Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2011-12-14

Sammanträde 2011-12-14

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare Gösta Karlsson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Utvecklingsprogram för Bolmens östra strand

Yttrande till kommunstyrelsen - Anna Aracsy/Anna Andersson

Information och frågor - Diverse, Miljö:

4 Bäckaryd 4:18. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

5 Bäckaryd 4:17. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

6 Kvänslöv 3:17. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

7 Kvänslöv 3:8. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

8 Odensjö-Hylte 1:10. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

9 Övra Röshult 1:16. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

10 Kvänslöv 1:11. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

11 Angelstads-Rya 1:29. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

12 Björkeberg 1:8. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

13 Skeen 7:2. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

14 Skeen 8:1. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

15 Norret 1:7. Krav på åtgärd avlopp

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

16 Berghem 15:1. Krav om redovisning avloppsanläggningar.

Föreläggande med vite.- Malin Andersson

17 Kullagård 3:4. Anläggande av avlopp.

Upphävande av beslut och nytt beslut. - Carina Axelsson

18 Nöttja 7:24. Avloppsanläggningar

Upphävande av beslut och nytt beslut - Carina Axelsson

19 Lidhult 1:344. Pentaklorfenol i grundvatten vid f.d sågverk.

Yttrande till Länsstyrelsen - Malin Andersson

20 Laxen 2. Krav att utföra provtagning från tvätthall m.m.

Föreläggande om vite - Thomas Hultqvist

21 Aspebacken 25. Ansökan om nytt tillstånd.

Yttrande till kommunstyrelsen- Mathilda Johansson

Information och frågor - Miljö, Plan:

22 Berghem 1:7. Ljungby södra infart

Avskrivning av planuppdrag.- Anna Aracsy

23 Erikstad 1:6.Detaljplan

Beslut om samråd- David Karlsson

24 Erikstad 5:8. Ansökan om strandskyddsdispens.

Beslut om strandskyddsdispens - Henrik Johansson

25 Violen Detaljplan för Violen m.fl. i Ljungby stad, Ljungby Kommun

Beslut om samråd- Henrik Johansson

Information och frågor - Plan, Bygg:

26 Odensjö 4:1. Nybyggnad av enbostadshus.

Beslut om strandskyddsdispens.- Jonny Engström

27 Odensjö-Ryd 1:27. Nybyggnad av fritidshus.

Beslut om bygglov- Sarah Cederström

28 Håringe 1:14. Nybyggnad av två enbostadshus.

Beslut om strandskyddsdispens - Uno Samuelsson

29 Viggsjö 1:2. Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Avvikelser från beviljat bygglov - Maggie Mysigh

30 Hammaren 26. Ändrad användning till rehab.

Beslut om tillfälligt bygglov - Maggie Mysigh

Information och frågor - Bygg

31 Godkännande av redovisade meddelanden.

32 Godkännande av redovisade delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§217 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Bäckaryd 4:18, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Bäckaryd 4:17, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Kvänslöv 3:17, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Kvänslöv 3:8, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Kvänslöv 1:11, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Angelstds-Rya 1:29, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Björkeberg 1:8, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Skeen 8:1, föreläggande med vite om krav på att åtgärd bristfällig avloppsanläggning.

· Erikstad 5:8, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.

Nytillkomna ärende:

· Beslut om uttag av nämndens resultatbalanserade medel.

· Överklagande av kammarrättens beslut om förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen i Ljungby.

§218 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand

Dnr 2010/2543

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

En förutsättning för utveckling av området längs med sjön Bolmens östra strand är att vatten och avlopp går att ordna på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Utbyggnad av infrastruktur kan även användas för gång och cykelvägar.

Det är viktigt att utveckla cykelvägarna mellan Ljungby – Bolmstad hamn, Angelstad – Bolmen samt Angelstad – Ljungby. Både Bolmstad hamn och hamnen i Bolmens samhälle har stora potentialer att utvecklas. Även hamnområdet i Bolmens samhälle bör utredas djupare såsom Bolmstad hamn har utretts.
Ramsberget utgör en viktig del för natur- och friluftslivet i Bolmen.

Efter utvecklingsprogrammets antagande är det viktigt med en uppföljning. Uppföljningen kan innebära att man pekar ut områden som ska prioriteras för vidare utredning om hur man kan få en utveckling enligt utvecklingsprogrammets förslag till stånd.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelsen gav miljö- och byggkontoret i uppdrag den 1 januari 2011, § 2 att ta fram ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand. Sjön Bolmens östra strand har utvecklats mycket de senaste decennierna och kommunen förutsätter att intresset för att bygga bostäder och etablera verksamheter inom området kommer även i framtiden att vara stort. För att säkerställa en hållbar bebyggelseutveckling i området behöver man utreda förutsättningarna och möjligheterna i en helhetsutredning. Området sträcker sig från Bollstad på Bolmsö och Tannåker i norr till Öjarp i söder.

Utvecklingsprogrammet kommer att vara vägledande vid detaljplanering, bygglovgivning, turismutveckling, vatten- och avloppsutredning samt kommunikationsutveckling. Programmet kan resultera i kortsiktiga och långsiktiga exploateringsprojekt.

En arbetsgrupp bestående av kommunens tjänstemän och en referensgrupp vari boende och verksamma inom planområdet har arbetat med programmet. Programmet visar förslag på bebyggelse, natur respektive friluftsområdens möjliga utveckling och bevarande.

Ett förslag till utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand har tagits fram och är utställt på samråd mellan den 22 november 2011 till den 17 januari 2012.

Utvecklingsprogrammet är inte juridiskt bindande men ska vara ett vägledande dokument vid bland annat detaljplanering, bygglovgivning, turismutveckling, vatten- och avloppsfrågor samt kommunikationer.

§219 Resultatbalanserade medel

Dnr 2010/2543

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ta i anspråk 966 tkr av nämndens resultatbalanserade medel.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämndens resultatbalanserade medel (tidigare överskott) uppgår till 1,7 mkr. Enligt uppgift från ekonomichefen har nämnden rätt att ta i anspråk 966 tkr.

Förvaltningen kommer under 2012 behöva utöka personalbudgeten, dels med anledning till kommande generationsväxlingar. En ny miljöchef är tillsatt från och med den 1 januari 2012. Nuvarande miljöchef arbetar från och med den 1 januari till den 31 mars 2012 med diverse projekt och vara mentor för den nya miljöchefen. Från april till september 2012 tas bland annat innestående semester ut för att därefter gå i pension.

Även byggkontoret förstärks med en tjänst på 100 % för kompetensöverföring fram till och med en av bygglovhandläggarna går i pension under hösten 2012.

Utöver detta har avloppsinventeringen medfört ett ökat intresse hos fastighetsägarna för att förbättra de bristfälliga avloppsanläggningarna. Antalet nya ansökningar om tillstånd ökar och medför mer handläggning för personalen.

