Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2008-10-29

Sammanträde 2008-10-29

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Kurt Lundberg

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärende:

4 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar 2009.

5 Övergripande granskning av nämnder och styrelsers delegation.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson

6 Vägnamn inom detaljplan för del av Odensjö 3:1.

Fastställande av vägnamn. - Bengt Karlsson

7 Vägnamn inom detaljplan för del av Hölminge 8:6.

Fastställande av vägnamn. - Bengt Karlsson

8 Fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Rosen.

Information och frågor - diverse ärende, Planärende:

9 Detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

10 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen.

Beslut om utställning. - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - planärende, Miljöärende:

11 Reviderad skötselplan för naturreservat Prästboda.

Yttrande till länsstyrelsen. - Alf Carlsson

12 Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken.

13 Riksintresse för dricksvattenförsörjning - Bolmentunneln. Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

14 Rutiner för att begränsa smittspridning vid vinterkräksjuka.

Yttrande till personalutskottet. - Bertil Bengtsson

15 Vagnen 1, ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken.

Yttrande till länsrätten. - Ann-Sofi Karlsson

16 Bråna 3:34, installation av värmepumpsanläggning för bergvärme inom vattenskyddsområde.

Anmälan om installation. - Carina Axelsson

17 Värset 1:43, utdömande av avloppsanläggning.

18 Värset 1:44, utdömande av avloppsanläggning.

19 Tofta 3:3, nybyggnad av enbostadshus, omprövning för godkännande av avloppsanläggning. - Alf Carlsson/Carina Axelsson

20 Ljungby 7:94, höns i oinredda burar.

Upphävande av vite. - Alf Carlsson

21 Hovdinge 4:9, brister i djurhållningen enligt djurskyddslagen.

Föreläggande. - Victoria Kullenberg

22 Hovdinge 4:9, bister i miljöskyddet enligt miljöbalken.

Föreläggande. - Victoria Kullenberg

24 Dörarp 5:136, nybyggnad av enbostadshus inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

26 Dörarp 5:82, nybyggnad av två enbostadshus inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

28 Dörarp 5:82, ändrad användning av restaurang till bostad inom strandskyddat område.

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

29 Dörarp 5:127, uppförande av vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

30 Mosslida 1:6, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

31 Mäseboda 1:10, ovårdad fastighet.

Upphävande av vite. - Uno Samuelsson

32 Odensjö 3:5, nybyggnad av stallbyggnad och iordningställande av ridbana inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

33 Romborna 3:3, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

34 Skärvö 2:1, uppförande av vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

35 Strömma 1:1, nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

36 Tuna 8:2, byggnadsminnesförklaring av Ryssby garveri.

Yttrande till länsstyrelsen. - Uno Samuelsson

37 Vråskogen 1:1, uppförande av vindmätningsmast.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov. - Uno Samuelsson

38 Finnatorp 1:19, överklagande av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.

Yttrande till länsrätten. - Bertil Johannesson

39 Össlöv 1:4, ändrad användning i del av ladugårdsbyggnad till hundpensionat.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

Information och frågor - Bygg:

40 Meddelanden och information.

41 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§201 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Ljungby 7:105, HBG Teknopress AB. Yttrande till länsrätten angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ny anläggning.

Ärende som utgår.

· Vråskogen 1:1, Stena Renewable. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmätningsmast. - Avvaktar yttranden från berörda.

§202 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar 2009

Dnr 2438/08

Beslut

1. Ordinarie sammanträdesdagar ska som regel hållas tredje eller fjärde onsdagen i varje månad, klockan 8.00.

2. Sista dag för inlämning av ärenden som ska behandlas i nämnden är måndagen för ärendegenomgång. Detta förutsätter att ärendet i normalfallet är komplett.

3. Ordinarie sammanträden ska under 2009 ske på följande dagar:
3 februari 2 september
25 februari 23 september
25 mars 28 oktober
22 april 25 november
20 maj 16 december eftermiddag
17 juni

4. Beredning i arbetsutskottet (i regel onsdagar klockan 8.00) ska ske på följande dagar:
21 januari 19 augusti
11 februari 9 september
11 mars 14 oktober
8 april 11 november
6 maj 2 december
3 juni

5. Ärendegenomgång (i regel måndagar klockan 10.00) ska ske på följande dagar:
12 januari 10 augusti
2 februari 31 augusti
2 mars 5 oktober
30 mars 2 november
27 april 23 november
25 maj

§203 Övergripande granskning av nämnder och styrelsers delegation

Dnr 2439/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden har tagit del av revisionen och konstaterar att revisorerna anser att delegationsordningen uppfylls med gott resultat.

Redogörelse för ärendet

För att uppfylla kommunallagens krav på årlig granskning av all verksamhet har beslutats att genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Den övergripande granskningen för 2008 fokuserar på granskning av hur kommunallagens delegationsbestämmelser tillämpas. Bland annat tas följande frågor upp:

· Är delegationsordningarna aktuella och upprättade enligt kommunallagens regler och begränsningar?

· Registreras de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredställande sätt?

· Anmäls delegationsbeslut på ett tillfredställande sätt till nämnden?

Granskning har genomförts genom studier av delegationsordningar och protokoll samt genom intervjuer med såväl politiker i nämnder och styrelser som förvaltningschefer och andra berörda tjänstemän. Kontroller och stickprov har gjorts i respektive förvaltning för att bedöma tillämpning av delegationsbestämmelserna.

Intervjuade framhåller att det finns en god och tydlig rollfördelning inom nämndens verksamhetsområde. Inom nämndens område finns mycket delegerat till tjänstemännen. Beslut som är av negativ karaktär för den enskilde beslutas av nämnden. Nämndens ordförande med vice ordförande som ersättare har en reglerad rätt att fatta beslut i ärenden som är av brådskande karaktär. Förvaltningschefen har rätt att tillämpa vidaredelegering vilket också sker. Återrapportering på fattade beslut sker till förvaltningschefen och anmäls till nämnden på ett korrekt sätt.

Sammanfattande kommentarer och rekommendationer

Miljö- och byggnämndens delegation uppfylls med gott resultat vid samtliga kontrollmoment.

Samtliga nämnder och styrelser rekommenderas att inom ramen för sitt arbete med intern kontroll även fokusera på hur delegationsbestämmelserna följs i den egna verksamheten.

§204 Vägnamn inom detaljplan för del av Odensjö 3:11

Dnr 2359/08

Fastställande av vägnamn.

Beslut

Nämnden fastställer vägnamnet Ljunghagen.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen för del av Odensjö 3:11 har vunnit laga kraft den 21 september 2001.

Tekniska kontoret föreslår nämnden fastställa vägnamnet Ljunghagen.

§205 Vägnamn inom detaljplan för del av Hölminge 8:6

Dnr 2360/08

Fastställande av vägnamn.

Beslut

Nämnden fastställer vägnamndet Rubens väg.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen för del av Hölminge 8:6 har vunnit laga kraft den 28 februari 2008.

Tekniska kontoret föreslår nämnden fastställa vägnamnet Rubens väg.

