Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2012-08-29

Sammanträde 2012-08-29

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Frankie Larsen (S)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse

3 Timavgift livsmedel

Beslut om avgift - Ann-Sofi Persson

4 Förslag till regionala miljömål

Yttrande till länsstyrelsen - Ann-Sofi Persson
(Handlingar finns på extranätet)

Information och frågor - Diverse
Ekonomisk redovisning - Anna Andersson

Miljö ärenden:

5 Trotteslöv 1:74, Trotteslöv 6:1, Trotteslöv 2:7, Trotteslöv 2:1. Trotteslöv 1:10. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

6 Össlöv 1:5, Össlöv 2:5, Össlöv 2:19. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

7 Össlöv 4:9, Össlöv 2:7, Trotteslöv 1:18, Trotteslöv 2:4. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

8 Össlöv 3:50, Össlöv 3:14, Trotteslöv 2:2, Trotteslöv 2:12. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

9 Össlöv 4:11. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

10 Össlöv 5:1, Össlöv 1:4, Trotteslöv 2:8, Trotteslöv 2:20

Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

11 Össlöv 7:1. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg.

12 Trotteslöv 1:74, Össlöv 5:1, Össlöv 1:4, Össlöv 2:8 och Trotteslöv 2:20, Trotteslöv 6:1, Trotteslöv 2:11. Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde - Victoria Kullenberg

13 Hjulet 5. Krav på att utföra provtagning från tvätthall

Upphävande av vite - Ann-Sofi Persson

14 Berghem 15:1. Redovisning av avloppsanläggning, uppfyller eventuellt inte dagens krav.

Upphävande av vite - Carina Axelsson

15 Torarp 2:66. Avlopp som inte uppfyller krav

Föreläggande att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

16 Torarp 2:56 Avlopp som inte uppfyller krav

Föreläggande att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

17 Torarp 2:50 Avlopp som inte uppfyller krav

Föreläggande att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

18 Torarp 2:20 Avlopp som inte uppfyller krav

Föreläggande att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

19 Torarp 2:17 Avlopp som inte uppfyller krav

Föreläggande att inkomma med uppgifter - Carina Axelsson

Information och frågor - Miljö
• Nyetablering torvtäkter - Thomas Hultquist

Plan ärenden:

20 Detaljplan för Kämpen 2

Beslut om antagande - Anna Aracsy
(Samrådstiden pågår till 24 augusti. Eventuella tillägg/ändringar framgår i handlingar på extranätet).

21 Detaljplan för Hölminge 2:14 med flera.

Beslut om planuppdrag - David Karlsson

22 Bolmstad 2:10. Avvikelse inom detaljplanen.

Avskrivning av ärendet - Henrik Johansson

Information och frågor - Plan
• Information från samråd för Ljungby 7:184, detaljplan järnvägsområdet. - Ulla Gunnarsson
(Handlingar finns på extranätet)

Bygg ärenden:

23 Häggen 10 Ändrad användning från bostad till zonterapi

Ansökan om bygglov - Maggie Mysigh

24 Häggen 11. Nybyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov. - Maggie Mysigh

25 Kvarter Leoparden. Olovligt uppförda murar

Ansökan om bygglov för redan uppförda åtgärder - Maggie Mysigh

26 Tornsvalan. Olovligt uppförd mur.

Beslut om föreläggande - Maggie Mysigh

27 Tannåker 3:18. Nybyggnad av sjöbod.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

28 Skällandsö 2:12. Rivning av befintlig och uppförande av nytt förråd/sjöbod.

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

29 Hölminge 2:35. Nybyggnad av växthus

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

30 Flattinge 10:1. Nybyggnad av fritidshus

Ansökan om strandskyddsdispens - Jonny Engström

31 Bollstad 1:150. Rivning och uppförande av nytt fritidshus.

Ansökan om bygglov/rivningslov. - Sarah Cederström

32 Annerstads-Bolmaryd 1:10 Uppförande av mast/torn.

Ansökan om strandskyddsdispens. - Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg

33 Meddelanden

34 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§115 Timavgift livsmedel

Dnr 2012/1432

Förslag om ändring av taxa till kommunfullmäktige.

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslagen taxa enligt nedan för offentlig kontroll inom livsmedelområdet.

· Timavgift för planerad kontroll vara 800 kronor.

· Timavgift för godkännande vara 800 kronor.

· Timavgift för extra offentlig kontroll vara 725 kronor.

· Timavgift för registrering vara 725 kronor.

Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2013.

Redogörelse för ärendet

För miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet finns en taxa antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2006 § 198. Under 2012 reviderades 11 § i taxan vilket innebär att avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där hänsyn tas till typ av företag och verksamhet. Bedömning görs enligt Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Kummunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 om att kontrolltiden det vill säga timavgiften ska vara 700 kronor per timme.

Nu föreslås en revidering av timavgiftens storlek. Anledningen är att det finns krav på att livsmedelskontrollen fullt ut ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. För att leva upp till kravet på full kostnadstäckning vid offentlig kontroll krävs en höjning av timtaxan. Samtidigt ska det tilläggas att avgiften inte får vara högre än myndighetens kostnader.