Länsstyrelsen har även i beslut den 17 augusti 2011 påpekat att en inventering inom hälsoskyddet bör genomföras för att kartlägga alla objekt för att få ett bättre underlag för tillsynsplaneringen.

Nämnden har även fått i uppdrag att ansvara för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012.

Kontorets bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden tar i anspråk medel från det resultatbalanserade kontot.

§221 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2010/2075

Föreläggande om vite.

Fastighet: Övra Röshult 1:16

Fastighets-

ägare: XXX och XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX och XXX, med vite på 60 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Övra Röshult 1:16 efter 6 månader från att beslutet delgivits. Avgiften ska betalas solidariskt mellan fastighetsägarna.

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är tagit med stöd av 9 och 26 kapitlet §§ 7 och 26 miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna inkom den 30 maj 2008 med uppgifter om avloppsanläggningen på fastigheten. Fastighetsägarna är osäker vilken typ av slamavskiljare som finns. tekniska kontorets VA- och renhållningsavdelning har meddelat att det sker slamtömning på fastigheten. Detta innebär att det finns någon form av slamavskiljare. Miljö- och byggkontoret har inga uppgifter om att tillstånd meddelats för avloppsanläggningen. Fastigheten ligger cirka 500 meter från sjön Unnen.

Miljö- och byggkontoret meddelade den 5 oktober 2010 fastighetsägaren till Övra Röshult 1:16 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Någon ansökan eller kompletterande uppgifter om avloppsanläggningens utformning har inte inkommit.

Fastighetsägarna har kommunicerats om förslag till beslut den 23 november 2011.

Kontorets bedömning

Fastighetsägarna har haft god tid på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. Kontoret bedömer att fastighetsägarna ska föreläggas med vite om avloppsanläggningen inte åtgärdas.

Motivering

Utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet, enligt MB 9 kapitel, 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt MB 2 kapitlet, 3 §.

Tillsynsmyndigheten har rätten att meddela de föreläggande och förbud som behövs, enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Om en avloppsanläggning utförs utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§223 Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning

Dnr 2009/0419

Föreläggande med vite.

Fastighet: Norret 1:7

Fastighets-

ägare: XXX, XXX och XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, XXX och XXX, med vite på 60 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Norret 1:7 efter 6 månader från att beslutet delgivits. Avgiften ska betalas solidariskt mellan fastighetsägarna.

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas, enligt miljöbalken 26 kapitel 26 §.

Beslutet är tagit med stöd av 9 kapitlet 7 § miljöbalken (MB).

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägarna inkom den 22 november 2007 med en redovisning om avloppsanläggningen. Fastigheten ligger inom 300 meter från sjön Bolmen och har därför inventerats på plats inom projektet LOVA-Bolmen. Platsbesök genomfördes den 8 juni 2011. Fastighetsägarna fick möjlighet att delta men gjorde inte det. Inventeringen visade att det finns två avloppsbrunnar, efterföljande rening är okänd. Efter besöket meddelades fastighetsägarna om statusen på avloppsanläggningen.

Miljö- och byggkontoret meddelade den 26 juli 2010 fastighetsägarna till

Norret 1:7 att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens miljökrav och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna fick då ett år på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Någon ansökan eller kompletterande uppgifter om avloppsanläggningens utformning har inte inkommit.

Fastighetsägarna har kommunicerats om förslag till beslut den 24 november 2011.

Kontorets bedömning

Fastighetsägarna har haft god tid på sig att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning. Kontoret bedömer att fastighetsägarna ska föreläggas med vite om avloppsanläggningen inte åtgärdas.

Motivering

Utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet, enligt MB 9 kapitel, 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt MB 2 kapitlet, 3 §.

Tillsynsmyndigheten har rätten att meddela de föreläggande och förbud som behövs, enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Upplysningar

En ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska göras innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

Hög skyddsnivå enligt antagna bedömningsgrunder för hög- och normal skyddsnivå kan komma att krävas vid anläggandet av en ny avloppsanläggning.

Om en avloppsanläggning utförs utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt punkt 2.1.1 i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§224 Krav om redovisning avloppsanläggningar

Dnr 2011/1830

Föreläggande med vite.

Fastighet: Berghem 15:1

Fastighets-

ägare: XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, med vite på 10 000 kronor att senast den 15 februari 2012 skriftligen redovisa följande:

1. Situationsplan som visar hur avloppssituationen är löst på fastigheten.

2. Om det finns enskilt avlopp ska typ av avloppsanläggning och tid för utförandet redovisas.

3. Om enskilt vatten finns ska enskilda dricksvattentäkter redovisas på situationsplan.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggkontoret har i brev daterat den 22 september 2011 efterfrågat uppgifter om avloppssituationen på fastigheten Berghem 15:1. Detta med anledning till pågående avloppsinventering för att kartlägga avloppssituationen i kommunen. Fastigheten Berghem 15:1 ligger inom ett område där en kommunal anslutning kan vara aktuell. För att få en helheten i området där en eventuell kommunal lösning är möjlig, krävs korrekta uppgifter om avloppssituationen på fastigheten.

Kontorets bedömning

Uppgifter om avloppssituationen ska redovisas till miljö- och byggkontoret för att en korrekt och rättvis bedömning ska kunna utföras på avloppssituationen inom fastigheten.

Upplysningar

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet där det finns bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, enligt 26 kapitlet 21 § miljöbalken.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§225 Anläggande av avloppsanläggning

Dnr 2011/1316

Fastighet: Kullagård 3:4


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

· Miljö- och byggnämnden upphäver delegationsbeslutet från den 29 juni 2011, om anläggande av avloppsanläggning. Nämnden bedömer att dricksvattenbrunnen på fastigheten Kullagård 3:10 inte påverkas av avloppsvatten från infiltrationsanläggningen på fastigheten Kullagård 3:4 och att det är lämpligt att ge tillstånd på sökt plats.

· Nämnden ger efter hänsyn taget till grannarnas yttrande tillstånd till inrättande av avloppsanläggning.

· XXX, föreläggs med stöd av miljöbalkens 26 kapitlet 9 § att följa nedanstående försiktighetsmått:

1. Avloppsanläggning ska i huvudsak utföras enligt vad som angivits i ansökan.

2. Vid ändrade förhållanden av avloppslösning för fastigheterna ska en anmälan göras till miljö- och byggkontoret innan åtgärder får vidtas.

3. Avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt ska genomgå slamavskiljning i avskiljare med minsta våtvolym av 2 m3 och infiltration i anläggning med total infiltrationsyta på minst 30 m2. Om krossat material används i dräneringsskiktet ska detta vara tvättat.

4. Slamavskiljare, ledningssystem och infiltrationsanläggning ska utföras enligt Naturvårdsverkets utgivna faktablad 1-6.