§206 Fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Rosen

Dnr 2158/08

Upphävande.

Beslut

Nämnden upphäver fastighetsplanen/tomtindelningen inom kvarteret Rosen.

Redogörelse för ärendet

Nämnden gav exploateringschefen i uppdrag den 3 september 2008, § 155 att upphäva tomtindelningen inom kvarteret Rosen. Syftet med att upphäva tomtindelningen är att möjliggöra en uppdelning av fastigheten Rosen 5 i tre enheter.

Tekniska kontoret har i brev den 10 oktober föreslagit nämnden att godkänna förslaget till upphävande av fastighetsplan/tomtindelning.

§207 Detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad

Dnr 2430/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad.

 2. Planprogram upprättas.

Redogörelse för ärendet

Kultur- och fritidsnämnden begär en planändring för kvarteret Näckrosen och del av Hångers 3:21 vid Lagavallen i Ljungby stad. Avsikten är att möjliggöra att området används för idrottsändamål med bland annat en ny friidrottsanläggning.

Hångers 3:21 ägs av kommunen. Kvarteret Näckrosen är i privat ägo.

Området omfattas av två detaljplaner som medger att marken används för kyrka/samlingslokal och allmänt ändamål.

Ärendet har behandlats i projektgruppen som ställer sig positiv till förslaget.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normalt planförförande. Planprogram kommer att upprättas och samrådas enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen.

§208 Detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby

Dnr 1244/02

Beslut om utställning.

Beslut

 1. Detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby ställs ut för granskning, enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

 2. Detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Därmed behöver inte detaljplanen miljöbedömas.

Redogörelse för ärendet

Nämnden beslutade den 19 september 2002, § 150 att plankontoret fick i uppdrag att påbörja planutredning för framtida bostadsområden bland annat för ett område på västra sidan av Skinnarevägen. Plankontoret har nu gjort en utredning som visar att området är lämpligt för bostäder.

Förutsättningarna för byggnation har undersökts genom arkeologisk för­under­sökning, geoteknisk utredning och utredning av översvämningsrisken.

Aktuellt område är markerat som ”område under planering” i kommunens översiktsplan. I gällande detaljplan från år 1972 är marken avsedd för park­ändamål.

I ”Grönstrukturplan för Ljungby stad” från år 2000 föreslogs att det aktuella området skulle omvandlas till riktig park. Anledningen var att parken skulle kunna nyttjas av flerbostadshusområdet vid Högarörsgatan. Idag består om­rådet av åkermark med begränsad tillgänglighet.

Det ökade intresset för nyproduktion av bostäder har medfört en ökad efter­frågan av planlagd mark för bostadsbebyggelse i Ljungby stad. Närheten till centrum samt läget vid Lagaån gör området attraktivt för bostads­bebyggelse.

Projektgruppen är positiv till planläggning.

Nämnden tog beslut den 28 maj 2008, § 102 om att samråd får ske över förslaget till detaljplan.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 9 september till den 10 oktober 2008.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Detaljplanen godkänns av nämnden och översänds till kommunfullmäktige för antagande.

§209 Reviderad skötselplan för naturreservat Prästeboda

Dnr 2381/08

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 511-2664-07.

Beslut

Nämnden är positiv till skötselplanen och instämmer i länsekologens yttrande daterat den 28 oktober 2008.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen planerar att revidera och modernisera beslutet för naturreservatet Prästboda. I samband med detta ändras föreskrifterna och skötselplanen för området.

Syftet med naturreservatet Prästeboda är att bevara och utveckla ett område som ger en upplevelse av ett äldre odlingslandskap med en gammal gårdsmiljö, åker och betesmarker samt att:

· gynna lövskog och grova ädellövträd

· öka arealen betesmark

· gynna de arter som finns i området

· om möjligt återintroducera backsippa och mosippa som tidigare funnits i området

· bevara och synliggöra de geologiska åsformationerna skapade av inlandsisen

· skapa en öppen hävdad strandzon

· göra området tillgängligt för besökande.

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till länsstyrelsen senast den 17 november 2008.

Länsekologen anser i yttrande den 28 oktober 2008 att förslaget i huvudsak är bra.

§210 Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2556/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktigebegär, enligt 10 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, att länstyrelsen i Kronobergs län överlåter till miljö- och byggnämnden den operativa tillsynen av objekt enligt lista för tillsynsområde B1 med koder fastställda den 1 januari 2008.

Överlåtelsen sker från och med den 1 januari 2009.

Äldre beslut om överlåtelse enligt miljöskyddslagen upphävs från och med den 1 januari 2009.

Redogörelse för ärendet

Vid samråd mellan länsstyrelsen och miljökontoret har länsstyrelsen fört fram att överlåtelsen av tillsyn för vissa B-verksamheter (som har tillstånd enligt miljöbalken) ska ske enligt miljöbalken.

Motivering

Miljö- och byggnämnden är en självständig myndighetsnämnd som inte har någon verksamhet där den även ska utöva tillsyn över. På miljökontoret arbetar nu fyra miljöinspektörer heltid. Under 2009 ska ytterliggare en tjänst återbesättas. Kontorets bemanning på livsmedel är en och en halv tjänst plus en halvtid som hälsoskyddsinspektör.

Kompetensen hos de anställda är som regel högskole- alternativt universitets utbildning. Nämnden har under åren förordat hög kunskapsnivå på de anställda. Vidare har personalen stor erfarenhet från myndighetshandläggning.

Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan och utbildning sker kontinuerligt inom det område som handläggaren ansvarar för. Nämnden bedömer att då alla tjänster är besatta kommer det att finnas möjlighet att utöka tillsynen. Avsikten är i första hand att ta över täkttillsyn först och eventuellt därefter även vattenskyddsområden.

§211 Riksintresse för dricksvattenförsörjning – Bolmentunneln

Dnr 341/08

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden överlåter till kommunstyrelsen att yttra sig över riksintresset för dricksvattenförsörjning – Bolmentunneln.

Redogörelse för ärendet

Naturvårdsverket och Boverket har fått in en underrättelse från länsstyrelserna i Kronobergs och Skåne län. Länsstyrelserna redovisar där sin uppfattning att Bolmentunneln bör anges som ett område av riksintresse för vattenförsörjningsanläggning.

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till kommunstyrelsen som i sin tur yttrar sig till Naturvårdsverket.

På grund av ändrade remisstider till Naturvårdsverket och oklara förutsättningar har kommuner utefter Bolmentunneln begärt kompletteringar. Kompletteringarna har fördröjts och därför överlåter nämnden till kommunstyrelsen att besluta innan remisstidens slut.

§212 Rutiner för att begränsa smittspridning vid vinterkräksjuka

Dnr 2422/08

Yttrande till personalutskottet.

Beslut

Nämnden är positiv till de framtagna rutinerna.

Redogörelse för ärendet

Ljungby kommun har för avsikt att ha en skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka (calicivirus) för att förhindra smittspridning. Detta gäller samtliga verksamheter i kommunen.