Vid beräkning av timavgiften uppskattas den totala kostnaden för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll. Som underlag används Sveriges kommuner och landstings (SKL) mall för beräkning av timavgift. Den totala kostnaden för den offentliga kontrollen fördelas på det antal arbetstimmar som handläggande tjänstemän lägger på den offentliga kontrollen. Arbetsmoment som ingår är exempelvis registrering i ärendehanteringssystem, inläsning, beredning, utbildning, samråd, databehandling av fakta, interna/externa kontakter med sakkunniga, inspektioner, upprättande av inspektionsrapporter, beslut och expediering.

Avgiftsfinansiering ska ske genom:

· årlig kontrollavgift

· avgift för extra offentlig kontroll

· avgift för godkännande

· avgift för registrering

Miljö- och byggnämnden har en serviceskyldighet i enlighet med förvaltningslagen. Information som har med kontrollverksamheten att göra innefattas i begreppet offentlig kontroll, dock inte råd och stöd som inte har något direkt samband med en konkret kontrolluppgift. Slutsatsen är att alla åtgärder som kontrollmyndigheten utför inte kan avgiftsbeläggas. Det som faller utanför begreppet offentlig kontroll får i stället skattefinansieras.

Motivering

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel innehåller bestämmelser om hur avgifter ska tas ut. Av 3 och 4 §§ framgår att en kommun är skyldig att ta ut årligt avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt att den avgiften ska betalas av livsmedelsföretagarna vars verksamhet är föremål för kontroll.

I 11 § samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

I 13 § samma förordning finns bestämmelser om kommunens skyldighet att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens godkännande och registrering

Förvaltningens bedömning

Beslut är enligt förvaltningens förslag

Upplysningar

För tillsyn och prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen har kommunen ingen skyldighet att ha full kostandstäckning genom avgifter. Där står det kommunen fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel.

Timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ligger för närvarande på 700 kronor.

§116 Förslag till regionala miljömål

Dnr 2012/1117

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över förslaget till regionala miljömål:

Miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” har utelämnats, förmodligen på grund av att det inte finns några kustkommuner i länet. Vi anser dock att vi påverkar det målet i och med våra åar. Ett exempel är Lagan där retentionen är mellan 0 och 10 procent, vilket innebär att merparten av näringsämnen rinner ut i havet. Därför kan det diskuteras om det målet inte borde ingå som ett regionalt miljömål.

Begränsad klimatpåverkan

  • I förslagen till de regionala miljömålen anges olika år för målen. För att tydliggöra vad det är som ska uppnås bör målen redovisas i kronologisk ordning utifrån året när målet ska uppnås.
  • Målet ”användning av elenergi i Kronobergs län har år 2015 minskat med minst 10% och med 20 % till år 2020 räknat från 1995. Det kan vara svårt att uppnå ett mål redan till år 2015. En kall vinter i länet kan medföra att elenergin ökar en säsong. Målåret 2015 kan utgå för att i stället ha en mer långsiktig strategi för en minskning till år 2020.
  • Det bör tydliggöras vad som avses med ”direkt användning” av fossila bränslen.
  • Målet ”tankställen för förnyelsebara bränslen” bör kompletteras med att det är fordonsbränslen som avses.

Bara naturlig försurning

  • Formuleringen ”sjöar som kalkas för sin egen skull” är svårtolkad. Sjöar ingår oftast i ett system där kalkning sker för flera sjöars skull.
  • Målet ”år 2015 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha minskat till 3000 ton/år” bör kompletteras med ett mål för år 2020.

Ingen övergödning

  • ”Utsläppen av ammoniak i Kronobergs län ska inte överstiga 1400 ton per år”, gäller målet för varje år fram till 2020?

Levande sjöar och vattendrag

  • Målet om skyddsvärda kvarnar och sågar är otydligt. Det framgår att kulturmiljöbidrag ska betalas ut men inte vad som ska uppnås genom detta. Målet bör förtydligas.

· Målet ” År 2010 -2015 ska minst fyra nya områden i särskilt värdefulla naturmiljöer i eller i anslutning till sjöar och vattendrag få ett långsiktigt skydd” är otydligt formulerat.
Åren anges som intervall, istället kan år 2015 anges som slutår. Det bör även preciseras vad som avses med ”långsiktigt skydd”.

  • Målen om mal, utter, flodkräfta och målarmussla kan förtydligas ytterligare. Det saknas målår men förmodligen menas att populationen inte för något år får understiga ett visst antal/storlek på populationen.

Grundvatten av god kvalitet

· Det regionala målet om halten växtskyddsmedel finns redan reglerat i lagstiftning (2008/118/EG). Ska det finnas med som ett mål ändå?

Myllrande våtmarker

· Regionalt bör man prioritera att återställa torrlagda sjöar snarare än att skapa nya sjöar eller våtmarker.

God bebyggd miljö

· Miljömålet om ”andelen hårdgjord yta ökar inte inom befintliga detaljplanerade områden jämfört med år 2010” är svårt att följa upp i praktiken. Kommunen har heller ingen möjlighet att neka hårdgöring av yta där detaljplanen medger det. Däremot i nya detaljplaner har kommunen möjlighet att styra andelen hårdgjord yta.

Ett rikt växt- och djurliv

· De regionala miljömålen berör enbart mångfalden knutna till skyddsvärda träd. Här bör fler mål kunna upprättas, exempelvis om bipopulationer. De odlade populationerna har minskat vilket påverkar pollinering negativt.