5. Slamavskiljaren ska ha ett lätt avtagbart lock som högst väger 60 kilo och som placeras minst 10 meter från bostad och inom 20 meter från farbar väg eller uppställningsplats.

6. Skyddsavstånd mellan infiltrationsbädd och vattentäkt bör vara minst 50 meter. Kortare avstånd kan godtas efter samråd med miljö- och byggkontoret.

7. Avståndet mellan infiltrationsytans botten och grundvattenytan ska alltid vara minst en meter när anläggningen är i drift.

8. Innan avloppsanläggningen tas i drift ska slamavskiljaren fyllas med rent vatten.

9. Bifogad entreprenörsrapport ska fyllas i av den som ansvarar för grävarbetet och skickas till miljö- och byggkontoret.

10. Avgift 2 800 kronor faktureras separat för handläggning enligt taxa antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren ansökte om nytt tillstånd för anläggande av ny avloppsanläggning den 22 juni 2011. Miljö- och byggkontoret besökte platsen den 29 juni 2011. På platsen gjordes bedömningar på föreslagen placering och grundvattennivån i närliggande damm. Det är mer än 50 meter till dricksvatten och över en och en halv meter till grundvattnet. Materialet är morän.

Tillstånd beviljades på delegation den 29 juni 2011för anläggande av avloppsanläggning.

Fastighetsägaren till Kullagård 3:10 har i brev inkommit till nämnden den 16 augusti 2011 överklagat beslutet. Klaganden framför bland annat att han inte fått möjlighet att yttra sig över ansökan samt att diverse olägenheter kommer att uppstå.

Miljö- och byggkontoret översände överklagandet till länsstyrelsen för avgörande samt påpekade att det är 50 meter till dricksvatten­brunnen på Kullagård 3:4 och

70 meter till Kullagård 3:10 som ligger uppströms avloppet.

Länsstyrelsen har i beslut den 6 oktober 2011 upphävt det överklagade beslutet och återförvisat ärendet till miljö- och byggnämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen har i sitt beslut bland annat motiverat att berörd granne ska ha möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut fattas. Berörd granne bör ha rätt att få påtala eventuella risker med avloppsanläggningen.

Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har den 1 november 2011 avvisat sökandens överklagande.

Miljö- och byggkontoret har i brev den 23 november 2011 gett fastighetsägarna till Kullagård 3:7 och 3:10 möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Fastighetsägaren till Kullagården 3:10 är emot förslaget. Fastighetsägaren till Kullagård 3:7 har inte svarat.

Motivering

Utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalkens (MB) 9 kapitel 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Verksamhetsutövare ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheter påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt MB 2 kapitlet 3 §.

Tillsynsmyndigheten har rätt att meddela de föreläggande och förbud som behövs, enligt MB 26 kapitel, 9 §.

Första punken i MB 19 kapitel 4 § säger att den som kan beröras av verksamheten på lämpligt sätt ska beredas tillfälla att yttra sig.

Kontorets bedömning

Delegationsbeslutet från den 29 juni 2011 upphävs och ett nytt tillstånd kan meddelas. Dricksvattenbrunnen på fastigheten Kullagård 3:10 påverkas inte av avloppsvatten från infiltrationsanläggningen på fastigheten Kullagård 3:4.

Grundvattenströmmingen i området är troligen mot söder. Diket nere på åkern i söder avvattnas väster ut. Mellan den norra och södra infarten till husen i Kullagård finns en höjdskillnad på 2,05 meter. Mellan bottnen på infiltrationen och lågpunkten på åkern är höjdskillnaden 3,00 meter. Den dricksvattenbrunn som fastighetsägaren till Kullagård 3:10 oroar sig över ligger cirka 70 meter bort. Enligt kontorets arkivuppgifter finns Kullagården 3:10 egna avlopp troligen närmare den egna dricksvattenbrunnen samt saknar efterföljande rening.

Upplysningar

Fastighetsägaren till Kullagård 3:10 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägarna till Kullagård 3:7 underrättas om beslutet.

§226 Krav på avloppsanläggning

Dnr 2010/2601

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Nöttja 7:24


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet från den 14 december 2005, § 216, ändrat i lydelsen av Växjö Tingsrätt, miljödomstolen den 4 december 2007, målnummer M2415-07.

2. Nämnden förelägger XXX, om förbud med ett löpande vite om 20 000 kronor (tjugotusen kronor) per kvartal att släppa ut avloppsvatten i vattenområde som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning på fastigheten Nöttja 7:12. Förbudet börjar gälla sex månader efter mottagande av detta beslut.

3. Beslutet ska gälla även om det överklagas.

Beslutet är tagit med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet 9,14 och 26 §§.

Redogörelse för ärendet

Våren 1999 gjorde miljö- och byggkontor en genomgång av enskilda avloppsanläggningar på fastigheter utmed Bolmån. Avloppsanläggningen kopplad till bostadshuset på fastigheten Nöttja 7:24 är placerad på fastigheten Nöttja 7:12. Fastighetsägaren köpte fastigheten 1989 och avloppsanläggningen fanns då redan. Tillstånd för avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten finns inte.

Miljö- och byggkontoret har vid besök på fastigheten kunnat konstatera att anläggningen är placerad i en svacka nära ån. Placeringen är inte lämplig eftersom lågpunkten och närheten till ån innebär att vatten trycker på underifrån och från sidan så att grundvattnets nivå i marken förmodligen är hög.

Under högvatten översvämmas dessutom marken så att anläggningen ligger helt under vatten. Översvämning sker regelbundet ungefär en gång per år.

Vattennivån i Bolmån påverkas av reglering vid kraftverken i Skeen och Traryd samt vattendomar i sjöarna Kösen och Exen. Enligt uppgift från E.ON Vattenkrafts driftcentral i Laholm har vattennivån i sjön Exen nedströms Nöttja varierat med ungefär 2,5 meter under åren 1995 och 2005.

Slamtömning av trekammarbrunnen skedde senaste 2006.

Enligt slamtömningsregistret är trekammarbrunnens våtvolym 1,5 m3.

Nämnden förelade den 17 december 2002, § 232 fastighetsägaren vid vite på
30 000 kronor att senast den 31 mars 2003 anlägga en godkänd avloppsanläggning. Ärendet överklagades upp till miljödomstolen som i dom den 6 april 2004 beslöt att upphäva nämndens och länsstyrelsens beslut.

Nämnden förelade den 26 maj 2004, § 98 fastighetsägaren vid vite på 5 000 kronor att senast den 1 oktober 2004 inkomma med detaljerat skriftligt förslag om hur avloppsanläggningen ska byggas om. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 2 december 2004 upphävde nämndens beslut.

Nämnden förelade fastighetsägaren den 14 december 2005 vid vite om 30000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Ärendet överklagades och Miljödomstolen fastslog nämndens beslut den 4 december 2007, med en ändring av datumet för när åtgärder ska ha vidtagits. Miljö- och byggkontorets bedömning då domen vunnit laga kraft var att huset förfallit på ett sådant sätt att det inte var beboligt. Det ansågs därför inte möjligt att utdöma vitet trots att anläggningen inte förbättrats.