En skärpt tillämpning av rutinerna innebär bland annat följande:

· Vid ett utbrott det vill säga att två till tre personer insjuknar under en vecka ska arbetsledaren informera medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

· MAS tar kontakt med landstingets hygiensjuksköterska för bedömning/fastställande om det är ett caliciutbrott. Om det fastställs att det är ett sådant utbrott ska medarbetaren som insjuknat hanteras enligt nedan.

· Medarbetaren avstängs enligt allmänna bestämmelser (AB) § 10 moment 4 för att förhindra smittspridning. Avstängningen ska ske från insjuknandedagen. Medarbetaren ska därefter vara avstängd från arbetet upp till 36-48 timmar efter symtomfrihet. Tiden för symtomfrihet räknas efter sista uppkastningen eller sista diarrén. Hur lång avstängning blir efter symtomfrihet är dels beroende av medarbetarens arbetsuppgifter. Exempelvis ska medarbetare som arbetar i kök inte återgå förrän efter 48 timmar. Övriga medarbetare kan återgå efter minst 36 timmar.

· Under avstängningen bibehåller medarbetaren löneförmånerna.

· Under avstängningen är medarbetaren inte ledig utan kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning. Arbetsledaren avgör om och var arbete ska utföras.

· För uppföljning ska varje avstängning rapporteras till personalavdelningen.

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över förslaget till personalutskottet senast den 31 december 2008.

§213 Ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken

Dnr 1353/08

Yttrande till länsstyrelsen i Kronobergs län (dnr 551-4313-08)

Fastighet: Vagnen 1

Verksamhets-

utövare: Kalmar Industries AB, Långgatan 14, 341 81 Ljungby

Beslut

Tillståndsansökan tillstyrks. Nämnden förutsätter att bolaget till år 2010 har ställt om produktionen till vattenbaserad färg och åter klarar villkoret på 12 ton lösningsmedel per år.

Redogörelse för ärendet

Kalmar Industries AB ansöker hos länsstyrelsen i Kronobergs län om ändring av villkor 4 i det tillstånd enligt miljöbalken som lämnades den 3 oktober 2006 för verksamheten på fastigheten Vagnen 1 i Ljungby.

Bolagets robotlackeringsanläggning, med tillhörande reningsanläggning för lösningsmedelshaltig luft, har på grund av kvalitetskrav avställts och manuell lackering måste öka. Eftersom belastningen är hög även vid bolagets övriga anläggningar är det inte möjligt att i stället förlägga lackeringen vid någon av dem. Bolaget vill därför få utsläppsvillkoret för flyktiga organiska lösningsmedel ändrat, så att under 2008 och 2009 tillåts utsläppet uppgå till 18 ton per år i stället för nuvarande villkor på 12 ton per år (gränsvärden). Bolaget kan inte ännu införa vattenbaserad lackering, eftersom det kräver nybyggnation av blästerhall. En ny reningsanläggning bedöms inte vara motiverad för en begränsad tidsperiod, om man senare inför vattenbaserad lack, då den inte längre har något användningsområde. Bolaget anser att inga luktproblem kommer att uppstå på grund av ökad lackeringsverksamhet. Det baseras på spridningsberäkningar som har genomförts.

§214 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ny anläggning

Dnr 2002/08

Yttrande till länsstyrelsen i Kronobergs län (dnr 551-5563-08)

Fastighet: Ljungby 7:105, Blockvägen

Verksamhets-

utövare: HBG Teknopress AB, Sommarvägen 14, 341 32 Ljungby

Beslut

Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning tillstyrks.

Redogörelse för ärendet

HBG Teknopress AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för ny verksamhet med tillverkning av formsprutade och pressade plastprodukter i härdplast motsvarande en förbrukning av 600 ton polyesterråvara per år och 300 ton fenol/melamin per år samt 100 kilo släppmedel per år.

Verksamheten ska bedrivas på fastigheten Ljungby 7:105. Utsläppen beräknas till 1,4 ton styren, 30 kilo fenol per år och ett kilo formaldehyd per år.

Bolaget har undersökt möjligheter att rena luftutsläppet av styren och bedömer att den reningsmetod som är tillämpbar i verksamheten inte är ekonomisk rimlig i förhållande till miljövinsten och företagets storlek.

En spridningsberäkning är genomförd som visar att risken för lufstörningar av styrenutsläpp är minimal vid en utsläppshöjd på 15 meter. Stoftutsläpp kommer att begränsas med hjälp av stoftfilter.

§215 Installation av värmepumpsanläggning för bergvärme inom vattenskyddsområde

Dnr 2488/08

Anmälan om installation.

Fastighet: Bråna 3:34

Sökande:

Yttrande: Tekniska kontoret

Beslut

 1. XXX, föreläggs att inte installera en värmepumpsanläggning för bergborrning på fastigheten Bråna 3:34 med hänsyn till att fastigheten ligger i vattenskyddsområde med stöd av 26 kapitlet 9 § och 2 kapitlet 3 §, 4 § och 9 § i miljöbalken samt 17 § i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 2. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i den norra delen av Agunnaryd inom detaljplanerat område.

Förslaget innebär installation av värmepumpsanläggning för bergvärme inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt.

Tekniska kontoret har i yttrande daterat den 15 oktober 2008 avrått från att anlägga bergvärme inom vattenskyddsområdet. Det är av största vikt att säkerställa en god dricksvattenkvalitet för orten. Risken för förorening som köldbärarvätskan innbär är inte acceptabel.

Motivering
I miljöbalkens 26 kapitlet 9 § får tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs. Hänsyn ska tas enligt 2 kapitlet 3 §, 4 § och 9 § i miljöbalken. Innan en anläggning inrättas ska det anmälas enligt 17 § i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För området gäller skyddsföreskrifter daterade den 15 juni 1969. Enligt skyddsbestämmelserna får för grundvatten skadliga ämnen inte förvaras, transporteras eller hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvatten.

Upplysning

Avgift: 1300 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§217 Utdömmande av avloppsanläggning

Dnr 968/08

Fastighet: Värset 1:44, Höjdenvägen 10

Fastighets-

ägare:

Beslut

Nämnden beslutar att förbjuda användning av infiltrationsanläggningen på fastigheten Värset 1:44. Anläggningen är med detta utdömd.

 1. Med stöd av miljöbalken 26 kapitel 9 och 14 §§ förbjuds XXX, släppa ut avloppsvatten i vattenområde som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning på fastigheten Värset 1:44.
  Förbudet börjar gälla den 30 juni 2009.

 2. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Redogörelse för ärendet

Fastigheterna Värset 1:43 och 1:44 har en gemensam anläggning som länge har haft funktionsproblem. Anläggningen ligger på fastigheten Värset 1:44.

Besök på fastigheten gjordes den 9 september 2008. Slambrunnen har inga synliga skiljeväggar och saknar där med indelningen i tre olika kammare, som krävs för att avskilja slam. I infiltrationsledningarnas luftningsrör konstateras att det står slam. En infiltration med slam i fungerar inte som avsett. I ett av rören konstateras också en vattenspegel som kan tyda på att vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Infiltrationen ligger djupt, medan grundvattnet på platsen är högt. Detta har gjort att vatten gått baklänges in i källaren på huset på Värset 1:44.

