Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-02-25

Sammanträde 2009-02-25

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Gösta Carlsson

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärende

3 Verksamhetsberättelse 2008 för miljö- och byggnämnden och miljö- och byggkontoret.

Beslut om godkännande - Bengt Karlsson

4 Rationaliseringsförslag.

Förslag till kommunstyrelsen. - Bengt Karlsson

Information och frågor - Diverse, Planärenden

5 Detaljplan för Berghem 17:1 med flera (södra delen av Karlsro industriområde) i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

6 Detaljplan för Gertrud 15 med flera (Ljungbergsmuseet) i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Miljö:

7 Medborgarförslag- om utsläpp från industri samt luftmätning.

Svar på medborgarförslag - Alf Carlsson

8 Skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt omledningsväg för E4:an.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Alf Carlsson

9 Tutaryd 9:1, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva sand- och grustäkt.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län.- Alf Carlsson

10 Hjortseryd 1:19, Abbeshult 1:17, Ljughult 1:20,1:30 och Mäste 1:5, ansökan om tillstånd för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft i Ljungby kommun.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län- Ann-Sofi Karlsson

11 Kånna 9:11, nedskräpning av tomt.

Ansökan om utdömande av vite samt ansökan om verkställande på annan bekostnad - Carina Axelsson

12 Finnatorp 1:3, rätten om att överklaga Länsstyrelsens i Kronobergs läns beslut i ärendet om ändring av avloppsanläggning.

Yttrande till miljööverdomstolen - Carina Axelsson

13 Slagan 13, otillåten eldning.

Beslut om föreläggande med vite - Carina Axelsson

14 Plogen 4, otillåten eldning.

Förbud mot användning av värmepanna. - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö, Bygg:

15 Braxen 3, uppställning av två miljöstationer.

Ansökan om bygglov. - Bertil Johannesson

16 Odensjö-Vret 2:46, ändrad användning i del av maskinhall till frisersalong.

Ansökan om bygglov - Bertil Johannesson

17 Kalkning av Krokån. - Bertil Johannesson

19 Bollstad 1:25, nybyggnad av förrådsbyggnad för båtförvaring.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

20 Elinge 3:56, ändrad användning av komplementbyggnad till rehabiliteringsanläggning för hundar.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

21 Fagerhult 2:6, nybyggnad av två fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

22 Kvänslöv 3:29, nybyggnad av ett enbostadshus och två uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

23 Skifteryd 1:9, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

24 Torlarp 7:1, nybyggnad av jaktstuga.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

25 Värmsjö 2:3, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

26 Värset 6:2, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

27 Meddelanden

28 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (160 kb)

§24 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden.

· Kvänarp 2:5, yttrande till länsrätten, om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom strandskyddat område.

Ärende som utgår.

· Hjortseryd 1:119, Abbeshult 1:17, Ljunghult 1:20, 1:30 och Mäste 1:5, ansökan om tillstånd för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft i Ljungby kommun. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

· Kvänslöv 3:29, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och två uthus. – Återkallats.

· Skifteryd 1:9, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§25 Verksamhetsberättelse 2008 för miljö- och byggnämnden och miljö- och byggkontoret

Dnr 131/09

Beslut om godkännande.

Beslut

Nämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2008, daterad den 20 februari 2009.

Redogörelse för ärendet

Årsredovisningen ska redovisa 2008 års verksamhet och ekonomiska resultat.

Nämnden har upprättat två versioner av verksamhetsberättelse 2008, daterade den 20 februari 2009. En version för miljö- och byggnämnden som är mer detaljerad med information om verksamheten och en version till kommunstyrelsen som är mer övergripande för verksamheten.

§26 Rationaliseringsförslag

Dnr 148/09

Förslag till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden kommer att se över resurserna vid kommande pensionsavgångar och även kontrollera om det finns möjlighet att effektivisera organisationen. Nämnden bedömer att det är svårt att minska antalet tjänser. Den enda möjligheten är att förbättra intäkterna genom att öka taxorna.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008, § 221 att varje förvaltning föreslås lämna rationaliseringsförslag i den egna förvaltningen.