Redogörelse för ärendet

Första gången regionala miljömål fastställdes av länsstyrelsen i Kronobergs län var i december 2006. Nu föreslås nya regionala miljömål för Kronobergs län. Målen revideras eftersom vissa mål har uppnåtts, i några fall har målens formuleringar blivit inaktuella och i andra fall har målen inte varit möjliga att följa upp.

Riksdagen antog också under 2010 en proposition som innebär förändringar i miljömålens struktur och arbetets organisering, men arbetets inriktning och ambitionsnivå är oförändrad. Länsstyrelserna har i uppdrag att i bred samverkan regionalisera miljömålen där så är lämpligt, verka för att målen nås och följa upp miljömålsarbetets utveckling.

Konkreta och uppföljningsbara mål för länet är redskap som pekar ut riktningen för länets miljöarbete. Regionala mål behövs för att styra det regionala och lokala miljöarbetet mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Utifrån de regionala målen finns möjlighet för kommunen att formulera lokala miljömål.

Översynen av de regionala miljömålen har resulterat i 44 målförslag. Utöver dessa förslag gäller de preciseringar och etappmål som beslutats av riksdagen fullt ut i länet. Samtliga formuleringar kommer att benämnas ”Regionala miljömål”. Observera att preciseringarna är beslutade av regeringen, det är bara förslagen till regionala mål Länsstyrelsen vill ha synpunkter på.

Förvaltningens bedömning

Beslut är enligt förvaltningens bedömning.

§124 Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Dnr 2012/0691

Föreläggande om att inkomma med uppgifter.

Fastighet: Trotteslöv 1:74, Össlöv 5:1, Össlöv 1:4, Össlöv 2:8, Trotteslöv 2:20, Trotteslöv 6:1 och Trotteslöv 2:11.

Verksamhets-

utövare: xxx

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förelägger xxx, om att inkomma med ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), om spridning är planerad att ske under 2013.

2. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter enligt bifogad ansökningsblankett och vara inkommen till miljö- och byggnämnden senast den 30 november 2012.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 21 § miljöbalken.

Redogörelse för ärendet

Inom vattenskyddsområdet får inte preparatet som innehåller lättrörliga och/eller persistenta substanser användas.

För att få prövat om användning samt spridning av ett kemiskt bekämpningsmedel behöver en tillståndsansökan för detta medel göras. Miljökontoret gör en bedömning av de medel som ansökan gäller med hjälp av simuleringsverktyget MACRO-DB och tar sedan beslut om medlet kan få lov att spridas inom Ljungby-Össlövs vattenskyddsområde.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsutövaren, som avser att använda bekämpningsmedel i sin verksamhet under 2013, föreläggs om att inkomma med ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt senast den 30 november 2012.

Motivering

Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av kommunal nämnd användas inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).

Den som avser att sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att det kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening.

Hänsyn ska tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark, enligt 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).

Upplysningar

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis samt information om hur beslutet kan överklagas.

§125 Krav om att utföra provtagning från tvätthall med mera

Dnr 2010/2327

Upphävande av föreläggande med vite.

Fastighet: Hjulet 5

Verksamhets-

utövare: Biwab Fastigheter AB, Långgatan 17, 341 32 Ljungby

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver föreläggande förenat med vite daterat den 23 november 2011, § 192.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden förelade den 23 november 2011, verksamhetsutövaren med vite på 25 000 kronor, att genomföra provtagning vid tvätthallen. Resultat på provtagning inkom till miljökontoret den 15 juni 2012.

Miljö- och byggförvaltningen har i delegationsbeslut den 4 juli 2012 förelagt verksamhetsutövaren att installera en ny oljeavskiljare från tvätthallen. Ett förslag till installation har lämnat in.

Förvaltningens bedömning
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att provtagningen utförts och att föreläggandet kan upphävas.

Upplysningar

Miljö- och byggförvaltningen följer upp installationen under hösten 2012.

§130 Avlopp som inte uppfyller dagens miljökrav

Dnr 2011/1007

Beslut om förläggande med vite.

Fastighet: Torarp 2:20


Fastighets-

ägare: xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger xxx vid vite om 5000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status.

Uppgifter som ska redovisas:

· användningsområde, och antal hus som är anslutna

· tömningsintervall

· material

· volym

· anläggningsår

· täthet

· utnyttjandegrad

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggförvaltningen har under juni 2011 i brev till samtliga fastighetsägare i Torarps stugområde begärt in uppgifter om vilken status den slutna tanken har. Är den tät eller inte samt hur ofta den används. Fastighetsägarna har även fått krav om att de ska åtgärda sina bad, disk och tvättavlopp (BDT-avlopp) enligt dagens krav.

Inga uppgifter om den slutna tanken har inkommit. Fastighetsägaren till Torarp 2:20 har i maj 2012 meddelat att de ska åtgärda sitt BDT-avlopp i augusti/september 2012. Någon ansökan om tillstånd för BDT-anläggning har inte inkommit. Miljö- och byggförvaltningen har uppmanat fastighetsägaren att inkomma med ansökan snarast.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren föreläggs med vite av 5000 kronor att senast sex månader efter delgivning inkomma med en redovisning av den slutna tankens status.

Motivering

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, enligt miljöbalken 26 kapitlet § 1.

I enlighet med miljöbalkens 9 kapitel, 1 § första punkten är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet.

Enligt sårbarhetskartan för Ljungby kommun framtagen av SGU 2010 är området klassats med hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin. Detta innebär en risk för mycket snabb infiltration till området. ”Enligt bedömningsrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp” gäller hög skyddsnivå för hälsoskydd i området.

Upplysningar

Miljö- och byggförvaltningen uppmanar fastighetsägaren att inkomma med ansökan för BDT-avloppet snarast.

Otillräckligt renat avloppsvatten medför direktutsläpp av näringsämnen och kemikalier samt bakterier som kan vara sjukdomsframkallande.

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis samt med information om hur beslutet kan överklagas.

§131 Detaljplan för del av Kämpen 2 i Ljungby stad

Dnr 2012/0047

Beslut om antagande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för Kämpen 2.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen.

Syftet med att ändra detaljplanen är att fastigheten Kämpen 2 ska kunna användas för bostadsändamål, vård, skola och centrumverksamhet. I gällande detaljplan P86/15 får fastigheten idag användas för allmänt ändamål.

Plankontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Kämpen 2.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning görs och ingen miljökonsekvensbeskrivning har behövt upprättas.

Planförslaget har skickats till samtliga berörda för samråd under tiden den 25 juni – 24 augusti 2012.

Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad den 25 augusti 2012.

Motivering

Planförslaget har från början hanterats med så kallat normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 11 § plan- och bygglagen (PBL), men efter samrådet har planen övergått till enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 7 § PBL. Anledningen är att inga synpunkter har kommit in som gjort att detaljplanen förändrats väsentligt. Detta innebär att planen kan antas av miljö- och byggnämnden efter det att den varit utställd på samråd.

Förvaltningens bedömning

Detaljplanen för del av Kämpen 2 kan antas.

Upplysningar
Detaljplanen bedöms inte vara av stor principiell betydelse eller av stor vikt, varför antagandet kan ske av miljö- och byggnämnden i enlighet med 5 kapitlet 27 § PBL.§132 Detaljplan för del av Hölminge 2:14 med flera (Hölminge Norregård)

Beslut om planuppdrag.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ger plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Hölminge 2:14 med flera (Hölminge Norregård).

2. Planavtal upprättas med samfällighetsföreningen.

Redogörelse för ärendet

Området ligger norr om Mjälens badplats och söder om Hölminge samhälle.

Fastigheten Hölminge 2:14 är stamfastigheten till ett sommarstugeområde som består av en mängd olika fastigheter i Hölminge, benämnt Hölminge Norregård.

Hölminge Norregårds samfällighetsförening har inkommit med en begäran om en planändring avseende att öka byggnadsarean till 200 m².

Förvaltningens bedömning

Plankontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Hölminge 2:14 med flera.

Upplysningar

Planförslaget hanteras antingen som enkelt planförfarande eller om möjligt som ändring av detaljplan.

§133 Förändringar inom campingområdet som inte överensstämmer med detaljplanen

Avskrivning av ärende.

Fastighet: Bolmstad 2:10


Verksamhets-
utövare:
Sjön Bolmen Fastighets AB, Brf Bolmens Strand

Beslut

Miljö- och byggnämnden avskriver ärendet.

Redogörelse för ärendet

I beslut daterat den 2 september 2009, § 162 beslutade miljö- och byggnämnden att förelägga bostadsrättsföreringen Bolmens strand, som ägare till Sjön Bolmens Fastighets AB, om användningsförbud för bostadsändamål. Föreläggandet förenades med ett vite på 150000 kronor. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen, därefter till förvaltningsrätten och kammarrätten.

I beslut daterat den 14 september 2010, avslog kammarrätten miljö- och byggnämndens beslut och undanröjde vitesföreläggandet. Kammarrättens beslut överklagades av nämnden till Högsta förvaltningsrätten men prövningstillstånd medgavs inte.

Miljö- och byggnämnden har tagit del av kammarrättens dom och gör bedömningen att inga ytterligare åtgärder ska vidtas.

§134 Nybyggnad av enbostadshus med garage

Dnr 2012/1366

Ansökan om bygglov

Fastighet: Häggen 11

Sökande:
xxx

Yttrande: Fastighetsägarna till Flädern 4, Häggen 10 och 11 samt tekniska förvaltningen.


Beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med garage.

Redogörelse för ärendet

Inom kvarteret Häggen i korsningen Elfströmsgatan/Hångersvägen finns en tomt som under många år stått obebyggd. I området finns bebyggelse av varierad karaktär och tidsålder fram till 70-talet.

Sökanden önskar uppföra ett enplanshus med sammanbyggt garage, utförandet blir i betong typ Lindénvillan. Byggnaden placeras i det nordvästra hörnet på tomten och en infart planeras från Elfströmsgatan.

Förslaget innebär att tomten skulle bebyggas med en byggnadsarea på cirka 303m2. Tomtens storlek är 1262m2.

För området gäller en äldre detaljplan (E71) som anger att tomten får bebyggas med maximalt 150m2. Undantag får medgivas om ”huvudbyggnad avses inrymma endast en lägenhet”.

Det finns redan tidigare vissa avvikelser beträffande överyta i området.

Sökande har föreslagit Olle Sandström, Trädgårdsgatan 26, 341 39 Ljungby som kontrollansvarig.

Fastighetsägarna till Flädern 4, Häggen 10 och 11 samt tekniska förvaltningen har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Häggen 9 och 12, Flädern 3, Hasseln 11, 14, 16 och 20 samt hyresgäster på Häggen 9 och 10 har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.

Förvaltningens bedömning
Bygglov bör kunna beviljas då byggnadens utformning och placering är lämplig på tomten och en tillräckligt stor del av tomten lämnas obebyggd.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitel plan- och bygglagen (PBL).

Enligt PBL 9 kapitlet 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

Enligt PBL 9 kapitlet 25 § ska berörda ges möjlighet att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen.

Med hänsyn till att avvikelser beträffande överyta tidigare beviljats i området samt att avvikelser beträffande överyta redan finns i området bedöms åtgärden endast utgöra en liten avvikelse från gällande detaljplan. Detaljplaner för bostadsområden som idag projekteras ges normalt en byggrätt som är större än det aktuella fallet. Med hänsyn också till detta, samt detaljplanens betydande ålder, bedöms den sökta åtgärden endast utgöra en liten avvikelse från detaljplanen.

Åtgärden strider inte heller mot detaljplanens syften.

Upplysningar

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon

0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid det tekniska samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig närvara.

Senast vid det tekniska samrådet ska följande handlingar inlämnas till nämnden:

· Förslag till kontrollplan

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd

· Energiberäkning

Arbetena får inte påbörjas förrän nämnden gett ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen. Om arbetena skulle påbörjas innan startbesked lämnats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut. Byggsanktionsavgiften för en åtgärd avseende den aktuella skulle bli 44000 kronor.


Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 25 489 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Häggen 9 , 10 och 12, Flädern 3 och 4 och Hasseln 11, 14, 16 och 20 samt tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§135 Olovligt uppförd mur

Dnr 2012/0711

Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder.

Fastighet: Tornsvalan 1

Sökande:
xxx

Beslut

Bygglov beviljas för uppförande av mur i efterhand.

Redogörelse för ärendet

Det har inkommit ett klagomål till miljö- och byggnämnden att fastighetsägaren till Tornsvalan 1 har uppfört en mur i tomtgräns mot Tornsvalan 2. Mur är uppförd olovligt.

Vid kontroll på platsen den 15 maj 2012 kunde konstateras att en bygglovspliktig mur är uppförd enligt anmälan.

I en skrivelse från fastighetsägaren till Tornsvalan 1 förklarar fastighetsägaren att innan muren uppfördes läste han information gällande murar på Boverkets hemsida och tolkat dessa som att bygglov inte krävdes i det aktuella fallet.

Om någon utför en bygglovspliktig åtgärd utan bygglov ska tillsyndsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt PBL 11 kapitel 51 §.

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 11 kap, 54 § ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna beviljas i efterhand då muren inte anses vara en olägenhet för berörda. Beslut om eventuell byggsanktionsavgift kan dömas ut vid ett senare tillfälle.

Upplysningar

Byggsanktionsavgift kan komma att utdömas i efterhand. En remiss med förslag på ändrade sanktionsavgifter väntas skickas inom kort från Regeringskansliet. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer bör beslut avseende byggsanktionsavgift avvaktas tills ändringen av förordningen träder i kraft.

Avgift för bygglov: 3454 kronor (faktura sänds separat).


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Fastighetsägarna till Tornsvalan 7, 8 och 47, Ekebacken 1 samt Hångers 3:19 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren till Tornsvalan 2 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Fastighetsägaren underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§136 Nybyggnad av sjöbod

Dnr 2012/1392

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Tannåker 3:18

Sökande:
xxx

Beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod.


Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Tannåker ca 500 meter väster om affären invid sjön Bolmen. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land.

Platsen omfattas inte av detaljplan men ligger inom ett område utpekat som riksintresse för friluftslivet samt utpekat i naturvårdsprogrammet med mycket stora naturvärden.

Den aktuella tomten utgörs av två fastigheter bägge belägna helt inom strandskyddat område. På den östra fastigheten (Tannåker 3:15) finns tomtens bostadshus, på den nu aktuella västra fastigheten (Tannåker 3:18) finns en komplementbyggnad belägen ca 100 meter från strandlinjen. Invid strandkanten finns en brygga. Området invid vattenlinjen sköts till viss del så att vegetationen där hålls nere.

Förslaget innebär att ett förråd om 15 m² uppförs 15 meter från strandlinjen samt 4,5 meter söder om fastighetsgränsen till Tannåker 3:14.

Som särskilt skäl till dispensen har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Förvaltningens bedömning

Området närmast stranden bedöms alltjämt vara allemansrättsligt tillgängligt. Dispens på angivet skäl bör därför ej meddelas. Placeringen av förrådsbyggnaden bör kunna lösas inom den hävdade tomten (ca 40 meter öster om strandlinjen).

Motivering

Två förutsättningar skall vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas. Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kapitlet 18 c § miljöbalken (MB).

Som särskilt skäl till dispensen har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Att området till viss del sköts så att vegetationen hålls nere bedömer nämnden inte utgöra skäl till att platsen kan anses ianspråktagen. Angivet skäl för dispensen bedöms därmed inte föreligga.

Föreslagen placering av förrådsbyggnaden bedöms innebära en negativ påverkan på strandskyddets syfte då hemfridszonen utökas och möjligheterna för allmänheten att röra sig fritt i området försämras.

Upplysningar

Sökanden delges beslutet med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan överklagas.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§137 Nybyggnad av förråd/sjöbod

Dnr 2012/1119

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Skällandsö 2:12

Sökande:
xxx

Beslut

1. Miljö och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger vid sjön Bolmens östra strand och helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Förslaget innebär att ett befintligt båthus/förråd för rivs och ersätts med ett nytt om 75 m². Den befintliga byggnaden har en byggnadsarea på cirka 50 m2.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Förvaltningens bedömning

Med hänsyn till att byggnaden ersätter en befintlig byggnad, torde det inte motverka strandskyddsbestämmelsens syfte och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Dispens bör kunna medges.

Motivering

Två förutsättningar skall vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas. Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kapitlet 18 c § miljöbalken (MB).

Nämnden bedömer att påverkan på djur- och växtliv blir mycket liten med hänsyn till att byggnaden ersätter en liknande byggnad på platsen.

Att platsen redan är ianspråktagen för ändamålet gör att nämnden bedömer att angivet skäl till dispensen föreligger.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva ärendet. Länsstyrelsen fattar beslut inom tre veckor från det de mottagit nämndens beslut.

Bygglovsansökan för åtgärden är inlämnad. Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har lämnats. Om några arbeten påbörjas innan startbesked meddelats kommer en sanktionsavgift tas ut, i detta fall 22000 kronor.

Ansökan om tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

§138 Nybyggnad av växthus

Dnr 2012/1123

Ansökan om bygglov

Fastighet: Hölminge 2:35


Sökande:
xxx

Yttrande: Ägarna av fastigheterna Hölminge 2:14 och 2:40.

Beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av växthus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Hölminge. Området omfattas av detaljplan P88/13 med ändring P98/5. Området är avsett för fritidsbebyggelse.

Förslaget innebär nybyggnad av ett växthus om 9,6 m². Byggnaden föreslås placeras i norra hörnet av fastigheten med ett avstånd om 2,5 meter från fastigheten Hölminge 2:14 respektive med ett avstånd närmst om 1,3 meter från fastigheten Hölminge 2:40.

Den aktuella platsen utgörs delvis av prickmark, mark som inte får bebyggas.

Byggnaden utgör i normala fall en bygglovsfri komplementbyggnad enligt 9 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL).

Av detaljplanen framgår inget angivet avstånd på vilket komplementbyggnader får uppföras från fastighetsgräns. I dessa fall gäller plan- och bygglagens övergångsbestämmelse punkt 5. Bland annat ska berörda grannar höras om en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Ägaren av fastigheten Hölminge 2:14 har inget emot förslaget.

Ägaren av Fastigheten Hölminge 2:40 har i yttrande daterat den 19 juli 2012 meddelat erinringar emot förslaget och bland annat framfört tilltänkt byggnad kommer för nära fastighetsgränsen.

Sökanden har den 27 juli 2012 bemött yttrandet.

Förslaget överensstämmer i övrigt med gällande detaljplan (P88/13 med ändring P98/5).

Förvaltningens bedömning

Föreslaget växthus bedöms inte innebära någon olägenhet. Bygglov bör beviljas.

Motivering

För det aktuella området gäller en detaljplan som vann laga kraft den 11 mars 1998. Enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna plan- och bygglagen (PBL), ska bestämmelserna i 17 kapitlet 4 § i den upphävda plan- och bygglagen fortfarande gälla för sådana planer. Eftersom planen saknar bestämmelser för det aktuella området om byggnads minsta avstånd till granntomt, gäller enligt tredje stycket i samma stadgande att 39 § i den numera upphävda byggnadsstadgan (1959:612), BS, ska tillämpas som bestämmelse i planen.

Enligt 39 § andra stycket BS får byggnad inte placeras på mindre avstånd från gränsen mot granntomt än 4,5 meter. Om det finns särskilda skäl och kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras, får nämnden enligt paragrafens tredje stycke medge undantag från nämnda bestämmelse.

Nämnden bedömer att det sökanden redovisat utgör särskilda skäl för att medge undantag från planens huvudregel om minsta avstånd till grannfastighet. De olägenheter som byggnaden kan förorsaka för grannfastigheten är enligt nämndens mening inte av den karaktär att de kan anses utgöra sådant men som hindrar att undantag medges.

I samband med beslut i ovannämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan enligt bestämmelserna i PBL:s övergångsbestämmelser i punkt 5 (närmre tomtgräns än 4,5 meter).

I det aktuella fallet kommer byggnaden att ligga på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas (prickmark). Enligt PBL 10 kapitlet 2 § får dock åtgärder enligt 9 kapitlet 4 § strida mot detaljplanen som gäller för området.

Nämnden bedömer att åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kapitlet 1 och 4 §§ PBL om utformning och tekniska egenskaper.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas innan nämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § (PBL). Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats kommer en sanktionsavgift tas ut, i detta fall 22000 kronor.

Inför beslut om startbesked ska en kontrollplan för objektet inlämnas till miljö- och byggförvaltningen. Vänligen kontakta Jonny Engström tel. 0372-78 92 78 för information.