Motivering

I enlighet med Miljöbalkens 9 kapitel 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning lämplig för ändamålet utföras.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

I miljöbalkens 26 kapitel 9 § ges rätten till tillsynsmyndigheten att meddela de föreläggande och förbud som behövs.

Upplysning

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Innan en ny avloppsanläggning kan tas i bruk ska den besiktigas och godkännas av nämnden enligt 18 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande. Enligt miljömålet ”Ingen övergödning” ska tillförseln av näringsämnen som fosfor och kväve minska kontinuerligt till år 2010 räknat från 1995 års nivå. Enligt miljömålet ”Giftfri miljö” ska miljön vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§218 Nybyggnad av enbostadshus, omprövning för godkännande av avloppsanläggning

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tofta 3:3

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Tofta 3:11, tekniska kontoret och Vägverket.

Beslut

 1. Nämnden vidhåller tidigare beslutet från den 3 september 2008, § 172.

 2. Ärendet översänds till länsstyrelsen för avgörande.

Redogörelse för ärendet

Nämnden avslog den 3 september 2008, § 172 ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bedömning av att avloppsfrågan inte går att lösa på ett naturligt sätt.

Sökanden har i brev daterat den 25 september 2008 begärt att en ny inspektion och mätning av provgrop ska göras eftersom förutsättningarna har ändrats sedan föregående inspektion. Om nämnden vidhåller tidigare beslut ska brevet ses som en överklagan.

Miljö- och byggkontoret gjorde en ny inspektion av provgropar den 28 oktober 2008 tillsammans med sökande.

Sökande har i brev daterat den 29 oktober 2008 begärt ny prövning av ärendet. Nämnden bedömer att förutsättningarna inte har förändrats.

Upplysning

Sökande har möjlighet att inkomma med ett nytt förslag till placering av provgrop för infiltrationsanläggningen.

§219 Höns i oinredda burar

Dnr 1370/03

Upphävande av vite.

Fastighet: Ljungby 7:94

Verksamhets-

utövare:

Beslut

Vitet från den 16 december 2003, § 232 upphävs.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2003 XXX, vid vite om 250 000 kronor att utan gällande dispensbeslut, efter den 15 augusti 2004 hålla höns i burar som inte uppfyller kraven på rede, sandbad och sittpinne i 9 § djurskyddsförordningen.

Göta hovrätt har i beslut meddelat att efter den 6 september 2008 får inga höns hållas i burarna.

Vid besök på platsen den 10 september 2008 fanns inga höns i byggnaden.

§220 Brister i djurhållningen enligt djurskyddslagen

Dnr 1449/08

Föreläggande med vite.

Fastighet: Hovdinge 4:9

Verksamhets-

utövare:

Beslut

1. XXX, föreläggs vid vite av femtiotusen kronor (50000) kronor, med stöd av djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539) samt djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket med mera (2007:5) att senast den 31 december 2008 ha vidtagit följande åtgärder,
stall 1

· installera en för djurslaget fungerande ventilation,

· montera skydd för fönster i lösdriften,

· förse utgödslingskanalen med hela gödselgaller samt med rätt galleravstånd,

· avlägsna all utrusning för mjölkning som idag inte används i verksamheten för att minska skaderisken,

· strö upp bättre så att samtliga djur har en varaktigt torr och ren liggplats.

stall 2

· installera en för djurslaget fungerande ventilation,

· montera skydd för fönster i lösdriften,

· förhindra att djur i lösdrift har möjlighet att gå upp på foderbordet och förorena fodret,

· byt ut eller laga trasiga boxväggar i spaltboxar,

· avlägsna all utrustning för el som inte används i utrymme som djuren kan nå,

· avlägsna elledningar från gammal belysning som hänger ner i gruppboxarna,

· strö upp bättre så att samtliga djur har en varaktigt torr och ren liggplats.

2. XXX föreläggs med ett omgående användningsförbud för stall 3.

3. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, 74 § djurskyddsförordningen (1988:539).

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggkontoret utförde den 24 mars 2004 en rutininspektion av djurhållning, gödsel- och kemikaliehantering på fastigheten Hovdinge 4:9. På fastigheten bedrevs ungdjursuppfödning med cirka 200 ungtjurar i två månaders till två års ålder. Det bedrevs också grisproduktion med 15 suggor. Djur hölls i tre olika byggnader.

Djurhållningen bedömdes vara i behov av förbättringar i flera avseenden. Byggnaderna var mycket slitna och det förekom överbeläggning i boxar. Vad gäller byggnaderna var ventilationen ur funktion i två av stallbyggnaderna (stall 1 och 2). Detta innebar att dörrar och fönster måste hållas öppna för att godtagbar luftkvalitet skulle kunna upprätthållas. Vintertid kan det därför bli relativt kallt i stallarna. Detta är ofta inget problem för djur som är vana vid kyla, i god kondition och har ett välstrött och torrt underlag samt har möjlighet att hålla värmen genom rörelse. Eftersom vissa kalvar var hårt angripna av ringorm och en del ungtjurar hölls i överbelagda spaltboxar är det mindre lämpligt med denna typ av provisorisk lösning. Speciellt kalvarna med ringorm kan ha problem att upprätthålla kroppstemperaturen under dessa förhållanden. Att helt stänga fönster och dörrar är inget alternativ eftersom luftkvaliteten då blir undermålig (hög luftfuktighet och höga ammoniakhalter). Det bästa sättet att lösa problemen är att ordna fungerande och korrekt dimensionerade frånluftsfläktar. Verksamhetsutövaren får i rapporten påpekan om att djurstallar ska ha fungerande ventilation och temperaturhållning.

Övriga råd som gavs var att ordna lämpliga skydd för de fönster som djuren kan nå (stall 1 och 2), samt att djur i lösdrift bör vara avhornade.

Även i svinstallet (stall 3) förekom överbeläggning. De hade heller inte ständig tillgång till dricksvatten. Detta är ett nytt krav i föreskrifterna som började gälla för något år sedan. De kalvar som fanns i svinboxar hade dåligt strött underlag.

Miljö- och byggkontoret gjorde den 18 april 2008 en föranmäld rutininspektion på fastigheten Hovdinge 4:9, djurhållning, gödsel- och kemikaliehantering granskades.

Stall 1: Byggnad den är förprövad för mjölkdjur 1991 på långbås som nu används som lösdrift i två avdelningar för djur i åldrarna två månader till två år.

Vid inspektionen fanns det totalt 40 ungdjur i lösdrift uppdelade i två grupper om 20 djur på vardera sidan ett foderbord. Det finns inga skydd för fönster och skaderisk föreligger.