Nämndens verksamhet är till största delen lagreglerad. Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet. I tillsynen ingår att kontrollera nämndens resurser när det gäller personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt.

§27 Detaljplan för Berghem 17:1 med flera (södra delen av Karlsro industriområde) i Ljungby stad

Dnr 179/09

 

Beslut om planuppdrag.

Beslut

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Berghem 17:1 med flera (södra delen av Karlsro industriområde) i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen syftar till att planlägga marken för bland annat industri.

Enligt kommunens översiktsplan ingår området i ett större utredningsområde som kan vara lämpligt för industri.

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för det aktuella området.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

§28 Detaljplan för Gertrud 15 med flera (Ljungbergmuseet) i Ljungby stad

Dnr 843/08

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Gertrud 15 med flera (Ljungbergmuseet) i Ljungby stad.

 2. Planavtal ska upprättas med sökande innan planarbetet påbörjas.

Redogörelse för ärendet

En begäran om planuppdrag har inkommit från Ljungbergmuseet.

Planens syfte är att möjliggöra en expansion av Ljungbergmuseet mot ån Lagan. Enligt Ljungbergmuseet Vision 2010 omfattas en expansion av till exempel utställningssalar, restaurang, kontor, ny entré och konferensrum.

Plankontoret föreslår att en ny detaljplan tas fram för det aktuella området.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

§29 Medborgarförslag – om utsläpp från industi samt luftmätning

Dnr 2981/08

Svar på medborgarförslaget.

Beslut

Utförda mätningar enligt företagets villkor i tillståndet visar att företaget uppfyller ställda krav.

Redogörelse för ärendet

Till Ljungby kommun har inkommit ett medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås Ljungby kommun göra en översyn och luftmätning över en tid på utsläpp från Combi Wear Parts skorsten på fastigheten Muttern 1.

Combi Wear Parts har tillstånd från länsstyrelsen den 20 juni 2002 att bedriva verksamheten på fastigheten Muttern 1.
Miljö- och byggnämnden har övertagit tillsynen från länsstyrelsen enligt miljöbalken. Tillståndspliktiga företag ska varje år lämna in en miljörapport från verksamheten.

Miljökontoret har i sammanställning daterad den 19 februari 2009 redovisat resultat från de mätningar som Combi Wear Parts är skyldig att utföra enligt villkor och kontrollprogram. Redovisningen omfattar mätningar av stofthalt från högfrekvensugnar, slangfilter och kassettfilter. Combi Wear Parts redovisar också årligen utsläpp av metaller från verksamheten. Redovisningen från Combi Wear Parts visar att villkoret överskreds den 10 oktober 2006 på grund av stoft från slangfilter 1. Orsaken till överskridandet var att en filterstrumpa var trasig.

Combi Wear Parts fick förnyat tillstånd den 2 maj 2007 och ska vid periodisk besiktning 2009 genomföra nya mätningar för att kontrollera hur villkoren i tillståndet efterlevs. Stoftvillkoret är ett riktvärde som kan överskridas och om ett överskridande sker ska åtgärdsplan tas fram för att det inte ska upprepas.

§30 Skydd av kommunal vattentäkt vid väg 568 mellan Ljungby stad och Lagan samt omledningsväg för E4:an

Yttrande till kommunstyrelsen.

Verksamhets-

utövare: Vägverket, 781 87 Borlänge.

Beslut

Miljö- och byggnämnden yrkar att ett skydd byggs ut för hela dricksvattentäkten utefter väg 568 och inte enbart vid en brunn. Nämnden motsätter sig all omdirigering av trafik från E4:an genom Ljungby kommuns dricksvattentäkter.