Fastigheten har ett inte platsbestämt servitut för avloppet på fastigheten Nöttja 7:12. Under 2008 erbjöds Nöttja 7:24 del i avlopp som anlades på Nöttja 7:12. Tillstånd beviljades den 11 juni 2008, diarienummer 2008/1309. Fastighetsägaren avböjde erbjudandet.

Miljö- och byggkontoret fick den 9 november 2010 kännedom att huset återigen nyttjas och den 17 november 2010 skickades en åtalsanmälan in till åklagarmyndigheten. Vid besök på platsen den 10 juni 2011 håller huset på att renoveras och enligt entreprenören ska två altaner byggas.

Kontorets bedömning

Det är inte relevant att döma ut det vite som beslutades 2005 och vann laga kraft 2007. Nämndens beslut från den 14 december 2005, § 216 bör upphävas och ett nytt föreläggande med vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten bör tas.

Motivering

Tillsynsmyndighet får meddela de förbud som behövs i ett enskilt, enligt miljöbalkens (MB) 26 kapitel 9 §. Förbud får förenas med vite, enligt MB 26 kapitlet 14 §.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Med vattenområde menas enligt 11 kapitlet 4 § miljöbalken ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Minsta avstånd mellan infiltrationsytans botten och grundvattenytan ska vara en meter då anläggningen är i drift enligt allmänna råd (87:6) utgivna av Naturvårdsverket.

Nämndens bedömning är att avloppsvatten från fastigheten Nöttja 7:24 inte genomgår tillräcklig rening eftersom avståndet till grundvattenytan är för litet. Vid tidpunkter då marken översvämmas sker utsläpp av orenat avloppsvatten direkt i Bolmån. Våtvolymen på trekammarbrunnen är dessutom inte tillräcklig för ett bostadshus.

Upplysningar

Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från fastigheten kan upphävas i samband med att en ansökan om ändring av befintlig avloppsanläggning görs.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande. Enligt miljömålet ”Ingen övergödning” skall tillförseln av näringsämnen som fosfor och kväve minska kontinuerligt. Enligt miljömålet ”Giftfri miljö” skall miljön vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§227 Grundvattenförorening vid före detta Lidhults sågverk

Dnr 2007/1967

Yttrande till länsstyrelsen.

Fastighet: Lidhult 1:344


Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

· Nämnden bedömer att det är rimligt att stanna vid ett åtgärdsmål på 100 µg/l och en ungefärlig saneringskostnad på 20 miljoner kronor.

· Åtgärdsmålet 100 µg/l innebär att det inte finns någon risk för människan i hälsosynpunkt. Inte heller finns det någon risk för påverkan på den kommunala vattentäkten.

· Eftersom en spridning i lös fas inte kan uteslutas måste åtgärderna påbörjas snarast, för att minimera riskerna.

· Saneringen ska prioriteras från länsstyrelsen, så att pengar ges från Naturvårdsverket.

· Enskilda vattentäkter inom skyddsområdet som används till dricksvatten bör anslutas till kommunalt vatten.


Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över åtgärdsutredningen, inklusive det föreslagna åtgärdsmålet för klorfenoler i grundvatten vid före detta Lidhults sågverk i Ljungby kommun.

Verksamheten på före detta Lidhults sågverk påbörjades i slutet av 1800-talet och pågick fram till 1977. Under minst 30 års tid har virke impregnerats med pentaklorfenol. På impregneringsplatsen finns idag kontorsbyggnader för Cargotec AB. Området ligger i Lidhults tätort med omgivande bebyggelse och samhällsservice.

Den åtgärdsförberedande undersökningen visar att föroreningen i grundvattnet har större utbredning än vad som indikerats i tidigare undersökningar. Pentaklorfenol är tyngre än vatten, vilket innebär att lösningen sjunkit genom grundvattenmagasinet och ner till berg. Högst halter har uppmäts på doppningsplatsen, med högst halter på det största djupet (10 meter) med ett medelvärde av 7200 µg/l, i det ytligare grundvattnet (4 meters djup) är medelvärdet 2400 µg/l.

Föroreningsutbredningen i grundvattnet bedöms idag ha nått sin maximala omfattning.

Inom föroreningsområdet finns en enskild dricksvattenbrunn som används för uttag av dricksvatten. Brunnen kontrolleras regelbundet, halterna pentaklorfenoler har inte överskridit gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedlet. Andra enskilda dricksvattenbrunnar inom området används till bevattning. I och strax utanför Lidhults samhälle finns ett antal bergborrade brunnar, förorening av klorfenoler har inte påträffats i någon av dessa.

En särskild utredning om behovet av skyddsområden för uttag av grundvatten har gjorts. Inom skyddsområdet bör grundvatten inte användas för dricksvattenförsörjning eller bevattning av grönsaker avsedda för konsumtion innan föroreningshalterna i källområdet reducerats i tillräcklig utsträckning. Inom skyddsområdet finns fyra kända brunnar som berörs.

I de fall där grundvattentäkter inom området används för dricksvatten eller bevattning av grönsaker bör de kontrolleras med avseende på klorfenoler 2 gånger per år.

I Lidhult finns idag en kommunal vattentäkt, det bedöms som osannolikt att föroreningen kan nå fram till denna. Vattentäkten utgör dock ett primärt skyddsobjekt i Lidhult.

För att grundvattnet i jordlagren inom det föreslagna skyddsområdet ska kunna användas som dricksvatten krävs i princip att halterna efter sanering är i nivå med gränsvärdet för dricksvatten (0,1 µg/l), en beräknad kostnad för denna sanering är cirka 300 miljoner kronor. Ett alternativt åtgärdsmål för sanering av grundvattenföroreningen är 100 µg/l med detta åtgärdsmål kan grundvatten i jord användas fritt för andra ändamål än som dricksvatten. Kostnaden för detta åtgärdsmålet skulle vara ungefär 20 miljoner kronor. Skyddsområdet behöver då endast avse uttag av dricksvatten. Det är mer osäkert om man kan rekommendera fri användning av berggrundsvattten eftersom föroreningssituationen i berg är okänd. Inga indikationer tyder på att föroreningsspridning skett till bergrundvatten i betydande omfattning.

Kontorets bedömning

· Det är rimligt att stanna vid ett åtgärdsmål på 100 µg/l och en ungefärlig saneringskostnad på 20 miljoner kronor.

· Åtgärdsmålet 100 µg/l innebär att det inte finns någon risk för människan i hälsosynpunkt. Inte heller finns det någon risk för påverkan på den kommunala vattentäkten.

· Eftersom en spridning i lös fas inte kan uteslutas måste åtgärderna påbörjas snarast, för att minimera riskerna.