I delen med äldre djur saknas täckning över sista biten av gödselgången och ett galler är skadat och ligger inte stabilt på plats. Den mekaniska ventilationen är trasig men vid besöket är det ändå ganska bra luft i stallet med hjälp av öppna fönster och dörrar. Detta är ingen långsiktig lösning för när det blir kallt ute en längre period och fönster och dörrar måste stängas blir det istället fuktigt och dålig luft i stallet. Stallet är inte förprövat för ändamålet.

Stall 2: Del ett tidigare för uppbundna djur som nu används som lösdrift i två avdelningar. Del två med tolv spaltboxar som tidigare använts till gris som nu används till tjurar.

I ena delen av stallet var det 17 djur i lösdrift som tidigare använts för uppbundna djur med mellanbåsinredning. Det fanns inget skydd för fönster vilket utgör en skaderisk. Djuren är inte uppbundna och kan därför gå upp med klövarna på foderbordet och riskerar förorena sitt foder. I andra delen fanns tolv stycken spaltboxar med tre till fyra djur i varje box. Här var det väldigt lågt i tak och man såg att taket gått sönder på vissa ställen. Några av nipplarna läckte vatten. I en av gruppboxarna är boxväggarna trasiga med stora hål där skaderisk föreligger.

Ventilationen är ur funktion, så dörrar och fönster är fullt öppna för att kompensera.

Stall 3: Byggnaden är förprövad för smågrisproduktion 1993, vilket avvecklades sommaren 2005. Från och med hösten 2005 har stallet enbart använts till kalvar.

Sinsuggbåsen används som ätbås och vissa av djuren är så stora att när de står i båsen för att äta når de ända upp till båset med ryggen. Vid den här åldern börjar djuren rida på varandra och riskerar skada sig på inredningen.

Miljö- och byggkontoret gjorde den 17 september 2008 en föranmäld uppföljande inspektion på fastigheten Hovdinge 4:9. Närvarande vid inspektionen var verksamhetsutövaren, miljö- och djurskyddsinspektören i Ljungby kommun och en byggnadskonsulent från länsstyrelsen i Växjö.

Ytterligare brister uppmärksammas vid denna inspektion. Delen med yngre djur i stall 1 blir mellanrummen på gödselgallret för stort för de minsta djurens klövar och de riskerar fastna.

I stall 2 fanns elledningar från gammal belysning som hängde ner i gruppboxarna och som djuren med lätthet kunde komma åt. Som belysning används istället en bygglampa vilket kan utgöra brandrisk och skaderisk eftersom djuren kunde komma åt den. I lösdriften är det dåligt strött och djuren har därför inte tillgång till en torr och ren liggplats. Vattenkopparna är gödselbemängda och kan inte erbjuda djuren rent vatten.

Enligt verksamhetsutövaren har han inte påbörjat att åtgärda några av de punkter på åtgärdsplanen gällande djurskydd som sändes till honom den 25 juni 2008.

Motivering

Enligt djurskyddslagen (1988:534),

- 3 §, ska djur ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

- 3 b §, om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § första stycket 1, har vidtagits utan sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand.

- 26 §, får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen. Förelägganden och förbud enligt första stycket får förenas med vite.

Enligt djurskyddsförordningen (1988:539),

- 3 §, ska inredning i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för djur samt utrustning i hägn vara utformad så, att den inte tillfogar djuren skador eller medför risk för djurens hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra djuren att bete sig naturligt, otillbörligt inskränka deras rörelsefrihet eller annars verka störande på dem.

- 5 §, får inte ett stall eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds för sådan djurhållning eller djuruppfödning.

Enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket med mera (2007:5),

- 1 kapitlet, 9 §, ska föremål och ämnen som kan skada djuren förvaras så att de är oåtkomliga för dessa.

- 1 kapitlet, 12 §, ska golv och liggytor ha en jämn och halksäker yta. Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att djuren inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt på djurens beteende och hälsa. Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

- 1 kapitlet, 13 §, ska liggytor hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat (termisk komfort).

- 1 kapitlet, 16 §, ska fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att skaderisk inte föreligger.

- 1 kapitlet, 19 §, ska djuren ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort).

1 kapitlet, 20 §, får den relativa luftfuktigheten i värmeisolerade stallar under vintern inte annat än undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10ºC. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och relativa fuktigheten inte överstiga 90 procent. I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

- 1 kapitlet, 26 §, ska stallar vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar djuren obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Upplysning

Avgift: Avgift: 3500 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§221 Brister i miljöskyddet enligt miljöbalken

Dnr 1449/08

Föreläggande

Fastighet: Hovdinge 4:9

Verksamhets-

utövare:

Beslut

1. XXX, föreläggs vid vite av trettiotusen kronor (30000) kronor senast den 1 juni 2009 ha vidtagit följande åtgärder:

· förhindra läckage från gödselplattan vid stall 3,

· avinstallera eller borttransportera cistern (1,5 m3) som står oanvänd samt inkomma med dokumentation på att detta är genomfört till miljökontoret,

· funktionstesta lantbruksspruta om den i fortsättning ska användas i verksamheten,

· göra anmälan om transport av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten till länsstyrelsen,

· förse utrymme där bekämpningsmedel förvaras med lås.

2. Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Redogörelse för ärendet

Klagomål har inkommit den23 mars 2000 på läckande gödselplatta vid svinstallet (stall 3) på fastigheten Hovdinge 4:9. Efter miljö- och byggkontorets besök den 11 april 2000, uppmanades verksamhetsutövaren att åtgärda läckaget genom att sätta stödmurar senast den 31 oktober 2000.

Miljö- och byggkontoret utförde den 24 mars 2004 en rutininspektion av djurhållning, gödsel- och kemikaliehantering på fastigheten Hovdinge 4:9

Gödselplattan vid svinstallet saknade tillräckligt skydd mot läckage. Verksamhetsutövaren uppgav att han tänkt åtgärda detta tidigare. Åter igen uppmanas verksamhetsutövaren att senast den 18 oktober 2004 åtgärda plattan så att läckage till omgivningen inte sker.

Oljor förvarades under tak på hårdgjord yta enligt kommunens policy. Däremot stod de onödigt nära en avloppsbrunn. För att förvaringen av oljorna ska vara godtagbar ska de stå under tak på hårdgjord yta långt ifrån avlopp och dörröppningar. Helst ska oljor och andra flytande kemikalier stå invallade.

Miljö- och byggkontoret gjorde den 18 april 2008 en föranmäld rutininspektion på fastigheten Hovdinge 4:9.

Det fanns två cisterner på fastigheten, en på 3 m3 och en på 1,5 m3. Cisternen på 1,5 m3 är inte besiktigad och verksamhetsutövaren avsåg inte att åter ta denna i bruk så därför ska den avinstalleras. Den cistern som var i bruk (ID-nummer 353064), var besiktigad och är godkänd till den 14 juli 2010 då ny besiktning ska utföras. Verksamhetsutövaren fick till den 15 oktober 2008 på sig att antingen avinstallera eller borttransportera den cistern som inte avses att åter ta i bruk.

