnas för nybyggnad av det då sökta garaget på 70 m2. Vid den tidpunkten innehöll förslaget inte rivning av några byggnader.

Nämnden kan medge mindre avvikelse från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.


Fastighetsägarna till Lidhult 1:26, 1:109, 1:41 och 1:112 har inget emot förslaget.

Motivering

Detaljplaner för bostadsområden som idag projekteras ges normalt en större byggrätt än vad den nu gällande detaljplanen tillåter.

Med hänsyn till detta och detaljplanens betydande ålder, bedöms den sökta åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet, 11 § (bygglov) beträffande överyta.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL 17 kapitlet, 4 § (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Utsättning ska ske och kan begäras hos tekniska kontoret,

telefon 0372-78 93 16.

Upplysningar

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2 744 kronor (faktura sänds separat).

Avgift som avser utsättningen tillkommer och kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

§52 Tillbyggnad av förrådsbyggnad

Dnr 370/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Loftesnäs 1:3

Sökanden:

Beslut

Bygglov beviljas för ändring av förrådsbyggnad.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger på en ö vid östra sidan av Stensjön, cirka tre kilometer söder om Sunnerå. Ön ligger cirka 40 meter från fastlandet.

Förslaget innebär att en befintlig byggnad på cirka 8 m2 önskas byggas till och få en storlek på 20 m2. Byggnaden kommer att användas som förråd för två båtar samt fiskeredskap med mera.

På fastigheten i övrigt finns inga andra byggnader.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsett sig själv.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Planlösning och sektion har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 054 kronor (faktura sänds separat).

§53 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 194/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Södra Emmeboda 2:24

Sökanden:

Yttrande: Länsekologen och Stena Renewable Energy.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka sju kilometer sydväst om Vrå samhälle och cirka 200 meter norr om Gunnaltasjön.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen i utkanten av ett område som ur naturvårdssynpunkt har stora naturvärden – klass III.

Fastighetsägaren till Hjortseryd 1:19 har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

Stena Renewable Energy har erinringar emot förslaget.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 20 mars 2008, bedömt att en byggnad på platsen inte påverkar områdets biologiska värden men i viss utsträckning landskapsbilden och möjligheten för allmänheten att använda en plats med naturlig bra utsikt ut över sjön.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Yrkanden

Michael Jonasson (mp) yrkar avslag på ansökan om förhandsbesked.

Marianne Eckerbom (c) yrkar att arbetsutskottets förslag om att bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus ska gälla.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Marianne Ecerbom (c) förslag ska gälla.

Upplysningar
Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Hjortseryd 1:19 underrättas om beslutet.

Stena Renewable Energy underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

§55 Uppförande av vindskydd

Dnr 278/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Öjarp 3:3

Sökanden:

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av vindskydd.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på en mindre udde, Rävanäs, vid sjön Bolmen cirka tre kilometer söder om Bolmens samhälle.

Förslaget innebär uppförande av ett vindskydd i anslutning till en tidigare etablerad anläggning för det rörliga friluftslivet. Vindskyddets storlek planeras att bli cirka 65 m2.

Anläggningens ändamål är att i första hand betjäna de som färdas på sjön.

Strandskyddsdispens har meddelats i beslut den 26 mars 2008, § 54.


Bekräftelse bygganmälan
Till kvalitetsansvarig har utsetts XX


Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas, ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 1 054 kronor (faktura sänds separat).

§56 Meddelanden

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 19 februari till den 17 mars 2008.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 4 mars 2008 om musikcaféer och konserter samt andra kulturella nöjesarrangemang under 2008, i Godsmagasinet samt salutorget.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den18 februari 2008 för innebandyturnering den 21-22 mars 2008 i Sunnerbohallen.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 mars 2008 för försäljning av grönsaker och frukt under 2008 på Storgatan i Ljungby.

 4. Ansökan om veterinär vid offentlig hopptävling för häst och ponny i Sickinge den 8-9 mars och 17-20 mars 2008.

 5. Sammanställning över 2007 års energitorvproduktion från Sveriges geologiska underökning.

 6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 27 februari 2008. Anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar och uppförande av transformatorstationer på Södra Ljunganätet.

 7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 28 februari 2008 angående skogliga föryngringsåtgärder inom fornlämningen RAÄ 88:1 på fastigheten Vittaryds-Älmås 1:4.

 8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 29 februari 2008. Beslut om bidrag för upprustning av ängslada inom fastigheten Nockarp 1:10.

 9. Meddelande från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 20 februari 2008 om skada på fornlämning vid markberedning på fastigheten Bräkentorp 2:12.

 10. Laga kraftbevis på detaljplan för del av Hölminge 8:6 i Angelstads församling.

 11. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§57 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 19 februari till den 17 mars 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Beslut från arbetsutskottet § 1-5