Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2009-05-20

Sammanträde 2009-05-20

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Karl-Erik Karlsson (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärende

4 Dokumenthanteringsplan

Beslut om antagande. - Anna-Lena Ljungberg

5 Medborgarförslag - med utgångspunkt från en ny centrumplan.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Henrik Johansson

Information och frågor - Diverse, Planärenden

6 Detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad.

Beslut om planuppdrag. - Henrik Johansson.

Information och frågor - Plan
- Landsbygdsprogrammet - Anna Aracsy
- Plankostnader - Henrik Johansson/Ulla Gunnarsson

Miljöärende

7 Samråd om arbetsplan för väg 25, sträckan mellan Halmstad-Ljungby.

Yttrande till Vägverket. - Alf Carlsson

8 Angshult 2:8, anläggande av avloppsanläggning och dricksvattenbrunn.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Alf Carlsson

Information och frågor - Miljö
- Tillsyn enligt miljöbalken. - Mathilda Johansson
- Lägesrapport om aktuella vindkraftsområden. - Ann-Sofi Karlsson

Byggärenden

9 Torg 13:4 och 13:1, förrådsbyggnad.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov - Bertil Johannesson.

10 Angelstads-Bjärnaryd 2:4, nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

11 Angshult 2:8, nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

13 Bolmstad 2:44, nybyggnad av en nätstation.

Ansökan om bygglov - Uno Samuelsson

15 Dörarp 5:18, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

16 Ingelstad 2:43, ovårdad byggnad. - Uno Samuelsson

17 Löckna 1:41 och 1:37, ianspråktagande av tomt.

Ansökan om strandskyddsdispens.- Uno Samuelsson

18 Staverhult 2:5, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

19 Vittaryds-Kärragården 1:3, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

20 Meddelanden

21 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (159 kb)

§114 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärenden:

· Bolmstad 2:44, dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en nätstation.

· Bolmstad 2:45, dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en nätstation.

Ärende som utgår:

· Angelstads-Bjärnaryd 2:4, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus. – Avvaktar på länsstyrelsens beslut.

· Dörarp 5:18, ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. – Sökanden har återkallat ansökan.

· Ingelstad 2:43, ovårdad byggnad. – Delgivningsmannen har inte fått tag i fastighetsägaren och kunnat delge handlingarna.

§115 Närvaro vid nämndens sammanträde

Dnr 1561/04

Närvaro vid nämndens sammanträde

Beslut

Lennart Gustavsson ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde.

Redogörelse för ärendet

Nämndens ärenden är till största delen myndighetsutövning och nämnden bestämmer vilka som ska få närvara.

Lennart Gustavsson går på Växjö universitet och har som studiesyfte önskemål om att få delta i nämndens sammanträde.

§116 Redogörelse för ärendet

Dnr 861/09

Dokumenthanteringsplan

Beslut om antagande

Beslut

Nämnden antar dokumenthanteringsplanen.

Redogörelse för ärendet

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur de hanteras.

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna.

Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras.

Dokumenthanteringsplanen ska upprättas i samråd med kommunarkivarien.

§117 Medborgarförslag – med utgångspunkt från en ny centrumplan

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden lämnar följande yttrande:

1. Återupprätta Storgatan som en gata från kyrkan till Elverksbron

Trafikplatsen vid den så kallade Posthörnan är en komplicerad korsning med många gator som strålar samman. I förslaget till centrumplan redovisas möjligheten att skapa torgliknande trafikområde genom till exempel avsmalningar och upphöjda ytor. Utformning och projektering kommer att ske som ett led i genomförandet av centrumplanen i ett senare läge. Däremot kommer Ågårdsvägen, Stationsgatan och även i framtiden Skånegatan utgöra de centrala stråken genom centrum. Detta faktum kommer även att återspegla sig i utformningen.

2. En idé- och arkitekttävling om kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet)

Kvarteret Aspebacken har goda förutsättningar för att bli en attraktiv del av Ljungby centrum med närhet till Lagaån. Centrumplanen har kompletterats med att en arkitekttävling bör visa exploateringen i kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet).