Redogörelse för ärendet
Vägverket har översänt en samrådshandling för väg 568 som beskriver skydd av Ljungby kommuns dricksvattentäkt mellan Ljungby stad – Lagan samhälle.
Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på fysiska skyddsåtgärder för att skydda dricksvattentäkten så att väg 568 ska kunna accepteras som omledningsväg vid stopp på E4:an. Syftet är även att vidta skyddsåtgärder som ska minska förorening av mark och grundvatten då en farligt godsolycka inträffar i området för dricksvattentäkten. En fördjupad utredning/riksanalys har utförts av Vägverket som framhåller att beslutade åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma. Den föreslagna skyddsåtgärden berör endast brunnsområdet vid Össlöv södra. Åtgärden avser skydda dricksvattentäkten genom att samla upp och bortleda vägdagvatten. De fysiska åtgärder som planeras är vägräcken, kantsten och sedimentationsdamm.

Miljö- och byggnämnden yttrade sig till Vägverket över ”Vägutredning november 2000” om vikten av att E4:an byggs ut till motorvägstandad förbi Ljungby.

Miljö- och byggnämnden har den 25 augusti 2004, § 146 yttrat sig till Vägverket över vägutredning E4 Helsingborg-Jönköping, delen Ljungby-Toftanäs om utbyggnad av E4:an till motorvägstandard.

Miljö- och byggnämnden påtalade i yttrande den 26 april 2006, § 89 om otillåten omdirigering av trafik med farligt gods från E4:an till väg 568.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott har den 6 september 2006, § 15 yttrat sig angående omledning av trafik till väg 568 då ny slityta skulle beläggas på E4:an.

Ljungby kommun har i olika yttranden framhållit vikten av att E4:ans sträckning förbi Ljungby byggs ut till motorvägstandard.

Vägverket har inte besvarat kommunens begäran om åtgärd mot nuvarande väg 2+1 som Europaväg.

Vid en trafikolycka eller brand i fordon blockeras vägen av inblandade fordon, ambulans-, polis- och räddningstjänstens fordon. Den totala blockeringen medför att polisen och Vägverket leder om trafiken till väg 568.

Under åren 2000 till 2008 har antalet trafikolyckor på E4:an öka och i takt med att antalet olyckor ökar så ökar även antalet gånger då trafiken leds om.

Uppgifter från räddningstjänsten i Ljungby visar att E4:an varit blockerad vid minst 50 tillfällen under 2008. Efterarbeten vid en olycka innebär att E4:an åter blockeras. Tillsammans med övriga underhållsarbeten under 2008 har E4:an varit avstängd cirka 100 gånger.

Med hänsyn till den ökade trafikmängden och det stora antalet blockeringar som finns på E4:an förbi Ljungby anser miljö- och byggnämnden att E4:an snarast byggs om till motorväg.

En annan kommunal dricksvattentäkt finns mellan Lagan och Dörarp. E4:an passerar genom dricksvattentäkten och dess skyddsområde. Efter påtryckningar från Växjö kommun vidtog Vägverket skyddsåtgärder såsom vägräcken, kantsten, dagvattendamm och brunnsgalleri för att säkerställa dricksvattentäkten. Miljö- och byggnämnden anser att samma skyddsåtgärder ska gälla för dricksvattentäkten söder om Lagans samhälle. Alla brunnar inom dricksvattentäkten är lika viktiga och förorenas en brunn kan kommunen inte försörja invånarna med ett tjänligt dricksvatten. Miljö- och byggnämnden anser att skyddsåtgärder ska finnas för hela dricksvattentäkten och följa de lokala trafikföreskrifter som finns i länsstyrelsens författningssamling.

Motivering
Vägverkets redovisning i samrådshandlingen är inte fullständig. Miljö- och byggnämnden saknar en kalkyl och utredning som visar på möjligheter att ersätta Ljungby kommuns dricksvattentäkter.

De regler som Vägverket varit med om att ta fram om transport av farligt gods bryts varje gång vid omdirigering av trafiken till väg 568. Vägverket har i sin samrådshandling menat att omdirigeringen av farligt gods är samhälls-ekonomiskt försvarbart. Att detta skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart ifrågasätter nämnden.