Farligt avfall som till exempel lysrör och batteri uppkommer i verksamheten och enligt gällande lagstiftning måste en anmälan göras till länsstyrelsen om verksamhetsutövaren själv ska transportera avfallet till miljöstation. verksamhetsutövaren fick till den 14 juli 2008 på sig att göra anmälan till länsstyrelsen.

Gödselplattan vid stall 3 behöver ytterligare stödmur eftersom gödsel läcker ut på marken. Denna brist har påpekats två tidigare tillfällen, år 2000 och år 2004.

Miljö- och byggkontoret gjorde den 17 september 2008 en föranmäld uppföljande inspektion på fastigheten Hovdinge 4:9. Närvarande vid inspektionen var verksamhetsutövare, miljö- och djurskyddsinspektören i Ljungby kommun och en byggnadskonsulent från länsstyrelsen i Växjö.

Enligt verksamhetsutövaren har han inte utfört eller påbörjat någon åtgärd av de punkter på åtgärdsplanen gällande miljöskydd som sändes till honom den 25 juni 2008.

Motivering
Enligt miljöbalkens (1998:808)

- 26 kapitlet 9 §, får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas,

- 26 kapitlet 14 §, får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915),

- 7 §, ska lagringsutrymmen vid lagring av stallgödsel vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Enligt naturvårdsverkets författningssamling (2003:24)

- 9 kapitlet 1 §, ska cistern och rörledningar som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Enligt jordbruksverkets föreskrifter (2008:1)

- 7 §, ska funktionstest genomföras enligt bilaga 1

- 8 §, ska testresultatet redovisas i formulär för testprotokoll som Jordbruksverket fastställer.

- 9 §, får en lantbruks- eller fläktspruta som genomgått funktionstest utan anmärkning ett kontrollmärke som anger att sprutan är testad utan anmärkning. Kontrollmärket ska dateras och skrivas under av testutföraren. Kontrollmärket ska appliceras på sprutan direkt efter testet på platsen för testet.

Enligt naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (1997:2)

- 7 §, ska utrustning för spridning av bekämpningsmedel vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad.

Enligt kemikalieinspektionens föreskrifter (2004:4)

- 3 kapitlet 5 §, ska hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs,

- 3 kapitlet 6 §, förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras,

- 3 kapitlet 7 §, om kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna i 14–21 §§ förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.

Enligt miljöbalkens (1998:808) allmänna hänsynsregler

- 2 kapitlet 3 §, ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt avfallsförordningen (2001:1063)

- 34 §, ska den som avser att transportera farligt avfall anmäla detta till länsstyrelsen om:

1. avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och avfallet inte ska

transporteras av någon som har tillstånd enligt 26 eller 27 §, eller

2. transporten avser avfall som anges i 28 §.

Anmälan enligt första stycket ska göras vart femte år så länge transporterna utförs.

Upplysning

Avgift: 1050 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§223 Nybyggnad av ett enbostadshus inom strandskyddat område

Dnr 2287/08

Ansökan om förhandsbesked.

Dörarp 5:136

Sökande:

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle.

Bygglov beviljades den 15 juni 1995 för nybyggnad av ett fristående bostadshus, avsett för dåvarande ägare för drift och skötsel av restaurangen. Byggnaden ligger cirka 60 meter väster om restaurangbyggnaden. Byggnaden avstyckades 2006 av nuvarande ägare och ligger idag på en egen fastighet med beteckningen Dörarp 5:136.

Förslaget innebär att fastigheten Dörarp 5:136 delas i två fastigheter och att ett nytt enbostadshus uppförs väster om det befintliga bostadshuset på den nya fastigheten. Den nya fastigheten planeras att bli cirka 1150 m2. Vissa delar av fastigheten kommer att utgöras av vattenareal.

Fastigheten Dörarp 5:136 har idag en total areal på 2858 m2, därav utgörs 550 m2 av vattenareal.

Sökanden har den 20 oktober 2008 redovisat att golvnivån för byggnaden kommer att bli lägst +146,4 meter över havet. För att uppnå nivån +146,4 meter över havet måste marken fyllas upp. Den befintliga marknivån ligger idag på cirka +145,2. Enligt SMHI är för sjön Vidöstern högsta vattenståndet med 100 års återkomst tid +145,00 i höjdsystemet RH00.

Värnamo kommun har den 23 oktober 2007 tagit fram riktlinjer för höjdsättning av byggnader intill sjön Vidöstern. Den lägsta golvnivån som Värnamo kommun godtar är angiven till +145,8RH00.


Fastigheten är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Fastighetsägarna till Dörarp 5:18 och 5:135 har fått möjlighet att yttra sig men har inte svarat.

Strandskyddsdispens har meddelats i beslut den 29 oktober 2008, § 222.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vitas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Dörarp 5:18 och 5:135 underrättas om beslutet.

§225 Nybyggnad av två enbostadshus inom strandskyddat område

Dnr 2288/08

Ansökan om förhandsbesked.

Dörarp 5:82

Sökande:

Yttrande: Från ägaren av fastigheten Dörarp 5:135.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två stycken enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle.

Förslaget innebär att två enbostadshus önskas uppföras omedelbart väster om restaurangbyggnaden Gyllene Rasten. Tomterna planeras att avstyckas och föreslås få en storlek på cirka 780 m2 vardera.

I beslut den 26 mars 2008, § 47, avslog nämnden en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på den aktuella platsen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, men har sedan återkallats av sökanden. Länsstyrelsen har i beslut den 9 oktober 2008 avskrivit ärendet från vidare handläggning.

Sökanden har den 20 oktober 2008 redovisat att golvnivån för byggnaden kommer att bli lägst +146,4 meter över havet. För att uppnå nivån +146,4 meter över havet måste marken fyllas upp. Den befintliga marknivån ligger idag på cirka +145,2. Enligt SMHI är för sjön Vidöstern högsta vattenståndet med 100 års återkomst tid +145,00 i höjdsystemet RH00.

Värnamo kommun har den 23 oktober 2007 tagit fram riktlinjer för höjdsättning av byggnader intill sjön Vidöstern. Den lägsta golvnivån som Värnamo kommun godtar är angiven till +145,8RH00.

Fastigheten är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Fastighetsägaren till Dörarp 5:18 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, men har inte svarat.

Fastighetsägaren till Dörarp 5:135 har inget emot förslaget.

Strandskyddsdispens har meddelats i beslut den 29 oktober 2008, § 224.

Yrkande

Marie Liljedahl (s) yrkar på avslag på ansökan om förhandsbesked.
Lars-Ove Johansson (c) yrkar på att bygglov kan påräknas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att

Lars-Ove Johanssons (c) yrkande ska gälla.

Omröstningsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Ja-röst för Lars-Ove Johanssons (c) yrkande.

Nej-röst för Marie Liljedahls (c) yrkande.

