Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-02-27

Sammanträde 2013-02-27

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Förslag till justerare: Göran Johansson (C).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse:

3 Intern kontroll 2012 - avgiftsbeslut enligt gällande taxa.

Beslut om godkännande - Anna Andersson

4 Intern kontroll 2013. - Anna Andersson

5 Miljö- och byggnämndens verksamhetsberättelse 2012.

Beslut om godkännand. - Anna Andersson

6 Analys av enskilt brunnsvatten. - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Miljö ärenden:

7 Gydingstorp 1:11, ansökan om tillstånd till torvtäkt enligt miljöbalken.

Yttrande till länsstyrelsen - Thomas Hultquist

8 Hyalt 1:2, ansökan om tillstånd till torvtäkt enligt miljöbalken.

Yttrande till länsstyrelsen - Thomas Hultquist

9 Hänjarp 1:5 med flera, vindkraftsetablering i Hamneda.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist

10 Elinge 17:1, föreläggande om att inkomma med uppgifter samt förbud mot olovlig eldning av avfall.

Utdömande av vite och nytt föreläggande vid vite - Thomas Hultquist

11 Sundranäs 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för befintlig vattenanläggning - Thomas Hultquist

12 Berghem 3:44, krav på åtgärder på enskild avloppsanläggning.

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning - Ann-Mari Åhlander

13 Skeen 6:2, nedskräpning av fastighet.

Beslut om föreläggande vid vite - Victoria Kullenberg

14 Skeen 3:23 och 3:24, nedskräpning av fastighet.

Beslut om föreläggande vid vite - Victoria Kullenberg

Information och frågor - Miljö

Plan ärenden:

15 Aktualitetsprövning av Ljungby kommuns översiktsplan 2006.

Yttrande till kommunstyrelsen - Anna Aracsy

16 Detaljplan för Kometen 7 i Ljungby stad.

Beslut om avskrivning av planuppdrag- Anna Aracsy

Information och frågor - Plan

Bygg ärenden:

17 Metspöet 2, olovligt uppförd tillbyggnad.

Beslut om byggsanktionsavgift - Sarah Cederström

18 Ljungby 7:184, anordnande av återvinningsstation.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov - Sarah Cederström

19 Dragaryd 2:13, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

20 Trotteslöv 1:74, nybyggnad av ett enbostadshus och garage.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

21 Odensjö 2:12, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

22 Repslagaren 6, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av vite - Sarah Cederström

23 Torlarp 2:2, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

24 Torg 15:16, nybyggnad av växthus, förråd samt anläggande av trädgård.

Ansökan om bygglov - Jonny Engström

25 Skogskyrkogården 1, nybyggnad av garage/verkstad, tillbyggnad av kyrka samt anläggande av väg.

Ansökan om bygg- och rivningslov - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

26 Meddelanden

Godkännande av redovisning
Tillståndsbevis för cirkusföreställning.
Beslut från Länsstyrelsen om bidrag till renovering av smedja, bakstuga i Kånna.
Beslut från Länsstyrelsen angående tillståndsansökan för uppsättande av staket på Ljungby gamla kyrkogård.

27 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§30 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Ärende som tillkommer:

· Tutaryd 1:20, nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ansökan om bygglov.

§31 Intern kontroll 2012- avgiftsbeslut enligt gällande taxa

Dnr 2012/0412

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för att minska den manuella hanteringen av information mellan diariesystemet och ekonomiprogramet för en säkrare hantering minimering av fel.

Redogörelse för ärendet

Enlig miljö- och byggnämndens beslut om intern kontroll för 2012 ska kontroll genomföras på om avgiftsbeslut överensstämmer med gällande taxa.

En tjänsteman på ekonomiavdelningen har genomfört kontrollen tillsammans med den administrativa chefen på förvaltningen. En rapport har sammanställts daterad den 7 februari 2013.

Vart femte delegationsbeslut som fattats mellan den 19 april till den 20 maj 2012 valdes slumpvis ut. Sammanlagt 12 beslut av totalt 61 beslut granskades under perioden.

Sammanfattad bedömning

Några felaktiga beslut har inte konstaterats i den interna kontrollen men vissa relativt lätt avhjälpta risker har noterats.

Taxorna är relativt komplicerade och det finns en viss risk för felaktiga beslut. Det finns alltid en risk att det är fel i programfilerna som levereras till datasystemet som används vid uträkningen av avgifterna, framför allt när de kommer nya versioner eller uppdateringar som berör taxorna.

En annan risk för fel är att information förs över manuellt från ett system till ett annat.

§32 Intern kontroll 2013

Dnr 2013/0495

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att göra en intern kontroll kring rutiner och hantering av bisysslor på förvaltningen.

Redogörelse för ärendet

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska alla nämnder varje år anta område där granskning/uppföljning ska utföras.

Syftet med intern kontroll är att främja effektivitet och att kontrollera om resurserna disponeras rätt mot uppställda mål och i enlighet med fattade beslut samt att kontrollera säkerhet i system rutiner med mera. Vidare syftar det till att säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en risk- och väsentlighetsanalys.

Förvaltningens bedömning

Utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som nämnden godkände den 19 oktober 2011, § 168 föreslås att intern kontroll genomförs kring rutiner och hanteringen av bisysslor på förvaltningen.

Miljö- och byggnämnden beslutar att göra en intern kontroll kring rutiner och hantering av bisysslor på förvaltningen.

§33 Miljö- och byggnämndens verksamhetsberättelse 2012

Dnr 2013/0356

Beslut om godkännande.

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2012.

Redogörelse för ärendet

Årsredovisningen ska redovisa 2012 års verksamhet och ekonomiska resultat. Varje nämnd ska lämna en kortfattad beskrivning av:

· nämndens/förvaltningens ansvarsområde

· bedriven verksamhet, viktiga händelser och verksamhetsförändringar

· väsentliga budgetavvikelser

· investeringsredovisning

· framtiden

· mål och måluppfyllelse

Förvaltningen har i verksamhetsberättelse daterad den 4 februari 2013 lämnat en kort beskrivning över året som gått.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsberättelsen för 2012, daterad den 4 februari 2013 godkänns.

§34 Analys av enskilt brunnsvatten

Dnr 2013/0355

Beslut om att upphöra med subvention av analyssvar.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphör med subventionering av analyssvar på enskilt brunnsvatten från och med den 1 mars 2013.

Redogörelse för ärendet

Kommuninvånare som har enskild dricksvattenbrunn och barn under två år får analysera sitt brunnsvatten på nämndes bekostnad, enligt miljö- och byggnämndens beslut den 17 december 2008, § 257.

Under 2012 har cirka 20 provtagningar gjorts till en analyskostnad på cirka 20000 kronor.

Analysföretaget har förändrat sina rutiner kring beställning av provtagningsmaterial samt administrationen kring faktureringen. Detta i sin tur medför att miljö- och byggförvaltningen inte själva tillhandahåller provtagningsmaterial och själva utlämningen av materialet.

Övriga kommuner i länet har ingen subventionering för analyskostnaderna.

Förvaltningens bedömning

Subventionering av analyskostnaderna bör upphöra från och med den 1 mars 2013.

§35 Ansökan om tillstånd till torvtäkt enligt miljöbalken

Dnr 2012/0068

Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-4759-12.

Fastighet: Gydingstorp 1:11

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden avstyrker ansökan om tillstånd till torvtäkten.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om tillstånd för att bryta torv på Runnebodamyren inkom den 20 juli 2012. Verksamhetsutövaren har lämnat in kompletteringar till ansökan den 22 januari 2013 enligt begäran från länsstyrelsen och miljö- och byggförvaltningen. Till ansökan har även en miljökonsekvensbeskrivning bifogats. Länsstyrelsen har skickat ansökan för yttrande.

Den planerade täktverksamheten är lokaliserad mellan Agunnaryd och Eneryda och ligger både i Ljungby samt Älmhult kommun. Området omfattar en yta på cirka 100 hektar

Verksamhetsutövaren ansöker om ett uttag av cirka 2500000 kubikmeter torv under i första hand en period som inte är tidsbegränsad och i andra hand för 50 år. Torven planeras att användas som odlingssubstrat eller jordförbättrare. Skörden pågår normalt från april till oktober mellan klockan 06.00 och 22.00. Verksamhetsutövaren anger att skördning undantagsvis kan pågå på tider utöver de angivna samt under helger.

Området har idag en mycket begränsad påverkan av dikning och liknande åtgärder.

Förvaltningens bedömning

Torvtäkt bör inte bedrivas på Runnebodamyren.


Motivering

Den aktuella myren, Runnebodamyren, anses inte vara kraftigt påverkad av dikning eller ofullständig brytning av torv enligt Naturvårdsverkets definition.

Då det konstaterats i naturvärdesbedömningen att grönbena häckar på myren talar det för att det inte skett en kraftig urdikning av myren med avseende på den biotop som grönbena kräver. Med hänsyn till detta bör det finnas mer lämpliga alternativa lokaliseringar som faller under Naturvårdverkets definition, att bedriva torvtäkt på i första hand. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) behandlar nollalternativet, bland annat anger bolaget att Runnebodamyren successivt växer igen. Med enkla åtgärder kan en sådan igenväxning förhindras och värdena i myren bestå.