En omdirigering innebär tiotusentals fordon på ett dygn som går genom dricksvattentäkten och då särskilt lastbilar med farligt gods och diesel i sina tankar. Volymen diesel varierar i lastbilstankarna, men erfarenhetsmässigt är volymerna allt från 200 till 800-900 liter. Denna mängd är tillräcklig för att grundvattnet omedelbart blir odrickbart och Ljungby kommuns dricks-vattentäkter förorenas för en lång tid framöver. Av denna anledning motsätter sig miljö- och byggnämnden all omdirigering av all trafik från E4:an till väg 568.

Upplysning
Länsstyrelsen och Vägverket Region Sydöst har i Kronobergs läns författningssamling (07FS 1990:5) kungjort om vägar och vissa lokala trafikföreskrifter med föreskrifter om bärighetsklasser inom Kronobergs län och beslutat om förbud om farligt gods på väg 568.

Sändlista

Vägverket Borlänge

Vägverket Växjö

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Polismyndigheten i Kronobergs län

Räddningsverket

Livsmedelsverket

§31 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva sand- och grustäkt

Dnr 688/07

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 551-6897-07.

Fastighet: Tutaryd 9:1

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut
Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva sand- och grustäkt under föutsättningar att till skydd för den kommunala grundvattentäkten ska all hantering av petroleumprodukter och uppställning av fordon ske på en hårdgjord tät yta med invallning. All förvaring av kemikalier och petroleumprodukter ska förvaras inlåst. Saneringsutrustning ska finnas på plats vid brytningstillfällena.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd enligt miljöbalken om att bedriva sand- och grustäkt på fastigheten Tutaryd 9:1. Ansökan innebär en ny täkt och uttaget beräknas till totalt 249000 ton material på tio år. Verksamheten omfattar brytning, förädling genom sortering i begränsad omfattning och lastning samt uttransport. Arbetstiderna planeras vara mellan klockan 6.00-18.00 helgfri måndag till fredag. Brytning och förädling sker vid olika tillfällen och mellan

17-25 dagar per år transporteras materialet ut.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas bland annat effekter på omgivningen och skyddsåtgärder för att begränsa störningar från verksamheten.

Sydöst om täkten ligger en kommunal grundvattentäkt. Avståndet mellan grustäkten och grundvattentäkten är cirka 500 meter.

Översiktsplanen beskriver bland annat hur hushållning med naturgrus ska ske under stor försiktighet. Ställningstagande är att tillstånd till nya grustäkter ska ges restriktivt och endast i de fall grusmaterial inte kan ersättas med bergkross eller annat alternativt material.

Nämnden bedömer att utredningar och underlag i ansökan har redovisats på ett överskådligt sätt.

Nämnden har möjlighet att yttra sig över ansökan till länsstyrelsen senast den 3 mars 2009.

§32 Nedskräpning av tomt

Dnr 342/08

Ansökan om utdömande av vite samt ansökan om verkställande på annans bekostnad.

Fastighet: Kånna 9:11

Fastighets-

ägare: XXX


Beslut

 1. Nämnden ansöker hos länsrätten om utdömande av förelagt vite om 10000 kronor enligt beslut den 18 juni 2008, § 124.

 2. Ansökan om verkställande av beslut på annans bekostnad överlämnas till kronofogdemyndigheten.

 3. Beslutet gäller omedelbart.

 4. Enligt 26 kapitlet 26 § MB ska beslutet gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Nämnden har vid ett flertal tillfällen förelagt fastighetsägaren om att städa upp på fastigheten. Nya anmälningar om att fastigheten är nedskräpad inkom den 27 februari, 6 och 30 maj 2008.

Vid besök 10 juni 2008 konstateras att tomten var nerskräpad med träpallar, plast och dunkar med olja och spolarvätska. På tomten finns två bilar som har körförbud och är i dåligt skick.

Nämnden beslutade den 18 juni 2008, § 124 att överlämna ärendet till åklagare och förelade fastighetsägaren vid vite om 10000 kronor att senast den 1 september 2008 ha städat upp på fastigheten.

Vid senaste besöket den 18 november 2008 har en av skrotbilarna försvunnit, men nämnden kan inte se att något skräp bortforslats utan tillkommit eller ändrats i befintliga skräplager.

Då ingen uppstädning skett kan nämnden besluta att ansöka hos kronofogdemyndigheten om att de ska verkställa beslutet på fastighetsägarens bekostnad. Den kostnad nämnden får betala är 300 kronor för kontrollen att beslutet är korrekt lagmässigt, samt eventuellt ytterligare 600 kronor per år som ärendet pågår för handläggning.

Motivering

Enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner på plats där allmänheten har tillträde eller insyn till.

Enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att visa att han utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid med 15 kapitlet 30 § och att farliga avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Enligt miljöbalken 26 kapitel 17 § kan beslut verkställas av kronofogde­myndigheten efter ansökan från tillsynsmyndigheten.

Upplysning

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

§33 Rätten om att överklaga Länsstyrelsens i Kronobergs läns beslut i ärendet om ändring av avloppsanläggning

Yttrande till miljööverdomstolen, målnummer M 9886-08, rotel 1309.

Fastighet: Finnatorp 1:3

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun, tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken med avseende på enskilda avlopp, anser sig ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut enligt 16 kapitlet 12 § miljöbalken punkterna 1 och 4 samt förvaltningslagen 22 §.

Beslutet i länsstyrelsen går nämnden emot, då länsstyrelsen förbjuder användning av en anläggning som nämnden lämnats tillstånd till.

I miljöbalks propositionen 4.26 framhålls att myndigheter ofta kan föra talan för allmänna intressen utan att vara sakägare. Regeringen anser i propositionen att det inte bör vara något hinder för prövning om enbart allmänna intressen åberopas om beslutet kan anses beröra den som överklagar.

Aktuellt ärende är ett exempel där det är av största vikt att nämnden har rätt att överklaga. Det är väsentligt för nämndens fortsatta arbete att veta vilken nivå som krävs på rening av avloppsvatten från enskilda avlopp. Ett avgörande från länsstyrelsen måste för kommunen ses som vägledande, skulle det få stora konsekvenser för kommun­invånarna. Beslutet kommer om länsstyrelsen beslut är korrekt även att påverka andra fastigheter med närhet till vatten. Nämnden anser att den typ av anläggning som fanns på fastigheten uppfyller kraven på hög skyddsnivå.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:11 och 1:16 överklagade nämndens beslut från den 29 augusti 2007, § 147 om att avloppsanläggningen inte uppfyller de miljökrav som bör ställas.

Klagande har framfört att infiltrationsanläggningen är felplacerad på fastigheten och att den inte fungerar på avsett sätt.

Länsstyrelsen hänvisar i beslut till Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar och dess grundläggande krav. Detta råd som inte är bindande, är avsett för en avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och efterföljande infiltration. Vidare anser länsstyrelsen att infiltrationen strider mot vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd.

Sammanfattningsvis finner länsstyrelsen att infiltrationen är fellokaliserad så att miljöbalkens grundläggande reningskrav i 9 kapitlet 7 § inte uppfylls och förbjuder fortsatt användning.

Nämnden överklagar länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen. Miljödomstolen har i dom den 19 november 2008 samma syn på ärendet som länsstyrelsen och behandlar även den handläggning som skett efter det överklagande beslutet i sin dom.

Nämnden överklagar domen till Miljööverdomstolen och den 5 februari 2008 kommer protokoll med prövningsrätt. Dagen efter kommer en skrivelser med förfrågan om yttrande till Miljööverdomstolen över Ljungby kommuns rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut.

Motivering

Enligt miljöbalkens 16 kapitel 12 § och förvaltningslagens 22 § har nämnden rätt att överklaga.

§35 Otillåten eldning

Dnr 2935/07

Förbud om användning av värmepanna.

Fastighet: Plogen 4

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

5. Nämnden förbjuder all eldning i befintlig värmepanna på fastigheten Plogen 4 med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken.

6. XXX föreläggs med löpande vite på 25000 kronor per eldningstillfälle i befintlig värmepanna med stöd av 26 kapitlet 9 och 14 §§ miljöbalken (MB).

7. Beslutet gäller omedelbart efter delgivning.

8. Enligt 26 kapitlet 26 § MB ska beslutet gälla även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Klagomål om eldning på XXX har inkommit till miljö- och byggkontoret. Klagande har besvärats vid ett flertal tillfällen av rök och lukt från eldningen. Personal från miljö- och byggkontoret har varit på plats ett flertal gånger och XXX har informerats om att den olagliga eldningen måste upphöra. Eldning med ved och träspill från verksamheten sker i en äldre värmepanna, avsedd för oljeeldning, utan ackumulatortank.

Skorstensfejaremästaren har diskuterat eldningsteknik på plats med XXX.

Motivering

Enligt 2 kapitlet och 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männniskors hälsa eller miljön. I yrkesmässig verksamhet ska i samma syfte användas bästa möjliga teknik.

Enligt 2 kapitlet 7 § MB gäller kraven i 2:3 i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Nyttan med skyddsåtgärden och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna ska särskilt beaktas.

Enligt 26 kapitlet 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela förbud.

Enligt 26 kapitlet 14 § MB får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Upplysning

Vidtas åtgärder för att förbättra förbränningen i pannan och avledande av rök ska dessa åtgärder redovisas till nämnden innan nämnden upphäver förbudet.

I moderna, miljömärkta vedpannor med ackumulatortank uppnås en effektiv optimal förbränning. Äldre pannors konstruktion tillåter inte att elden brinner med tillräckligt hög temperatur. Elden kommer aldrig eller sällan upp i gasförbränningsfasen. Röken avger sot, tjära som oförbrända lättflyktiga kolväten (PAH, VOC) exempelvis bensen samt svaveloxider, kväveoxider med mera.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet av tjänsteman från miljö- och byggkontoret med delgivningskvitto.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägaren och Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§36 Uppställning av två miljöstationer

Dnr 1335/98

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Braxen 3

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för uppställning av två miljöstationer.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om uppställning av två miljöstationer på fastigheten Braxen 3

(tidigare Braxen 1 och 4) inkom den 28 januari 2009.

Nämnden beviljade tillfälligt bygglov den 1 december 1998 för uppställning av gårdsåtervinningsstationer på fastigheterna Braxen 1 och 4.

Återvinningsstationerna är placerade vid entrén Klockaregårdsgatan 34 och 36 samt nordost om byggnaden Krokvägen 27-33.

Enligt gällande detaljplan ligger miljöstationerna på mark som inte får bebyggas.

Motivering

Permanent bygglov bedöms kunna medges då stationerna ligger inom fastigheten och är till för fastighetens hyresgäster och att inga klagomål har inkommit på placeringen och skötsel.

Upplysning

Avgift: 1116 kronor (faktura sänds separat).

§37 Ändrad användning i del av maskinhall till frisersalong

Dnr 26/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Odensjö-Vret 2:46

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Odensjö-Vret 2:8 och 2:25.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av maskinhall till frisersalong.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär inrättande av en frisersalong på cirka 42 m2 i en befintlig byggnad på fastigheten Odensjö-Vret 2:46.

Salongen placeras på andra våningen i maskinhallen som är en suterängbyggnad.

Tillgängligheten för rörelsehindrade bedöms kunna uppfyllas.

Fastighetsägarna till Odensjö-Vret 2:8 och 2:25 har inget mot förslaget.

Fastighetsägarna till Odensjö-Vret 2:22 och 2:40 har fått tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har Ludvig Nilsson, Odensjö, 340 10 Lidhult utsett.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysning

Planlösningen har inte granskats, ingår inte i bygglovsprövningen.

För undersökning av avloppsanläggningens kapacitet kontakta miljökontoret.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Avgift: 4402 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Odensjö-Vret 2:22 och 2:40 underrättas om beslutet.

§38 Kalkning av Krokån

Dnr 224/09

Yttrande till tekniska kontoret.

Beslut

Kalkning från doseraren ska fortsätta enligt detaljplan för Krokåns vattendrag.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har inkommit med en förfrågan om kalkning av Krokån med doseraren som är placerad i Vrå samlade bebyggelse ska fortsätta.

Uppställning av en kalkdoserare gjordes 1983 av Ljungby kommun på fastigheten Vrå 1:21. Ett avtal upprättades mellan Ljungby kommun och XXX den 7 april 1983. Avtalet innehåller rätten att uppföra och placera en kalkdoserare på fastigheten Vrå 1:21 så länge som kalkning av Krokån pågår.

I brev daterat den 17 december 2008 har de nya fastighetsägarna till Vrå 1:21 sagt upp gällande arrendeavtal.

Efter utredningar och mätningar av vattenkvaliten i Krokån har Länsstyrelsen i Kronobergs län framhållit vikten av att kalkning fortgår enligt detaljplanen upprättad 2005 av Myrica AB.

Den årliga mängden kalk som sprids från doseraren är cirka 900 ton.

§40 Nybyggnad av förrådsbyggnad för båtförvaring

Dnr 25/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bollstad 1:25

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en förrådsbyggnad för båtförvaring.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger på östra sidan av Bolmsö och omedelbart i anslutning till broförbindelsen till ön. Fastigheten har en storlek på drygt 7000 m2 och gränsar i norr mot den allmänna vägen och är i övrigt omgiven av sjön Bolmen.

Fastigheten är bebyggd och har en pågående verksamhet som innebär marin båtservice.

Förslaget innebär nybyggnad av en förrådsbyggnad för båtförvaring.

Byggnadens storlek planeras att bli 360 m2.

Strandskyddsdispens har meddelats den 25 februari 2009, § 39.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligen av byggherren.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till nämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Byggsamråd erfordras inte. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Redovisad teknisk beskrivning har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 5 208 kronor (faktura sänds separat).

§41 Ändrad användning av komplementbyggnad till rehabiliteringsanläggning för hundar

Dnr 29/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Elinge 3:56

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Elinge 3:48

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av komplementbyggnad till rehabiliteringsanläggning för hundar.

Redogörelse för ärendet

Byggnaden ligger söder om det gamla stationshuset i Hamneda samhälle.

Förslaget innebär ändrad användning av komplementbyggnaden som ligger i den södra delen på fastigheten till rehabiliteringsanläggning för hundar. För den aktuella byggnaden gäller idag ett tidsbegränsat bygglov till och med den 31 december 2010 för lager och kontor.

Enligt gällande detaljplan (H3) ligger fastigheten inom ett område som är avsett för järnvägsändamål.

Fastighetsägarna till Elinge 3:4, 3:5, 3:8, 3:41, 3:51, 3:52, 3:53, 3:54, 3:55, 5:58 och 20:1 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Fastighetsägarna till Elinge 3:48 har muntligen meddelat att de inte har något mot förslaget.

Nämnden kan medge mindre avvikelse från detaljplanen efter att ha gett berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Några klagomål mot det tidsbegränsade bygglovet har inte förekommit.

Motivering

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § beträffande byggnadens användningssätt.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om ändringen inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift: 2790 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Elinge 3:4, 3:5, 3:8, 3:41, 3:51, 3:52, 3:53, 3:54, 3:55, 5:58 och 20:1 underrättas om beslutet.

§42 Nybyggnad av två fritidshus

Dnr 79/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Fagerhult 2:6

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av två stycken fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka sex kilometer öster om Agunnaryds samhälle och cirka en kilometer söder om Målasjön.

Förslaget innebär nybyggnad av två fritidshus. Tomterna planeras att avstyckas och bli cirka 3000 m2 vardera.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella fastigheten.

Fastighetsägarna till Fagerhult 1:8, 2:12, 2:14 och 2:20 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men har inte svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platserna uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 945 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägarna till Fagerhult 1:8, 2:12, 2:14 och 2:20 underrättas om beslutet.

§44 Nybyggnad av en jaktstuga

Dnr 67/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Torlarp 7:1 (blivande Torlarp 3:9)

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Mansnäs 1:4.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av en jaktstuga.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger sydöst om Lagans samhälle och cirka 2,5 kilometer öster om Torlarps by.

Förslaget innebär nybyggnad av en jaktstuga på cirka 30 m2. Byggnaden kommer inte att innehålla vatten- eller avloppsinstallationer och inte heller någon elinstallation.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Fastighetsägarna till Mansnäs 1:4 har muntligen meddelat att de inte har något emot förslaget.

Fastighetsägaren till Torlarp 7:1 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget men inte svarat.

Det aktuella markområdet kommer att överföras till fastigheten Torlarp 3:9.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Bygglov för en framtida ändring av jaktstugan till ett bostadshus kan inte påräknas, eftersom avloppsfrågan inte går att lösa på ett naturligt sätt.

För den aktuella byggnadskategorin finns inga lättnader i bygglovsplikten. Generell bygglovsplikt gäller.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

Fastighetsägaren till Torlarp 7:1 underrättas om beslutet.

§45 Nybyggnad av ett enbostadshus och komplementbyggnad

Dnr 86/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Värmsjö 2:3

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Värmsjö 1:19 och 2:14, länsekologen och Smålands museum.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger strax öster den allmänna vägen, nummer 556 mellan Värmsjö och Guddarp.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i ett och ett halvt plan samt en komplementbyggnad innehållande pannrum. Befintlig utfart mot norr ska användas för anslutning till den allmänna vägen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Sökanden har tidigare fått avslag för en placering som låg drygt 50 meter längre mot väster. Nämndens motivering till avslaget var att platsen ur natur- och kulturmiljösynpunkt var olämplig som tomt för bostadsbebyggelse och att en avloppsanläggning inte kunde anordnas på ett naturligt sätt.

Länsekologen har i yttrandet inför det tidigare beslutet bedömt den nu föreslagna platsen som ett bättre alternativ. Dock skriver länsekologen att utfarten bör vara mot norr.

Smålands museum har i yttrande, daterat den 25 februari 2009, tillstyrkt byggnation på den aktuella platsen under förutsättning att befintlig vägsträckning nyttjas. Smålands museum påpekar också att det nya bostadshuset bör utformas och färgsättas med hänsyn till landsbygdens arkitekturtraditioner.

Fastighetsägarna till Värmsjö 1:19 och 2:14 har inte haft något mot det ursprungliga förslaget. Det nu inlämnade förslaget bedöms inte innebära några förändringar för dessa fastighetsägare.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösas på naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

§46 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 55/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Värset 6:2

Sökande:
XXX

Yttrande: Vägverket

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 500 meter öster om Bolmens samhälle och omedelbart söder om den allmänna vägen nummer 550 in mot Bolmens samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus på cirka 60 m2.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilda intressen för den aktuella platsen.

Vägverket har i yttrande, daterat den 16 februari 2009, meddelat att de inte har något mot förslaget. Samtidigt påpekas att tillstånd att anordna utfart ska sökas hos Vägverket.

Några andra sakägare som kan vara berörda bedöms inte finnas.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

§47 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 24 januari till den 16 februari 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 februari 2009 för marknader på Salutorget samt delar av Kungsgatan, Olofsgatan och Skånegatan i Ljungby.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 11 februari 2009 för uppställning av gatuköksvagn på Lilla Torg i Ljungby.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 9 februari 2009 för försäljning av frukt och grönsaker på Storgatan i Ljungby.

 4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 29 januari 2009 för diverse arrangemang som Ljungby Centrumförening arrangerar.

 5. Beslut från länsstyrelsen daterad den 5 februari 2009, anmälan om samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Aspenäs och Norretorp i Ljungby kommun.

 6. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§48 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 24 januari till den 16 februari 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd

· Utfärdande av slutbevis

· Beviljade strandskyddsdispenser