Omröstningsresultat:

Lars Nordqvist (m)

Ja

Gösta Carlsson (m)

Ja

Marianne Eckerbom (c)

Ja

Lars-Ove Johansson (c)

Ja

Stefan Fredriksson (s)

Nej

Karl-Erik Karlsson (s)

Nej

Irené Svensson (s)

Nej

Marie Liljedahl (s)

Nej

Johanna Jormfeldt (mp)

Nej

Jimmy Persson (alt)

Ja

Maarten Bömer (KB)

Ja

6 ja-röster

5 nej-röst

Resultatet blev att Lars-Ove Johannssons (c) yrkande ska gälla.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet

att gälla.

Avgift: 2635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Dörarp 5:18 underrättas om beslutet.

Reservation

Johanna Jormfeldt (mp), Stefan Fredriksson (s), Marie Liljedahl (s), Irene Svensson (s) och Karl-Erik Karlsson (s) reserverar sig mot förslaget.

§227 Ändrad användning av del av restaurang till bostad inom strandskyddat område

Dnr 2289/08

Ansökan om förhandsbesked.

Dörarp 5:82

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Dörarp 5:135

Beslut

Bygglov kan påräknas för ändrad användning av del av restaurang till bostad.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle.

På fastigheten ligger restaurang Gyllene Rasten.

Ett ursprungligt förslag avsåg ändrad användning och ändring av del av restaurangbyggnaden till ett fristående enbostadshus. Ändringen planerades att ske på så sätt att den mellanliggande byggnadsdelen som innehåller restaurangbyggnadens kök revs. Den kvarstående terrassbyggnaden skulle byggas om till café, restaurang och kök.

I beslut den 26 mars 2008, § 47, avslog nämnden en ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av del av restaurangbyggnaden till ett fristående enbostadshus.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, men har sedan återkallats av sökanden. Länsstyrelsen har i beslut den 9 oktober 2008 avskrivit ärendet från vidare handläggning.

Sökanden har den 22 oktober 2008 inlämnat ett delvis reviderat förslag. Det reviderade förslaget innebär ändrad användning och ändring av del av restaurangbyggnaden till en bostadsdel. Vissa ombyggnadsarbeten planers att ske för den kvarvarande restaurangdelen. Bostad och restaurang kommer att utgöras av en byggnadskropp.

Enligt sökanden kan den planerade bostaden användas för till exempel krögaren.

Fastighetsägaren till Dörarp 5:135 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Dörarp 5:18 har fått möjlighet att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Strandskyddsdispens har meddelades i beslut den 29 oktober 2008, § 226.


Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Dörarp 5:18 underrättas om beslutet.

§229 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2523/07

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Mosslida 1:6

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägarna till Mosslida 1:7, 1:8, Klausön 1:36, 1:26, 1:40, 1:41, 1:42 samt från Vägverket och länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka åtta kilometer sydväst om Torpa kyrka och utmed den allmänna vägen nummer 524 mot Gashult.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus norr om den allmänna vägen. Platsen gränsar intill åtta stycken tidigare avstyckade tomter, varav fyra är bebyggda. Av dessa tomter ligger fyra i Markaryds kommun.

Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 5 000 m2 .

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II. Öster om fastigheten ligger Linebergs naturreservat i Markaryds kommun.

Fastighetsägarna till Mosslida 1:7 och Klausön 1:26, 1:40, 1:41, 1:42 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Mosslida 1:8 och Klausön 1:36 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Gashult 2:22, Mosslida 1:3, 1:9 och 1:12 har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Vägverket har i yttrande daterat, den 11 oktober 2007, inget emot förslaget.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 20 november 2007, bedömt att platsens biologiska värden är triviala men karaktäristiska för naturtypen. Ur landskapssynpunkt anser länsekologen att platsen är olämplig.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 3 255 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Gashult 2:22, Mosslida 1:3, 1:9 och 1:12 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Mosslida 1:7 och Klausön 1:26, 1:40, 1:41, 1:42 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§230 Ovårdad byggnad

Dnr 100/07

Upphävande av vite.

Fastighet: Ursprungligen Mäseboda 1:10

Fastighets-

ägare:

Beslut

Vitet från den 24 januari 2007, § 16 upphävs.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Torpa församling, cirka sex kilometer sydväst om Torpa kyrka.

Nämnden förelade fastighetsägaren vid vite av 25000 kronor att senast den 1 september 2007 ha rivit och bortforslat byggnaden på fastigheten Mäseboda 1:10.

Byggnaden har rivits och bortforslats från platsen.

Lantmäterimyndigheten har under år 2007 genomfört en fastighetsreglering, varvid fastigheten Mäseboda 1:10 har överförts till fastigheten Mäseboda 1:11.

Upplysning

Länsstyrelsen och inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§231 Nybyggnad av stallbyggnad samt anordnande av ridbana inom strandskyddat område

Dnr 2747/07

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö 3:5

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av stallbyggnad samt anordnande av ridbana med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Bygglov beviljades den 21 november 2007, § 210, för nybyggnad av en stallbyggnad i omedelbar närhet av bostadshuset och gårdsmiljön.

Sökanden har den 27 augusti 2008 lämnat in ett nytt förslag till placering av stallbyggnaden. Ansökan om strandskyddsdispens lämnades in den 22 september 2008. Dispensansökan avser även en ridbana i anslutning till stallbyggnaden.

Den nu föreslagna placeringen som kommer att ligga på åkermark, anser sökanden ger ett bättre helhetsintryck för omgivningen.

Den föreslagna placeringen av stallbyggnaden och ridbanan ligger inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 21 oktober 2008, gjort bedömningen att de tänkta åtgärderna inte inkräktar på strandskyddets syften, då de berör tidigare åkermark.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärden inte bedöms hindra allmänheten eller påverkar den biologiska mångfalden på något betydande sätt bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl för dispensen är att platsen kommer att vara avskuren från stranden av en större väg samt av annan bostadsbebyggelse och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.


Avgift: 1400 kronor (faktura sänds separat).

§232 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2356/08

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Romborna 3:3

Sökande:

Yttrande: Från fastighetsägarna till Romborna 3:5 och 3:6, Vägverket och länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Romborna, cirka två kilometer öster om sjön Kösen och öster om den allmänna vägen nummer 551 mot Kärringe.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus. Tomten planeras att avstyckas och bli cirka 5000 m2.

Enligt kommunens översiktsplan är platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Fastighetsägaren till Romborna 6:1 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Romborna 3:5 och 3:6 har inget emot förslaget.

Vägverket har i yttrande daterat den 13 oktober 2008 meddelat att de inte har något emot förslaget.

Länsekologen har i yttrande daterat den 28 oktober 2008 bedömt att en byggnad med lämplig form och färg passar väl in i bygdens bebyggelsestruktur. Länsekologen påpekar att infarten bör anpassas så att inte något nytt genombrott i stenmuren behöver tas upp.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet

att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har lämnats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).


Fastighetsägaren till Romborna 6:1 underrättas om beslutet.

§233 Uppförande av vindmätningsmast

Dnr 2325/08

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Skärvö 2:1

Sökande:

Yttrande: Från ägaren av fastigheten Norrtorpa 3:20, länsstyrelsen och länsekologen

Beslut

Nämndens delegerade får i uppdrag att bevilja bygglov när försvarsmakten, Luftfartsverket och berörd flygplats har tillstyrkt förslaget.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 4,5 kilometer nordväst om Torpa kyrka.

