Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-10-19

Sammanträde 2011-10-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby,

Ärenden

1 Förslag till justerare Niclas Bondesson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Budget 2012.

Beslut om godkännande - Anna Andersson

4 Risk och väsentlighetsanalys- intern kontroll- Anna Andersson

5 Mål och indikatorer för miljö- och byggnämnden - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse, Miljö:

6 Bolmstad 2:9 Anläggning av handikappanpassad badbrygga.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Thomas Hultqvist

Information och frågor - Miljö
Information om tillsyn av stora förbränningsanläggningar - Mathilda
Johansson

Information om luftmätningar - Mathilda Johansson, Plan:

7 Detaljplan för kvarter månen vid Lilla Torg i Ljungby stad.

Beslut om godkännande - Henrik Johansson

8 Detaljplan för Hölminge 4:3 med flera (Broddagård) i Angelstads församling.

Beslut om samråd - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Bygg:

9 Bandybanan 1 Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, trygghetsboende.

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

10 Målensås 1:8 Nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

11 Långhult 5:1 Nybyggnad av transformatorstation.

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

12 Bolmstad 2:8. Renovering av båthamn och ändring av brygga

Ansökan om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

13 Bollstad 1:45. Nybyggnad av fritidshus.

Ansökan om strandskyddsdispens- Uno Samuelsson

14 Flattinge 3:4 Nybyggnad av fyra fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

15 Toftaholm 1:35 Nybyggnad av fritidshus

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

16 Össlöv 2:19 Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

17 Tutaryd 1.20 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Ansökan om förhandsbesked - Uno Samuelsson

18 Meddelanden

19 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§166 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Nytillkomna ärende:

· Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7, yttrande till förvaltningsrätten om laglighetsprövning av beslut för uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus, Arise vindkraft

· Sammanträdesdagar 2012.

Ärende som utgår

· Bolmstad 2:9, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av handikappanpassad badbrygga.

§167 Budget 2012

Dnr 2011/0771

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till budgetfördelningen för 2012.

Redogörelse för ärendet

En detaljerad driftbudget ska upprättas för år 2012 inom miljö- och byggnämndens verksamhet. Detaljbudgeten anger hur medlen från ramen fördelas inom förvaltningen. Budgetramarna beslutas i juni av kommunfullmäktige.

Budgetramen är för 2012, 7838.

Kommunfullmäktige beslutade även om att miljö- och byggnämnden tar på sig ansvaret för miljöstrategiska frågor inom ordinarie budget.

Kontoret har tagit fram ett förslag till detaljerad driftbudget, daterad den 13 oktober 2011.

§168 Risk och väsentlighetsanalys – intern kontroll

Dnr 2011/1993

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen.

2. Nämnden beslutar att intern kontroll ska utföras inom området risk för hot och- våld.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden ska göra en risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera och väga problem eller omständigheter som kan påverka förmågan att leva upp till våra viktigaste mål och skyldigheter. För de risker som kräver åtgärder ska nämnden besluta om att intern kontroll ska ske.

Processer, rutiner och arbetsuppgifter har bedömts med utgångspunkt från möjlighet till misstag och väsentlighet och redovisas i skrivelse daterat den 29 september 2011.

§169 Målarbete med indikatorer för 2012

Dnr 2011/1994

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande indikatorer:

Delmål: I Ljungby kommun har vi en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Indikator - målvärde

God tillgång av planlagd mark för bostäder och industriändamål ska finnas.

· 25 planlagda villatomter i Ljungby stad

· 25 attraktivt utformade villatomter som är planlagda i övriga delen av kommunen.

Redovisa tillgången på antalet tomter som är planlagda för bostäder samt vilka områden som är detaljplanerade för industriändamål. Enkätundersökning, kundnöjdhet, efterfrågan.

Aktivt medverka för att minska kväve- och fosforutsläppen från hushållen i kommunen.

· 200 enskilda avloppsanläggningar ska åtgärdas varje år.

Redovisa antalet tillstånd som har beviljats för avloppsanläggningar under 2012.

Tillhandahålla säkra livsmedel till allmänheten.

· 0 utbrott

Redovisa antal livsmedelsinspektioner som utförts på varje nämndsammanträde. Sammanställning över statusen på livsmedelsanläggningarna, antal utbrott.

Delmål: Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Indikator – mätetal

Indikator - målvärde

Professionell servicemyndighet.

· Effektiv hantering av bygg- och miljöärenden, beslut ska lämnas inom 10 veckor från att ärendet är komplett.

Redovisa handläggningstiden.

Enkätundersökning, kundnöjdhet.

Delmål: Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.

Indikator – mätetal

Indikator - målvärde

Kompetensutveckling är en förutsättning för att medarbetare och förvaltningen ska vidareutvecklas.

Sammanställa antal utbildningar och inom vilka områden. Mäta uppfyllelsen av kompetensutveckling utifrån utvecklingsplanen.

Redogörelse för ärendet

Kommunens målstyrningsprocess har omarbetats och antalet delmål har minskats.

Ett problem med kommunens tidigare målstyrningsprocess har varit för många delmål (39 stycken) och att delmålen haft en varierande detaljeringsgrad. Många av delmålen har varit likartade eftersom olika nämnder har beslutat om delmål inom samma områden. För att lösa problemet har kommunfullmäktige beslutat om 13 nämndsgemensamma delmål.

Nämnden behöver inte besluta om indikatorer för samtliga delmål utan bara för de delmål som nämnden kommer att arbeta mot. Målen ska vara i enlighet med nämndens budget.

Ljungby kommuns vision kännetecknas av kreativitet, mångfald och trygghet.

Övergripande mål är:

· Ljungby ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Miljö- och byggnämnden har i grupparbete diskuterat och tagit fram nya mål, indikatorer för nämndens verksamhet.

§170 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2012

Dnr 2011/1764

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar följande sammanträdesdatum för 2012:

Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagar klockan 8.00
1 februari 29 augusti
29 februari 3 oktober
28 mars 24 oktober
25 april 28 november
30 maj 19 december
27 juni

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, onsdagar klockan 8.00
18 januari 15 augusti

15 februari 19 september
14 mars 10 oktober
11 april 14 november
16 maj 5 december
13 juni


Ärendegenomgång, måndagar klockan 10:00
9 januari 6 augusti
6 februari 10 september
5 mars 1 oktober
2 april 5 november
7 maj 26 november
4 juni

§171 Detaljplan för kvarteret Månen vid Lilla Torg i Ljungby stad

Beslut om antagande.

Beslut

1. Detaljplanen för kvarteret Månen, vid Lilla Torg, Ljungby stad, upprättad den 23 augusti 2011 antas av miljö- och byggnämnden.

2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför planen inte miljöbedöms och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Månen vid Lilla Torg i Ljungby stad.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att komplettera användningen till att omfatta även utbildning och vårdändamål. Fastighetsägaren har ansökt om en planändring för att möjliggöra en ny vårdcentral i Månens köpcentrum. Användningen i förslaget medger centrum och bostäder för den bebyggda delen. I bottenplan möjliggörs emellertid inte bostäder med anledning av kvarterets centrala lokalitet. Den västra delen som idag utgör parkeringsplats kommer även fortsättningsvis vara möjligt för parkering och parkeringshus.

Planförslaget har varit föremål för samråd enligt 5 kapitlet, 7 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter sammanställs i ett utlåtande.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför planen inte miljöbedöms och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Kontorets bedömning

Detaljplanen antas, ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med enkelt planförförande då området redan idag är bebyggt och förändringen bedöms ha stöd i centrumplanen, som är en fördjupning av översiktsplanen.

§172 Detaljplan för Hölminge 4:3 med flera (Broddagård) i Angelstads församling

Beslut om samråd.

Beslut

Detaljplanen för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling får samrådas enligt plan- och bygglagen.

Redogörelse för ärendet

Hölminge Broddagårds samhällighetsförening har begärt att detaljplanen för Hölminge Broddagård ändras så att planen kompletteras med fler tomter och att byggrätten för de befintliga tomterna ökas till 200 kvadratmeter per tomt. Detta gör att det överensstämmer med omkringliggande områden.

Planområdet omfattar knappt 100 tomter. Fem nya tomter föreslås som komplettering inom befintligt planområde.

Planförhållandena inom bebyggelseområdet i Hölminge Broddagård är idag mycket komplicerade med 7 olika gällande planer, flera av dem dessutom med varierande tillägg.

Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Sjön Bolmen är av riksintresse för fiske.

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken i planområdet. När en plan ersätts, ska strandskyddet på nytt prövas och upphävs genom planbestämmelser.

Bolmens högsta höjd är 140 - 142 meter.

Vatten och avlopp för planområdet är avsett för 100 hushåll.

En gemensamhets­anläggning finns för detta ändamål.

Kontorets bedömning

Detaljplanen för del av Hölminge 4:3 (Broddagård) i Angelstads församling får samrådas enligt plan- och bygglagen.

§173 Laglighetsprövning av beslut om uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus

Yttrande till förvaltningsrätten, målnummer 3051-2011.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet.

Redogörelse för ärendet med motivering

Miljö- och byggnämnden har genom de överklagade besluten från den 23 mars 2011 dels beviljat Arise Windpower bygglov för uppförande av sex vindkraftverk och två teknikhus inom fastigheterna Staverhult 1:5 och 1:14 samt Balkarp 3:7 och dels fattat beslut i ärende med anledning av anmälan enligt miljöbalken om uppförande av vindkraftsanläggning.

Som framgår av överklagandeskriften begär klagandena laglighetsprövning samt åberopar att miljö- och byggnämndens beslut inte tillkommit i laga ordning.

Av 6 kapitlet 25 § kommunallagen framgår bland annat följande:

En förtroendevald är jävig om saken angår honom själv eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv, eller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Frågan om jäv måste bedömas individuellt med beaktande av de särskilda förhållandena i varje enskilt fall.

Något jäv har inte förekommit i här överklagade beslut. Gösta Carlsson, ledamot i miljö- och byggnämnden, är visserligen markägare i Skäckarp. Statkraft Södra vidkraft AB har i skrivelse daterad den 6 oktober 2011, som tillsänts förvaltningsrätten, redogjort för omständigheter rörande Gösta Carlssons mark. Vare sig här aktuell sak eller ärendenas utgång har medfört eller kan väntas medföra synnerlig nytta för Gösta Carlsson. Sakägarjäv kan därmed inte anses föreligga. Även med beaktande av vad som framgår av redogörelsen från Statkraft Södra Vindkraft AB och vad som i övrigt framkommit, saknas någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för Gösta Carlssons opartiskhet i ärendet. Klagandena har inte åberopat något annat som ger vid handen att jäv enligt 6 kapitlet, 25 § kommunallagen ska anses föreligga.

Här aktuella beslut från den 23 mars 2011 har således handlagts korrekt utifrån gällande bestämmelser. Någon jävsituation har inte förekommit. Ej heller har klagandena åberopat någon annan omständighet som medför att miljö- och byggnämndens beslut ska anses vara olagliga på sätt som avses i 10 kapitlet, 8 § kommunallagen.

Ljungby kommun anser därmed att länsrätten ska avslå överklagandet.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Gösta Carlsson (M) i handläggning eller beslut i ärendet.

§174 Nybyggnad av vård och omsorgsboende, trygghetsboende

Dnr 2011/1746

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Bandybanan 1

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av vård och omsorgsboende, trygghetsboende.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag XXX.

4. Parkeringsfrågan ska lösas senast inflyttning genom parkeringsdäck eller planändring.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende, trygghetsboende ”Åsikten” med en byggnadsarea på cirka 2800m2. Byggnaden innefattar olika byggnadsdelar/flyglar med 2 respektive 7 våningar och innehåller 40 lägenheter avsedda för vård- och omsorgsboende samt 40 lägenheter avsedda för trygghetsboende. I den norra delen kommer 2 atriumgårdar att skapas mellan byggnadsdelarna. På den södra delen kommer det även att uppföras en åttonde våning endast innehållande teknikrum. Dessutom kommer byggnaden att innehålla en restaurang inklusive terrass på fastighetens östra sida som kan nyttjas av både de boende och allmänheten.
Bruttoarean ovan mark blir cirka 9350m2.


Inom tomten kommer det också att utföras en park innehållande bland annat en lekplats, gräsplan och en fruktträdgård.

Enligt gällande detaljplan (P08/12) är den tillåtna byggnadsarean 2800m2 och en bruttoarea ovan mark på 9800m2.

Sökanden har redovisat att det inte får plats något parkeringsdäck på den tänkta platsen, högre kostnad än planerat, olika alternativ har diskuterats. Frågan ska lösas senast till inflyttningen.

Förslag till kontrollplan, brandskyddsdokumentation och yttrande från skyddsombud har lämnats in.

Kontorets bedömning

1. Bygglov kan beviljas.

2. Parkeringsfrågan ska lösas senast inflyttning.

Motivering

Nämnden bedömer att tillbyggnadens utformning uppfyller kraven enligt 2och 8kapitlet plan- och bygglagen (PBL).

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kapitlet 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17 den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kapitlet 14 § i den upphävda PBL utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012 om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10kapitlet, 3 § PBL.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet, 4 § PBL.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Det tekniska samrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Energiberäkning ska lämnas in.

Grundundersökning ska enligt gällande detaljplan genomföras före byggnation.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska kontoret.

Avgift: 259579 kronor (faktura sänds separat).

Utsättningen kommer att debiteras separat av tekniska kontoret.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

§176 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2011/1753

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Långhult 5:1

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av en transformatorstation enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.


Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 27 juli 2011.

Platsen ligger intill ett vattendrag som är cirka 2-3 meter brett och som går genom en damm cirka 40 meter från platsen. Strandskyddet är 100 meter.

Förslaget innebär nybyggnad av transformatorstation på cirka 5,5 m2. Byggnaden placeras 6 meter väster om befintlig ekonomibyggnad på fastigheten och 4 meter söder om den mindre vägen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella platsen där byggnaden föreslås placeras inom område utpekat med riksintresse för natur samt inom område utpekat med särskilda naturvärden (klass 1), naturvårdsprogrammet.

Länsekologen har muntligen godkänt förslaget.

Sökanden har i sin ansökan angivit som särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Kontorets bedömning

Dispens kan meddelas.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispensen är att anläggningens ändamål är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§177 Renovering av båthamn och ändring av brygga

Dnr 2011/1731

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bolmstad 2:8

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut
Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för renovering av båthamn och ändring av brygga enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).


Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 1 augusti 2011.

Platsen ligger i den nordligaste delen av det detaljplanerade fritidsområdet Tallbacken, cirka 500 meter norr om Bolmstads hamn. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Förslaget innebär förlängning av nuvarande stenpir och anläggande av en vågbrytare i natursten. Den nuvarande flytbryggan kommer därmed att ersättas av stenpiren. Antalet båtplatser kommer att vara samma som idag, åtta platser.

Enligt sökanden innebär förslaget bland annat att det blir en mindre resurskrävande hamn som tål påfrestningar från klimatet och som får en längre livslängd. Dessutom kommer de att slippa den säsongsbetingade tunga hanteringen av den nuvarande flytbryggan.

Bryggan är gemensam och används av flera boende i fritidsområdet.

Platsen ligger inom ett område som enligt detaljplanen har beteckningen ”natur/vattenområde där befintliga bryggor får finnas”. Strandskyddet är inte upphävt.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 september 2003, § 155 dispens från strandskyddsförordnandet för uppförande av den nuvarande båthamnen och anläggande av en gräsmatta på cirka 30 m2.

Länsekologen har besökt platsen och muntligen lämnat synpunkter på ansökan.

Länsekologen framför att det är viktigt att vattnet fortsatt kan få en genomströmning utmed strandkanten. Detta kan åstadkommas genom att placera en eller flera större trummor parallellt med strandkanten genom piren.

Det är också viktigt att piren utförs i natursten. Sökanden har bekräftat att trummor för genomströmning av vattnet kommer att utföras.

Kontorets bedömning

Dispens kan meddelas.

Motivering

Med hänsyn till att arbetena utförs där det redan finns en båthamn bör det inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt.

Särskilda skäl till dispensen är att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, samt att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. Om arbetena påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§178 Nybyggnad av två fritidshus

Dnr 2011/1801

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Bollstad 1:45

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av två stycken fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).


Redogörelse för ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 9 september 2011.

Fastigheten som är avstyckad och bebyggd med två fritidshus och ligger cirka 800 meter söder om Bolmsö skola. Fastigheten har en areal på 4671 m2 och ligger helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv samt inom ett område som anses som lämpligt för utvecklingen av landsbygden (LIS-område). I övrigt finns inga särskilt utpekade intressen för platsen.

Förslaget innebär nybyggnad av ytterligare två fritidshus. Fastigheten planeras att avstyckas till fyra fastigheter.

Platsen där de nya byggnaderna planeras är inte ianspråktagen som tomtmark utan är skogsmark.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Länsekologen har i yttrande daterat den 17 oktober 2011 gjort bedömningen att platsen inte bör tas i anspråk för byggnation. Länsekologen har bland annat meddelat att platsen utgörs av skogsklädd naturmark som åtminstone delvis varit inägomark (åker och äng). Det finns en liten igenväxande åker omgiven av lövdominerad blandskog. Inom området finns en del stubbar efter stormfällda och upparbetade grövre barrträd.

Länsekologen bedömer vidare att området är tillgängligt för allmänheten då skogen är tät med liten genomsikt samt att den här typen av igenväxande gamla inägor med många trädslag och med grova träd är av stor betydelse för biologisk mångfald. Länsekologen konstaterar dock att området inte har uppmärksammats i länets naturvårdsprogram.

Kontorets bedömning

Platsen är inte ianspråktagen som tomtplats varför det skäl sökanden angivit inte bedöms tillämpligt. Enligt tillägg till kommunens översiktsplanen ”landsbyggdsutveckling i strandnära lägen – LIS” ligger dock platsen inom ett utpekat LIS-område. Bedömningen görs att som säskilt skäl får beaktas att byggnaderna uppförs inom ett LIS-område och i anslutning till befintliga bostadshus.

Motivering

Särskilt skäl till dispensen är att byggnaderna planeras att uppföras inom ett område för landsbyggdsutveckling och i nära anslutning till befintliga bostadshus.

Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syften och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Nämnden bedömer också att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. Om arbetena påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§179 Nybyggnad av fyra fritidshus

Dnr 2007/2650

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Flattinge 3:4

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Flattinge 1:5, 1:10, 1:11 och 3:3 samt länsstyrelsen.

Beslut
Bygglov kan påräknas för nybyggnad av fyra stycken fritidshus.


Redogörelse för ärendet

Platsen ligger på Flattingenäs vid sjön Flåren, cirka en kilometer öster om Flattinge by.

Förslaget innebär nybyggnad av fyra fritidshus som kommer att ligga i direkt anslutning till varandra. Tomterna kommer att placeras utanför strandskyddat område.

Sökanden har i brev daterat den 26 november 2007 bland annat upplyst om att de som komplettering till jord- och skogsbruket bedriver en verksamhet som består i uthyrning av stugor för självhushåll.

Från och med 2001 erbjuds även ”Rum och Frukost” i egna stugor på gården. Verksamheten har utvecklats och omfattar idag cirka 2500 gästnätter per år.

Den nu inlämnade ansökan avser en utökning av den pågående verksamheten med uthyrning av stugor till turister.

Enligt kommunens översiktsplan finns inga särskilt utpekade intressen för området. Cirka 1,5 kilometer öster om platsen ligger Flattinge Åsars naturreservat.

Länsstyrelsen har muntligen genom XXX meddelat att de inte har något emot placeringen av de fyra fritidshusen med anledning av naturreservatet.

Fastighetsägarna till Flattinge 3:3 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Flattinge 2:15 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Fastighetsägaren till Flattinge 1:5, 1:10 och 1:11 är emot förslaget.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

I beslut den 21 november 2007, § 191 fick plankontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett område vid Flattingenäs. Syftet med detaljplanen vara att skapa möjlighet att bygga en vindkraftsanläggning med cirka 17 vindkraftverk.

Den 12 december 2007, § 224 beslutade nämnden om anstånd med avgörandet om förhandsbeskedet för nybyggnad av de fyra fritidshusen tills dess att planarbetet hade avslutats. Om planarbetet inte har avgjorts inom två år från det att ansökningen om förhandsbeskedet inkom, skulle ansökningen avgöras utan dröjsmål. I samma beslut fick plankontoret i uppdrag att verka för att den tänkta byggnationen av fritidshusen skulle ingår i planarbetet avseende vindkraftsanläggningen.


Väktaren Vind har i brev daterat den 10 november 2009 begärt att ärendet med vindkraftsprojektet skulle avskrivas. Nämnden beslutade att avskriva ärendet den 20 januari 2010 § 2.

Kontorets bedömning

Positivt förhandsbesked bör lämnas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 689 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Flattinge 2:15 och 3:3 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Flattinge 1:5, 1:10 och 1:11 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§180 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2011/1715

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet: Toftaholm 1:35

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till 1:9, 1:29, 1:32 och 1:34 samt
länsekologen.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett fritidshus.


Redogörelse för ärendet

Fastigheten ligger cirka 500 meter öster om Vidöstern och cirka 700 meter söder om länsgränsen. Fastigheten avstyckades 1953 och har en storlek på 2178 m2. Omedelbart söder om fastigheten finns fem avstyckade och bebyggda fastigheter.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus. Avloppet planeras att anslutas till en gemensam anläggning som betjänar de övriga husen i söder.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen i utkanten av ett område som har mycket stora naturvärden, klass II. Platsen ligger också inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet samt gränsar omedelbart till ett naturskyddsområde.

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:9, 1:29, 1:32 och 1:34 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:8 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har muntligen meddelat att platsen bedöms som lämplig att bebygga.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa, dock måste den gemensamma avloppsanläggningen troligen utökas.

Kontorets bedömning

Positivt förhandsbesked kan lämnas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vitas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked meddelats i beslut kommer en sanktionsavgift tas ut.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5689 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Toftaholm 1:8, 1:9, 1:29, 1:32 och 1:34 underrättas om beslutet.

§181 Nybyggnad av enbostadshus, garage och stall

Dnr 2011/1685

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Össlöv 2:19

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Össlöv 2:19, 3:36, 3:50, 7:1 och tekniska kontoret.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av enbostadshus, garage och stall.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Össlöv cirka 3,5 kilometer söder om Lagans samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus samt garage och ett stall. Tomten som planeras att avstyckas och bli cirka 10 000 m2 . Är idag åkermark och skogsmark.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljön och har mycket stora naturvärden – klass II.

Enligt kulturmiljöprogrammet måste ny bebyggelse integreras väl i existerande byområden och anpassas till lokal byggnadstradition i fråga om volym och färg.

Fastighetsägarna till Össlöv 2:19, 3:36, 3:50 och 7:1 har inget emot förslaget.

Tekniska kontorets VA- och renhållningsavdelningen har i brev den 7 september 2011 meddelat att platsen i framtiden kan komma att ligga inom skyddsområde för vattentäkt. Detta kan innebära att avloppsfrågan då måste lösas på annat sätt.

Fastighetsägaren till Össlöv 7:2 har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Länsekologen har muntligen meddelat att han inte har något emot förslaget.

Miljö- och byggkontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa på ett naturligt sätt.

Kontorets bedömning

Positivt förhandsbesked kan lämnas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte påbörjas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 5 689 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Össlöv 2:19, 2:20, 3:36, 3:50, 7:1 och 7:2 underrättas om beslutet.

§182 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Dnr 2011/1090

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Tutaryd 1:20

Sökande:
XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Tutaryd 1:20, 5:12, 5:13, 5:21, 9:1,

9:5 och 16:12.

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

Redogörelse för ärendet

Platsen är på åkermark och ligger väster om den allmänna vägen mellan Tutaryd och Stenavad, cirka 600 meter söder om väg 25 och helt inom strandskyddat område.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II.

Förslaget innebär att ett enbostadshus med tillhörande garage planeras uppföras. Tomtens storlek har redovisats till cirka 1800 m2.

Fastighetsägarna till Tutaryd 1:20, 5:12, 5:13, 9:1, 9:5 och 16:12 har inget emot förslaget.

Fastighetsägaren till Tutaryd 5:21 har synpunkter mot förslaget och anser bland annat att byggnationen kommer för nära fastigheten samt att den fina naturen förstörs.

Länsekologen har muntligen meddelat att han inte har något emot bebyggelse förutsatt att byggnaden placeras på åkermarken och inte gör intrång i den nordvästra kanten mot skogen.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa men troligen kommer en hög skyddsnivå för hälsoskydd att krävas.

Vägverket numera Trafikverket har vid en tidigare ansökan om förhandsbesked på den aktuella platsen yttrat sig och då meddelade att de inte hade något emot lokaliseringen. De påpekade dock att utfarten endast bör tillåtas i den planerade tomtens södra del.

Nämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 31 augusti 2011, § 146. Länsstyrelsen har den 30 september 2011 beslutat att inte överpröva dispensen.

Kontorets bedömning

Bygglov kan påräknas.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från beslutsdatum annars upphör tillståndet att gälla.

Några åtgärder får inte vitas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Om en åtgärd påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja ett enbostadshus av den redovisade typen blir cirka 233000 kronor.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 3 230 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägaren till Tutaryd 5:21 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägarna till Tutaryd 1:20, 5:12, 5:13, 9:1, 9:5 och 16:12 underrättas om beslutet.

§183 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 13 september till den 10 oktober 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 9 september 2011, använda klass 1 vapen på Ryssby skytteförenings skjutbana.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterad den 29 augusti 2011, stubbrace i Össlöv, Kastebergsgård.

3. Beslut från länsstyrelsen, daterad den 8 september 2011, nedgrävning av kablar och anläggande av transformatorstation mellan Torpa och Mjäla.


§184 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 23 augusti till den 10 oktober 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

· Beslut om vidaredelegation