· Saneringen ska prioriteras från länsstyrelsen, så att pengar ges från Naturvårdsverket.

§228 Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera

Dnr 2007/2878

Beslut om föreläggande.

Fastighet: Laxen 2

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

XXX föreläggs med vite på 20 000 kronor, att senast den 31 mars 2012 genomföra följande undersökningar och redovisa följande uppgifter:

1. Hur samtliga rörledningar är kopplade på fastigheten. Vilka brunnar som går till spillvatten- respektive dagvattennätet. Säkerställa att alla tvättrännor och golvbrunnar i lokalen passerar oljeavskiljare.

2. Varför det är olja i brunnar som bedöms tillhöra husets dränering.

3. Om de två brunnar som finns i östra hörnet av fastigheten leder vattnet till kommunens spillvatten- respektive dagvattennät som äldre ritningar visar.

4. Om den gamla slamsamlaren i källarplan som finns på ritning daterad 1963 i östra hörnet av lokalen är pluggad och tömd.

5. Vid tidigare inspektion har muntliga uppgifter framkommit att de haft ett oljeläckage vid påfyllning av eldningsolja. Redovisa vad som hände och hur mycket som läckte ut vid oljeläckaget samt hur läckaget omhändertogs.

6. Sammanställning med ett tydligt kartmaterial som visar vad varje brunn på fastigheten är kopplad till.

7. Spillvatten som avleds till kommunens spillvattennät ska som riktvärde följa de halter som anges i gällande ”Riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun”, utgiven av tekniska kontoret i Ljungby.

8. Vid ett tillfälle mellan december 2011 till mars 2012 utföra provtagning på utgående spillvatten från fastigheten. Provtagningen ska utföras av godkänd provtagare enligt bifogad provtagningsinstruktion. Proven ska analyseras avseende på pH, BOD7, CODCr, oljeindex, bly, krom, nickel, kadmium och zink. Resultatet från provtagningen ska redovisas i en provtagningsrapport. Redovisningen ska innehålla en redogörelse över hur provtagningen gått till, vem som utfört provtagningen, kopia på analysresultat samt en redovisning över mängden föroreningar från fordonstvätten.

Redogörelse för ärendet

Kronoberg Bil AB har sin verksamhet på fastigheten Laxen 2. I verksamheten ingår bland annat tvättning och service av personbilar. Under 1000 fordon tvättas per år med högtryck och tvättkemikalier enligt verksamhetsutövare. På fastigheten finns en oljeavskiljare installerad under 1980-talet. Tvättrännan i den nyare delen av lokalerna är kopplad till denna oljeavskiljare. SITA tömmer oljeavskiljaren en gång om året.

SITA tömmer även tvättrännan och ett antal brunnar till vid samma tillfälle. En av dessa brunnar bedöms vara en fördelningsbrunn för dränering av fastigheten enligt ritningar som finns på miljö- och byggförvaltningen.

Vid tidigare inspektioner har miljökontoret uppmärksammat olja i brunnar som bedömts tillhöra husets dränering. Miljökontoret har framfört vid inspektioner och i tidigare beslut att fastighetens rörledningar måste undersökas med avseende på att det förekommer olja i brunnar som tveklöst inte fungerar som någon oljeavskiljare. Dessa brunnar ska enligt äldre ritningar vara kopplade till både spillvattennätet och dagvattennätet. Om så är fallet skulle det innebära att oljeförorenat vatten släpps utan rening till bägge näten.

För att miljö- och byggförvaltningen ska kunna hantera ärendet korrekt behöver verksamhetsutövaren komplettera med flertalet uppgifter och undersökningar.

Motivering

Tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken (MB) ska efterlevas, enligt MB 26 kapitel 9§.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. För att kunna avgöra omfattningen av olja i brunnar och att anläggningen klarar kraven i ”policyn för fordonstvättar” samt ”riktvärdeslista” krävs även en provtagning av utgående spillvatten.

Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljö negativt, enligt MB2 kapitel 3 §.

Policy för fordonstvättar i Ljungby kommun”, antagen av miljö- och byggnämnden den 17 november 2004, innehåller riktlinjer för reningsteknik och utsläppsmängder för fordonstvättar. Policyn innehåller riktlinjer utifrån vad kommunerna i Kronobergs län bedömer vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler, 2 kapitlet 3 § och 5-7 §§.

Industriellt avloppsvatten får inte överskrida de riktvärden av ämnen som finns i ”riktvärdeslista för industrier i Ljungby kommun".

Upplysningar

Undersökning och dokumentation av ledningsnätet på fastigheten måste utföras av person med för uppdraget rätt kompetens.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§229 Ansökan om nytt tillstånd

Dnr 2010/1007

Yttrande till kommunstyrelsen.

Fastighet: Aspebacken 25

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden anser att en tidsbegränsad förlängning av tillståndet är möjlig. Detta under förutsättning att bolaget aktivt fortsätter arbetet med att minimera störningar för de som vistas, bor och arbetar i direkt närhet av verksamheten. Bolaget bör redovisa att de arbetar för en alternativ lokalisering.

Ett definitivt slutdatum bör tydligt framgå av tillståndet. Villkoren måste utformas så hänsyn tas till den känsliga miljö som nuvarande placering utgör. Tillståndet bör ange att de anvisade transportvägarna enligt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2002 § 79 är bindande främst för transport av farligt gods.

Redogörelse för ärendet

Tillståndet för att få bedriva verksamhet, producera stålgjutgods, är begränsat till den 31 december 2012. Bolaget yrkar på en förlängning till 2022 och har i ansökan angett att de ämnar flytta till annan fastighet senast 2022. Nedgång i produktionen och minskad lönsamhet orsakad av lågkonjunkturen 2008 har omöjliggjort flytt. Ansökan avser ingen produktionsökning.

Bolaget ansökte om tillstånd för utökad produktion 1996. Miljö- och byggnämnden påpekade i yttrande redan då att nuvarande lokalisering inte är lämplig ur miljösynpunkt. I yttrandet framfördes även att höga krav på skyddsåtgärder ska ställas inom en rad områden som transporter, lastning och lossning, verksamhet utomhus, driftstider, buller, emissioner till luft, gasolhantering. Länsstyrelsens gav tillstånd 1997 och ärendet överklagades av ett antal grannar. Ärendet översändes till Koncessionsnämnden som beviljade tillstånd år 1998.

Kontorets bedömning

Transporter, gasolhanteringen och buller bedöms vara prioriterade problem.

Kontoret anser att gasoltransporterna utgör en stor risk och att bolaget ska följa anvisade transportvägar för transport av farligt gods, enligt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid full produktion är antalet transporter cirka 35-40 stycken per vecka.

De går genom känsliga områden med bostadsbebyggelse, förskola och skola. Tider för transporter ska regleras i villkoren.