3. Iordningsställa en badplats i viken nedströms Elverksbron

Förslaget stämmer bra överens med Ljungby kommuns målsättning att göra Lagaån mer tillgänglig. Platsen är centralt belägen i en grön miljö. Det kan vara problem att vattnet är strömmande och varierar i djup beroende på väder, vilket kan försvåra säkerheten och möjligheten att anlägga en sandstrand. I viken nedströms finns dessutom två dagvattenutsläpp. Andra alternativ är att bygga en pir eller liknande betongarrangemang som kan bli trevligt, men kostsamt. Tidigare har en brygga funnits vid hembygdsparken. Denna har inte lagts i sommaren 2008 på grund av att den inte fått den önskade funktionen utan har använts för andra ändamål än badande. Mot den bakgrunden bedöms det inte som aktuellt för tillfället med en badplats i viken nedströms Elverksbron.

4. Återplantera lindarna på Kungsgatan västra sida

Idag bedöms sektionen på Kungsgatan som något för smal för ytterligare en trädplantering. Dessutom finns det vatten-, avlopp- och daggvattenledningar dragna i gatan, vilket kan komplicera trädplanteringen. I och med att Skånegatan får en ökad betydelse som infartsgata kan detta skapa möjlighet att berika gatan med en trädrad eller en gång- och cykelväg. Arbete med detta kommer att fortsätta i och med centrumplanens genomförande.

5. Åtgärda den skräpiga ödetomten och fastigheten på Bergagatan

För aktuell fastighet, Biet 1, finns en detaljplan antagen oktober 2008 som syftar till att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Miljö- och byggnämnden har vid olika tillfällen kommunicerat fastighetsägaren och fastighetsägaren har för avsikt att riva byggnaden. Miljö- och byggnämnden fortsätter arbetet med att få en hållbar lösning för fastigheten.

I plan- och bygglagen står att byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Om det behövs kan nämnden kräva att fastighetsägaren ska hålla tomten i vårdat skick eller att underhålla sitt hus.

6. Inrätta ett skönhetsråd som remissinstans för plan- och byggfrågor

Miljö- och byggnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stadsmiljö. Miljö- och byggnämnden har en stadsarkitekt med arkitektkompetens som stöd i sitt beslutfattande i till exempel byggfrågor. Utöver stadsarkitekten finns kompetens inom stadsbyggnadsfrågor inom kommunen.

Planer skickas på remiss till olika instanser såsom länsstyrelsen, Smålands museum och kultur- och fritidsförvaltningen. Alla planer enligt plan- och bygglagen samråds för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. I bygglovfrågor som berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse konsulteras Smålands museum. Mot denna bakgrund bedöms det inte som nödvändigt med ett särskilt skönhetsråd.

7. Tillsätt en stadsarkitekt (för stadsbyggnadsfrågor) på heltid

Kommunerna har en särställning genom det så kallade planmonopolet och roll att tolka bygglagstiftningens krav på estetiskt tilltalande bebyggelse. Uppmärksamhet på gestaltningsfrågorna tidigt i processen och ett bra samarbete inom kommunen ger förutsättningar att skapa vackra och genomtänkta miljöer.

Nämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Ljungby kommun har en stadsarkitekt med arkitektkompetens som arbetar 25 procent. Utöver stadsarkitekten har kommunen fler tjänstemän med kompetens inom stadsbyggnadsfrågor.

Under 2009 kommer en ny förvaltningschef för miljö- och byggkontoret att rekryteras. I profilen för den tjänsten, söks en person som utöver chefskapet ska arbeta som stadsarkitekt.

Redogörelse för ärendet

Pontus Ljungberg har med utgångspunkt från ny centrumplan har Pontus Ljungberg lagt följande sju medborgarförslag:

 1. Återupprätta Storgatan som en gata från kyrkan till Elverksbron.

 2. En idé- och arkitekttävling om kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet).

 3. Iordningsställ en badplats i viken nedströms Elverksbron.

 4. Återplantera lindarna på Kungsgatan västra sida.

 5. Åtgärda den skräpiga ödetomten och fastigheten på Villagatan (Bergagatan).

 6. Inrätta ett skönhetsråd som remissinstans för plan- och byggfrågor.

 7. Tillsätt en stadsarkitekt (för stadsbyggnadsfrågor) på heltid.

§118 Detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad

Detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad

Beslut om planuppdrag.

Beslut

 1. Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad.

 2. Planprogram upprättas.

Redogörelse för ärendet

Kultur- och fritidsnämnden begär en planändring för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad. Avsikten är att möjliggöra så att området kan användas för idrottsändamål med bland annat en ny friidrottsanläggning. En friidrottsanläggning i det aktuella området förstärker områdets karaktär av en samlingsplats för idrottsverksamhet i Ljungby stad.

Fastigheterna Fritiden 2 och Ljungby 7:83 ägs av kommunen och är avsett för bland annat frilufts- och idrottsändamål samt park. Fastigheten Ljungby 14:8 är avsett för järnvägändamål.

Ärendet har behandlats i projektgruppen som ställer sig positiv till förslaget.

Upplysningar

Planuppdraget innebär igångsättningen av planarbetet. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Ett planprogram kommer att upprättas då planen saknar stöd i översiktsplanen. Programmet utreder översiktligt förutsättningar och utvecklingsmöjligheterinom planområdet. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter.

Efter planprogrammet kommer detaljplanen att samrådas och ställas ut för granskning. Därefter kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Yrkande

Johanna Jormfeldt (MP) och Ingegärd Johansson (V) yrkar avslag på att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad och att planprogram upprättas.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Fritiden 2 med flera (vid Sunnerbohov) i Ljungby stad och att planprogram upprättas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) och Ingegärd Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.

§119 Samråd om arbetsplan för väg 25, sträckan mellan Halmstad – Ljungby

Dnr 979/09

Yttrande till Vägverket Region Sydöst, dnr PP 30 2009:15441.

Beslut

Nämnden ser positivt att vägens standard höjs och därmed ökar säkerheten för trafikanterna. En säkerhetsfråga som efterfrågats i många år är uppsättande av viltstängsel längs hela väg 25.

Nämnden förutsätter att väg 25 i korsningen 25/536/533 förses med särskilt högersvängande fält i båda färdriktningarna. Vidare anser nämnden att inom etapp 4 behövs nödfickor och anslutningsvägar med stor täthet för att kunna utföra underhålls- och nödavstängningar på den enfiliga vägen.

Redogörelse för ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar nu med en arbetsplan för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Hallands länsgräns- Glamshult. Vägverket framhåller vägens betydelse för långväga resor och transporter som förbinder trafik från Halmstad och E6:an till E4:an och vidare mot Kalmar. Vägen är också klassad som nationell stamväg.

Aktuell sträcka är en deletapp (etapp 4) av sträckan mellan Halmstad och Ljungby. Tre etapper av fyra planeras i nuläget att byggas om till 2 + 1 väg med mittseparering. Vägens bredd är 13 meter idag och planerade åtgärder bedöms huvudsakligen rymmas inom befintligt vägområde och säkerhetszoner kommer att ses över och kompletteras med sidoräcke eller slänträcke. Målet med projektet är att uppnå en säker framkomlighet på sträckan genom mittseparering och därmed finns möjlighet att höja hastigheten från 90 till 100 kilometer/timmen.

Korsningen väg 25/536/533 erbjuder möjlighet till passage över väg 25 och korsningen utformas som en 4-vägskorsning med separata vänstersvängfält på väg 25.

Aktuell vägsträcka kommer att förses med viltstängsel och att byggas ut med nödfickor för uppställning av havererade fordon på 1-fältssträckorna.

Vägverket planerar att utbyggnaden kommer att utföras 2010 under förutsättning att finansiering finns.

Motivering

Att Vägverket prioriterar korsningen väg 25/536/533 med särskilt vänstersvängsfält och separata bussfickor är i vägverkets plan en säkerhetshöjande effekt.

En försämring sker för trafikanter som kommer i 1-fältsfilen till korsningen och ska göra en högersväng. En inbromsning i 1-fältsfil för högersvängande innebär att all efterföljande trafik bromsas upp. Detta moment stör trafikrytmen och kan bidra till olyckshöjande situationer, då korsningen inte blir utbyggd med fält som säkerställer både för höger- och vänstersvängande fordon.

Vägen lutar mot korsningen och i båda körriktningarna är det nedförsbacke till avfarten. Under vintertid med snö och halka ökar olycksrisken på grund av situationer i 1-fältsfilen för högersvängande fordon. Svängande fordonen måste sakta ned hastigheten i 1-vägsfältet vilket medför att efterföljande fordon också ”står stilla”. Att inte ge det högersvängande fordonet ett enskilt fält att köra av i under ordnade former är inte en säkerhetshöjande effekt i korsningen. Korsningen är ”säkrare” idag än efter planerad ombyggnad.

Etapp 4 ska förses med nödfickor för havererade fordon och vändplatser för bland annat räddningsfordon och arbetsfordon. Var dessa ska placeras eller hur många har inte preciserats. Med kommunens erfarenhet från E4:an förbi Ljungby som 2+1 väg kommer antalet blockeringar av vägen att öka markant då 2+1 införs. Nuvarande korsning 25/536/533 har ”2-fält” i båda riktningarna vilket gör att högersvängande fordon kan hålla ut på vägrenen och på så sätt inte bromsa upp efterföljande fordon. Nuvarande förslag till ombyggnad kommer att medföra ett stress moment som ökar olycksrisken efter ombyggnad.

Trafik med en jämn hastighet utan häftiga inbromsningar och accelerationer medför att utsläpp av skadliga ämnen och partiklar till luft minskar varför vägen måste förses med särskilda fält för högersvängande fordon.

Planering sker för framtidens trafik och då får inte korsningen 25/536/533 nuvarande säkerhet försämras.

Upplysning

Länsstyrelsen i Kronobergs län är den myndighet som beslutar om vägen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken

§120 Anläggande av avloppsanläggning och dricksvattenbrunn

Dnr 720/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Angshult 2:8

Sökande:
XXX

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för anläggande av avloppsanläggning och dricksvattenbrunn med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger väster om Angsjön i Angshult och cirka fyra kilometer öster om Agunnaryd.

Förslaget innebär anläggande av avloppsanläggning och dricksvattenbrunn inom strandskyddat område. Anläggningen ska betjäna ett nytt enbostadshus som planeras att uppföras.

Angående avloppsanläggningen är det endast infiltrationsbädden som kommer att anläggas på strandskyddat område.

Strandskyddet för Angsjön är 100 meter.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte. Efter anläggningsarbetets avslutande påverkas inte allmänhetens tillgång till området.

Upplysningar

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§121 Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

Dnr 2427/06

Fastighet: Torg 13:4 och 13:1

Sökande: XXX

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för förrådsbyggnaden till och med den 31 december 2010.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger i södra delen av Lagans samhälle.

Fastigheten är såld till XXX. En ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet har lämnats in på förrådsbyggnaden som är på cirka 1300 m2. Det tidsbegränsade bygglovet upphörde att gälla den 30 juni 2007.

Enligt gällande detaljplan ligger byggnaden på mark som inte får bebyggas (punktprickad mark) och på parkmark. Byggnaden är placerad över fastighetsgränsen mellan de båda fastigheterna.

Den nya ägaren har planer på att förändra fasaden på hela byggnaden och att i samråd med nämnden och tekniska kontoret gör de förändringar av förrådsbyggnaden som behövs för att få ett permanent bygglov.

Motivering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 14 § kan tidsbegränsat bygglov under vissa förutsättningar lämnas.

Upplysningar

Avgift: 1 240 kronor (faktura sänds separat)

§122 Nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus

Dnr 292/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Angshult 2:8

Sökande:
XXX

Yttrande: Från fastighetsägarna till Angshult 2:7, Tjurkö 3:1 och

länsekologen.

Beslut

 1. Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus.

 2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande i gränsen mot strandskyddat område.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger väster om Angsjön i Angshult och cirka fyra kilometer öster om Agunnaryd.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus och ett uthus. Tomtplatsen kommer att gränsa omedelbart mot strandskyddat område. Huvudbyggnaden kommer att ligga 9,5 respektive 6,5 meter från gränsen mot strandskyddat område, enligt situationsplan som inlämnats den 4 maj 2009.

Infiltrationsbädden till avloppsanläggningen samt dricksvattenbrunnen planeras att ligga inom strandskyddat område.

Strandskyddet för Angsjön är 100 meter.

Tomten planeras att avstyckas.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom områden som är av intresse enligt kulturminnesvårdsprogrammet samt ur naturvårdssynpunkt har stora naturvärden. Platsen ligger dessutom i utkanten av ett riskområde för radon.

Fastighetsägarna till Angshult 2:7 och Tjurkö 3:1 har inget emot förslaget.

Länsekologen har yttrat sig över ett tidigare förslag där byggnaden planerades att placeras tre meter från strandskyddat område.

Länsekologen har i yttrandet daterat den 21 april 2009 bedömt att platsen inte är lämplig att bebygga. Byggnaden bedöms ligga så nära strandskyddsområdet att det inte går att ordna en tomtplats utan att inkräkta på strandskyddets syften. Dels för att man rimligen måste göra en del av sin tomtplats inom strandskyddsområdet och dels för att bostadens och tomtens hemfridszon gör att strandskyddsområdet här inte blir tillgängligt för allmänheten.

Att ta den tänkta avstyckningen i anspråk som tomt och bilda en egen fastighet bedöms inte heller förenligt med bevarandet av värdena i naturvårdsprogrammet. Det öppna landskapet och betesdrift är grundstenarna för detta.

Den senaste föreslagna flyttningen av byggnaden ytterligare 3,5 meter längre från strandskyddsgränsen än det tidigare förslaget ändrar inte länsekologens bedömning.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.


Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2635 kronor (faktura sänds separat).

§124 Nybyggnad av nätstation

Dnr 178/09

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bolmstad 2:44

Sökande:
XXX

Yttrande: Tomtägarna med adress Rödingvägen 8, 10 och 12.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av en nätstation.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom det detaljplanerade fritidsområdet Sjöhagen vid Bolmstad. Enligt detaljplanen (P 87/12) är marken avsedd för jordbruksändamål och ligger inom strandskyddat område.

Förslaget innebär att en nätstation på cirka 3,5 m2 planeras att uppföras på mark som normalt inte får bebyggas – jordbruksmark.

Ägarna till angränsande tomt på Rödingvägen 10 har muntligen meddelat att de inte har något mot förslaget.

Ägarna till två angränsande tomter på Rödingvägen 8 och 12 är emot förslaget.

Dispens från strandskyddet har meddelats den 19 maj 2009, § 123.

Motivering

Med anledning av att nätstationen avser det allmännas behov, nämligen att säkerställa elleveranser till kunderna, bedöms åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitlet 11 § (bygglov) beträffande mark som normalt inte får bebyggas.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXX utsetts.

Byggsamråd krävs inte, men om ni som byggherre önskar att byggsamråd ska hållas, kontakta miljö- och byggkontoret.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen från beslutet.

Avgift: 3 100 kronor (faktura sänds separat).

Ägarna till tomterna med adress Rödingvägen 8 och 12 underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§126 Nybyggnad av en nätstation

Dnr 188/09

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:45

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

 1. Dispens från strandskyddsförordnandet meddelas för nybyggnad av en nätstation med stöd av länsstyrelsens förordnande enligt 7 kapitlet16, 18 och 31 §§ miljöbalken.

 2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger inom det detaljplanerade fritidsområdet (P 87/12) Tallbacken och inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär att en nätstation på cirka 3,5 m2 planeras att uppföras på strandskyddat område.

Länsekologen har den 13 maj 2009 meddelat att platsen bedöms som väl vald och att områdets biologiska värden är obetydliga. Samtidigt påpekas att man bör undvika att skada rötter på grova träd.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att säkerställa elleveranser till kunderna.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket underrättas om beslutet.

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§127 Fastighetsreglering

Dnr 715/09

Ansökan om ändring av fastigheterna Löckna 1:41 och Löckna 1:37.

Fastigheter: Löckna 1:41 och 1:37

Sökande: XXX

Beslut

Fastighetsreglering beviljas.

Redogörelse för ärendet

Fastigheterna ligger vid sjön Bolmen, cirka 3,5 kilometer norr om Odensjö kyrka. Båda fastigheterna ligger helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt byggnadsnämndens beslut den 20 april 1983, § 119, är fastigheten

Löckna 1:37 i sin helhet ianspråktagen som tomt och på grund av det bedöms allmänhetens rätt att använd strandområdet redan som förverkat. Fastigheten Löckna 1:37 avstyckades den 28 augusti 1981. Den 7 oktober 1983 avstyckades därefter Löckna 1:41 från fastigheten Löckna 1:37.

Förslaget innebär att ett markområde på cirka 4700 m2 önskas överföras från fastigheten Löckna 1:37 till fastigheten Löckna 1:41. Den planerade åtgärden leder till att fastigheten Löckna 1:41 kommer att gränsa mot sjön.

Motivering

Det aktuella markområdet avser mark som redan är ianspråktagen som tomtmark. Den planerade åtgärden ändrar därför inte markanvändningen till något annat ändamål än det som redan förekommer.

Upplysning

Avgift: 1 400 kronor (faktura sänds separat).

§129 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 665/09

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Vittaryds-Kärragården 1:3

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Johanneshus 3:1, Vittaryds-Nygård 1:2, Stegaryd 1:6 och Södra Vindkraft AB.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka två kilometer nordväst om sjön Flyxen och cirka 500 meter norr om vägen mellan Vittaryd och Skällandsö.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Tomten planeras inte att avstyckas.

På den aktuella platsen har det ursprungligen funnits en gård. Rester av byggnadernas grunder finns kvar.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för den aktuella platsen.

Norr och väster om den aktuella platsen planeras en vindkraftspark.

Fastighetsägarna till Johanneshus 3:1, Vittaryds-Nygård 1:2 och en av ägarna till Stegaryd 1:6 samt Södra Vindkraft AB har inget emot förslaget.

Båda ägarna till fastigheten Stegaryd 1:6 har beretts tillfälle att yttra sig men bara en av ägarna har svarat.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven angående de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla. Åtgärder får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bygglov har beviljats.

Avgift: 2 635 kronor (faktura sänds separat).

En av fastighetsägarna till Stegaryd 1:6 underrättas om beslutet.

§130 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 10 april till den

8 maj 2009.

Redogörelse av meddelanden

 1. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 4 maj 2009, uppställning av försäljningsvagn intill Terraza alternativt Garvaren.

 2. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 29 april 2009, arrangemang under 2009 på Lingvallen i Södra Ljunga och i Ivla.

 3. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 4 maj 2009, uteservering/ musikunderhållning Världsbutiken.

 4. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 27 april 2009, uteservering restaurang Månen.

 5. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 28 april 2009, valborgsmässofirande Berga hembygdsförening.

 6. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 27 april 2009, uteservering Ljungby Gospelcenter, Storgatan 21 i Ljungby.

 7. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 22 april 2009, tivoli och loppmarknad, Lions Club Ljungby.

 8. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 16 april 2009, valborgsmässofirande Sundets hembygdsgård.

 9. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 17 april 2009, arrangemang under 2009, Angelstads hembygdsförening.

 10. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 15 april 2009, uteservering Pizzeria Torino, Oxtorget i Ljungby.

 11. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 7 april 2009, uteservering Suriyo Thai Restaurang HB, Kungsgatan i Ljungby.

 12. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 8 maj 2009, loppmarknader under 2009, Ljungby Gamla Torg.

 13. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 8 maj 2009, uteservering Café Vildrosen.

 14. Tillståndsbevis från polismyndigheten daterad den 24 april 2009, uppställning av försäljningsvagn Ediths Korv, Oxtorget i Ljungby

 15. Godkännande från polismyndigheten av hotell- och pensionatsrörelse på Ljungby Hotell AB, Terraza daterad 9 april 2009.

 16. Beslut från länsstyrelsen daterad den 29 april 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar vid Brånen.

 17. Beslut från länsstyrelsen daterad den 29 april 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Bolmstad och Angelstad.

 18. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 april 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer mellan Brofållen och Högaljung.

 19. Beslut från länsstyrelsen daterad den 7 april 2009, anmälan för samråd enligt miljöbalken om nedgrävning av kablar samt placering av transformatorstationer i Ryssby.

 20. Beslut från länsstyrelsen daterad den 29 april 2009, tillstånd till intrång i fornlämning i samband med stormsäkring av elnätet, Biskopsvara 1:2 med flera.

 21. Laga kraftbevis för detaljplanen Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby.

 22. Laga kraftbevis för detaljplanen Karlsro industriområde (väster om E4:an) i Ljungby.

 23. Laga kraftbevis för upphävande av detaljplaner för del av Torg 6:1 och del av Berga 1:24 i Lagan.

 24. Lantmäterimyndigheten: Underrättelser om avslutande av förrättningar i Ljungby kommun.

§131 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 10 april till den 8 maj 2009.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Byggsamråd