Ljungby kommuns översiktsplan berör området Ryssbysjön – Möckeln i kapitlet ”Ekologiskt särskilt känsliga områden” och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Avrinningsområdet från den planerade torvtäkten är både riksintresse för naturvård samt till viss del Natura 2000-område.

Fiskarten mal är upptagen på rödlistan med kriteriet starkt hotad. Den förekommer sparsamt i sjön Möckeln och bland annat uppströms i lilla Helgeå. Länsstyrelsen har i en rapport angivit att mynningsområdet för Lilla helgeå är ett viktigt område för malbeståndet. Arten har återhämtat sig till viss del i Möckeln enligt rapporter från länsstyrelsen. Med tanke på artens sparsamma förekomst i övriga landet och att bolaget inte belyser vilken påverkan verksamheten kan innebära för malen bör försiktighetsprincipen följas.

När det gäller rening av utgående vatten ska bästa möjliga teknik tillämpas. Därför bör det utredas noggrannare vid varje nyetablering av torvtäkt vilken reningsteknik av utgående vatten som är bäst vid varje lokalisering. Att generalisera en reningsteknik är vanskligt eftersom hydrologin och tillrinningsområden varierar så kraftigt från plats till plats.

Ljungby kommun kalkar bland annat Helgeåns avrinningsområde på grund av vattnets status gällande pH och alkalinitet. Verksamhetsutövaren belyser i MKB:n att utgående vatten från en torvtäkt har pH 4,5 vilket jämförs med ett utgående vatten från opåverkad mosse som har lägre pH. Här bör beaktas att från en opåverkad mosse så är inte utflödet av vattnet koncentrerat till en och samma eller eventuellt ytterligare ett par utsläppspunkter som vid en torvtäkt. Därför blir avrinningsområdet från en torvtäkt mer känsligt vid en eventuell surstöt under högflöden även om pH eventuellt är några enheter högre.

Upplysningar

Länsstyrelsen i Kalmar län underrättas om yttrandet.

§36 Ansökan om tillstånd till torvtäkt enligt miljöbalken

Dnr 2010/0776

Yttrande till Länsstyrelsen Östergötland, ärendenummer 551-5373-12.

Fastighet: Hyalt 1:2

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Ett tillstånd för utökad torvtäkt bör kunna lämnas men nedanstående bedömningar ska beaktas. Stor försiktighet ska råda med avseende på vattenstatus och naturvärden som finns på den avsatta opåverkade delen. Ett tillstånd för torvtäkt bör alltid vara tidsbegränsat, nämnden anser att 25 år ska begränsa tillståndet.

Krav bör ställas på hanteringen av utgående vatten att bästa möjliga teknik ska användas, detta förutsätter att verksamhetsutövaren utreder vilken som är bästa möjliga teknik på den angivna platsen. Hanteringen ska utformas så att utgående vatten alltid renas på ett tillfredställande sätt och att reningen fungerar även vid högflöden.

Med hänsyn till de översvämningsrisker som finns nedströms i Ljungabäcken ska verksamheten utreda hur de kan minimera risken att verksamheten förstärker översvämningsrisken.
Provtagning enligt kontrollprogram bör uppgå till minst fyra gånger om året för att få en uppfattning om verksamhetens påverkan på vattnet.

Under prövotiden så uppfylldes inte de villkor som länsstyrelsen beslutat om, flera av de villkor behandlade viktiga frågor när det gäller verksamhetens påverkan på avrinningsområdena. Miljö- och byggnämnden vill ha en redovisning som kan likställas med de villkor som ställdes under prövotiden innan slutligt tillstånd ges. För ytterligare synpunkter om prövotiden hänvisas till länsekologens yttrande daterat den 14 september 2010. Analysresultaten visade på förhöjda halter av suspenderat material och kraftigt förhöjda halter av ammonium i provtagningspunkter nedströms den befintliga täktverksamheten. Vid ett tillfälle låg halten för suspenderat material på 100 milligram per liter. Detta belyser vikten av att krav ställs på dimensionering av dammar och hur reningstekniken utformas till den nya och utökade täktverksamheten.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om tillstånd för att utöka torvbrytningen på Stora Holmebo mosse inkom den 12 november 2010. Verksamhetsutövaren har lämnat in kompletteringar till ansökan den 4 januari 2013 enligt begäran från länsstyrelsen och miljö- och byggförvaltningen. Länsstyrelsen har skickat ansökan för yttrande.

Den planerade täktverksamheten är lokaliserad mellan Rydaholm och Ryssby och ligger både i Ljungby samt Värnamo kommun. Området omfattar en yta på cirka 440 hektar.

Verksamhetsutövaren ansöker om ett uttag av cirka 5600000 kubikmeter torv under i första hand en inte tidsbegränsad period och i andra hand för 30 år. Torven är tänkt att användas för odlingsändamål. Verksamhetsutövaren yrkar i förslag till villkor att:

· Verksamheten får bedrivas måndag-fredag klockan 06.00-22.00 och lördag-söndag 07.00-22.00. Uttransporter, lastning samt reparationsarbeten får ske under annan tid.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens yttrande.

Motivering

Den aktuella mossen, Store mosse vid Holmebo, är i dagsläget påverkad av dikning och ofullständig brytning av torv enligt Naturvårdsverkets definition.

När det gäller rening av utgående vatten ska bästa möjliga teknik tillämpas, därför bör det utredas noggrannare vid varje utökning av befintlig torvtäkt vilken reningsteknik av utgående vatten som är bäst vid varje lokalisering. Att generalisera en reningsteknik baserat på en föråldrad utredning är vanskligt eftersom hydrologin och tillrinningsområden varierar så kraftigt från plats till plats. Vid en utökning av en befintlig torvtäkt blir trycket högre på recipienter och nedströms liggande vattenområde.

Ljungby kommun kalkar bland annat Helgeåns avrinningsområde på grund av vattnets status gällande pH och alkalinitet. Bolaget belyser i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att utgående vatten från en torvtäkt har pH 4,5 vilket jämförs med ett utgående vatten från opåverkad mosse som har lägre pH. Här bör beaktas att från en opåverkad mosse så är inte utflödet av vattnet koncentrerat till en och samma eller eventuellt ytterligare ett par utsläppspunkter som vid en torvtäkt. Därför blir avrinningsområdet från en torvtäkt mer känsligt vid en eventuell surstöt under högflöden även om pH eventuellt är några enheter högre.


Upplysningar

Länsstyrelsen Östergötland underrättas om yttrandet.

§37 Vindkraftsetablering i Hamneda

Dnr 2009/2764

Yttrande till kommunstyrelsen.

Fastighet: Hänjarp 1:5, 2:9, Hällorna 1:19, 2:16 och 2:17

Verksamhets-

utövare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om vindkraftsetablering.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om att etablera vindkraft inkom den 1 juni 2011. Verksamhetsutövaren har lämnat in kompletteringar till ansökan den 5 december 2012 enligt begäran från länsstyrelsen och miljö- och byggförvaltningen. Länsstyrelsen har skickat ansökan för yttrande.

För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste kommunen tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till Ljungby kommun den 15 januari 2013.

Kommunsstyrelsen i Ljungby beslutar om en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas, efter beredning från miljö- och byggnämnden.

Ansökan omfattar maximalt sju vindkraftverk, med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Verken har inte fasta koordinater utan kommer att placeras inom etableringsytor. Dessa etableringsytor har undersökts i det underlag som ligger till grund för ansökan. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till ansökan där bolaget bland annat belyser miljöeffekterna av etableringen samt påverkan på kulturmiljö samt omgivningar.

Vidare åtar sig bolaget att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning och följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftsparken visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall innehålls.


Verksamhetsutövaren föreslår följande villkor för Länsstyrelsen att ställa i tillståndet:

· Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad Gothia Vind 10 AB har angivit i ansökan och i övrigt åtagit sig.

· Vindkraftverken ska utplaceras inom de etableringsytor som presenteras i ansökan, se punkt 3.3 i ansökan. Vid avvikelser ska placering ske i samråd med tillståndsmyndigheten.

· Totalhöjden för varje vindkraftverk ska inte överstiga 200 meter.

· Vindkraftverken ska förses med hinderbelysning enligt luftfartverkets föreskrifter.

· Buller från etableringen ska begränsas så att det som riktvärde inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmast belägna bostadshus än 40 decibel dB(A).

· Maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga vid bostäder får på grund av Gothia Vind 10 AB:s vindkraftverk inte överstiga åtta timmar per kalenderår.

· Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten.

· Plan för återställande av området ska redovisas i god tid före permanent nedmontering av verken sker. Befintliga uteplatser vid bostadshus eller, om sådana saknas, ett område om fem gånger fem meter intill befintligt bostadshus får inte belastas med rörliga suggor överstigande åtta timmar per kalenderår.

Det planerade etableringsområdet är inom ett vitt område, utpekat i Ljungby kommuns vindkraftsplan som möjliga utredningsområden för vindkraft. Det vill säga att varje projektering inom dessa områden ska prövas från fall till fall när ansökan kommer in.

Yrkanden

1. Lars Nordqvist (M), samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) yrkar att ansökan om tillstånd avstyrks.

2. Kent Danielsson (C) och Göran Johansson (C) yrkar på att ansökan om tillstånd tillstyrks.


Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att resultatet blir enligt Kent Danielsson (C) och Göran Johansson (C) yrkande.


Omröstningsordning

Omröstning begärs av Lars Nordqvist (M) och genomförs med följande resultat:

Nej-röst för Lars Nordqvist (M), samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Margareta Johansson Lundblad (V) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) yrkande.

Ja-röst för Kent Danielsson (C) och Göran Johansson (C) yrkande.

Omröstningsresultat

Ja

Nej

Lars Nordqvist

X

Cecilia Löf

X

Niklas Bondesson

X

Göran Johansson

X

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Kjell Bertilsson

X

Caroline Henrysson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Kent Danielsson

X

2 ja-röster

9 nej-röster

Resultatet blev att ansökan om tillstånd avstyrks.

Förvaltningens bedömning

Eftersom parken ligger inom vitt område är det en politisk fråga som avgör huruvida lokaliseringen är lämplig för vindkraft eller om användning av marken bör ske på annat sätt.

Det underlag som lämnats in för ansökan om tillstånd bedöms av förvaltningen innehålla det en ansökan om tillstånd för vindkraftsetablering bör innehålla. Ansökan har kompletterats enligt de krav som ställts.

Länsstyrelsen bör beakta tidigare yttrande från miljö- och byggförvaltningen, daterat 15 augusti 2012, när villkor ska utformas i tillståndet. Villkoren bör ställas så att de överrensstämmer med Ljungby kommuns vindkraftsplan.


För att minimera påverkan på omgivningen när det gäller hinderbelysning bör någon form av radarbaserad hinderbelysning installeras. Om en etablering av vindkraft inte ligger i anslutning till en flygplats eller transportväg för luftburna farkost anser miljö- och byggförvaltningen att olägenhet i form av belysning kan minimeras genom radarbaserad hinderbelysning, eftersom behovet av att ha parken upplyst ständigt inte då förekommer. I övrigt ska den regleras av Transportstyrelsens krav.

Förvaltningen anser att länsstyrelsen bör villkora att om ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) överskrids ska åtgärder vidtas snarast och inom tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Vindkraftparkens påverkan på omgivningen i form av buller ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder eller genom annan metod som bedöms lämplig av tillsynsmyndigheten.

En första kontroll bör genomföras inom ett år från det att samtliga verk är driftsatta. Därefter ska ljudmätning utföras om ändringar har skett i verksamheten som kan orsaka en högre ljudnivå vid närliggande bostäder.

Upplysningar

Kommunstyrelsen underrättas om yttrandet.

§38 Föreläggande om att inkomma med uppgifter samt förbud mot olovlig eldning av avfall

Utdömande av vite och nytt föreläggande vid vite.

Fastighet: Elinge 17:1

Fastighets-

ägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Miljödomstolen om utdömande av vite på 5000 kronor enligt nämndens beslut den 3 oktober 2012, § 146.

2. Nämnden förelägger dödsboet för XXX vid vite på 10 000 kronor, att senast en månad efter laga kraftvunnet beslut, skriftligen inkomma med följande uppgifter:

· Uppgifter som visar vem som är ombud för dödsboet.

· Vem som har ansvar för fastigheten, byggnader, avfall och inventarier.

· Information om hur avfall och överblivna kemikalier hanterats, samt vart det har skickats och hur det har omhändertagits.

· Inkomma med förslag om hur uppstädning av fastigheten kommer att utföras.

· Inkomma med uppgifter om en undersökning av förekomst av eventuella föroreningar i marken kommer att utföras.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 21 §.

Redogörelse för ärendet

Till miljö- och byggförvaltningen inkom ett klagomål per telefon den 22 augusti 2012 gällande eldning av avfall och skrot på den gamla trappfabriken i Hamneda.

Platsen ligger i Hamneda ett par mil söder om Ljungby. Enligt telefonsamtalet handlade det om personer som var på fastigheten för att rensa upp bland skrot och liknande som efterlämnats av fastighetsägaren innan hans bortgång.

Tjänstermän från miljö- och byggförvaltningen räddningstjänsten i Ljungby åkte till fastigheten Elinge 17:1. På platsen noterades att det rök från en hög inne på fastigheten bland byggnaderna. Det mesta av elden bedömdes vara utbrunnet men i askan noterades uppbrända bildäck, smält plastavfall och övrigt järnskrot. På grund av rådande omständigheter med personerna på plats fotograferades inte elden på närmare håll.


På fastigheten noterades även att det plockades ner maskiner och lastbilar, men det är oklart om dessa varv tömda på kemikalier. Risken är överhängande att kemikalier når marken. På platsen noterades stora svarta fläckar på marken som bedömdes kunna vara olja eller liknande.

Fastigheten är föremål för ett annat ärende som tidigare inkommit till miljö- och byggförvaltningen angående nedskräpning på fastighet. Vid platsbesök gällande nedskräpningen bedömdes att det fanns oljefat, kemikalier, flera personbilar och motorer som inte var tömda på kemikalier på fastigheten.

Miljö- och byggförvaltningen och Polisen besökte fastigheten den 27 augusti 2012 Det konstaterades då att det eldats på fem olika ställen. På fastigheten märktes en tydlig doft av diesel eller olja från marken vilket kan tyda på att marken är förorenad. I askan på de olika eldningsställena så kunde det ses bränd cord från bildäck, glödlampor, metallskrot, porslinskrukor, träavfall, isoleringsmaterial, tygmaterial, uppbrända kablar, slangklämmor med mera.

Med avseende på den pågående verksamheten så begärde miljö- och byggnämnden in uppgifter från verksamhetsutövaren för att kunna utföra sitt tillsynsarbete.

Vid nämndens sammanträde den 3 oktober 2012, § 146 förelades fastighetsägaren med vite på 5 000 kronor om att skriftligen inkomma med följande uppgifter .

· Uppgifter som visar vem som är ombud för dödsboet.

· Vem som har ansvar för fastigheten, byggnader, avfall och inventarier.

· Information om hur avfall och överblivna kemikalier hanterats, samt vart det har skickats och hur det har omhändertagits.

· Inkomma med förslag om hur uppstädning av fastigheten kommer att utföras.

· Inkomma med uppgifter om en undersökning av förekomst av eventuella föroreningar i marken kommer att utföras.

Inga uppgifter har inkommit till miljö- och byggnämnden inom den begärda tiden.

Yrkande

Stefan Fredriksson (S) yrkar att vite döms ut och om ett nytt föreläggande vid vite.

Förvaltningen bedömning

Miljö- och byggförvaltningen anser att vitet ska dömas ut.

Motivering

Miljödomstolen prövar mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöbalken 20 kapitlet 2 § punkten 8.

En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i varje enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas, enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 § är den som bedriver verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att de utför nödvändiga skyddsåtgärder och vidtar de försiktighetsmått som behövs för att hindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt 2 kapitlet 1 och 3 §§ miljöbalken.

Nämnden gör bedömningen att uppgifterna inte inkommit och att farliga avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Upplysningar

Dödsboet för XXX och dödsboets förvaltare, XXX, underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Miljödomstolen och inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet.

§39 Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig vattenanläggning

Dnr 2013/0036

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Sundranäs 1:6

Sökande: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för befintlig vattenanläggning.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 6 januari 2013.

Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Bolmen cirka 10 kilometer sydost om Lidhult. Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Sjön Bolmen är utpekat som riksintresse för friluftslivet.

Förslaget innebär att en dispens ges för den befintliga anläggningen som uppfördes i samband med stormen Gudrun. Då fick man en tidsbegränsad strandskyddsdispens för att kunna vattenbegjuta den hastigt uppkomna timmerlagringen på Byholma flygfält. En dispens och bygglov finns redan för transformatorstationen som förser anläggningen med ström. Med anläggning avses vägen, intagsanordning och rörledning. Inga grävarbeten ska ske i vatten eller i strandlinjen.

Sökanden har i ansökan om dispens angivit som särskilt skäl.

· Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

Ärendet bordlades vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 6 februari 2013.

Sökande har därefter meddelat att deras intention är att lagra timret där med avseende på lämpligheten med infartsvägar, tillgång till vatten och hårdgjord yta och att de dammar som anlades i samband med tidigare lagring är lämplig att användas igen.
De har sedan tidigare ett beslut som tillåter att de får lagra och bevattna timmer som de anmält till miljökontoret.

Pumpstationen har sedan tidigare en gällande strandskyddsdispens.


Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) yrkar att dispens från strandskyddsförordnandet meddelas.

Förvaltningens bedömning

Strandskyddsdispens kan lämnas.

Motivering

Den anläggning som föreslås få dispens enligt ansökan bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt på lång sikt. Vidare bedöms inte djur- och växtlivets livsvillkor väsentligt förändras på ett oacceptabelt sätt.

Anläggningen finns redan på platsen och har tidigare haft en tidsbegränsad dispens som nyligen gått ut. Inskränkningen denna anläggning innebär för allmänheten att utnyttja vattenområdet bedöms som acceptabel ur strandskyddets syften.

Särskilt skäl till dispensen är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Upplysningar

Avgift: 2 100 kronor. Faktura skickas separat.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och inte överprövat ärendet.

Om länsstyrelsen bedömer att dispens inte kan ges ska anläggningen avlägsnas och området återställas.

Vattenverksamheter ska anmälas till länsstyrelsen.

Om verksamheten avslutas helt ska anläggningen avlägsnas och området återställas.

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§40 Krav på åtgärder på enskild avloppsanläggning

Dnr 2010/0321

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning

Fastighet: Berghem 3:44

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beviljar tillstånd för inrättande av avloppsanläggning på fastigheten Berghem 3:44. XXX föreläggs med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9 § att följa nedanstående försiktighetsmått:

1. Avloppsanläggning ska i huvudsak utföras enligt vad som angivits i ansökan.

2. Vid ändrade förhållanden av avloppslösning för fastigheterna ska en anmälan göras till miljö- och byggförvaltningen innan åtgärder får vidtas.

3. Avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt ska genomgå slamavskiljning i avskiljare med minsta våtvolym av två kubikmeter och infiltration i anläggning med total infiltrationsyta av minst 30 kvadratmeter. Slamavskiljaren ska vara försedd med T-rör. Om krossat material används i dräneringsskiktet ska detta vara tvättat.

4. Ett dygn innan arbetet med avloppsanläggningen påbörjas ska en minst två meter djup provgrop grävas. Miljökontoret ska kontaktas för att kunna göra ett besök på fastigheten, där kontroll av markförhållandena görs och en bedömning kan göras om infiltrationen behöver förstärkas och avloppsvattnet eventuellt pumpas.

5. Avståndet mellan infiltrationsytans botten och grundvattenytan ska alltid vara minst en meter när anläggningen är i drift.

6. Slamavskiljare, ledningssystem och infiltrationsanläggning ska utföras enligt Naturvårdsverkets utgivna faktablad 1-6.

7. Slamavskiljaren ska ha ett lätt avtagbart lock som högst väger 60 kilo och som placeras minst 10 meter från bostad och inom 20 meter från farbar väg eller uppställningsplats för lastbil.

8. Skyddsavstånd mellan infiltrationsbädd och vattentäkt bör vara minst 50 meter.

9. Innan infiltrationsbädden läggs igen ska miljökontoret beredas tillfälle att besök fastigheten och kontrollera arbetet.

10. Foton som väl dokumenterar arbetet ska tillsammans med ifylld entreprenörsrapport skickas in till miljö när arbetet avslutats. Entreprenörsrapporten ska fyllas i av den som ansvarar för grävarbetet och sökande är ansvarig för att den skickas till miljö- och byggförvaltningen.

11. Innan avloppsanläggningen tas i drift ska slamavskiljaren fyllas med rent vatten.

12. Avgift debiteras för handläggning enligt taxa antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20. Avgift (2 800 kronor) faktureras separat.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggförvaltningen har i brev daterat den 5 mars 2010 meddelat att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. I brev daterat den 10 december 2010 upplystes fastighetsägaren om att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning alternativt ansluta till det kommunala avloppsnätet.

I närheten av fastigheten finns möjligheter till anslutning till det kommunala avloppsnätet. Tekniska förvaltningen har även meddelat samtliga fastighetsägare inom området (Berghem 3:42; 3:22; 4:21; 4:24; 4:22; 3:44 och 3:45) att en anslutning till det kommunala avloppsnätet är möjlig.

Fastighetsägaren inkom med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning på fastigheten Berghem 3:44 den 25 november 2011.

Miljökontoret skickade den 22 december 2011 ett förslag till beslut till fastighetsägaren, som då gavs möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter inkom.

Miljö- och byggförvaltningen avslog ansökan om enskild avloppsanläggning på delegation den 22 februari 2012. Förslag till beslut hade kommunicerats med fastighetsägaren den 22 december 2011 men inga synpunkter inkom då.

Delegationsbeslutet överklagades av fastighetsägaren och ärendet överlämnades till länsstyrelsen för avgörande. Länsstyrelsen beslutade den 26 juni 2012 att återförvisa ärendet till miljö- och byggnämnden för prövning enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Detta innebär att ansökan inte enbart kan avslås med motivering att sökande har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet utan ansökan ska upp för beslut i nämnden om sökande begär detta.

Miljö- och byggförvaltningen kommunicerade återigen ett förslag till beslut om avslag på ansökan med fastighetsägaren. Fastighetsägaren besökte då miljökontoret den 1 oktober 2012 och meddelade att avloppet löses lämpligast genom att anlägga en infiltrationsanläggning på fastigheten.


Den 3 oktober 2012 tog miljö- och byggförvaltningen återigen delegationsbeslut om att avslå ansökan om enskilt avlopp. Fastighetsägaren överklagade beslutet och ärendet överlämnade återigen till länsstyrelsen för avgörande. Länsstyrelsen beslutad den 12 december 2012 att återförvisa ärendet till miljö- och byggnämnden för ny handläggning, då bedömningen vara att utredningen som utförts var otillräcklig.

Miljö- och byggförvaltningen begärde in kompletteringar till ansökan med en måttsatt situationsplan med en redovisning om var dricksvattentäkter i närområdet är placerade.

Fastighetsägaren har lämnat in begärda kompletteringar.

Fastighetsägare till Berghem 3:45 har inget emot föreslagen placering. Fastighetsägare till Berghem 2:3, 3:46, 4;22 och 4:24 har getts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning kan tillstyrkas.

Motivering

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppkommer, enligt miljöbalken 9 kapitlet, 7 §.
För detta ändamål ska lämplig avloppsanordning eller andra inrättningar utföras. Avloppsanläggningen som finns på fastigheten idag uppfyller inte det kravet.

Enligt 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Alla ska som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §. Det kan anses som uppfyllt då sökande har redovisat situationsplan där avstånd till dricksvattenbrunnar framgår och bedömningen är att dessa inte bör påverkas av infiltrationen.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning i anslutning till vattentoalett.

Ett tillstånd meddelat med stöd av balken får förenas med villkor, enligt miljöbalken 16 kapitlet 2 §.


Skötsel av avloppsanläggningen

God skötsel förlänger livslängden på avloppsanläggningen. Inspektera regelbundet slamavskiljare, fördelningsbrunn och luftningsrör för att upptäcka eventuella driftsstörningar tidigt.

Spola inte ner kemiska produkter eller föremål som kan skada mikroorganismerna i infiltrationsbädden samt minimera doseringen av rengöringskemikalier, diskmedel och tvättmedel.

Olja och fett från exempelvis matlagning bör inte spolas ner i avloppet eftersom detta lätt kan sätta igen spridningsledningarna i infiltrationsbädden.

Upplysningar

Anläggningen ska vara färdigställd inom fem år och påbörjad inom två år från beslutsdatum. Om entreprenörsblanketten inte lämnas in till miljö- och byggförvaltningen upphör tillståndet att gälla två år efter beslut.

Anmälan om tömning av slambrunn ska göras till tekniska förvaltningen i Ljungby kommun. Tömning ska ske minst en gång varje år för permanentbostad.

Vid vatten- eller avloppsinstallationer i huset kan ibland krävas att en anmälan till byggavdelningen ska göras. Förändringar inne i eller utanför huset kan kräva bygglov. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Fastighetsägaren har getts möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Anslutning till kommunalt avloppsreningsverk anses som en mer optimerad lösning för rening av avloppsvatten.

Fastighetsägare till Berghem 2:3, 3:45, 3:46, 4;22 och 4:24 underrättas om beslutet.

Fastighetsägaren underrättas med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§41 Nedskräpning

Dnr 2013/0321

Beslut om föreläggande vid vite.

Fastighet: Skeen 6:2

Verksamhetsutövare: XXX

Fastighets-

ägare: Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger verksamhetsutövaren vid vite med 20000 kronor med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§), att senast sex månader efter lagakraftvunnet beslut vidtagit följande åtgärder:

1. Omhänderta avfall, farligt avfall och övrigt material på fastigheten Skeen 6:2 enligt nedan och lämna till godkänd mottagare:

 • Traktordäck
 • Ventilationskanaler och ventilationsrör (plåt)
 • Järnstänger och stålräls
 • Frigolit
 • Träfiberskivor
 • Plastförpackningar
 • Sopsäckar
 • Aluminiumburkar
 • Sågklinga
 • Plåtburkar
 • Oljefat
 • Cementrör

2. Redovisa till miljö- och byggnämnden att ovanstående material har transporterats till godkänd mottagare och uppvisa kvitto på detta.

Redogörelse för ärendet

Klagomål har inkommit till miljö- och byggförvaltningen gällande fastigheterna Skeen 6:2 om upplevs nedskräpade. Tjänstemän från förvaltningen har vid flera tillfällen besökt fastigheten och vid samtliga tillfällen fotodokumenterat vad som hittats på fastigheterna. Fotodokumentation har gjorts för att få en uppfattning om materialet används och/eller plockas bort eller om det tillkommer ytterligare material.


Miljö- och byggförvaltningens uppfattning är att allt material legat kvar på samma plats och inte flyttats.

Miljö- och byggförvaltningen anser att mycket av det material som ligger på fastigheten har blivit illa åtgånget av väder och vind under årens gång och gör bedömningen att detta material inte längre är användbart och därmed inger ett nedskräpat intryck.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsutövaren bör föreläggas att städa upp. Föreläggandet bör förenas med vite.

Motivering

Alla ska som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 §.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid mot 15 kapitlet 30 § och att farligt avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Nedskräpning kan definieras som att det upplagda materialet anses vanprydande, värdelöst eller att det inte är tänkt att användas. Materialet kan även framstå som negativt och påtagligt främmande i den miljö det finns för att bedömas vara nedskräpning.

Föreläggande eller förbud, får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt miljöbalken 26 kapitel 9 §. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Beslut om föreläggande eller förbud kan förenas med vite, enligt miljöbalken 26 kapitel 14 §.

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.


Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt miljöbalken 26 kapitlet 21 §.

Upplysningar

Tillsyn på grund av befogade klagomål, uppföljning, handläggning samt andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, debiteras enligt gällande taxa med 700 kronor per timme.

Fastighetsägaren till Skeen 6:2 underrättas om beslutet.

Verksamhetsutövaren underrättas om beslutet och hur man överklagar med delgivningsman.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§42 Nedskräpning av fastighet

Dnr 2012/0856

Beslut om föreläggande vid vite.

Fastighet: Skeen 3:23 och 3:24

Fastighetsägare/verksamhetsutövare XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger fastighetsägare/verksamhetsutövare vid vite med 30 000 kronor med stöd av 15 kapitlet 30 § och 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§, att senast sex månader efter lagakraftvunnet beslut vidtagit följande åtgärder:

1. Omhänderta avfall, farligt avfall och övrigt material på fastigheten Skeen 3:23 och Skeen 3:24 enligt nedan och lämna till godkänd mottagare:

· Järnskrot

· Oljefat

· Trädgårdsmöbler

· Stålvajer

· Plastförpackningar

· Kvarnhjul

· Oplastat stängselnät

· Plastat stängselnät

· Stängselstolpar (stål och betong)

· Torkad färg

· Buntband

· Kyl-/frysskåp

· Värmepanna

· Traktordäck

· Bildäck på fälg

· Hinkar (plåt och plast)

· Tegelpannor

· Plintar

· Presenningar

· Båt under presenning

· Kabel/slang

· Cementrör

· Betongblock

· Lila spännband

· Grönblå byggplast

· Dräneringsrör (plast)

· Hängrännor

· Stuprör (plåt och plast)

· Ventilationsrör

· Två skottkärror

· Frigolit

· Betongringar

· Betongrör

· Byggmaterial under tätplast

· Byggmaterial under presenning

· Ventilationshuv i plåt

· Lättbetongblock

· Tegelrör

· Korrigerad plåt

· Korrigerad plast

· Cementsäckar

· Byggställning (aluminium)

· Aluminiumstege

· Hjul till byggställning

· Träpallar

· Stålrör

· Spisfläkt

· Batterier

· Trasig spegel

· Handfat

· Element

· Elskåp

· Färgburkar

· Elarmatur

· Lysrör

2. Redovisa till miljö- och byggnämnden att ovanstående material har transporterats till godkänd mottagare och uppvisa kvitto på detta.

Redogörelse för ärendet

Klagomål har inkommit till miljö- och byggförvaltningen gällande fastigheterna Skeen 3:23 och 3:24 som upplevs nedskräpade. Tjänstemän från har vid flera tillfällen besökt fastigheten och vid samtliga tillfällen fotodokumenterat vad som hittats på fastigheterna. Fotodokumentation har gjorts för att få en uppfattning om materialet används och/eller plockas bort eller om det tillkommer ytterligare material. Fotodokumentation finns även på uttjänta batterier, lysrör och färgburkar vilket klassas som farligt avfall.


Miljö- och byggförvaltningens uppfattning är att allt material legat kvar på samma plats och inte flyttats. Däremot har det tillkommit material som till exempel inredning i form av lysrörsarmaturer och badrumsinredning. Någon gång under januari 2012 placerades även en container från SITA. I denna har dock inte något av det dokumenterade materialet slängts.

Miljö- och byggförvaltningen anser att mycket av det material som ligger på fastigheten har blivit illa åtgånget av väder och vind under årens gång och gör bedömningen att detta material inte längre är användbart och därmed inger ett nedskräpat intryck.

Förvaltningens bedömning

Fastighetsägaren bör föreläggas att städa upp. Föreläggandet bör förenas med vite.

Motivering

Alla ska som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, enligt miljöbalken 15 kapitlet 30 §.

Nämnden gör bedömningen att tomten är nedskräpad i strid mot 15 kapitlet 30 § och att farligt avfall och kemikalier hanteras i strid mot försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Nedskräpning kan definieras som att det upplagda materialet anses vanprydande, värdelöst eller att det inte är tänkt att användas. Materialet kan även framstå som negativt och påtagligt främmande i den miljö det finns för att bedömas vara nedskräpning.

Föreläggande eller förbud, får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt miljöbalken 26 kapitel 9 §. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Beslut om föreläggande eller förbud kan förenas med vite, enligt miljöbalken 26 kapitel 14 §.


Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet, enligt miljöbalken 26 kapitlet 21 §.

Upplysningar

Tillsyn på grund av befogade klagomål, uppföljning, handläggning samt andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, debiteras enligt gällande taxa med 700 kronor per timme.

Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren underrättas om beslutet och hur man överklagar med delgivningsman.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


§43 Aktualitetsprövning av Ljungby kommun översiktsplan 2006

Dnr 2012/1423

Yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:
Nämnden anser att översiktsplanen behöver revideras då många delar i den är inaktuella till följd av att lagstiftning, tematiska tillägg, fördjupningar, planutredningar och övrigt faktaunderlag tillkommit sedan 2006.

Det är av stor vikt att översiktsplanen hålls aktuell och användbar för att kunna ligga till grund och vara ett bra beslutsunderlag.

Redogörelse för ärendet
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som redovisar kommunens syn på grunddragen i markanvändningen och bebyggelseutvecklingen, enlig plan- och bygglagen (PBL)3 kapitlet, 1 §. Ljungby kommuns gällande översiktsplan antogs den 1 juni 2006.

Minst varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet, enligt PBL 3 kapitlet 27 §. Ställningstagandet ska innefatta hela kommunens översiktsplan inklusive särskilt antagna fördjupningar och tematiska tillägg.

Översiktsplanen består av en sammanfattning, planeringsförutsättningar tillsammans med kartbilagor över riksintressen, hänsynsområden och teknisk försörjning samt ställningstaganden och referenser.

Planavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 11 september 2012,

§ 157 att påbörja aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Detta arbete pågår fortfarande genom den remiss som påbörjades 26 november 2012 fram till 1 mars 2013. Inkomna yttranden ska sammanställas i en samrådsredogörelse som ska ligga till grund för aktualitetsbeslutet i kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Översiktsplanen innehåller mycket information och fakta om kommunen, tätorterna och alla allmänna intressen. Dock skulle ställningstagandena inom flera områden behöva lyftas fram för att bli tydligare.

Målen för översiktsplanen har varit att den ska vara aktuell, användbar och tillgänglig. Den ska också revideras kontinuerligt för att vara ett bra beslutsunderlag.


Sedan 2006 har nya planeringsunderlag tillkommit i form av ny centrumplan, tematiska tillägg såsom Vindkraft och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Övriga planutredningar som är av betydelse har också tillkommit, såsom stationslägen för Europabanan, landsbygdsprogram 2009-2012 samt ett utvecklingsprogram för Bolmens östra strand. Även nya faktaunderlag har tillkommit samt ny lagstiftning för strandskyddet och ny PBL.

Upplysningar

Kommunstyrelsen underrättas om beslutet.

§44 Detaljplan för Kometen 7 i Ljungby

Dnr 2009/0976

Beslut om avskrivning av planuppdrag.

Fastighet: Kometen 7

Fastighetsägare: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar avskriva planuppdrag för Kometen 7 i Ljungby stad.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämnden gav plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Kometen 7 den 17 juni 2009 § 136. Syftet med uppdraget var att ändra detaljplan så att en del av Föreningsgatan skulle ingå i kvartersmarken för Kometen 7. Detta för att skapa god tillgänglighet med ramper och trappor samt användning av marken för exempelvis uteservering.

Förvaltningens bedömning

Efter samtal med fastighetsägaren har framkommit önskemål om att avskriva planuppdraget då ändringar av förhållandena inte är aktuella idag.

Motivering

Det är bättre att ansöka om nytt planuppdrag den dagen behov eller intresse dyker upp att förändra strukturen i kvartersmarken för Kometen 7. Då kan man fånga upp nytillkomna idéer och ändrade förutsättningar.

Upplysningar

Fastighetsägaren och tekniska förvaltningen underrättas om beslutet.

§45 Anordnande av återvinningsstation

Dnr 2011/0495

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

Fastighet: Ljungby 7:184

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Tegelbruket 5 samt tekniska förvaltningen.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för befintlig återvinningsstation till och med den 30 juni 2015.

Redogörelse för ärendet
Förslaget innebär att bygglov för befintlig återvinningsstation med containers för insamling av förpackningar förlängs till och med den 30 juni 2015.

Idag finns ett tidsbegränsat bygglov beviljat av miljö- och byggnämnden den 15 juni 2011 § 126 vilket går ut den 30 juni 2013.

Enligt gällande detaljplan (P 90/22) är området avsett för järnvägsändamål. En ny detaljplan över området ska antas av kommunfullmäktige under februari 2013. Platsen för återvinningsstationen kommer att ändras i den nya detaljplanen, därför kan inte permanent bygglov beviljas.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett avtal med sökanden som innebär upplåtelse av marken för en återvinningsstation.

Fastighetsägarna till Tegelbruket 5 samt Ljungby 7:184 (tekniska förvaltningen) har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Garvaren 1 och Hammaren 30 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov bör kunna meddelas.


Motivering

Nämnden bedömer platsen som lämplig med hänsyn till stadsbilden samt att anläggningen inte kommer att medföra betydande olägenheter för omgivningen och inte heller inverkar menligt på trafiksäkerheten.

Med hänsyn till ett en återvinningsstation är en allmän angelägenhet bedöms åtgärden som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Bygglov får därmed beviljas enligt 8 kapitlet 11 § plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 1 700 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökanden och fastighetsägarna till Garvaren 1, Hammaren 30, Tegelbruket 5 samt Ljungby 7:184 (tekniska förvaltningen) underrättas om beslutet.


§45 Olovligt uppförd tillbyggnad

Dnr 2012/1566

Beslut om byggsanktionsavgift.

Fastighet: Metspöet 2

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägarna till Metspöet 2 en byggsanktionsavgift på 11000 kronor.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutat har delgivits avgiftsskyldig.

Beslutet är fattat med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL).

Redogörelse för ärendet

En ansökan om bygglov för tillbyggnad med altan inkom till miljö- och byggnämnden den 3 september 2012. Då ansökningshandlingarna var otydliga skickades en skrivelse med begäran om komplettering till fastighetsägaren den 20 september 2012. I skrivelsen framgick också att om endast en uteplats med skärmtak och med en area av högst 20 kvadratmeter skulle uppföras så är åtgärden endast anmälningspliktig.

Vid besök på plats den 14 september 2012 konstaterades att tak med stolpar redan var uppförda. Trots upprepade försök kunde inte fastighetsägaren nås på telefon.

Den 1 oktober 2012 inkom en ny ansökan om bygglov avseende ett uterum.

Miljö- och byggförvaltningen har i skrivelse daterad den 31 oktober 2012 uppmanat fastighetsägaren att inkomma med en skriftlig förklaring till varför tillbyggnaden har uppförts utan att bygglov har sökts. Av skrivelsen framgick också de aktuella byggsanktionsavgifternas storlek samt villkor för att helt undvika utdömande av byggsanktionsavgifter.

Den 12 november 2012 inkom en skriftlig förklaring. Fastighetsägaren menar att ansökan som inkom den 3 september 2012 avsåg en altan med ett skärmtak och att eftersom en altan med skärmtak med en area på maximalt 20 kvadratmeter enligt gällande detaljplan endast är anmälningspliktig trodde fastighetsägaren att denna kunde uppföras utan godkännande från miljö- och byggnämnden. Därefter har fastighetsägaren ändrat sig och ville uppföra ett inglasat uterum.


Fastighetsägaren har misstolkat vad som gäller för och vad som är skillnaden mellan anmälnings- och bygglovsplikt. Fastighetsägaren skriver också att en rivning eller höga byggsanktionsavgifter skulle medföra stora ekonomiska problem för familjen under flera år framöver.

Vid besök på miljö- och byggförvaltningen den 16 november 2012 kunde fastighetsägaren ge en muntlig förklaring till överträdelsen och fick då åter besked om vad som gäller både vid överträdelsen och byggsanktionsavgifternas storlek om inte tillbyggnaden rivs innan miljö- och byggnämnden behandlar ärendet.

I telefonsamtal med fastighetsägaren den 4 februari 2013 meddelade fastightsägarna att tillbyggnaden uppfördes under september månad 2012.

Eftersom fastighetsägaren har sökt bygglov ska ingen byggsanktionsavgift tas ut för att inte har sökt bygglov för tillbyggnaden enligt 9 kapitlet 7 § PBF.

Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska en byggsanktionsavgift dömas ut med en storlek av ett prisbasbelopp för åtgärd avseende byggnad med en bruttoarea över 150 kvadratmeter och högst 300 kvadratmeter. Byggnaden som berörs är på 161 kvadratmeter. Prisbasbeloppet för år 2012 är 44000 kronor.

Förvaltningens bedömning

Byggsanktionsavgift bör tas ut och beräknas enligt 9 kapitlet 20 § plan- och byggförordningen (PBF).

Byggsanktionsavgiftens storlek beräknas till 44 000 kronor.

I 11 kapitlet 52 § PBL sista meningen står - när avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Förvaltningen har haft kontakt med Boverkets jurister för att få en tolkning av innebörden i denna mening. Enligt juristerna riktar sig lagparagrafen mot regeringen när de bestämmer avgifterna, vilket innebär att nämnden inte kan sätta ner avgiften. Tanken med det nya sanktionssystemet är att det ska vara förutsägbart och att man i förväg exakt ska veta vad det kostar att bryta mot lagen.

Motivering

I 11 kapitlet 51 § PBL står - Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kapitlet eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 §.

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov enligt 10 kapitlet, 3 § PBL.


Enligt 9 kapitel 20 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § PBL påbörja en åtgärd innan nämnden har gett startbesked, 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 kvadratmeter och högst 300 kvadratmeter.

Prisbasbeloppet för år 2012 är 44 000 kronor.

Med stöd av sista meningen 11 kapitlet 52 § PBL - när avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser, bedömer nämnden att byggsanktionsavgiften kan nedsättas till 11 000 kronor.

Upplysningar

Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§46 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2013/0053

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Dragaryd 2:13

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägare till Dragaryd 2:5

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i byn Dragaryd cirka fyra kilometer väster om Ljungby centrum.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus, fastigheten planeras att avstyckas och bli cirka 6000 kvadratmeter. Byggnaden föreslås placeras mitt på fastigheten och avloppsanläggningen föreslås placeras på fastighens östra sida. Tillfart planeras till befintlig enskild väg väster om den aktuella platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella platsen inte inom några särskilt utpekade intresseområden.

Fastighetsägare till Dragaryd 2:5 och 2:18 har inget emot förslaget.

Fastighetsägare till Kvänslöv 3:49 och 3:52 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Fastighetsägare till Dragaryd 2:16 är emot förslaget. Fastighetsägare har i erinran mot förslaget påpekat att ytterligare en trekammarbrunn så nära sin fastighet kommer att innebära att dricksvattnet blir otjänligt och att avskildheten till grannar var en anledning till sin byggnation på landsbygden.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa inom den tänkta avstyckningen på det sätt som sökande har redovisat i sin ansökan utan att intilliggande grannars dricksvatten blir berörda på ett negativt sätt.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus.


Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.


Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 232 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.


Sökande samt fastighetsägare till Dragaryd 2:5, 2:11, 2:14, 2:18, Kvänslöv 3:49 och 3:52 underrättas om beslutet.

Fastighetsägare till Dragaryd 2:16 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§47 Nybyggnad av ett enbostadshus och garage

Dnr 2012/2116

Ansökan om förhandsbesked.

Fastighet: Trotteslöv 1:74

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägaren till Trotteslöv 1:46 och länsekologen

Beslut

Bygglov kan påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och garage.

Redogörelse för ärendet
Platsen ligger i byn Trotteslöv cirka en kilometer söder om Lagans samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage, fastigheten planeras att avstyckas och bli cirka tre hektar.

Byggnaderna föreslås placeras cirka 50 meter väster om den enskilda vägen. Avloppsanläggningen föreslås placeras på fastighens västra sida. Tillfart planeras till befintlig enskild väg öster om den aktuella platsen.

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella platsen inom område utpekat som riksintresse för kultur och kulturmiljöprogrammet samt inom område med mycket stora naturvärden enligt naturmiljöprogrammet – klass II.

Kulturmiljöprogrammet och riksintresset utgör samma geografiska avgränsning och riktlinjerna tar sikte på att ny bebyggelse inom området bör uppföras så att äldre principer för lokalisering respekteras och anpassas till lokal byggnadstradition i fråga om volymer och färg.

Fastighetsägaren till Trotteslöv 1:42, 1:46 och 5:1 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Trotteslöv 1:10, 1:42, 1:47, 1:73, 1:83, 5:1 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Länsekologen har i yttrande daterad 12 februari 2013 meddelat att platsen har obetydliga naturvärden och har därför inget att erinra.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa inom den tänkta avstyckningen.


Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken (MB).

Upplysningar

Bygglov ska sökas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vunnit laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidning och ingen överklagat beslutet.

Avgift: 5 878 kronor. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Trotteslöv 1:10, 1:42, 1:46, 1:47, 1:73, 1:83 och 5:1 underrättas om beslutet.

§48 Nybyggnad av ett fritidshus

Dnr 2013/0265

Ansökan om strandskyddsdispens.

Fastighet: Odensjö 2:12

Sökande: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken (MB).

2. Tomtplatsen ska helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den 23 januari 2013.

Redogörelse för ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 23 januari 2013.

Platsen ligger i Odensjö vid sjön Bolmens sydvästra strand, cirka 200 meter norr om Odensjö kyrka. Platsen ligger helt inom strandskyddat område.

Strandskyddet för Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv och är utpekat som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Enligt kommunens LIS-program för området Löckna - Odensjö finns främst möjlighet till utvidgning av campingen i Löckna men ett fåtal bostäder kan dessutom byggas i anslutning till befintlig bebyggelse.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus, fastigheten planeras att avstyckas från de tre befintliga skiften som tillhör fastigheten idag, efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka ett hektar. Vid fastighetens östra sida angörs tomten genom en befintlig grusväg. Platsen som föreslås bebyggas är idag åkermark.

Byggnaden är tänkt att placeras söder på fastigheten med ett avstånd på cirka 70 meter från strandlinjen. Mellan den planerade tomtplatsen och strandlinjen lämnas en fri passage för allmänheten. Den fria passagen blir cirka 60 meter. Det tilltänkta fritidshuset ligger i direkt anslutning till befintliga bostadshus.

Som särskilt skäl till dispensen har sökande angett att området ligger inom område för landsbygdsutveckling där byggnaden ligger i anslutning till befintliga bostadshus.


Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa på det sätt sökande har redovisat.

Förvaltningens bedömning

De särskilda skäl som gäller för uppförande av bostadshus inom ett LIS-område uppfylls. Det vill säga, byggnaderna uppförs i anslutning till redan befintliga bostadshus. Dispens bör kunna meddelas.

Tomt som framgår av situationsplan daterad den 23 januari 2013 bör i sin helhet utgöra tomtplatsavgränsning. Tomtplatsen bör helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Nämnden bedömer att förslagen byggnation inte heller påtagligt skadar det aktuella riksintresset.

Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område (Landsbygdutveckling i strandnära läge) och föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finna ett särskilt skäl till att meddela dispensen.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Några byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Avgift: 2 100 kronor (faktura sänds separat).

Sökande och länsstyrelsen underrättas om beslutet.

§49 Tillträdes- och skyddsanordning på tak

Dnr 2009/0238

Upphävande av vite.

Fastighet: Repslagaren 6

Fastighetsägare: XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden upphäver beslut om föreläggandet förenat vid vite från den 19 december 2012, § 217.

2. Ärendet avskrivs.

Redogörelse för ärendet
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 19 december 2012, förelades fastighetsägaren vid vite på 5000 kronor att senast tre månader efter att beslutet delgivits ha åtgärdat de brister som skorstensfejarmästaren påpekat i sitt besiktningsprotokoll daterat den 11 februari 2009 på fastigheten Repslagaren 6.

Fastighetsägaren har muntligen den 31 januari 2013 meddelat att bristerna enligt skorstensfejarmästarens protokoll daterat den 11 februari 2009 är åtgärdade.

Skorstensfejarmästaren har den 7 februari 2013 tagit bort påpekandet från sitt register.

Förvaltningens bedömning

Vitet från den 19 december 2012, § 217 bör upphävas och ärendet bör avskrivas.

Upplysningar

Fastighetsägaren underrättas om beslutet.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagande av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§50 Nybyggnad av ett enbostadshus

Dnr 2013/0219

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torlarp 2:2

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Torlarp 1:4, 4:2 och 6:2.

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

3. Tekniskt samråd krävs.

Redogörelse för ärendet

Platsen ligger i Torlarp cirka tre kilometer sydöst om Lagans samhälle.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea på cirka 184 kvadratmeter. Byggnaden kommer att placeras på västra delen av fastigheten, cirka 23 meter sydöst om den enskilda vägen. Tillfart planeras från den enskilda vägen. Fastigheten planeras att avstyckas, efter avstyckningen kommer fastigheten att ha en areal på cirka 1,5 hektar.

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella platsen inte inom några särskilt utpekade intresseområden.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Som kontrollansvarig har Nils Evert Norén KONAB Box 5, 341 21 Ljungby utsetts. Certifierad av Sitac.

Fastightsägarna till Torlarp 1:3, 1:37 samt E.ON Elnät Sverige AB har getts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Fastighetsägarna till Torlarp 1:4, 4:2 och 6:2 har inget emot förslaget.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa på det sätt sökande har redovisat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov bör kunna medges.


Motivering

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kapitel och miljöbalkens (MB) bestämmelser i 3 kapitlet.

Bedömningen görs att byggnadens utformning, placering samt tillgänglighet och användbarhet uppfyller kraven enligt 2 och 8 kapitel plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Påbörjas några arbeten innan ett startbesked erhållits kommer en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel. Sanktionsavgift kommer också tas ut om byggnaden tas i bruk innan nämnden meddelat ett slutbesked.

De sammanlagda byggsanktionsavgifternas storlek är beroende på de olika byggnadernas storlek. Sanktionsavgifterna för föreslagen byggnad skulle bli 44500 kronor.


Innan arbetet med avloppsanläggningen påbörjas ska en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning göras till miljö- och byggförvaltningen.

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i Miljö- och byggkontorets lokaler. Samrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Senast vid det tekniska samrådet (inför startbesked) ska följande handlingar inlämnas till nämnden:

· Kontrollplan

· Energiberäkning

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 16 268 kronor. Faktura sänds separat.


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande samt fastighetsägare till Torlarp 1:3, 1:4, 1:6, 1:22, 1:37, 2:2 samt 4:2 underrättas om beslutet.

§51 Nybyggnad av växthus, förråd samt anläggande av trädgård

Dnr 2012/2016

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Torg 15:16

Sökande: XXX

Fastighetsägare: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Torg 1:11, 13:1, 15:8, 15:9 samt 15:13.

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av nybyggnad av växthus, förråd samt anläggande av trädgård.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked

Med detta startbesked bestäms att:

· Arbetena får påbörjas. (Observera tiden för laga kraft – se under upplysningar).

· Kontrollplanen som inkommit den 16 november 2012 fastställs.

· Inför beslut om slutbesked ska en anmälan göras till miljö- och byggförvaltningen (blankett bifogas).

Redogörelse för ärendet

I mars 2011 beviljades bygglov för ändrad användning av del av möbelaffär till uthyrningslokal för frisör samt café och gym på ovanstående fastighet. I lokalerna skulle också bedrivas secondhandbutik.

Nuvarande förslag innebär att en park/trädgård kommer att anläggas på fastighetens södra del. I samband med anläggandet av parken föreslås ett växthus på 18 kvadratmeter samt ett förråd för trädgårdsredskap om cirka sex kvadratmeter uppföras. Även två mindre murar kommer att uppföras inom parkområdet.

Enligt gällande detaljplan (B5) är marken avsedd för industri och bostäder.

Fastighetsägarna till Torg 1:11, 15:13 samt tekniska förvaltningen har inget emot förslaget.


Fastighetsägarna till Torg 15:9 är inte emot själva förslaget men lämnat synpunkter.

Fastighetsägaren till torg 15:8 är emot förslaget.

Fastighetsägarna till Torg 15:7, 15:10, 15:12, 15:14 och 15:15 har beretts tillfälle att yttra sig men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan medges.

Motivering

Förslaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan (B5) som föreskriver industri och bostäder. Byggnaden har dock sedan länge använts för försäljning av möbler och tidigare har lov lämnats för ändrad användning med secondhandbutik, café och frisör. Ett växthus och förråd bakom gällande byggnad bedöms inte innebära att omgivningspåverkan blir större.

De olägenheter som påpekats från intilliggande fastigheter är nedfallande löv från björkar. Nämnden anser inte att detta är skäl nog för att avslå ansökan.

Åtgärden bedöms vara förenlig med planens syfte. Nämnden bedömer att avvikelsen är liten enligt 9 kapitlet 31 b § PBL samt att förutsättningar finns i övrigt för att meddela beslut om bygglov enligt 9 kapitlet 30 § PBL.

Upplysningar

Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet 4 § PBL. Om byggnaderna tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut, i detta fall 22 000 kronor.

Begäran om slutbesked ska inlämnas till miljö- och byggförvaltningen efter att åtgärderna är slutförda.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.


Avgift: 4259 kronor (faktura sänds separat).

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägarna till Torg 1:11 15:7, 15:10, 15:12, 15:13, 15:14 och 15:15 underrättas om beslutet.

Fastighetsägarna till Torg 15:8 och 15:9 underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

§52 Nybyggnad av garage/verkstad, tillbyggnad av kyrka samt anläggande av väg.

Dnr 2012/0799

Ansökan om bygg- och rivningslov.

Fastighet: Skogskyrkogården 1

Sökande: XXX

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av garage/verkstad och tillbyggnad av kyrka.