I ansökan står att övergång till fjärrvärme skulle minska eldningsolja- och gasoltransporterna med cirka 3 stycken per månad vid full produktion. Kontoret avråder från investering i fjärrvärme om det medför att bolaget bedömer en flytt oekonomisk inom 10 år för att investeringen inte är flyttbar.

Transporter och drift medför också utsläpp av partiklar till luft i centrum.

Kontoret anser att en skärpning av bullervillkoret med 5 dB(A) från befintlig industri till nyetablering ska börja gälla när tillståndet tas i bruk.

Övrig miljöpåverkan är bland annat luktstörning, stoftemissioner och risk för förorening av Lagaån orsakat av olyckor eller brand.

Risken för olyckor (exempelvis gasololyckor, bilolyckor, brand) och försämrad allmän miljö för kringboende, orsakade av verksamheten, är inte försumbara. Riskerna för svåra konsekvenser orsakade av olyckor kan minskas bland annat genom en hög olycksberedskap men de kan inte elimineras.

Lokaliseringen strider mot miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Ett tillstånd får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt miljöbalken 2 kapitlet 6 §, allmänna hänsynsregler.

Enligt centrumplanen, antagen av kommunfullmäktige 2009, anges fastigheten som ett omvandlingsområde för företrädesvis bostäder.

Kontoret anser att verksamheten kan fortgå den tid som detaljplanearbetet påbörjas och slutförs enligt centrumplanens intentioner.

Bolaget bör redovisa att de arbetar för en alternativ plats för verksamheten. Nytt tillstånd på annan plats bör företrädesvis kunna innehållas inom 5 år.

Upplysningar

Mängden förbrukad gasol (propan) har minskat från nästan 700 ton 1996 till 350 ton 2010.

Länsstyrelsen, ärendenummer 551-4287-10.

§230 Detaljplan för del av Berghem 1:7 vid Ljungby södra infart i Ljungby

Avskrivning av planärende.

Beslut

Miljö- och byggnämnden avskriver planärendet för del av Berghem 1:7.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Berghem 1:24 har ansökt om att få förvärva en del av Berghem 1:7 för att utöka befintlig parkeringsplats. En del av Berghem 1:7 har redan bebyggts med ett fåtal parkeringsplatser. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för parkeringsplatser på en del av Berghem 1:7 intill Ljungby Motell vid Ljungby södra infart.

Samråd över planförslaget har skett med fastighetsägare inom området, berörda grannar, kommunala förvaltningar och nämnder, statliga myndig­heter med flera mellan den 1-29 juni 2010.

Efter samrådet har samtal förts med Trafikverket som är sakägare. Trafikverket förordar en tillfällig lösning för parkeringsytan och inte genom en detaljplan. Ansökan om tidsbegränsat bygglov har kommit in från fastighetsägaren till Berghem 1:24 om att få använda en del av Berghem 1:7 till parkeringsplats.

Det tidsbegränsade bygglovet behandlas.

Kontorets bedömning

Planärendet för del av Berghem 1:7 avbryts och ärendet avskrivs.

§231 Detaljplan för del av Erikstad 1:6

Dnr 2011/0787

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om att samråd får ske över förslaget till detaljplan för del av Erikstad 1:6 i Erikstad även benämnt Vidösterns före detta stationssamhälle.

Redogörelse för ärendet

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Erikstad 1:6.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av tomten till ett fritidshus som idag ligger på parkmark och arrenderas ut av kommunen. Tomten är cirka 600 kvadratmeter och föreslås ändras från parkändamål till bostadsändamål. Detta möjliggör även för fastighetsägaren att bygga om/till vilket tidigare inte varit möjligt. Planen anpassas efter nuvarande förhållanden.

Kontorets bedömning

Samråd får ske över förslaget till detaljplan för del av Erikstad 1:6 i Erikstad även benämnt Vidösterns före detta stationssamhälle.

Upplysningar

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

Detta innebär att planförslaget efter samrådet kommer att ställas ut för granskning innan antagande kan ske.

§232 Förändrad markanvändning inom fastigheten Bolmstad 2:10 (sjön Bolmens camping) vid sjön Bolmen i Ljungby

Överklagande av kammarrättens beslut, målnummer 2708-10.

Beslut

Miljö- och byggnämnden överklagar kammarrättens beslut den 6 december 2012 om att bifalla överklagande och undanröja miljö- och byggnämndens beslut den 2 september 2009, § 162 om vitesförläggande, till Högsta förvaltningsdomstolen.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade den 2 september 2009, § 162, att vitesförelägga och förbjuda pågående ändring från camping till bostadsändamål för Mjälens camping. Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten biföll nämndens beslut. Däremot biföll kammarrätten den klagande, Bostadsrättsföreningen Bolmens strand.

Motivering
Kommunen anser att tidigare anförda skäl för beslutet alltjämt kvarstår. Kommunen avser att inkomma med komplettering och motivering för överklagandet.

§233 Detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad

Beslut om samråd.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att samråd får ske för detaljplanen för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Violen med flera i Ljungby stad har upprättats. Planuppdrag gavs av miljö- och byggnämnden i juni 2011 och ett planavtal har upprättats med ICA Maxi som reglerar kostnaderna för upprättandet av detaljplanen. Detaljplanen har upprättats av en konsultfirma, Norconsult i Göteborg.

Syftet är bland annat att möjliggöra för fler parkeringsplatser för ICA Maxi på det före detta järnvägsområdet. I detaljplanen skapas möjlighet för en ny anslutning från Ågårdsvägen till ICA Maxi genom en cirkulationsplats. Parallellt med Ågårdsvägen föreslås en gång- och cykelväg. Bostadshuset på fastigheten Violen 10, får ändrad användning från bostadsändamål till handel och blir en del av handelsområdet. Längs med Drottninggatan skapas möjlighet för en lastzon för att undvika att lastbilar backar in på Vinkelgatan som delvis är en gång- och cykelväg. Lastzonen försörjer för butikslokalerna som inhyser elektronik- och skobutik i planområdets västra del. ICA Maxi har sin lastning och lossning i befintligt läge med infart från Ågårdsvägen. Som förutsättning för tillskapandet av lastzonen ska tillbyggnaden mot Drottninggatan rivas. Byggrätten utökas kring de befintliga byggnaderna för att möjliggöra en flexibilitet för framtiden.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Kontorets bedömning

Samråd över detaljplanen för kvarteret Violen med flera i Ljungby får ske.

Upplysningar

Detaljplanen handläggs med normalt planförförande.

§234 Nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2011/2065

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö 4:1


Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus med garage enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomt som framgår av situationsplan daterad den 28 november 2011 ska i sin helhet utgöra tomtplatsavgränsning.

3. Tomtplatsen ska mot norr och väster avgränsas med staket eller liknande.


Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Odensjö vid Bolmens sydvästra strand. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land. Ansökan inkom den 7 november 2011.

