Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-02-20

Sammanträde 2008-02-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

Sammanträdet är offentligt till och med punkt 15.

1 Förslag till justerare: Kristin Magnusdottir

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Visionsarbetet - Ljungsätra: Malin Henriksson, Susanne Culibrk. Centrum/Rönnäs/Kungshögen/Annerstad/Angelstad hemtjänst: Ulla-Britt Alfredsson

Beslutsärenden

4 Driftsbudget 2008 - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

5 Resultatbalansering 2008 - Johan Rutgersmark

6 Attesträtt - Johan Rutgersmark

7 Bokslut 2007 - Johan Rutgersmark

8 Slutredovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre - Roma Lundh, Viola Johansson, Magnus Fiedler, Maria Friberg, Ann-Christin Mustonen, Sonja Hemström

9 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer - Roma Lundh

10 Införande av Cambio Cosmic journalsystem i hemsjukvården - Roma Lundh

Informationsärenden

11 Redovisning av statistik gällande utskrivningsklara 2007

12 Jämförelserapport från Nätverket Dacke

13 Slutredovisning av projekt Livssituationen - pussel med 1000 bitar - Carina Petersson

14 Information om familjerådslag - IFO, vuxensektionen

15 Information om nya chefsorganisationen i äldreomsorgen, omsorgen och psykiatrin

17 Information från brottsförebyggande rådet

18 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

19 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§12 Visionsarbetet

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbetet på Ljungsätra samt Centrum/Rönnäs/Kungshögen/Annerstad/Angelstad hemtjänst.

§13 Socialnämndens visionsarbete

SN 2004/0096  709

Ärendet

Redovisning av socialnämndens visionsarbete:

- trygghet, undersöka vad vi kan göra för att förbättra kontaktpersonernas situation samt

- självständigt liv - uppföljning av vuxna personer som fått insatser (IFO).

Socialnämnden kommer att redovisa sitt visionsarbete till kommunfullmäktige den 28 februari 2008.

§14 Driftsbudget 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att hantera minskningen genom att inte fullt ut utöka antalet enhetschefer.

Budgeten för antalet enhetschefer blir därmed 1385000 kronor vilket motsvarar ca 2,9 enhetschefstjänster.

Ärendet

Socialnämnden äskade medel motsvarande 11389000 kronor mer än de givna ramarna.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2007 beslutade fullmäktige att till stor del tillgodose förvaltningens äskande. Fullmäktiges beslut innebar att 10800000 kronor utöver ram tillsköts socialnämnden.

Beslutet innehöll inga direktiv om hur minskningen i förhållande till äskade medel skulle hanteras.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 13 februari 2008, § 12.

Socialförvaltningens skrivelse den 4 februari 2008.

§15 Resultatbalansering 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att begära undantag från resultatbalanseringen med 1100000 kronor för utebliven finansiering av undersköterskeutbildningen samt med 4 900000 kronor för kostnader inom hemtjänsten.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 26 september 2007 om nämndens förslag till driftsbudget. Förslaget innebar bland annat att man äskade medel motsvarande 11389000 kronor mer än de givna ramarna.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2007 beslutade fullmäktige att till stor del tillgodose förvaltningens äskande. Fullmäktiges beslut innebar att 10800000 kronor utöver ram tillsköts socialnämnden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 13 februari 2008, § 13.

Socialförvaltningens skrivelse den 13 februari 2008.

§16 Attesträtt

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till attesträtt.

Ärendet

Attesträtt är ett komplement till Ljungby kommuns reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.

§17 Bokslut 2007

Beslut

Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras och att framförda synpunkter arbetas in i dokumentet.

Ärendet ska tas upp på nämndens extra sammanträde den 27 februari 2008.

Ärendet

Socialnämndens bokslut för 2007.

§18 Införande av Cambio Cosmic journalsystem i hemsjukvården

Beslut

Socialnämnden beslutar att införa Cambio Cosmic journalsystem i hemsjukvården.