2. Rivningslov beviljas för rivning av garage.

Redogörelse för ärendet
På fastigheten finns skogskyrkogården med Annelundskyrkan.

Förslaget innebär nybyggnad av ett garage/förråd/verkstad om cirka 1 065 kvadratmeter på områdets norra del samt ett mindre förråd om cirka 70 kvadratmeter strax söder om verkstaden. Även Annelundskyrkan byggs till med cirka 340 kvadratmeter utrymme för begravningsverksamheten.

Befintligt garage kommer att rivas.

Det finns ett behov av en ny verkstad då maskiner från samtliga församlingar i kommunen ska skötas och underhållas vid Annelundskyrkan. För att undvika trafik inne på kyrkoområdet vill sökanden anordna en ny utfart mot norr till Annelundsvägen.

Förslaget berör två detaljplaner, E196 (Skogskyrkogården) samt E234 (Annelundsområdet).

Enligt gällande detaljplan för fastigheten Skogskyrkogården 1 placeras garage/verkstadsbyggnaden på prickmark, mark som inte får bebyggas.

Den planerade utfartsvägen kommer att ligga på fastigheten Ljungby 7:74 (kommunägd). Enligt planbestämmelserna för området är marken avsedd för park och plantering vilket innebär att förslaget avviker från detaljplanen.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 20 juni 2012 § 108 om ett positivt förhandsbesked att bygglov kan påräknas för nybyggnad av verkstaden samt anordnandet av den tilltänkta utfartsvägen.

Till kontrollansvarig har Tomas Andersson utsetts.


Tekniska förvaltningen samt fastighetsägarna till Ljungby 7:25, Rabarbern 1, 2, 3, Salladen 1, 2, 3 och 4 har getts möjlighet att yttra sig men inte svarat.

Förvaltningens bedömning

Bygglov kan medges.

Motivering

Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att meddela beslut om bygglov enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL).

I samband med beslut i ovan nämnda ärende medges undantag från gällande detaljplan (E196) enligt bestämmelserna i PBL:s övergångsbestämmelser i punkt 5 (närmare tomtgräns än 4,5 meter).

Med hänsyn till att den del av fastigheten där garaget placeras avskiljs av ett vattendrag, ersätter ett tidigare garage och att byggnaden endast delvis hamnar på prickområdet (mark som inte får bebyggas) torde åtgärden vara förenlig med planens syfte. Nämnden bedömer att avvikelsen är liten enligt 9 kapitlet 31 b §.

Upplysningar

Arbetena får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Påbörjas några arbeten innan ett startbesked erhållits kommer en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kapitel. Sanktionsavgift kommer också tas ut om byggnaden tas i bruk innan nämnden meddelat ett slutbesked.

De sammanlagda byggsanktionsavgifternas storlek är beroende på de olika byggnadernas storlek. Sanktionsavgifterna för till exempel föreslagen garage/verkstad som har en beräknad sanktionsarea på hela 1 050 kvadratmeter skulle bli 1212625 kronor.


Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet. Platsen för samrådet sker normalt i Miljö- och byggkontorets lokaler. Samrådet ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas.

Utsättning ska ske och kan beställas av tekniska förvaltningen.


Senast vid det tekniska samrådet (inför startbesked) ska följande handlingar inlämnas till nämnden:

· Kontrollplan

· Kontrollplan för rivning

· Nybyggnadskarta

· Energiberäkning

· Brandskyddsdokumentation

· Intyg från arbetsgivarrepresentant.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 71 378 kronor varav 19600 avser nybyggnadskarta. Faktura sänds separat.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande, tekniska förvaltningen samt fastighetsägarna till Ljungby 7:25, Armringen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Flintan 1, 2, Gäddan 1, 2, Hornet 1, 11, Rabarbern 1, 2, 3, Salladen 1, 2, 3, 4, Snöklockan 8, 9, 10 underrättas om beslutet.

§53 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Dnr 2011/1090

Ansökan om bygglov.

Fastighet: Tutaryd 1:20

Fastighetsägare: XXX

Sökande: XXX

Yttrande: Fastighetsägarna till Tutaryd 5:12, 5:13, 5:21, 9:1 och 1:20

Beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage.

2. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd krävs.

3. Tekniskt samråd krävs.

Redogörelse för ärendet
Platsen är på åkermark och ligger väster om den allmänna vägen (617) mellan Tutaryd och Stenavad, cirka 600 meter söder om väg 25. Tomten ligger helt inom strandskyddat område.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora naturvärden – klass II. I övrigt har området inga utpekade intressen enligt översiktsplanen.

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea på cirka 130 kvadratmeter samt ett oisolerat garage. Garagets byggnadsarea blir cirka 67 kvadratmeter.

Huvudbyggnaden kommer att utföras i ett plan med rektangulär utformning med sadeltak. Totalhöjden är 5,5 meter. Huvudbyggnaden kommer att placeras centrerat på tomten med garaget på dess sydvästra sida.

Fastighetsägaren till Tutaryd 5:21 har i yttrande lämnat synpunkter mot förslaget och framförde bland annat att byggnaden kom för nära deras tomtgräns samt att ängen alltid har varit ett friluftsområde.

Sökanden har efter yttrandet reviderat förslaget och flyttat garagebyggnaden så att den hamnar med ett avstånd om 4,5 meter från fastighetsgränsen till Tutaryd 5:21.

I första förslaget låg byggnaden 4 meter från fastighetsgränsen.


Fastighetsägare till Tutaryd 5:21 har den 26 februari 2013 godkänt det reviderade förslaget och har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Tutaryd 5:12, 5:13, 9:1 och 1:20 har inget emot förslaget.

Fastighetsägarna till Tutaryd 9:5 och 16:2 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddsförordnandet den 31 augusti 2011 § 146. Länsstyrelsen har den 30 september 2011 beslutat att inte överpröva dispensen. Av beslutet framgår att tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande i tomtgräns mot norr och väster.

Miljö- och byggnämnden meddelade i beslut den 19 oktober 2011 § 182, att bygglov kunde påräknas för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på den aktuella platsen.

Miljökontoret bedömer att avloppsfrågan går att lösa men troligen kommer en hög skyddsnivå för hälsoskydd att krävas.

Som kontrollansvarig har utsetts Christer Sveningsson, SMC Konsult, Växjövägen 2A, 331 32 Värnamo.

Motivering

Av 2 kapitlet 9 § PBL framgår att hänsyn till omgivningen ska tas vid lokalisering, placering och utformning av bebyggelse.

Den avsedda användningen och placeringen av ett byggnadsverk får inte innebära betydande olägenhet för omgivningen.

Den på tomten planerade garagebyggnaden är det byggnadsverk som kommer närmast grannfastigheten, detta med ett avstånd om 4,5 meter.

Nämnden bedömer därmed att avstånd och placering är rimligt och att åtgärden inte medför en sådan betydande olägenhet för ägaren av fastigheten Tutaryd 5:21, eller annan, att bygglov inte skulle kunna beviljas.

Nämnden bedömer sammantaget att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL).


Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kapitlet 3 § PBL. Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan miljö- och byggnämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut (prisbasbeloppet för år 2013 är 44500 kronor).

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om byggnaderna tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen när beslutet vunnit laga kraft.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta snarast Mats Larsson, telefon 0372-78 92 72, för överenskommelse om tid för samrådsmötet samt vilka övriga handlingar som ska tas med. Platsen för samrådet sker normalt i miljö- och byggförvaltningens lokaler.

Innan startbesked kan lämnas ska följande handlingar inlämnas till nämnden:

· Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd

· Energiberäkning

· Kontrollplan

Ansökan om tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning ska inlämnas i god tid innan arbetena påbörjas.

Ansökan om tillstånd för att anlägga utfart krävs, ansökan lämnas till trafikverket.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

Avgift: 15 033 kronor (faktura sänds separat)

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Sökande och fastighetsägare till Gnustorp 1:14, 2:16, Tutaryd 1:10, 1:20, 2:9, 2:29, 5:12, 5:13, 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 9:1, 9:2, 9:5, 9:6 och 16:2 underrättas om beslutet.

§54 Meddelanden

Godkännande av redovisning.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden mellan

den 23 januari till den 18 februari 2013

Redogörelse av meddelanden

1. Beslut från länsstyrelsen, daterad 2013-01-23.
Tillståndsansökan gällande uppsättande av staket, Ljungby gamla kyrkogård, Avskrivning av ärende.

2. Beslut från länsstyrelsen, daterad 2013-02-07.
Avslag av ansökan om bidrag till renovering av gammal smedja och uppförande av bakstuga med bakugn vid hembygdsgården i Kånna.

3. Tillståndsbevis från polisen, daterad 2013-02-11
Cirkusföreställning 2013-08-05 kl 16.00 och 19.00 vid grönområdet vid Sunnerbohallen, Ljungby och affischering under perioden 2013-07-22 -- 2013-08-06 i Ljungby kommun.

§55 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 29 januari till den 18 februari 2013.

Redogörelse av delegationsbeslut

· Miljö-, livsmedel- och hälsoskyddsärende

· Bygglov

· Slutbevis/slutbesked

· Startbesked