Förslaget innebär uppförande av en vindmätningsmast till och med den 9 september 2013. Sökanden uppger att masten planeras att vara uppställd under en tid av högst cirka tre år. Masten kommer att bli 100 meter hög och är avsedd för att undersöka vindförhållandena för en planerad vindkraftspark i området.

Enligt kommunens översiktsplan kommer masten att placeras i utkanten av ett område som har mycket stora naturvärden – klass II.

Fastighetsägaren till Norrtorpa 3:20, vilken även äger fastigheten Skärvö 2:1 har inget emot förslaget.

Länsstyrelsen har i beslut, daterat den 22 september 2008, meddelat att de inte har något emot förslaget ur natur- och kulturmiljösynpunkt.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 20 oktober 2008, gjort bedömningen att en tidsbegränsad uppsättning av en vindmast inte mer tillfälligt påverkar områdets värden. Detta under förutsättning att inte grövre lövträd eller andra naturvårdsträd behöver avverkas. Förutsättningarna för en lämplig placering bedöms minst lika goda öster om vägen.

Yttranden från försvarsmakten, Luftfartsverket och berörd flygplats har inte inkommit till nämnden.

Till kvalitetsansvarig har utsetts Bengt Andersson, Holseryd AB, 314 91 Hyltebruk.

Upplysningar

Detta beslut innebär inte att nämnden på något sätt har tagit ställning till om det kommer att få uppföras en vindkraftspark eller inte i det aktuella området.

Ljungby kommun kommer att påbörja ett arbete med en fördjupad översiktsplan avseende vindkraft. Några bygglov för enstaka vindkraftsverk eller vindkraftsparker kommer inte att lämnas innan den fördjupade översiktsplanen har trätt ikraft.

§234 Nybyggnad av transformatorstation inom strandskyddat område

Dnr 2363/08

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Strömma 1:1

Sökande:

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av transformatorstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i anslutning till Lidhultsån, cirka fyra kilometer nordöst om Lidhult.

Strandskyddet för Lidhultsån är 100 meter

Förslaget innebär att en transformatorstation på cirka 5,5 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Länsekologen har i yttrande, daterat den 28 oktober 2008, gjort bedömningen att placeringen utgör ett obetydligt ingrepp i strandskyddsbestämmelserna då området har trivial hyggesvegetation.

Motivering
Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Nämnden kommer att underrätta länsstyrelsen och Naturvårdsverket om beslutet.


Avgift: 1 400 kr (faktura sänds separat).

§235 Byggnadsminnesförklaring av Ryssby Garveri. Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 432-2274-08.

Dnr 2437/08

Fastighet: Tuna 8:2

Beslut

Nämnden är positiv till byggnadsminnesförklaringen.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten är belägen mitt i Ryssby samhälle, på Lillagatan 10 intill Ryssbyån.

Föreningen Garveriet i Ryssby har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara byggnaden på fastigheten. Garveribyggnaden uppfördes 1861 och verksamheten lades ner 1941.

Ärendet är behandlat av projektgruppen som tillstyrker förslaget.

Smålands museum har tillstyrkt förslaget.

Reservation

Jimmy Persson (alt) reserverar sig mot förslaget.

§236 Överklagande av bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2580/07

Yttrande till länsrätten, mål nummer 1160-08, rotel 2

Fastighet:
Finnatorp 1:19

Fastighets-

ägare:

Klagande:

Beslut

Frågorna som rör bygglovet och avloppsanläggningen på fastigheten
Finnatorp 1:3 hanteras i särskilda ärenden, se länsstyrelsens beslut daterat den 17 september 2008, sidan 3 sista stycket och sidan 4. Därför kommenteras inte i nuläget de klagandes påståenden i dessa avseenden.

Nämnden vidhåller att bygglovsansökan uppfyller rekvisiten i 8 kapitlet 11 § i plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden har undersökt påståendet av jäv bland tjänstemännen och finner att det inte är något jävsförhållande. Samtliga beslut om bygglov är beslutade av nämnden.

Redogörelse för ärendet

Vid nämndens sammanträde den 17 oktober 2007, § 185 beviljade bygglov för enbostadshus. Nämnden bedömde att åtgärden inte strid mot 11 § i plan- och bygglagens 8 kapitel.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fastighetsägarna till Finnatorp 1:11, 1:12, 1:15 och 1:16. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 17 september 2008 avslagit överklagandet. Fastighetsägarna till Finnatorp 1:11 och 1:16 har överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten.

Nämnden ska yttra sig till länsrätten senast den 31 oktober 2008.

§237 Ändrad användning i del av ekonomibyggnaden till hundpensionat

Dnr 2398/08

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Össlöv 1:4

Sökande:

Yttrande: Fastighetsägaren till Össlöv 1:4 och 5:1.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av ekonomibyggnaden till hundpensionat.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger utmed väg R1 mellan Lagan och Ljungby, i utkanten av Össlöv by.

Förslaget innebär ändrad användning i del av ladugårdsbyggnad till hundpensionat.

Fastighetsägarna till Össlöv 1:4 och 5:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Össlöv 1:9, 2:5 och 4:11 har fått möjlighet att lämna synpunkter över förslaget men inte svarat.

Sökanden har lämnat in ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen för hållande av hund till miljökontoret.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Avgift: 1860 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Össlöv 1:9, 2:5 och 4:11 underrättas om beslutet.

§238 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den

23 september till den 21 oktober 2008.

Redogörelse av meddelanden

 1. Laga kraftbevis om detaljplanen för Bråna 3:38 med flera i Agunnaryd.

 2. Laga kraftbevis om detaljplanen för banydbanan 1 med flera vid Lagavallen i Ljungby.

 3. Tillståndsbevis daterat den 11 september 2008 för Ljungby
  Jaktskytteklubb.

 4. Beslut från länsstyrelsen daterat den 26 september 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Trädan och Björkhaga i Ljungby kommun.

 5. Beslut från länsstyrelsen daterat den 29 september 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken för rensning av träd i Krokån.

 6. Meddelande från länsstyrelsen datarat den 29 september, anmälan om samråd enligt miljöbalken om husbehovstäkt på fastigheten
  Hjortseryd 1:18.

 7. Beslut från länsstyrelsen daterat den 6 oktober 2008, tillstånd till intrång i fornlämning på fastigheten Sönnerö 2:2 och Bråna 1:25.

 8. Beslut från länsstyrelsen daterat den 10 oktober 2008, anmälan om vattenverksamhet samt strandskyddsdispens i och i anslutning till Ryssbysjön på fastigheten Ryssby-Östraby 2:77.

 9. Tillståndsbevis datarat den 15 oktober 2008 för Södra Ljunga Bygdegårdsförening.

 10. Beslut från länsstyrelsen daterat den 9 oktober 2008, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Loshult och Blekinge.

 11. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§239 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 23 september till den 21 oktober 2008.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och djurskyddsärenden

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Strandskyddsdispens