Ärendet

Landstinget erbjuder kommunerna i Kronoberg att använda Cambio Cosmic journalsystem för samverkan kring gemensamma patienter samt om önskemål finns även för den övriga vård som kommunen bedriver enligt HSL.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 13 februari 2008, § 17.

Socialförvaltningens skrivelse den 19 februari 2008.

§19 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Beslut

Socialnämnden godkänner delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Ärendet

Delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

§20 Slutredovisning av av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre

SN 2006/0184  739

Beslut

Socialnämnden godkänner slutredovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre.

Ärendet

Slutredovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre.

Ann-Christin Mustonen, dietist, Viola Johansson, arbetsterapeut, Magnus Fiedler, sjukgymnast, Marie Friberg, sjuksköterska och Sonja Hemström, sjuksköterska informerar om projektets genomförande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 13 februari 2008, § 15.

§21 Informationsärenden

Ärendet

Ny chefsorganisation i socialförvaltningen - Den 1 september kommer den nya chefsorganisationen för socialförvaltningen att träda i kraft. Alla chefer kommer att ha ett tidsbegränsat förordnande som chef i fyra år.

Verksamheten delas in i fyra övergripande områden och för varje område tillsätts en chef. Områdena blir: hemtjänst, särskilda boenden, IFO/omsorgen/psykiatrin samt övrigt. Det området har ännu inget fastställt namn, men omfattar hemsjukvård, rehabilitering, resursenheten, larm och teknik, nattpatrullen mm. Patrik Moberg blir verksamhetschef för hemtjänsten, Annika Petersson för särskilda boenden och Lakis Vravossinos för övrigt.

Redovisning av statistik gällande utskrivningsklara 2007 – Roma Lundh, MAS.

Jämförelserapport från Nätverket Dacke – Ing-Marie Byström.

Information om det nya äldreboendet – Harriet Kristensson.

Slutredovisning av projekt ”Livssituationen - pussel med 1000 bitar” -Carina Petersson.

Information från brottsförebyggande rådet – Gun Lindell (s) och Ing-Marie Byström.

§22 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Information om upphandling av lokalvård på Ljungsätra.

Det goda bemötandet är temat för år 2008. Ulf Bergner är projektledare.

Arbetet kommer att börja under våren med en kartläggning av hur man uppfattar att man blir bemött. Socialchefen, personalsamordnaren och ekonomiansvarige samt representanter för brukare utgör projektets styrgrupp.

Förvaltningen har anställt en äldrepedagog.

KommunRehab flyttar ut till barnhabiliteringen på Köpmansgatan under vecka 9. Nuvarande lokaler på Ljungberga omvandlas till platser i särskilt boende.

Den 1 mars 2008 börjar en ny sjuksköterska som ska hålla i de förändringar som behövs inom kommunen p. g. a. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

§23 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 20 februari 2008, § 23 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Protokoll från äldrerådet i Lidhult den 14 november 2007.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll den 29 januari 2008 § 3, samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun, uppföljning av rapport.

Minnesanteckningar från dialogträff med länsstyrelsen den 17 januari 2008.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 21 januari 2008 § 6, projekt Komet för föräldrar.

Kursinbjudningar.

Socialstyrelsens information om utveckling av den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd.

Länsstyrelsen i Kronobergs län - uppföljning a av kommunens anhörigstöd till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till långvarigt sjuka personer år 2007; information om planerad verksamhetstillsyn samt information om resultatet av tillsyn av barnuppdraget.

Vad händer inom socialtjänsten? Nr 14, februari 2008.

Ljungbybostäder AB, information angående eventuell försäljning av fastigheterna.

Förvaltningens rapporter över vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion på Björkebacken/S Torggatans boendestöd samt Päronstigens serviceboende.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 07:64, 07:77, 07:71, 08:5 samt 08:6.

Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Föräldrar och barn-information om gällande lagstiftning.

Dukningstävling avgjord.

Brev från Riks-Klippans styrelse angående LSS.

Verksamhetsberättelse för instruktörer i förflyttningsteknik och föremålshantering 2007.