För den aktuella platsen gäller ingen detaljplan men området är utpekat som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge, antagen den 30 augusti 2011 § 83) som tillägg till kommunens översiktsplan.

Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv och är även utpekat område med stora naturvärden enligt Ljungby kommuns översiktsplan.

Två bebyggda tomter ligger mellan den tilltänkta tomten och strandområdet. Avståndet mellan föreslagen bebyggelse och befintlig är cirka 30 respektive 50 meter.

Platsen som föreslås bebyggas är idag åkermark. Tomten planeras att avstyckas med en yta om 2500 kvadratmeter, 40x62,5, meter enligt redovisad

situationsplan.

Tomten planeras vara belägen i fastighetsgräns mot Odensjö 4:2 och Odensjö 2:28 samt cirka 30 meter från strandkanten. Vid tomtens södra sida angörs fastigheten genom en befintlig grusväg.

Sökanden har angett som skäl till dispensen att de tänkta byggnaderna ska ligga inom ett LIS-område och i anslutning till befintlig bebyggelse.

Kontorets bedömning

Föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett särskilt skäl att meddela dispensen.

Eftersom den aktuella platsen utgörs av åkermark bedöms inte åtgärderna påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms påverkas av etableringen men inte på ett betydande sätt. Strandskyddsbestämmelsernas syfte bedöms därmed inte motverkas.


Motivering

Särskilt skäl till dispensen är att byggnaderna planeras att uppföras inom ett område för landsbyggdsutveckling och i nära anslutning till befintliga bostadshus.

Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syften och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Nämnden bedömer också att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked meddelats.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§235 Nybyggnad av fritidshus

Dnr 2011/0903

Nybyggnad av fritidshus
Ansökan om bygglov.

Fastighet: Odensjö-Ryd 1:27

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:22 och 1:26.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Odensjö-Ryd cirka 1,5 kilometer nordöst om samhället Byholma.

Fastigheten bebyggs idag med ett enbostadshus och garage. Miljö- och byggnämnden beviljade förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus den 28 oktober 2009, § 222.

Fastigheten planeras att styckas av och bebyggas med ytterligare ett fritidshus. Fastigheten är idag 3133 m² och den nya fastigheten planeras att bli 1200 m².

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i två plan med en byggnadsarea om cirka 95 m², sydväst om enbostadshuset.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:22 och 1:26 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:23, 1:24, 1:25 och Torarp 2:27 har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men inte svarat.

Till kontrollansvarig har XXX utsetts.

Byggherren kommer inte att vara delaktig i arbetenas utförande.

Kontorets bedömning

Bygglov kan beviljas för nybyggnad av ett fritidshus. Avloppet går att lösa och bör lösas gemensamt mellan Odensjö-Ryd 1:27 och med den kommande avstyckade fastigheten.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt i 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall görs bedömningen att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en sanktionsavgift tas ut, i detta fall 21 400 kronor.

Inför beslut om startbesked ska förslag till kontrollplan upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet samt vilka övriga handlingar som ska tas med till mötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggkontorets lokaler. Det tekniska samrådet ska hållas innan några byggnadsarbeten påbörjas.

För belägenhetsadress (postadress) kontakta tekniska kontoret telefon

0372-7893 51.

Ifylld blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska lämnas in till tekniska kontoret.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en sanktionsavgift tas ut, i detta fall 21 400 kronor.

Begäran om slutbesked ska lämnas in senast en vecka efter att åtgärderna är slutförda.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Odensjö-Ryd 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27 och Torarp 2:27 underrättas om beslutet.

Avgift: 16 509 kronor (faktura sänds separat).

§236 Nybyggnad av två enbostadshus

Dnr 2011/2064

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Håringe 1:14

Sökande: XXX

Yttrande: Länsekologen

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av två stycken enbostadshus samt tillfartsväg till tomterna enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatserna ska avgränsas med staket eller liknande mot nordväst, nordöst och sydöst enligt redovisningen på den situationsplan som inkommit den 3 november 2011.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 3 november 2011.

Platsen ligger på nordöstra spetsen av Bolmsö och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär nybyggnad av två enbostadshus som planeras att styckas av.

De planerade tomterna ligger i omedelbar anslutning till två avstyckade och bebyggda fastigheter. En gemensam infiltrationsanläggning planeras att anläggas utanför tomterna. Tomterna kommer att ligga cirka 100 meter från strandlinjen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Har mycket stora naturvärden samt inom ett område som anses som lämpligt för utvecklingen av landsbygden (LIS-område).

Dessutom ligger platsen inom ett område som är av intresse enligt kulturmiljöprogrammet. Riktlinjerna är att ny bebyggelse bör anslutas till existerande husgrupperingar och med stor hänsyn tagen till kulturlandskap och fornlämningsmiljöer.

Länsekologen har inget emot förslaget. Av yttrandet framgår att där tomterna är utlagda är det idag hyggesvegetation med en del sly av rönn, björk, ek, gran samt diverse trivialarter.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att platsen ligger inom ett LIS-område.

Kontorets bedömning
De särskilda skäl som gäller för uppförande av bostadshus inom ett LIS-område uppfylls. Det vill säga, byggnaderna uppförs i anslutning till ett redan befintligt bostadshus.

Motivering

Särskilt skäl till dispensen är att byggnaderna planeras att uppföras inom ett område för landsbyggdsutveckling och i nära anslutning till befintliga bostadshus.

Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syften och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Nämnden bedömer också att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Arbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats. Om arbetena påbörjas innan lov och startbesked har meddelats i beslut kommer en byggsanktionsavgift tas ut.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

§237 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Dnr 2010/1762

Avvikelser från beviljat bygglov.

Fastighet: Viggsjö 1:2


Sökande: XXX och XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX och XXX med ett vite av 2 000 :- (tvåtusen kronor) att senast sex veckor från att blivit delgiven beslutet ha utsett ny kvalitetsansvarig samt redovisat bevis om byggfelsförsäkring samt färdigställandeskydd, enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kapitel 14 och 18 §§.

2. XXX och XXX förbjuds att fortsätta byggnadsarbetena till dess ovan nämnda handlingar inkommit till nämnden, enligt PBL 10 kapitel 3 §.

3. Särskild avgift enligt PBL 10 kapitel 6 § ska tas ut. Den särskilda avgiften bestäms till 7000 kronor (sjutusen kronor). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kronobergs län, förvaltningsenheten postgironummer 35177-5 inom två månader från det beslutet vunnit laga kraft. Avgiften ska betalas solidariskt mellan fastighetsägarna.

4. XXX och XXX underrättas om beslutet med delgivningsman.

Redogörelse för ärendet

Ärendet har påbörjats före den 2 maj 2011 därav tillämpas den äldre plan- och bygglagen PBL (1987:10).

Förhandsbesked beviljades den 1 september 2010 för en nybyggnad av ett enbostadshus och stall/garagebyggnad på fastigheten. Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage beviljades sedan den 7 oktober 2010.

