Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Förslag till justerare: Peter Berg (M)

2 Fastställande av dagordning

• Taxa för sprängämnesprekusorer, ärende 7 • Revidering taxa om offentlig kontroll inom livsmedel, ärende 8

3 Godkännande av redovisning av meddelanden och information.

4 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut.

5 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2016

6 Ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

7 Taxa för sprängämnesprekusorer

8 Revidering av taxa om offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen

9 Ändring av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan

10 Yttrande till kommunsstyrelsen om handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

11 Kånna 9:11, ansökan hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av föreläggande om uppstädning

12 Beslut om planuppdrag för trafikplats Lagan (Torg 1:46 med flera)

13 Beslut om samråd för detaljplan Minerva 6, Terrazahuset i Ljungby

14 Avskrivning av detaljplan för Solrosen 2 i Ljungby

15 Lamellen 15, ansökan om bygglov för ändring av motionsanläggning

16 Torg 1:84, ansökan om bygglov för takkupa

17 Bolmsö-Skeda 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus

Ordförande
Kent Danielsson (C)

Dagordning
1(2)
Miljö- och byggnämnden