Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2010-12-15

Sammanträde 2010-12-15

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Motion om bygglovsbefrielse för solfångare inom Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Bengt s Gustafsson

4 Ändring av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar. - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Diverse
• Ekonomisk redovisning - Bengt s Gustafsson

Miljö

5 Berghem 3:46, ansökan om installation av ny avloppsanläggning. - Malin Andersson

6 Elinge 8:28, bristfällig kemikalieförvaring.

Föreläggande. - Ann-Sofi Persson

7 Hamneda-Horn 2:15, 10:4 och 17:1, anmälan enligt miljöbalken om uppförande av vindkraftsanläggning. - Ann-Sofi Persson

Information och frågor - Miljö
• Lova-projektet för avloppsinventering kring Bolmen. - Emma Söderlind.

Plan

8 Detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 del av Berghem 1:7 med flera i Ljungby stad.

Beslut om samråd. - Henrik Johansson

9 Bostadsförsörjningsprogram 2011-2015.

Yttrande till kommunstyrelsen. - Anna Aracsy

10 Planprogram för del av Läraren 20 (Rosa huset på Kungshögskolan) i Ljungby stad. - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan

Bygg:

11 Hamneda-Horn 2:15 och 10:4, uppförande av tre vindkraftsverk.

Ansökan om bygglov. - Ulla Gunnarsson

12 Kvadraten 1, ändrad användning i källaren till butikslokal.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

13 Minnesstenen 2, uppförande av två stödmurar.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

14 Skogsduvan 3, ändrad användning i del av bostadshus till tatueringslokal.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

15 Stenbacken Nedre 1, ändrad användning till vandrarhem.

Ansökan om bygglov. - Ann-Sofie Svensson

16 Borsna 7:3, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Jonny Engström

17 Elinge 8:28, ovårdade byggnader.

Föreläggande. - Jonny Engström

18 Hå 1:27, ovårdad byggnad.

Föreläggande. - Jonny Engström

19 Nöttja 7:12, förfrågan om uppförd altan kräver bygglov. - Jonny Engström

20 Sunnertorpa 2:35, nybyggnad av en transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Jonny Engström

21 Åbo 1:7, ändrad användning av industribyggnad till bostäder och kontor.

Ansökan om förhandsbesked. - Jonny Engström

22 Dörarp 5:137, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

23 Dörarp 5:138, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

24 Dörarp 5:139, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

25 Finnatorp 1:4, tillbyggnad av fritidshus.

Ansökan om bygglov. - Uno Samuelsson

26 Finnatorp 1:15, tillbyggnad med uterum.

Ansökan om bygglov för redan utförd åtgärd. - Uno Samuelsson

27 Husaby 4:2, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Uno Samuelsson

28 Näglinge 1:31, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked. - Uno Samuelsson

Information och frågor - Bygg

29 Meddelanden

30 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§229 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärenden som tillkommer:

· Finansiering av utvecklingsprogram sjön Bolmens östra strand

· Tutaryd 2:27, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av kallager

· Tutaryd 2:27, ansökan om bygglov för nybyggnad av kallager

· Fabriken, yttrande till länsstyrelsen om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Ärenden som utgår:

· Stenbacken Nedre 1, ansökan om bygglov för ändrad användning till vandrarhem

· Borsna 7:3, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

§230 Finansiering av utvecklingsprogram sjön Bolmens östra strand

Dnr 2010/2777

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ta i anspråk 500 tkr av nämndens resultatbalanserade medel för att finansiera kostnaderna för ”Utvecklingsprogram sjön Bolmens östra strand”.

Redogörelse för ärendet

Ekonomichefen konstaterar i yttrande till kommunstyrelsen att det inte finns möjlighet att finansiera inom kommunledningskontorets ordinarie budget. Tidigare års resultatbalanserade medel för kommunledningskontoret är i stort redan intecknade. För 2010 prognostiseras dessutom ett underskott.

Ekonomichefen föreslår som enda möjlighet att det finansieras av miljö- och byggnämndens resultatbalanserade medel.

§231 Motion om bygglovsbefrielse för solfångare inom Ljungby kommun

Dnr 2010/2669

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att det med nuvarande lagstiftning inte är möjligt att bygglovsbefria installationer av solfångare. Riksdagens beslut från 2009 om att avslå en motion med samma begäran klargör också detta.

Vid en förfrågan om installation av solfångare, bedömer nämnden i det enskilda fallet om åtgärden är av sådan storlek och omfattning att den avsevärt kommer att påverkar byggnadens yttre och därmed är bygglovspliktig.

Redogörelse för ärendet

Kommunens Bästa har den 16 september 2010 lämnat in en motion till kommun­fullmäktige om att installationer av solfångare bygglovsbefrias inom Ljungby kommun. Partiet anser att det är ett led i arbetet för en bättre miljö samt att det motiverar eller stimulerar fler till att investera i solfångare.

Kommunstyrelsen begär yttrande om bygglovsbefrielse från miljö- och bygg­nämnden senast den 25 februari 2011.

§232 Ändring av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar

Dnr 2010/1916

Förslag till kommunfullmäktige.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring i taxebilaga 2 enligt förslaget nedan, i ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20 (Dnr 2008/ks0608).

Beslutet är tagit med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Taxa som gäller för nämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20. Miljölagstiftningen som reglerar vindkraften förändrades den 1 augusti 2009. Ändringen innebar bland annat att gränserna för prövning av vindkraft har övergått från att vara baserade på verksam­hetens effekt till att baseras på antal vindkraftverk och totalhöjd.

Lagändringen behöver anpassas i kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken för att kunna ta ut avgift för tillsyn av verksamheter med vindkraftverk. Anpassningen behöver göras i taxebilaga 2 i den nu gällande taxan. I nuvarande taxa finns möjlig­het att ta ut timavgift för handläggning av anmälningsärenden för vindkraft.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn enligt gällande taxa

Anmälningspliktiga vindkraftverk prövas av nämnden. Enligt 15 § i gällande taxa ska avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 och 2 multipli­ceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda hand­läggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Timavgiften är fastställd till 700 kronor.

I 18 § i antagen taxa framgår att avgift för tillsyn ska betalas som fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 2 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. Inspek­tioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte rättar sig efter förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

Tillståndsprövning av vindkraftverk sker hos länsstyrelsen. I sådana ärenden är miljö- och byggnämnden en remissinstans. Arbetet med ett remissvar ingår inte i nämndens tillsynsansvar och därmed finns inget stöd i 27 kapitlet 1 § miljöbalken för att ta ut avgift för ett sådant svar. Frågan har prövats och avgjorts i ett mål i Miljööverdomstolen (dom 2004-12-13 i mål nr M 7352-04).

Sveriges kommuner och landsting avråder därför också kommunerna från att ta ut avgift för sitt remissarbete.

När en vindkraftsanläggning väl fått ett miljötillstånd från länsstyrelsen eller fått ett beslut om att verksamheten får bedrivas är nämnden tillsynsmyndighet. Nämnden har då rätt att ta ut en årlig avgift för tillsyn av verk­samheten enligt samma princip som ovan.

KK = Klassningskod, TF = Tidsfaktor, timmar per år, PN = Prövningsnivå

Nuvarande formulering i antagen taxa – utdrag ur taxebilaga 2

KK

TF

PN

Beskrivning

40.80-1

30

A

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vatten­område, om den sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW

40.80-2

20

A

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vatten­område, om den sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW.

40.8001

2

U

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vatten­område, om den sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.

40.90

15

B

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den samman­lagda uteffekten är minst 25 megawatt.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.

40.100-1

8

C

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den samman­lagda uteffekten är minst 4 MW men högst 25 MW.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

40.100-2

6

C

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den samman­lagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

40.10001

2

U

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den samman­lagda uteffekten är högst 125 kilowatt.

KK AK TF P


Förslag till ändring av formulering i taxebilaga 2

KK

TF

PN

Beskrivning

40.90

12

B

Verksamhet med

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans

(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken

inklusive rotorblad är högre än 150

meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är

högre än 150 meter och står tillsammans med en

sådan gruppstation som avses i 1, eller

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är

högre än 150 meter och står tillsammans med ett

annat sådant vindkraftverk, om verksamheten

påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraft­verket påbörjades.

40.95

10

B

Verksamhet med

1. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans

(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken

inklusive rotorblad är högre än 120

meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är

högre än 120 meter och står tillsammans med en

sådan gruppstation som avses i 1, eller

3. ett eller flera vindkraftverk som vart och ett

inklusive rotorblad är högre än 120 meter och

står tillsammans med så många andra sådana

vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt

består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten

påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna

med de andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller

inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

40.90.

40.100

8

C

40.100 2 4-8 C Verksamhet med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är

högre än 50 meter,

2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans

(gruppstation), eller

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas

efter att verksamheten med det andra vindkraftverket

påbörjades.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller

inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

40.90 eller 40.95.

40.10001

6

U

U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive

rotorblad är lägre än 50 meter,


Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) yrkar att föreslagen taxa antas.

Upplysningar

En verksamhet betalar en årlig tillsynsavgift mellan 4 200 kronor till 8 400 kronor, beroende på antalet vindkraftverk.

§233 Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning

Dnr 2010/2604

Fastighet: Berghem 3:46

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om tillstånd för ny avloppsanlägg­ning.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggkontoret inkom den 9 november 2010 en situationsplan för ny avloppsanläggning. Enligt situationsplanen ska infiltrationen läggas i anslutning till där det idag finns en ledning för det kommunala avloppsnätet.

Fastigheten har enligt tekniska kontoret möjlighet att ansluta sig till den befintliga kommunala avloppsledningen.

Miljökontoret har i brev daterad den 2 december 2010 kommunicerat förslag till beslut om avslag av ansökan med fastighetsägaren.

Motivering

Enligt miljöbalken 2 kapitlet, 6 § ska en verksamhet eller åtgärd som tar ett mark- eller vattenområde i anspråk välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Den tänkta lokaliseringen för infiltrationen är inte lämplig, då det är inom område för det kommunala avloppsnätet.

Enligt miljöbalken 2 kapitlet, 7 § ska kraven i miljöbalken 2 kapitlet, 2-5 §§ och 6 § gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Tekniska kontoret har meddelat att anslutningspunkt kan erbjudas inom fastigheten.

Det kan inte anses vara orimligt att ansluta till den kommunala avloppsledningen när anslutningspunkten nästan sammanfaller med tänkt utsläppspunkt.

Enligt miljöbalken 9 kapitlet, 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ändamål ska lämplig avloppsanordning eller andra inrättningar utföras. Lämplig inrättning för detta är en anslutning till det kommunala avloppsnätet.


På fastigheten finns idag inget tillstånd för aktuell avloppsanläggning. Enligt miljö­balken 9 kapitel, 6 § är det förbjudet att utan tillstånd släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Tekniska kontoret underrättas om beslutet.

§234 Bristfällig kemikalieförvaring

Dnr 2010/2039

Föreläggande.

Fastighet: Elinge 8:28

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX att senast 4 månader från det att beslutet delgivits:

1. Ta bort behållare med kemikalier som förvaras på fastigheten Elinge 8:28 och skicka som avfall alternativt flytta behållarna till en förvaring under tak, inom låsbart utrymme och på avloppslös invallad yta.

2. Lämna in en skriftlig redovisning till nämnden med vilka kemikaliebehållare som omhändertagits och på vilket sätt. För de kemikalier som hanterats som avfall ska följesedlar, kvitto eller motsvarande bifogas som visar att avfallet lämnats till godkänd mottagare.

Beslutet är tagit med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9, 19 och 21 §§ samt 2 kapitlet 3,7 §§.

Redogörelse för ärendet

Den 19 augusti 2010 inkom ett klagomål till miljökontoret om förvaring av oljefat på fastigheten Elinge 8:28 i Hamneda. Det var handläggare från länsstyrelsen som i samband med en inventering upptäckt ett oljefat på fastigheten som inte var tomt.

Miljökontoret besökte fastigheten den 25 augusti och den 30 september 2010. På platsen finns flera rostiga oljefat och plastdunkar med okänt innehåll.

Farligt avfall och kemikalier ska förvaras så att läckage inte kan ske till omgivningen. Det innebär att de ska förvaras under tak, inom låsbart utrymme och på avloppslös invallad yta. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt där kemikalier förvaras och hanteras.

Miljö- och byggkontoret har skriftligen meddelat fastighetsägaren om den brist­fälliga kemikaliehantering. Ägaren har svarat att han känner till ett tillslutet oljefat som står uppställt på fastigheten och att det ska flyttas till säkert förvar inom en månad.

Motivering

Enligt miljöbalken 26 kapitel 9 § får en myndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att denna balk ska efterlevas.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befa­ras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verk­ningar.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.

Enligt miljöbalken 2 kapitel 3 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighets­mått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller det i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§235 Remiss om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten

Dnr 2010/2042

Yttrande till länsstyrelsen i Kronobergs län (dnr 551-3940-10)

Fastighet: Fabriken 4

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker tillståndsansökan med miljökonsekvensbe-skrivning.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan avser en utökning av polymerisation som används i tillverkningen av produkter i annan plast än polyuretan. Förbrukning avser mer än 20 ton plastråvara per år. Tillståndsansökan omfattar förbrukningen av högst 150 ton härdplastråvara och 50 ton thermoplastråvara.

Miljöpåverkan utgörs av utsläpp av styren samt aceton. Styrenutsläppet beräknas till cirka 1,7 ton per år. Bolaget yrkar på ett utsläpp om 2 ton styren per år samt 5 ton aceton per år.

Av spridningsberäkningen för styren framgår att lukt kan kännas vid de bostäderna som finns i närområdet. Beroende på olika väder- och vindförhållanden bedöms inte någon risk för hälsopåverkan att finnas med den kunskap som finns om risknivåer.

Olika produktionsmetoder ger upphov till olika stora utsläpp av styren. Verksamhetsutövaren bör i första hand arbeta för en produktionsmetod som släpper ut så lågt styrenutsläpp som möjligt. Samt genom produktutveckling välja plastråvara med lågt styreninnehåll.

Stoft renas i spärrfilter före återföring av luft till lokalerna.

§236 Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av vindkraftsanläggning

Dnr 2010/0004

Fastighet: Hamneda-Horn 2:15, 10:4 och 17:1

Verksamhets-

utövare: XXX

Förslag till beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX att uppföra och driva tre vindkraftverk på fastigheterna Hamneda Horn 2:15, 10:4 och 17:1, enligt miljöbalken 26 kapitlet. 9 § och 27 § i förord­ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2. Nämnden beslutar att en avgift för på 24 500 kronor för handläggning av miljö­anmälan ska tas ut.

3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas, enligt miljöbalken 26 kapitlet 26 §.

Redogörelse för ärendet

Verksamhetsutövaren har inkommit med en anmälan om uppförande och drift av tre vindkraftverk som ska lokaliseras till fastigheterna Hamneda-Horn 2:15, 10:4 och 17:1 i Ljungby kommun. Ett av verken planeras ha en totalhöjd på 185 meter och de två andra en totalhöjd på 150 meter. Total installerad effekt beräknas till 6-9 MW. Till anmälan finns en miljökonsekvensbeskrivning.


Verksamhetsutövaren genomförde ett samråd med kommunen i januari 2010. Kommunen framförde då att med hänsyn till natur- och kulturvärden så finns det andra områden i kommunen som är lämpligare ur lokaliseringssynpunkt.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 februari 2010, § 32 yttrade sig nämnden till bolaget enligt följande: ”Lokaliseringen av det norra tornet framstår som mindre lämpligt eftersom det ligger nära ån Lagan. I kommunens tillägg till översiktplanen ”Vindkraft i Ljungby” ska stor försiktighet råda vid en etablering av vindkraft längs med de större ådalarna. I planen finns även en riktlinje om att etablering av vind­kraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper som består av minst tre verk, därför bör bolaget utreda möjligheten till en annan placering av det norra verket.”

Miljökontoret har vid ett par tillfällen frågat om möjligheterna att omlokalisera det norra verket eller möjligheten att utesluta det helt. Bolagets svar är att det inte går på grund av utrymmesskäl och att ljudutbredning och skuggor begränsar.

Ansökningshandlingarna har skickats på remiss för synpunkter till Markaryds kommun och kommunens länsekolog. Ansökan har kungjorts i Smålänningen för att berörda ska få möjlighet att yttra sig i ärendet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län hänvisar den 21 januari 2010 i e-post till miljökontoret till sitt tidigare yttrande som är daterat till bolaget den 1 oktober 2008. Länsstyrelsen anser att en lokalisering av vindkraft till Hamneda-Horn är olämplig med hänsyn till kulturmiljön. I yttrandet meddelar länsstyrelsen bland annat att i det småskaliga öppna odlings­landskap som vuxit fram under 1000-tals år av skiftande bruk skulle få en negativ effekt av vindkraftverket. I det öppna landskapet skulle de komma att totalt domi­nera landskapsbilden vida omkring och därmed skada upplevelsevärdet av detta kulturhistoriskt intressanta område.

Fastighetsägarna till Hjulsvik 1:2 är emot uppförandet av vindkraftverk med anledning till bland annat avståndet till deras egendom.

Länsekologen påpekar i yttrande daterat den 12 oktober 2010 att det nordligaste verket ligger vid området vid ån Lagan och Bolmån vilket uppmärksammats i länets naturvårdsprogram och getts värde II, mycket stora naturvärden. Ett vindkraftverk skulle här dominera landskapsbilden på annat sätt än i ett skogslandskap.

För det tre verken anges drygt 1,2 kilometer ny väg, varav det nordliga verket kräver merparten, cirka 800 meter. Denna väg skulle dessutom behöva dras över åns meander­område med dess sedimentjordar. Detta bedöms som olämpligt med hänsyn till områdets hydrologi samt betydelse för groddjur och andra arter som lever vid stränder och våtmarker. Vidare bedöms fågelinventeringen inte vara av den om­fattningen att sträckrörelserna är tillräckligt utredda. Sammanfattningsvis görs bedömningen att det nordligaste verket inte kan komma till stånd.

Försvarsmakten har i yttrande daterat den 1 mars 2010 inget emot uppförandet av de tre föreslagna verken enligt de två föreslagna alternativen.

Markaryds kommun har den 1 november 2010 yttrat sig över bygglovsansökan för vindkraftverken vid Hamneda-Horn. I e-postmeddelande daterat den 23 november 2010 meddelade Markaryds kommun att yttrandet även gäller miljöanmälan. Markaryds kommun motsätter sig de två nordligaste vindkraftverken. Bullervärdena på grund av dessa vindkraftverk kommer att överstiga 40 dBA i mark­områden belägna i Markaryds kommun. Även hindermarkeringen i form av vitt blinkande sken av högintensiv karaktär från det nordligaste verket bedöms störa.

Bolaget har kommenterat länsstyrelsens yttrande från 2008. De meddelar bland annat att yttrandet tar utgångspunkt i den landskapspåverkan som vindkraftverken kan medföra i området. Det finns inget stöd i kulturminneslagen för att hindra exploatering genom hänsyn till landskapsbilden utan all tvingande hänsyn enligt lagen ska ha grund i eventuella ingrepp i fast fornlämning. Bolaget meddelar även att efter länsstyrelsens yttrande så har bolaget låtit utföra en omfattande kulturmiljöutredning i området och att området kan bli föremål för en särskild arkeo­logisk utredning i form av sökschaktgrävning. En sådan utredning beslutar länssty­relsen om.

Vidare meddelar bolaget att de haft ett möte med länsstyrelsens kultur­miljöenhet där bolaget och länsstyrelsen är samstämmiga med att yttranden från 2008 endast är en uppfattning och har inte stöd i lagen. Bolaget anser därför att kommunens beslut om försiktighetsmått därför ska omfatta en punkt där exploa­tören ges skyldigheten att inte göra ingrepp i redovisade fasta fornlämningar utan ett separat tillstånd från länsstyrelsen. Bolaget kommer att söka sådant tillstånd efter beviljat bygglov och beslut om miljöanmälan.

Arbetsutskottets förslag till beslut har kommunicerats med bolaget. Bolaget meddelar att av den föreslagna beslutstexten framgår att kommunens invändningar i första hand riktar sig mot det norra verket. Bolaget delar inte beslutsunderlagets syn att det norra verket inte är förenligt med bestämmelserna i miljöbalken och plan- och bygglagen. Skulle det emellertid finnas majoritet i nämnden mot det norra verket har bolaget en förståelse för sådan syn. I så fall föreslår bolaget att det norra verket kan förbjudas och de övriga två kan tillåtas, men föreläggas att följa vissa försiktighetsmått. Bolaget anser att projektets ekonomiska förutsättningar är sådana att det i dagsläget är fullt möjligt att bygga två verk i området med tillfredsställande lönsamhet.

Miljökontoret har informerat att en avgift för handläggning av ärendet kommer att tas ut.

Yrkanden

Lars Nordqvist (M) och Stefan Fredriksson (S) yrkar avslag på anmälan om att upp­föra och driva tre vindkraftsverk inom området Hamneda-Horn.

Johanna Jormfeldt (MP) och Jonna Nielsen (ALT) yrkar att anmälan om att uppföra och driva tre vindkraftsverk inom området Hamneda-Horn godkänns.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Lars Nordqvists (M) och Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Lokalisering

Nämnden bedömer att lokalisering av vindkraft i hela området Hamneda-Horn är olämpligt.

Enligt miljöbalken 2 kapitel 6 § ska det väljas en plats för en verksamhet eller en åtgärd som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt propositionen till miljöbalken får paragrafen störst betydelse när en plats ska väljas för en ännu inte påbörjad verksamhet eller en anläggning som i sig medför miljöpåverkan. Det måste därför alltid övervägas om det finns alternativa platser som är bättre.

I kommunens tillägg till översiktsplanen ”Vindkraft i Ljungby kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 2009, § 95, finns områden som är utpekade som lämpliga utredningsområden för vindkraft. Enligt nämndens bedömning uppfyller dessa platser bättre miljöbalkens lokaliserings­princip om bästa plats.

Det norra vindkraftverket är placerat inom ett område som i vindkraftsplanen är markerat med rött och ska skydda Lagadalen från vindkraft. De två andra vind­kraftverken är placerade inom område som i planen är markerat som vitt vilket innebär lämpligheten får prövas från fall till fall. Nämnden bedömer att placeringen av det nordligaste vindkraftverket inte är lämpligt eftersom det ligger för nära ån Lagan som omger verket på tre sidor. I vindkraftsplanen är marken närmast ån fredad från vindkraft och hela Lagadalen är i Kronobergs natur utpekat som ett område med mycket stora naturvärden. Planen säger att stor försiktighet ska råda vid etablering av vindkraft längs med de större ådalarna.

Efter arbetsutskottets beslutsförslag har bolaget meddelat att de kan tänka sig att utesluta det norra verket och endast uppföra de två sydliga verken. Förslaget inne­bär att riktlinjen i kommunens vindkraftsplan inte kan efterlevas. Enligt planen ska etablering ske i väl sammanhållna grupper och parker. En grupp ska bestå av minst tre verk och en vindkraftspark av minst sju verk.

Utifrån vindkraftsplanen och de ställningstaganden som finns där anser miljökon­toret att en lokalisering av vindkraft till Hamneda-Horn är i strid mot vindkrafts­planen.

I regeringens proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft” framgår att en aktuell och väl underbyggd översiktplan eller motsvarande bör ges stor betydelse vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken för att uppföra och driva vindkraftverk. Nämnden anser att detta även ska gälla för vindkraftverk som är anmälningspliktiga enligt balken. Översiktsplanen är det dokument som vägleder inom vilka områden en etablering är lämplig respektive olämplig och har således en koppling till miljö­balkens lokaliseringsprincip.

Landskapsbild

Två av vindkraftverken är lokaliserade till skogsmark medan det tredje verket anläggs i Lagans dalgång. Bolaget skriver i miljökonsekvensbeskrivningen att det norra verket bedöms vara det som är mest framträdande och kommer ses av människor som uppehåller sig på eller invid ån Lagan. I vindkraftsplanen finns ett ställningstagande att skogsområden är den landskapstyp i kommunen som bäst tål vindkraftsetableringar. Av de tre verken ligger det norra verket inom ett område vid ån Lagan och Bolmån. Detta har uppmärksammats i länets naturvårdsprogram och har värde klass II, mycket stora naturvärden med anledning till områdets land­skapsmässiga och biologiska värden. Ett vindkraftverk här skulle dominera land­skapsbilden på ett annat sätt än i ett skogslandskap. Nämnden bedömer också att de två södra vindkraftverken påverkar landskapsbilden vid Lagadalen.

Det norra verket har en totalhöjd på 185 meter, de två andra 150 meter. Det innebär olika krav på hindermarkering enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:47). Till det högsta verket krävs högintensivt vitt ljus, de två andra behöver ett blinkande medelintensivt rött ljus. Eftersom vindkraftverken inte har enhetligt utse­ende och olika hindermarkering förstärks den visuella påverkan på landskapsbilden.

Bolaget har låtit Arkeologicentrum utföra en frivillig arkeologisk utredning i om­rådet för de tre planerade vindkraftverken. I rapporten påpekas att det norra vind­kraftverket ligger i Lagans dalgångs öppna, kraftligt kulturpräglade terräng och kan förväntas innebära en omfattande landskaps- och kulturmiljöpåverkan. Arkeologi­centrum föreslår därför i första hand en flyttning av det norra verket till ett läge i skogsmark. Nämnden delar den uppfattningen.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet ska den myndighet som handlägger ett anmälningsärende meddela om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs.

Enligt miljöbalken 26 kapitel 26 § får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Kostnader för prövning och tillsyn får ske enligt miljöbalken (SFS 1998:808), an­tagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, dnr Ks 2008/0608§ 20. Enligt 15 § i taxan får avgift för anmälan tas ut i form av timavgift för den faktiska ned­lagda handläggningstiden i ärendet. Enligt fullmäktigebeslut den 13 december 2007 (Kf §170) är timavgiften 700 kronor.

Upplysningar

Nämndens beslut om avgift enligt 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får verk­ställas enligt utsökningsbalken.

Prövning enligt plan- och bygglagen för ansökan om bygglov behandlas i ett se­parat ärende, dnr 2010/1536.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) och Jonna Nielsen (ALT) reserverar sig mot beslutet

§237 Detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25 del av Berghem 1:7 med flera

Dnr 2009/0179

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske över detaljplan för väg mellan Karlsro industriområde och väg 25, del av Berghem 1:7 med flera.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen för Karlsro industriområde antogs våren 2009 och området kommer under 2011-2012 att grovplaneras och färdigställas. Idag leds trafiken från Karlsro industriområde genom Ringvägen och Viaduktsgatan. För att uppnå en mer ändamålsenlig trafiklösning och en tydligare orienterbarhet föreslås att Karlsro industriområde ansluts till väg 25, strax väster trafikplatsen vid Ljungby södra infart, med en industrigata.

Då vägen finns redovisad som utredningsområde för industrimark i översiktsplanen, bedöms ett planprogram vara onödigt.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför planen inte behöver miljöbedömas och ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.


Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

§238 Bostadsförsörjningsprogram 2011-2015

Dnr 2010/2667

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett genomarbetat och förankrat arbete hos parti­grupperna, de kommunala förvaltningarna och bolagen. De mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden har identifierats och förslag med relevanta åtgärder har tagits fram. Miljö- och byggnämnden anser att målsättningen i den framtida bostadsbygg­nationen är rimlig i förhållande till den förmodade befolkningsutvecklingen under perioden 2010-2020.

Redogörelse för ärendet

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Tekniska kontoret har utgått från en befolkningsprognos för åren 2010-2020, bostadsmark­nadsenkät för år 2010, Folk- och bostadsräkning från statistiska centralbyrån, under­sökningar samt enkäter med mera.

Tekniska kontoret har bland annat intervjuat socialförvaltningen om deras syn på boende och vilka behov som behöver lösas. Plankontoret, Högskolecentrum Ljungby och ungdomsrådet har också intervjuats. Även banker och mäklare samt Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB har intervjuats om hur de uppfattar bostadsmarknaden, belåning, vilka behov som finns och vad som efterfrågas hos deras kunder.

Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns lägenheter för alla i kommunen. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägen­het menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus och radhus. I bostadsförsörjnings­programmet ska viktiga frågor som har samband med bostadsförsörjningsfrågan och gemensamma planeringsförutsättningar i kommunen belysas.

Identifieringen av bostadsbeståndet har skett utifrån en granskning av bostadsbeho­vet för gruppen äldre, personer med funktionsnedsättning, hemlösa, ungdomar, studenter, personer som har det svårt att få egna hyreskontrakt och övriga. Ljungby kommun har också särskilt undersökt de som har svårare att få lägenhet: äldre som vill flytta till en mindre lägenhet, medelålders par, ensamstående med barn, hushåll som har högre krav på attraktivt läge och ungdomar.

Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av bostäder på landsbygden att minska de närmsta elva åren med cirka 240 stycken. Under nämnda period kommer det att behövas cirka 280 nya lägenheter i Ljungby stad. I övrigt kommer det att behövas allt från två till tio lägenheter på de orter som finns med i befolknings­prognosen. I befolkningsprognosen har tekniska kontoret räknat med att 42 nya lägenheter behöver byggas varje år i Ljungby kommun.


Befolkningen i kommunen beräknas öka med cirka 180 personer under åren 2010-2020, från cirka 27400 personer år 2009 till cirka 27580 år 2020.

Äldre och funktionshindrade efterfrågar så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Trapphus är lägenheter som ligger nära varandra i samma trappa med möj­lighet till personalstöd. Det är viktigt att sådana trapphus byggs med hiss. Åsikten i kvarteret Bandybanan i Ljungby stad är ett planerat boende med 40 lägenheter för särskilt boende och dessutom 40 lägenheter för trygghetsboende.

Ett problem är boendekostnader i nyproduktion vilket kan avskräcka många till att flytta till en lägenhet. Det som efterfrågas är mindre lägenheter med hiss, mark­lägenheter och lägenheter som är centralt belägna.

De unga efterfrågar små lägenheter med låg hyra. Ungdomar som flyttar hemifrån vill gärna bo i ett rum och kök centralt med balkong. Unga som flyttar ihop vill gärna bo centralt med två rum och kök enligt Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB.

Attraktiviteten på lägenheterna avgörs av följande faktorer: möjlighet att välja bostadsform, olika lägenhetsstorlekar, olika storlek på villatomter och en mångfald av lägen. Valet av lägenhet styrs av prisnivå och behov. Önskemål om lägenhet varierar med åldern och familjesituation.

Nämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på samrådsförslaget av bostadsför­sörjningsprogrammet.

§239 Planprogram för del av Läraren 20 (Rosa huset på Kungshögskolan) i Ljungby stad

Dnr 2010/0206

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att inte fortsätta med detaljplanen för Kungs­högsskolan avseende markanvändning av Rosa huset med tillhörande tomt för bostads- och kontorsändamål.

2. Nämnden anser att de förslagna trafikförbättrande åtgärderna av trafikmiljön längs med Märta Ljungbergsvägen bör utföras.

3. Nämnden godkänner det reviderade planprogrammet, daterat den 8 december 2010.

Redogörelse för ärendet

På Kungshögskolan pågår en om- och tillbyggnad. Undervisningslokalerna beräk­nas vara färdigställda till sommaren 2011. Från höstterminen 2011 har barn- och utbildningsförvaltningen sagt upp hyresavtalet med tekniska kontoret för Rosa huset.

Med anledning av detta begär tekniska kontoret att ett planprogram upprättas för att utreda förutsättningar för försäljning och planändring för Rosa huset. Planprogram­met ska belysa användningsmöjlighet (bostäder och kontor), infartsmöjligheter samt trafiksituationen på tomten och omgivande gator.

Samråd över planförslaget har skett mellan den 6 september till den 4 oktober 2010 med fastighetsägare inom området, berörda grannar, kommunala förvaltningar och nämnder, statliga myndigheter med flera. Samtliga sakägare samt statliga och kommunala remissinstanser har fått fullständiga programhandlingar. Samrådet har dessutom annonserats i ortstidningen. Programförslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset och på kommunens webbplats.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att det är svårt att förena en försäljning av Rosa huset för bostads- och kontorsändamål med avstyckning av tillhörande tomt med ett funktionellt skolområde. Om en väsentlig del av skolområdet för Kungshögsskolan ianspråktas för bostäder och kontor, bedöms det svårt att tillgodose befintliga och framtida behov för skolan.

Barn- och utbildningskontoret har tydligt meddelat att det programförslaget inte är lämpligt utifrån skolans behov. Det är i första hand Kungshögsskolans behov av ytor för förskolan och idrott/spontanidrott som gör att planprogrammet är svårt att genomföra. Nämnden anser att kommunen bör finna en användning av Rosa huset som går att förena med att byggnaden är belägen på en skolgård.

Miljö- och byggnämnden avslog den 30 april 2008, § 82 ansökan om rivningslov av byggnaden med anledning av byggnadens kulturhistoriska värden.


Kring sekelskiftet 1900-talet började den moderna staden ta form som följd av urbanisering och industrialisering. Nya byggnader inrymmandes i många fall, nya verksamheter uppfördes såsom stadshus, järnvägstationer, sjukhus, frikyrkor, stads­hotell och skolbyggnader. Rosa huset är en av få kvarvarande byggnader som vitt­nar om denna tidsepok i Ljungby centrum och som dessutom utgör ett monumentalt inslag i stadsbilden.

Upplysningar

Planprogrammet godkänns av miljö- och byggnämnden, under förutsättning att en planändring krävs för att genomföra förändringarna av trafikmiljön vid Märta Ljungbergsvägen. Miljö- och byggnämnden beslutar om planuppdrag efter att en sådan begäran har inkommit.

§240 Uppförande av tre vindkraftverk och ett teknikhus

Dnr 2010/1536

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Hamneda Horn 2:15 och 10:4

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Annerstad-Bolmaryd 1:12, 1:25,

Hornstorp 1:2, Hamneda Horn 2:15, 11:1, 8:5, Hjulsvik 1:3 Hökhult 1:3, Skararp 1:14, 1:16, 2:10, 5:1, E.ON, Markaryds kommun, Försvarsmakten, länsekologen och tekniska kontoret.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av tre vind­kraftsverk och ett teknikhus.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av tre vindkraftverk och ett teknikhus på fastigheterna Hamneda-Horn 2:15 och 10:4. Två av verken avses vara cirka 150 meter höga totalhöjd och ett av verken 185 meter totalhöjd. Marken är belägen mellan ån Lagan och E4 nära gränsen till Markaryds kommun.

Enligt kommunens vindkraftsplan, tillägg till översiktsplanen, ligger platserna inte inom något område som är utpekat som lämpligt utredningsområde för vindkraft. Det nordliga verket planeras dessutom placera inom ett område som är fredat för vindkraft. I Kronobergs Natur är hela området intill ån Lagan redovisat som mark med mycket stora naturvärden.

Länsstyrelsen har i ett yttrande daterat den 1 oktober 2008 meddelat att de anser att en lokalisering av vindkraft i området Hamneda-Horn är olämplig med hänsyn till kulturmiljön. Motiveringen till det är att det småskaliga öppna odlingslandskap som vuxit fram under 1000-tals år av skiftande bruk skulle få en negativ effekt med vindkraftsverk. I det öppna landskapet skulle verken komma att totalt dominera landskapsbilden vida omkring och därmed skada upplevelsevärdet av detta kultur­historiskt intressanta område.

Länsekologen har i yttrande daterat den 12 oktober 2010 påpekat områdets natur­värden samt att ett vindkraftverk nära ån skulle dominera landskapsbilden på ett annat sätt än i ett skogslandskap. Därför bör inte det nordligaste verket uppföras.

Markaryds kommun motsätter sig de två nordligaste vindkraftverken eftersom på­verkansområdet sträcker sig in i Markaryds kommun. För det nordligaste verket är det totalhöjden på 185 meter med en hindermarkering i form av ett vitt blinkande sken av högintensiv karaktär som i första hand stör.

Det mellersta verket ligger så nära gränsen till Markaryds kommun att det påverkar utbyggnadsmöjligheter för fastighetsägarna närmast gränsen.

E.ON meddelar i sitt yttrande att det mittersta verket är planerat 100 meter från en kraftledning som går i nord-sydlig riktning. Ledningen kommer att raseras och sökanden kan, om bygglov beviljas, uppföra verket efter den 1 novem­ber 2011.

Fastighetsägarna till Hjulsvik 1:3 är oroliga för att det kommer bli för höga buller­värden intill deras fastighet, fastighetsvärdet minskar och att djurlivet blir negativt påverkat.

Fastighetsägaren till Markaryd Skararp 1:6 och Annerstads-Bolmaryd 1:12 anser inte att så höga verk som 185 meter ska godkännas eftersom störande och blinkande ljus kan vara mycket negativt.

Fastighetsägarna till Markaryd Skararp 1:14 är negativa till placeringen av vind­kraftverket närmast ån eftersom det kommer för nära deras fastighet med risk för störande skuggeffekter och buller samt minskande fastighetsvärde. De är också oroliga för att kulturlandskapet ska påverkas negativt.

Fastighetsägaren till Hökhult 1:25 har inget emot att ett verk på 185 meter närmast Lagaån uppförs under förutsättning att samma regler gäller även på västra sidan om ån i Markaryds kommun.

Fastighetsägarna till Hornstorp 1:2, Hamneda-Horn 2:15 Hökhult 1:3, Markaryd Skararp 2:10 och tekniska kontoret samt Försvarsmakten har inget emot förslaget.

Motivering

Ljungby kommuns vindkraftsplan som antogs av kommunfullmäktige den 20 okto­ber 2009, § 95 är ett tillägg till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger lämpliga utredningsområden samt fredade områden för vindkraft. Inget av de föreslagna verken planeras att ligga inom något lämpligt utredningsområde för vindkraft. Ett av verken, det nordligaste, ligger inom ett så kallat fredat område.

Placeringen av det nordliga verket är dessutom olämpligt eftersom det ligger nära ån Lagan som omger verket på tre sidor. Området kring ån Lagan ligger inom ett område som enligt kommunens översiktsplan har mycket stora naturvärden.

Vindkraftsplanen anger också att stor försiktighet ska råda vid etablering av vind­kraft längs med de större ådalarna. Området kring det norra verket ingår också i ett gammalt kulturlandskap som bedöms komma att bli negativt påverkat av det höga ”torn” som en vindkraftsetablering utgör.

Vindkraftsplanen förespråkar en placering av verken i skogsområden. Det nordliga verket planeras ligga på en öppen yta och utgör därmed en stor negativ förändring av landskapsbilden.

Miljö- och byggnämnden gör den samlade bedömningen att förslaget inte uppfyller de krav som ska beaktas enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 och 3 kapitel samt bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken.


Sökanden meddelar att av den föreslagna beslutstexten framgår att kommunens invändningar i första hand riktar sig mot det norra verket. Sökanden delar inte beslutsunderlagets syn att det norra verket inte är förenligt med bestämmelserna i miljöbalken och plan- och bygglagen.

Skulle det emellertid finnas majoritet i nämnden mot det norra verket har bolaget en förståelse för sådan syn. I så fall föreslår bolaget att det norra verket kan förbjudas och de övriga två kan tillåtas, men föreläggas att följa vissa försiktighetsmått. Sökanden anser att projektets ekonomiska förutsättningar är sådana att det i dagsläget är fullt möjligt att bygga två verk i området med tillfredsställande lönsamhet.

Efter arbetsutskottets beslutsförslag har bolaget meddelat att de kan tänka sig att utesluta det norra verket och endast uppföra de två sydliga verken. Förslaget inne­bär att riktlinjen i kommunens vindkraftsplan inte kan efterlevas. Enligt planen ska etablering ske i väl sammanhållna grupper och parker. En grupp ska bestå av minst tre verk och en vindkraftspark av minst sju verk.

Enligt antagen taxa i kommunfullmäktige den 26 augusti 2004 § 86 har nämnden rätt att ta ut avgift för nedlagd handläggningstid vid avslag på ansökan om bygglov.

Upplysningar

Anmälan enligt miljöbalken handläggs i ett separat ärende, dnr 2010/0004.

Avgift: 21 700 kronor. Faktura skickas separat.

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Annerstads-Bolmaryd 1:12, Hamneda-Horn 11:1 och 8:5, Hjulsvik 1:3, Hökhult 1:25, Markaryd Skararp 1:16, Markaryd Skararp 1:14, Markaryd Skararp 5:1 och Markaryds kommun underrättas om beslutet.

§241 Ändrad användning i källaren till butikslokal

Dnr 2010/2670

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Kvadraten 1

Sökande:
XXX

Yttrande: Räddningstjänsten

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning till butikslokal.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning i del av källaren till butikslokal. Ytan som planeras användas är cirka 120 m2. Syftet med ändringen är att verksamheten som bedrivs på våningen ovanför ska kunna utökas.

Sökanden har i brev daterat den 19 oktober 2010 meddelat att tillgänglighetskravet inte kan uppfyllas med hiss då det inte är ekonomiskt möjligt. Tillgängligheten kan ändå tillgodoses genom bilrampen ner till källaren.

Räddningstjänsten har i yttrande daterat 24 november 2010 meddelat att utrymningsvägar kan tillgodoses genom garaget.

Motivering

Nämnden bedömer att åtgärden stämmer överrens med gällande detaljplan (E90).

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om inte arbeterna har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Utrymningsväg ska vara väl markerad och göras i samråd med Räddningstjänsten.

Avgift: 2 040 kronor (Faktura skickas separat).

§242 Uppförande av två murar

Dnr 2010/2664

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Minnestenen 2, Fäbodvägen 4 i Ljungby

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Minnesstenen 1, 3 och tekniska kontoret.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av två ­murar.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär uppförande av två stycken murar.

Den ena muren planeras att placeras mot fastighetsgränsen till gatorna. Muren kommer att utföras av så kallade L-stöd och blir totalt 65 meter. Höjden mot gatan kommer att variera mellan 0,4-1,6 meter. I gatukorsningen Fäbodvägen/ Allmogevägen och 10 meter åt vardera hållet kommer muren att var 0,6 meter hög för att siktförhållanderna i gatukorsningen ska vara acceptabelt.

Muren inne på fastigheten placeras som en cirkel kring enbostadshuset och planeras ligga närmare fastighetsgränserna än 4,5 meter till Minnesstenen 1 och 3. Muren kommer att utföras av natursten och bli 36 meter lång. Höjden kommer att variera mellan 0,45-1,3 meter.

Fastighetsägarna till Minnesstenen 1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Minnesstenen 3 har lämnat synpunkter.

Tekniska kontoret har i yttrande meddelat att gällande regler för siktförhållandena i gatukorsningen ska följas.

Bekräftelse bygganmälan

Bygganmälan har lämnats in samtidigt som ansökan om bygglov

Till kvalitetsansvarig har sökanden utsetts.

Yrkanden

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar att ansökan om bygglov beviljas för uppförande av två murar.

Stefan Fredriksson (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov för uppförande av två murar.


Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Nämnden bedömer att murarnas utseende och form framför allt höjden kommer att skapa ett alltför dominerande intryck för området och är därmed inte lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel 1 § ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Enligt PBL 3 kapitel 14 § ska för andra anläggningar, såsom murar, reglerna i 3 kapitlet 1 § tillämpas.

Inom Ljungby kommuns tätorter och samlade bebyggelser är det inte vanligt med murar, tvärtom präglas de av öppenhet. Många gånger avgränsas tomterna med häckar eller buskar eller partier av bådadera men inte med mur.

Nämnden har i beslut den 17 december 2008, § 258 antagit en policy för upp­förande av murar. Enligt policyn bör inga bygglov beviljas inom en fastighet om det inte finns särskilda skäl. Dessa skäl kan till exempel vara uppförande av mur mot starkt trafikerade genomfarter, mot större parkeringsplatser eller mot industriom­råden.

Nämnden bedömer att i det aktuella ärendet inte heller finns några av dessa särskilda skäl.

Upplysningar

Avgift: 714 kronor (faktura skickas separat).

Sökanden underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§243 Ändrad användning i del av bostadshus till tatueringslokal

Dnr 2010/2644

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Skogsduvan 3

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Skogsduvan 1, 2 och 4.

Beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning i del av bostadshus till tatueringslokal.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär ändrad användning i del av bostadshuset till tatueringslokal.

Enligt gällande detaljplan är området planerat för bostadsändamål.

Fastighetsägarna till Skogsduvan 4 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Skogsduvan 1 har synpunkter på hur kundparkeringen ska se ut. Sökanden har i brev den 14 december 2010 lämnat in en redogörelse för hur kundparkeringen ska lösas.

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inkom till nämnden den 26 oktober 2010.

Motivering

Nämnden bedömer att åtgärden endast utgör en mindre avvikelse och därmed kan avsteg medges från gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 11 § för ändrad användning.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om inte arbeterna har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Avgift: 2040 kronor (Faktura skickas separat).

Fastighetsägarna till Skogsduvan 1 underrättas om beslutet.

§244 Ovårdade byggnader

Dnr 2010/0692

Föreläggande.

Fastighet: Elinge 8:28

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämden förelägger XXX om att lämna in en skriftlig redogörelse för vilka planer som finns för respektive byggnad på fastigheten Elinge 8:28 senast 1 månad efter att beslutet delgivits.

2. Av redogörelsen ska framgå inom vilken tid och vilka åtgärder som planeras att vidtas för respektive byggnad, enligt bifogad situationsplan daterad den 15 december 2010.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Marknadsvägen i Hamneda samhälle (gamla sågverket).

Till miljö- och byggnämnden har inkommit klagomål om att sågverksbyggnaden på fastigheten Elinge 8:28 är ovårdad.

Vid besök på platsen den 30 september 2010 konstaterades att samtliga byggnader på fastigheten har under en längre tid varit utan underhåll. Flera av byggnaderna bedöms också utgöra en olycksrisk för barn. Bland annat har delar av tak rasat in, tät vegetation växter mot fasaderna och bidrar till röta. Även dörrar och fönster är trasiga eller saknas helt.

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 7 oktober 2010 uppmanat fastighets­ägaren om att lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaderna.

Fastighetsägaren har i brev inkommit den 6 november 2010 bland annat meddelat att sågverksbyggnaden har renoverats vid flera tillfällen. Fastighetsägaren påpekar även att byggnaden ligger nära väg 594 och att det nästan varje vinter åker av bilar från vägen och in i fastigheten när det är halt väglag. Önskemål finns att Vägverket sätter upp räcke utmed vägen vid byggnaden för att förhindra åverkan på byggna­den. Vidare anger även fastighetsägaren att planer finns om att rusta upp sågverks­byggnaden så fort kapital frigörs.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel 13 § ska byggnadens yttre hållas i vårdat skick. I 17 § samma kapitel står skrivet att tomten ska hållas i vårdat skick.


Om byggnaden är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid för nämnden enligt 10 kapitlet, 16 § PBL förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden. Enligt 10 kapitlet,18 § PBL får ett sådant före­läggande förenas med vite.

Upplysningar

Klagomål har även framkommit på bland annat kemikaliehanteringen. Detta behandlas i ett separat ärende enligt miljöbalken.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§245 Ovårdad byggnad

Dnr 2010/2474

Föreläggande

Fastighet: Hå 1:27

Fastighets-

ägare: XXX


Tidigare

fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX om att byggnaden ska vara riven och rivningsmaterialet bortforslat senast den 31 augusti 2011.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggnämnden har det inkommit klagomål om ovårdade byggnader på fastigheten Hå 1:27.

Vid besök på platsen den 3 juni 2010 konstaterades att en äldre byggnad på fastig­heten under en längre tid har varit utan underhåll och kraftigt börjat förfalla.

Tidigare fastighetsägare uppmanades om att lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaden. Tidigare fastighetsägare meddelade muntligen den 1 september 2010 att det finns planer på att sälja fastigheten.

Fastigheten såldes och en ny ägare tillträdde den 13 oktober 2010.

Den nya fastighetsägaren uppmanades i brev den 28 oktober 2010 att lämna en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som planeras vidtas med byggnaden.

Fastighetsägaren har i brev inkommit den 19 november 2010 meddelat att fastigheten ska rivas under 2011-2012. Till den tidpunkt då rivningsarbetena påbörjas ska trasiga fönster och dörrar spikas igen samt möbler och en kakelugn som ska bevaras tas om hand. Fastighetsägaren kan på grund av tidsbrist inte ange när rivningen ska påbörjas.

Motivering

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel, 13 § ska byggnaders yttre hållas i vår­dat skick. Om en byggnad är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får nämnden enligt 10 kapitlet 16 § PBL förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden. Enligt 10 kapitlet 18 § PBL får ett föreläggande förenas med ett vite.


Upplysningar

Rivningsanmälan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden innan några rivnings­åtgärder påbörjas.

Har inga åtgärder utförts inom föreskriven tid kan nämnden besluta om föreläg­gande med vite.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

§246 Förfrågan om uppförd altan kräver bygglov.

Dnr 2010/2613

Fastighet: Nöttja 7:12

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att uppförd altan inte är bygglovspliktig.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger utmed Bolmån strax söder om Nöttja.

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus med tillhörande uthus och ligger i omedelbar närhet till Bolmån. Mot bostadshusets baksida, som vetter mot ån, är en altan uppförd. Konstruktionen utgörs av en öppen, trapetsoidformad altan med räcke. Marken sluttar från huset ned mot ån varvid altanen har en höjd på 2 meter ovan mark närmast ån. Altanen bärs i detta hörn upp av en pelare. Under altanen har det på så sätt skapats ett mindre utrymme. Utrymmet under altanen är inte bräd­fodrad.

Fastighetsägaren har inkommit med en förfrågan om den altan som är uppförd på fastigheten Nöttja 7:12 är bygglovspliktig eller inte då en granne lämnat synpunk­ter.

Motivering

Nämnden bedömer att altanen inte är bygglovspliktig enligt 8 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL).

Altanen på Nöttja 7:12 är som högst två meter över mark. Marken sluttar kraftigt och utrymmet under blir därför endast ett par kvadratmeter stort innan konstruk­tionen slutligen vilar mot på marken vid sluttningens krön. Dessutom är den helt öppen utan bräder, visuellt ger den inget intryck att vara en tillbyggnad.

§247 Nybyggnad av en transformatorstation inom strandskyddat område

Dnr 2010/1671

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sunnertorpa 2:35

Sökande:
XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljö­balken.

2. Strandskyddet ska fortsätta att gälla efter det att åtgärderna har utförts.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Sunnertorpa cirka 2 kilometer sydost om Torpa kyrka.

Förslaget innebär nybyggnad av en transformatorstation inom strandskyddat område. Enligt kommunens översiktsplan har området också särskilt stora natur­värden och är utpekat som riksintresse för natur. Detta genom områdets geologiska, landskapsmässiga och biologiska värden samt sin betydelse för friluftslivet.

Länsekologen har i yttrande daterat den 3 november 2010 meddelat att platsen anses som möjlig men att det vore bättre att flytta byggnaden någon meter närmare vägen samt någon meter längre västerut för att undvika att rötter till några större lövträd skadas i samband med grävarbetena.

Sökanden har tagit hänsyn till länsekologens synpunkter och lämnat in en reviderad situationsplan där transformatorstationen är flyttad.

Som särskilt skäl har sökande angivit att området behöver tas i anspråk för att till­godose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett allmänt angeläget intresse.


Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Grävningsarbeten ska utföras med försiktighet för att undvika att skador uppstår på rötterna till de större lövträden.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§248 Ändrad användning av industribyggnad till bostäder och kontor

Dnr 2010/2021

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Åbo 1:7

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Åbo 1:3, 1:12 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov kan påräknas för ändrad användning av industribyggnad till bostäder och kontor.

Redogörelse för ärendet

Platsen är ett mindre industriområde som ligger utmed den gamla banvallen i samhället Målaskog. Industriområdet utgörs av sex byggnader som innehåller bland annat lager, lokaler för tillverkningen och kontor. På industrin tillverkas lastpallar.

Förslaget innebär ändrad användning av en industribyggnad, tidigare lager och kontor, till bostadsändamål och kontor. Ingen detaljplan finns för det aktuella området.

Byggnaden kommer att innehålla två mindre lägenheter för uthyrning till personer som arbetar inom verksamheten och en fritidsbostad/kontor för sökandens egna bruk. Ägaren och några av arbetarna bor på annan ort och övernattar ibland i

Måla­skog under veckorna.

Fastighetsägaren till Åbo 1:3 och 1:12 och tekniska kontoret har inget emot för­slaget.

Fastighetsägarna till Målaskog 1:1, 1:8, Åbo 1:4, 1:8 och 1:10 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Avloppsfrågan är löst för tillfället genom en befintlig sluten tank. Eventuell

prov­tryckning av tanken samt förbättringar av avloppet kommer att ske i samråd med miljökontoret.

Motivering

Nämnden bedömer att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt 2 kapitlet 1 § och 3 kapitlet 1, 2 och 10-18 §§ plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatumet annar upphör beslutet att gälla.

Byggnaden får inte tas i bruk för sökt ändamål förrän bygglov har beviljats.

Avgift: 2 890 kronor (faktura skickas separat).

Fastighetsägarna till Målaskog 1:1, 1:8, Åbo 1:4, 1:8 och 1:10 underrättas om beslutet.

§251 Nybyggnad av ett fritidshus inom strandskyddat område

Dnr 2010/2505

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Dörarp: 5:139

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Den redovisade tomtplatsen (färgmarkerad) ska avgränsas mot sjösidan med staket eller liknande, enligt situationsplan som lämnats in den 20 oktober 2008.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 11 november 2010.

Fastigheten ligger cirka 500 meter norr om Dörarps samhälle och är inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Vidöstern är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 29 oktober 2008 § 222 meddelades dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Dörarp 5:136. Som särskilt skäl motiverade nämnden beslutet med att platsen var belägen på redan ianspråktagen tomtmark.

Eftersom några arbeten inte har påbörjats upphörde dispensen att gälla den 30 oktober 2010.

Strandskyddslagstiftningen har ändrats från och med den 1 juli 2009.

Fastigheten Dörarp 5:82 avstyckades 2009 till två fastigheter, Dörarp 5:137 och 5:138. Den nu inlämnade ansökan avser ett fritidshus med samma placering som prövades av nämnden i det tidigare beslutet 2008.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Eftersom några förändringar inte har skett sedan nämndens tidigare beslut, har länsekologen meddelat att det tidigare yttrandet fortfarande är aktuellt. Länsekologen gjorde i sitt yttrande den 20 oktober 2008 följande sammanfattning:

”På fastigheten Dörarp 5:82 görs bedömningen att det inte är förenligt med strandskyddets syfte att skapa nya bostadshus där. Detta främst för områdets tillgäng­lighet, men även dess biologiska värden i dammen och vid sjön bör värnas. Områ­det utgör en viktig strandskyddsdel att värna om i framtiden.
Närheten till samfäl­ligheten gör detta särskilt viktigt. Det bör även i framtiden vara möjligt att vandra runt dammen. ”

Yrkanden

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag på ansökan om strandskyddsdispens.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att ansökan om strandskyddsdispens meddelas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.

Motivering

Med hänsyn till att byggnaden uppförs inom hävdad tomt, torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Området närmast sjön kommer att ligga utanför den av nämnden beslutade tomtplatsavgränsningen.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 700 kronor (faktura sänds separat)

Reservation

Johanna Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§252 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr 2010/1947

Ansökan om bygglov

Fastighet: Finnatorp 1:4

Sökande: XXX.

Yttrande: Fastighetsägarna till Finnatorp 1:1, 1:3, 1:5, 1:15, 1:18 och 1:19.

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område vid sjön Bolmen, cirka 3 kilometer söder om Tannåker.

Förslaget innebär att fritidshuset byggs till mot väster med utrymmen innerhållande tvätt, förråd och klädkammare. Tillbyggnaden blir cirka 24 m2 och byggnadsarean för fritidshuset (huvudbyggnaden) blir 103 m2. Utöver huvudbyggnaden finns ett uthus på 15 m2. Den totala byggnadsarean på tomten blir 118 m2.

Enligt gällande detaljplan (P 96/18) är den största tillåtna byggnadsarean för tomten 130 m2. Huvudbyggnaden får inte uppta större areal än 90 m2 och uthus/förråd får inte vara större än 40 m2. Detaljplanen fastställdes den 13 november 1996.

Förslaget innebär att den tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnaden kommer att överskridas med 13 m2.

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:1, 1:3, 1:5, 1:15, 1:18 och 1:19 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:16 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda möjlighet att yttra sig.

Den aktuella detaljplanen är relativt gammal. I en senare antagen detaljplan i direkt anslutning till området har byggrätten bestämts till 200 m2.

Med anledning av detta och att den tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnaden endast överskrids marginellt samt att den totala byggnadsarean inte kommer att överskridas, bedöms åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.


Nämnden medger mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmel­serna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel, 11 § (bygglov) gällande överyta för huvudbyggnaden.

Nämnden bedömer att tillbyggnaden av fritidshuset uppfyller kraven enligt PBL 3 kapitlet.

Bekräftelse bygganmälan

Kvalitetsansvarig ska utses av byggherren och meddelas nämnden. Om den kvalitetsansvarige inte har riksbehörighet ska personen utses skriftligen av byggherren.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Kontrollplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om inte arbeterna har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Tillbyggnaden bedöms vara av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd kan alltid tecknas även om miljö- och byggnämnden inte kräver detta.

Avgift: 4 276 kronor varav 400 kronor avser plankostnad (faktura skickas separat).

Fastighetsägaren till Finnatorp 1:16 underrättas om beslutet.

§253 Tillbyggnad med uterum

Dnr 2009/0315

Ansökan om bygglov i efterhand för redan utförd åtgärd.

Fastighet: Finnatorp 1:15

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Finnatorp 1:1, 1:3, 1:4, 1:11 och 1:19.

Beslut

1. Bygglov beviljas för ändring av fritidshus.

2. Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagens (PBL) 10 kapitel 4 § ska tas ut. Byggnadsavgiften bestäms till 4 x 672 kronor och blir 2 688 kronor (tvåtusen sexhundraåttioåtta kronor). Byggnadsavgiften ska betalas solidariskt. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft

Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område vid sjön Bolmen, cirka 3 kilometer söder om Tannåker.

Till miljö- och byggnämnden har inkommit en anmälan om att en tillbyggnad är utförd på bostadshuset mot söder. I nämndens arkiv finns inga uppgifter om att bygglov har sökts för den aktuella tillbyggnaden.

Förslaget innebär att bygglov söks i efterhand för en redan utförd tillbyggnad med ett uterum. Tillbyggnaden är cirka 11 m2 och den totala byggnadsarean för fritidshuset (huvudbyggnaden) har blivit cirka 101 m2. Utöver huvudbyggnaden finns en garagebyggnad på 40 m2. Den totala byggnadsarean på tomten blir 141 m2.

Enligt gällande detaljplan (P 96/18) är den största tillåtna byggnadsarean för tomten 130 m2. Huvudbyggnaden får inte uppta större areal än 90 m2 och uthus/förråd får inte vara större än 40 m2.

Detaljplanen fastställdes den 13 november 1996.

Förslaget innebär att den tillåtna byggnadsarean för tomten kommer att överskridas med 11 m2.

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:1, 1:3, 1:4, 1:11 och 1:19 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:12 och 1:16 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Sökanden har inkommit med en förklaring om varför bygglov inte har sökts.

De förklarar bland annat att en tjänsteman på miljö- och byggkontoret sagt att det var tillåtet att glasa in en överbyggd och bygglovsbefriad altan. Tillbyggnaden utfördes 2002.

Arbetsutskottets förslag till beslut har kommunicerats med sökanden.

Motivering

Nämnden kan medge avsteg (mindre avvikelse) från detaljplanen efter att ha gett berörda möjlighet att yttra sig.

Den aktuella detaljplanen är relativt gammal. I en senare antagen detaljplan i direkt anslutning till området har byggrätten bestämts till 200 m2. Med anledning av detta samt att den tillåtna byggnadsarean endast överskrids marginellt, bedöms åtgärden endast utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen.

Nämnden medger mindre avvikelse från gällande detaljplan enligt bestämmel­serna i plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel, 11 § (bygglov) gällande överyta.

Nämnden bedömer att tillbyggnaden av fritidshuset uppfyller kraven enligt PBL 3 kapitlet.

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut enligt PBL 10kapitlet 4§. Byggnadsavgiften ska tas ut av den som var ägare av fastigheten när överträdelsen begicks. Enligt övergångs­bestämmelserna ska äldre bestämmelser tillämpas på överträdelser som har ägt rum före den 1 januari 2008.

Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyragångerden avgift (i detta fall 672 kronor) som enligt taxa skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst 500 kronor.

Om överträdelsen är liten får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterskänkas. Nämnden bedömer att byggnadsavgiften inte ska nedsättas.

Upplysningar

Avgift: 2176 kronor för bygglov/bygganmälan/kommunicering. Faktura skickas separat.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis.

Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogade anvisningar.

Fastighetsägarna till Finnatorp 1:12 och 1:16 underrättas om beslutet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Marianne Eckerbom (C) i beslutet.

§254 Nybyggnad av ett fritidshus inom strandskyddat område.

Dnr 1998/0657

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Husaby 4:2

Sökande: XXX

Tidigare

beslut: Delegationsbeslut den 1 juli 2008

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 4 november 2010.

Platsen ligger på den östra sidan av Bolmsö cirka 2,5 kilometer söder om bron till Tannåker. Fastigheten är avstyckad med en areal på 3565 m2 och ligger helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Fastigheten är bebyggd med ett mindre fritidshus och ett uthus.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus inom den hävdade tomtplatsen. Det ursprungliga fritidshuset kommer att finnas kvar. Bastubyggnaden som var med i det tidigare beslutet har tagits bort.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 augusti 1998, § 223 meddelades dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett fritidshus och en bastu inom hävdad tomt. Förnyelse av dispensen har sedan skett i omgångar, senast i delegationsbeslut den 1 juli 2008. Eftersom inga arbeten har utförts upphörde dispensen att gälla den 2 juli 2010.

Strandskyddslagstiftningen har ändrats från och med den 1 juli 2009.

Som särskilt skäl har sökande angivit att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Yrkanden

Johanna Jormfeldt (MP) yrkar avslag på ansökan om strandskyddsdispens.

Stefan Fredriksson (S) yrkar att ansökan om strandskyddsdispens meddelas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredrikssons (S) yrkande ska gälla.


Motivering

Med hänsyn till att byggnaden uppförs inom den hävdade tomtplatsen, bör det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Åtgärden bedöms inte heller leda till att den rådande hemfridszonen utvidgas.

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor. Faktura sänds separat

§255 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2010/2642

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Näglinge 1:31

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Näglinge 1:43 och Stavsjö 2:19,

länsekologen samt Trafikverket.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Stavsjö cirka 2 kilometer sydöst om Angelstads kyrka och söder om den allmänna vägen nummer 561.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus. Tomten planeras inte att avstyckas.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen i utkanten av ett område som har stora naturvärden – klass III.

En av delägarna till fastigheten Stavsjö 2:19 har inget emot förslaget.

Tre av delägarna till fastigheten Näglinge 1:43 har inget emot själva förslaget. De anser dock att den allmänna vägen är smal, krokig och att utfarten bör anpassas så att framtida trafikproblem minimeras.

Trafikverket har i yttrande daterat den 10 december 2010 meddelat att de inte har något emot lokaliseringen. Trafikverket påpekar dock att tillstånd krävs för att anordna utfart till den allmänna vägen, samt att vegetation ska avlägsnas i den nordvästra delen intill vägen för att förbättra siktförhållandena.

Fastighetsägarna till Stavsjö 1:41, 6:2 och delägare till fastigheterna Stavsjö 2:19 samt Näglinge 1:43 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har i yttrande daterat den 9 december 2010 bedömt floran på platsen är ängsartad och relativt alldaglig och gör följande sammanfattning. På den aktuella platsen har det tidigare funnits ett torp. Om en ny byggnad och tomt ska placeras på fastigheten bör detta ske så att inte befintliga rester av torpets byggnader och när­miljö skadas. En annan del av fastigheten bör väljas.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.


Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) yrkar för att bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Avgift: 3 230 kronor (faktura skickas separat).

Fastighetsägarna till Näglinge 1:43, Stavsjö 1:41, 2:19 och 6:2 underrättas om beslutet.

§257 Nybyggnad av ett kallager

Dnr 2010/2748

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tutaryd 2:27

Sökande:
XXX

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett kallager.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger cirka 1,2 kilometer söder om Tutaryds kyrka och väster om den allmänna vägen mellan Tutaryd och Össjö.

Byggnadsplatsen ligger inom ett inhägnat plantskoleområde och har tidigare varit ett grustag. Idag används den aktuella platsen för den planerade byggnaden som materialupplag. Verksamheten består av odling av takvegetation i form av Moss-sedum och Sedum-Ört-Gräs.

I nära anslutning finns sedan tidigare kontors- och förrådsutrymmen.

Förslaget innebär nybyggnad av ett kallager på cirka 290 m2. Byggnaden kommer att utgöras av en plåtklädd byggnad på plintar med ena långsidan öppen.

Dispens från strandskyddsförordnandet har meddelats den 15 december 2010, § 256.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadernas utformning och placering uppfyller kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 3 kapitel.

Bekräftelse bygganmälan

Till kvalitetsansvarig har XXXutsetts.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Förslag till kontrollplan har lämnats.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Arbetena får inte påbörjas förrän länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva strandskyddsdispensen.

Planlösningen har inte granskats - ingår inte i bygglovsprövningen.

Avgift: 2 856 kronor (faktura sänds separat)

§258 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 16 november till den 6 december 2010.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 15 november 2010, julmarknad i Ljunggården.

2. Beslut från länsstyrelsen, daterad den 29 november 2010, tillstånd till inre ommålningsarbeten och ombyggnad för ökad tillgänglighet i Ljungby kyrka

3. Beslut från länsstyrelsen, daterad den 11 november 2010, tillstånd för byggnation av torrklosett i ladugården inom byggnadsminnet Hamneda Gästgiveri – Hamneda 1:7.

4. Beslut från länsstyrelsen, daterad den 2 november 2010, tillstånd att använda övervakningskamera vid Ljungby lasarett i akutmottagningens väntrum.

§259 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 16november till den 6 december 2010.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Rivningsplan

· Godkännande av kvalitetsansvariga

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Beslut från miljö- och byggnämndens arbetsutskott