Byggsamråd behöver inte genomföras. Om du som byggherre önskar att byggsamråd ändå ska hållas ombeds du ta kontakt med miljö- och byggkontoret.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 2 116 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Ägaren av fastigheten Hölminge 2:14 underrättas om beslutet per brev.

Ägaren av fastigheten Hölminge 2:40 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan överklagas.

§139 Nybyggnad av två fritidshus och en förrådsbyggnad

Dnr 2012/1118

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Flattinge 10:1


Sökande: xxx

Beslut

1. Miljö och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av två fritidshus och ett förråd enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

2. Tomtplatsavgränsning fastställs enligt situationsplan daterad den 15 augusti 2012. Tomterna ska avgränsas med staket eller liknande mot stamfastigheten.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Flattinge strax väster om Sjön Flåren (Flattingevik). Strandskyddet för Flåren är 200 meter inåt land.

Området omfattas inte av detaljplan men ligger inom utpekat LIS-område. Området har stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. Området närmast de befintliga fritidshusen berörs också av ett utpekat fornlämningsområde.

Förslaget innebär två nya tomter med tillhörande fritidshus. Tomterna planeras inte att avstyckas i dagsläget. De två tomterna blir cirka 1000 m2 vardera. En förrådsbyggnad föreslås strax väster om befintlig ladugård. Denna byggnad kommer delvis placeras inom fornlämningsområdet.

Sökanden har inte varit i kontakt med länsstyrelsen beträffande fornlämningsområdet (se upplysningar).

Byggnaderna kommer att placeras i anslutning befintliga fritidshus i området. Närmast bostadshus ligger inom 50-100 meter. Stugorna ska ingå i pågående uthyrningsverksamhet.

En fri passage ca 120 meter kommer att lämnas mellan strandkanten och de planerade tomterna.

Som särskilt skäl har sökanden angivit att platsen ligger inom ett LIS-område där byggnaderna kommer att ligga i anslutning till befintliga bostadshus.

Förvaltningens bedömning

Dispens kan meddelas.

Motivering

Två förutsättningar skall vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas. Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kapitlet 18 c § miljöbalken (MB).

Särskilt skäl till dispensen är att byggnaden planeras att uppföras inom ett område för landsbyggdsutveckling och i nära anslutning till befintliga bostadshus.

Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syften och inte heller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt. Nämnden bedömer också att allmänhetens tillgång till strandområdet för sjön i sin helhet inte försämras.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Beslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva ärendet. Länsstyrelsen fattar beslut inom tre veckor från det de mottagit nämndens beslut.

Ansökan om förhandsbesked är inlämnad.

Sökanden erinras att snarast ta kontakt med länsstyrelsen i Kronoberg beträffande fornlämningsområdet (tel. 010223 70 00). Inför beslut om förhandsbesked ska sökanden redovisa samrådshandling/beslut om intrång i fornlämning från länsstyrelsen gällande förrådsbyggnaden.

Ansökan om tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas. Kontakta Carina Axelsson tel. 0372- 78 92 86 vid frågor.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat)

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§140 Rivning och nybyggnation av fritidshus

Dnr 2012/0301

Ansökan om bygglov

Fastighet: Bollstad 1:150


Sökande:
xxx

Yttrande: Ägarna till fastigheten Bollstad 1:151

Beslut

· Bygglov beviljas för nybyggnad av ett fritidshus.

· Startbesked meddelas för att påbörja rivningsarbetena, enligt 10 kapitel 3 § plan- och bygglagen (PBL).

· Kontrollansvarig krävs för åtgärderna. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Eskil Arvidsson, Tubbatorg 5, 374 32 Karlshamn.

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs inte.

· Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Rivningsåtgärderna får påbörjas.

· Kontrollplanen för rivning som inkommit den 24 april 2012 fastställs.

· Ifylld och signerad kontrollplan samt utlåtande från kontrollansvarig ska lämnas in till nämnden för att slutbesked ska kunna meddelas.

Redogörelse för ärendet

Förslaget innebär att befintligt fritidshus rivs och ersätts med ett nytt fritidshus, med en placering omedelbart sydöst om det ursprungliga. Det nya fritidshuset är ett enplanshus och kommer att få en storlek på cirka 73 m2.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 15 juni 2012. Länsstyrelsen har den 26 juni 2012 beslutat att inte överpröva dispensen.

På fastigheten finns en fornlämning som utgörs av en stensättning.

Länsstyrelsen beslutade den 29 september 2011 om tillstånd till intrång vid fornlämning med villkor om skyddsåtgärder för fornlämning – ärendenummer 431-3133-11.

Miljökontoret har förelagt sökande om att vid rivningen följa vissa försiktighetsmått, med anledning av att de förekommer asbest i byggmaterialet.

Avloppet planeras att lösas genom en befintlig gemensamhetsanläggning på fastigheten Bollstad 1:78, en anknytning är idag redan framdragen till fastigheten men befintligt hus är inte anslutet.

Ägarna av fastigheterna Bollstad 1:80 och 1:153 har fått tillfälle att lämna synpunkter men har inte svarat.

Ägarna av fastigheten Bollstad 1:119 har inget emot förslaget.

Ägarna av fastigheten Bollstad 1:151 har erinringar mot förslaget.

Förvaltningens bedömning

Bekräftelse på anmälan om rivning av befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av fritidshus bör kunna lämnas.

Motivering

Bedömningen görs att byggnadens utformning, placering och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitlet PBL.

Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kapitlet 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kapitlet 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012 och om det finns särskilda skäl för det.

Bedömning görs att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna.

Upplysningar

Anmälan gällande rivning av befintligt fritidshus upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från dagen för anmälan.

Begäran om slutbesked för rivningen ska göras till miljö- och byggnämnden när rivningsåtgärden är utförd (blankett bifogas).

Byggnadsåtgärderna för nytt fritidshus får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 22 000 kronor.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 22 000 kronor.

Som byggherre kallas du till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson telefon 0372-78 92 72 för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler. Vid det tekniska samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Anmälan om att ansluta avloppet till gemensamhetsanläggningen ska inlämnas till miljö- och byggnämnden i god tid innan arbetena påbörjas.

Avgift: 9 403 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Fastighetsägarna till Bollstad 1:40, 1:78, 1:80, 1:119 och 1:153 underrättas om beslutet per brev.

Fastighetsägarna till Bollstad 1:151 delges beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§141 Uppförande av mast/torn

Dnr 2012/0337

Ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet: Annerstads-Bolmaryd 1:10

Sökande:
Statkraft Sverige AB, Nipan 51, 881 52 Sollefteå

Yttrande: Länsekologen

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för

uppförande av en mast/torn, enligt 7 kapitlet 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

Dispensen avser endast den yta masten/tornet upptar på marken.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 9 mars 2012.

Platsen ligger utmed Bolmån i byn Bolmaryd söder om sjön Kösen och helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för Bolmån är 100 meter inåt land.

Förslaget innebär att en mast/torn uppförs med en höjd på cirka 24 meter. Masten/tornet kommer att placeras 10 meter norr om gränsen mot fastigheten Annerstads-Bolmaryd 1:6 och 12 meter öster om strandlinjen för Bolmån.

Fundamentet kommer att uppta en yta på mark på cirka 3 m2.

Sökanden har i sin ansökan som särskilt skäl angivit att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden – klass III.

Länsekologen har den 20 juni 2012 bedömt att åtgärden inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Förvaltningens bedömning

Dispens bör kunna meddelas.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärden inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Särskilt skäl till dispens är att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har getts.

Länsstyrelsen underrättas om beslutet.

Avgift: 2100 kronor (faktura sänds separat).

§142 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan den 12 juni till den 13 augusti 2012.

Redogörelse av meddelanden

1. Beslut från länsstyrelsen daterat 2012-06-12.
Ersättning för fornvårdsarbete på gravfältet i Hallsjö Dörarps socken.

2. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-13.
Cirkusföreställning vid Sunnerbohallen 2012-06-24.

3. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-15.
Begagnade av plats för diverse arrangemang i form av uppträdanden, uppvisning, underhållning, försäljning m.m. i Ljungby centrum
2012-06-15/2013-06-14.

4. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-19.
Midsommarfirande och Bolmendagar i Bolmsö hembygdspark 2012-06-22 samt 2012-07-28.

5. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-06-19.
Utomhusmarknad i Vrå 2012-07-21.

6. Lagakraftbevis daterat 2012-06-25.
Detaljplan för del av Bolmstad 2:45.

7. Yttrande från länsstyrelsen daterat 2012-07-02.
Ärende som avförts angående tillstånd för reparation, gällande skada vid norrportalen på Torpa kyrka.

8. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-07-09.
Ianspråktagande av offentlig plats, Storgatan 2 B i Ljungby, för uteservering
2012-04-15/2012-10-28.

9. Beslut från länsstyrelsen daterat 2012-07-05
Ersättning för fornvårdsarbete på fastigheten Trotteslöv 1:18, 2:7.

10. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-07-25.
Minifestival med lokala band 2012-07-28.

11. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-07-25.
Bolmendagen med arrangemang runt sjön Bolmen 2012-07-28.

12. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-07-25.
Sommarfest med offentlig dans i Odensjö hembygdspark 2012-07-28.

13. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-07-27.
Öppet hus med flyguppvisning på Feringe flygplats 2012-08-05.

14. Beslut från länsstyrelsen daterat 2012-07-27.
Tillstånd för ommålning och tjärning av kyrkobyggnad i Tutaryds kyrka.

15. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-08-06.
Ianspråktagande av offentlig plats i Ljungby centrum för uteservering 2012-08-13/2012-08-19.

16. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-08-06.
Ianspråktagande av offentlig plats i Ljungby centrum för anordnande av Ljungbydagarna 2012-08-10/2012-08-21

17. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-08-09.
Konsert i Södra Ljunga bygdegård 2012-09-01.

18. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-08-10.
Välgörenhetsbasar med musikframträdande i Järnvägsparken i Ljungby 2012-08-13/2012-08-25.

19. Tillståndsbevis från Polisen, daterat 2012-08-13.
Lagandagen 2012 på stationsområdet i Lagan 2012-09-01


§143 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut den 12 juni till den 13 augusti 2012.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygg- och rivningslov

· Beslut om kontrollplan

· Slutbevis

§144 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som utgår:

· Torarp 2:17 Avlopp som inte uppfyller krav
Föreläggande att inkomma med uppgifter

· Häggen 10 Ändrad användning från bostad till zonterapi
Ansökan om bygglov

· Leoparden 1, olovligt uppförda murar
Ansökan om bygglov för redan utförda åtgärder