Vid telefonsamtal den 23 februari 2011 påmindes de sökande om att lämna in förslag till kontrollplan, utse en kvalitetsansvarig och boka tid för byggsamråd.

Byggsamråd hölls den 14 mars 2011. Vid samrådet framkom att en del arbeten var utförda, bland annat var betongplattan redan gjuten. Sökanden uppmanades då att lämna in försäkringsbevis på tecknad byggfelsförsäkring samt bankgaranti senast dagen efter byggsamrådet.

Sedan tiden för byggsamrådet har miljö- och byggkontoret vid flera tillfällen ringt till sökanden, men utan någon svarat. Dessutom har kontakt tagits med husåterförsäljaren (Fiskarhedenvillan AB) och även en gång genom kvalitetsansvarig för att kunna kontakta sökanden och påtala att de ska lämna in försäkringsbevis och bankgaranti.
Den 18 oktober 2011 inkom en anmälan/klagomål om att sökanden påbörjat stomresning av byggnaden. Försök till telefontakt togs omgående, men ingen svarade.

Kontakt togs då med kvalitetsansvarig, som lovade göra ett besök på platsen och återkomma. Klagande ringde åter den 11 november 2011 och meddelade att byggnationen var ”långt gången”. Försök till telefonkontakt togs åter, men ingen svarade. Kontakt togs då åter med kvalitetsansvarig, som ännu inte varit på plats.

Kvalitetsansvarig har den 10 november 2011avsagt sig sitt uppdrag som kvalitetsansvarig. Kvalitetsansvarig har även lämnat en kort redovisning till skälet att avsäga sig uppdraget samt bifogat foton över den pågående byggnationen.

Miljö- och byggkontoret har i brev den 17 november 2011 uppmanat sökanden att skicka in de saknade handlingarna senast den 5 december 2011. Brevet har inte lösts ut av mottagaren och återkom till miljö- och byggkontoret den 7 december 2011.

Vid besök på plats den 8 december 2011 konstaterades att stommen är rest, en del av fasadpanelen var uppspikad och takpannorna låg på.

Kontorets bedömning

Med stöd av PBL 10 kapitlet 3 § förbjuds sökanden att fortsätta byggnadsarbetena till dess ovan nämnda handlingar inkommit till nämnden. Särskild avgift ska dömas ut enligt PBL 10 kapitlet 6 §.

Beslutet bör underrättas med delgivningsman.


Motivering

Enligt PBL 9 kapitlet 12 § får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring respektive färdigställandeskydd har redovisats för byggnadsnämnden. I lagen om byggfelsförsäkring 22 § (1993:320) finns också angivet att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän bevis om försäkringarna har redovisats för nämnden.

Enligt PBL 9 kapitlet 13 § ska byggherren utse en kvalitetsansvarig för arbetena. För att arbetena ska kunna fortsätta krävs att en ny kvalitetsansvarig utses av byggherren. Byggherren ska meddela nämnden om vem som utsetts.

Enligt PBL 10 kapitlet 3 § får byggnadsnämnden förbjuda att byggnadsarbetena fortsätter om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Enligt 6 § ska en särskild avgift tas om överträdelsen sker genom att arbetet utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig och också om arbetet utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna lag. Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut

Upplysningar

Sökanden underrättas om hur man överklagar beslutet.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§238 Ändrad användning till rehabiliteringsboende

Dnr 2011/2135

Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Hammaren 26

Sökande: XXX

Beslut

Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning till rehabiliteringsboende till och med den 31 december 2012.

Redogörelse för ärendet

Sökanden har inkommit med en ansökan om tidsbegränsat bygglov för ett så kallat ”akut jourboende” i F-huset inom kvarteret Hammaren. Renovering av byggnaden är snart färdigställd och de har bland annat tilläggsisolerat, bytt fasad, bytt ut och satt in nya fönster och satt in nytt kök. Endast några mindre förändringar är gjorda inom byggnaden och med hänsyn till detta har ingen anpassning gjorts avseende tillgängligheten. Sökanden har däremot varit i kontakt med det kommunala stödboende på Åvillan som lovat att ta emot eventuella boende med rörelse- eller funktionshinder.

Sökanden har i brev förklarat att behovet av ett akutboende är stort. Ett akutboende tar emot de missbrukare som hamnar i glappet mellan den medicinska hjälpen och det kommunala stödboendet. Då missbrukare är avgiftade från droger får de inte längre hjälp med övernattningsmöjligheter genom landstinget och så länge de har gifter kvar i kroppen får de inte heller flytta in på kommunalt stödboende. Antalet nätter som man behöver övernatta på akutboendet bör därför inte bli fler än två.

I samma brev förklarar sökanden att de åtgärder man utfört på och i byggnaden har gjorts omedveten om att det krävs bygglov. Muntligen har man också meddelat att man från politiskt håll fått löfte om att renovera byggnaden och bedriva akutboende och att det inte skulle finnas några hinder för detta.

Enligt gällande detaljplan (E169) är fastigheten avsedd för allmänt ändamål, vilket enligt den för tiden gällande bestämmelsen innebär att den är avsedd för att tjäna sådant ändamål som det tillkommer stat eller kommun att tillgodose, exempelvis statskyrka, kommunalhus, skola eller kommunal barnstuga.

Idag finns många olika verksamheter inom detaljplanens område.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning och placering uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (PBL). För området gäller en detaljplan som medger allmänt ändamål som tillgodoses av kommun, stat eller landsting. För föreliggande åtgärd finns ett avtal mellan ”Våga Va” och socialnämnden som innebär att ”Våga Va” har viss social verksamhet för personer över 18 år. Mot bakgrund därav bedöms verksamheten som försörjer ett allmänt ändamål överensstämma med detaljplanen. Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt ett tidsbegränsat bygglov.

Upplysningar

Bygglovet är tidsbegränsad och den sökande ska i samband med det tekniska samrådet visa på hur avvecklingen av verksamheten på den aktuella ska ske innan det tidsbegränsade bygglovet går ut.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en sanktionsavgift tas ut.

Inför beslut om startbesked ska förslag till kontrollplan upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden.

Tekniskt samråd ska hållas och datum är bokat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägaren av fastigheten Hammaren 26 delges beslutet.

Ägarna av fastigheterna Hammaren 20, 25, 37 och Städet 14, samt berörda hyresgäster underrättas om beslutet via brev.

Avgift: 5 064 kronor (faktura sänds separat).

§239 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden från den 14 november till den 15 december 2011.

Redogörelse av meddelanden

1. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2011-11-23. Julmarknad med
hantverksförsäljning..

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2011-12-05. Uppställning av
försäljningsvagn med pastarätter.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2011-12-06. Medmänniska på
stan. Uppställning av kaffebord och eldningstunna/grill


§240 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 15 november till den 5 december 2011.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis