Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-08-27

Sammanträde 2008-08-27

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

Sammanträdet är offentligt till och med punkt 19

1 Förslag till justerare: Karin Bondeson (m)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Visionsarbetet - Ågård/Replösa hemtjänst: Maggan Östlund. IFO: asylboendet: Mats Carlsson

4 Ekonomisk rapport - Johan Rutgersmark

Beslutsärenden

5 Utlokalisering av viss lokalvård - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

6 Organisering av vaktmästarna i Lagan - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

7 Hemrehabilitering - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

8 Socialt innehåll - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

9 Intraprenad inom hemtjänsten - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

10 Projektstopp samt temporärt förändrad delegation gällande beviljande av utbildningar 2008 - Ing-Marie Byström, Johan Rutgersmark

11 Utdelning av föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer för år 2008 - Johan Rutgersmark

12 Ändring av delegation på grund av förändringar i förvaltningens organisation från den 1 september 2008- Ing-Marie Byström

13 Remissyttrande: Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun 2008-2011- Ing-Marie Byström, Anne-Lise Fäldt

14 Remiss - revisionsrapport "Granskning av kommunens e-posthantering - Ing-Marie Byström

15 Yttrande över detaljplan för Bandybanan 1 m.m. vid Lagavallen i Ljungby stad

Information

16 Information om projektet Metoder - unga brottsoffer - Susan de Freitas

19 Information från brottsförebyggande rådet

20 Meddelanden, sekretessärende: inkomna domar, protokoll och beslut

21 Delegationsbeslut, sekretessärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§73 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändring:

- Ärende nr 10 Projektstopp samt temporärt förändrad delegation gällande beviljande av utbildningar 2008, utgår.

Ärendet

Ordföranden föreslår nämnden att godkänna dagordningen med följande ändring: Ärende nr 10 Projektstopp samt temporärt förändrad delegation gällande beviljande av utbildningar 2008, utgår.

§74 Visionsarbete

SN 2004/0096  709

Ärendet

Information om visionsarbete inom Ågård/Replösa hemtjänst samt asylboendet.

§75 Ekonomisk rapport

Ärendet

Ekonomiansvarig redovisar förvaltningens ekonomiska rapport för januari-juni 2008.

En negativ budgetavvikelse är prognostiserad till 440 000 kronor.

§76 Utlokalisering av viss lokalvård

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa ordinarie sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen har med anledning av uppvisat underskott fått i uppdrag att med tyngdpunkten på hemtjänsten, utarbeta ett förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008.

§77 Samordning av vaktmästarresurserna i Lagan

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att tillskriva kommunstyrelsen om att ett servicelag för Lagan ska tillskapas.

Ärendet

Förvaltningen har med anledning av uppvisat underskott fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008.

§78 Hemrehabilitering

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen:

Att förändra inriktningen så att korttidsplatser och växelplatser renodlas. De frigjorda resurserna på Brunnsgården ska tillföras kommunrehabiliteringen och hemtjänsten. Platserna ska fördelas enligt beskrivning i förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008.

Att anpassa vägledningen/riktlinjerna för insatsen till det nya innehållet.

Ärendet

Förvaltningen har med anledning av uppvisat underskott fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008, konsekvensbeskrivning med anledning av ökad satsning på hemrehabilitering samt riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet.

§79 Socialt innehåll

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att genomföra förändring av vägledning/riktlinjer.

Ärendet

Förvaltningen har med anledning av uppvisat underskott fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008 samt förslag till riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet.

§80 Intraprenad inom hemtjänsten

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att uppmana förvaltningen till att sporra arbetsgrupper inom hemtjänsten till att prova att bedriva verksamheten i form av intraprenad.

Ärendet

Förvaltningen har med anledning av uppvisat underskott fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 11 augusti 2008.

§81 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2008

SN 2007/0194  041

Beslut

Socialnämnden beslutar att utdela föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för 2008 i enlighet med förvaltningens förslag daterat den 28 juli 2008.

Jäv

Karin Bondeson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.

Ärendet

Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer för år 2008.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 28 juli 2008.

§82 Ändring av delegation på grund av förändringar i förvaltningens organisation från den 1 september 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa uppdaterad delegationsordning att gälla från den 1 september 2008.

Ärendet

Ändring av delegation på grund av förändringar i socialförvaltningens organisation från den 1 september 2008.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 25 juli 2008.

§83 Remiss – revisionsrapport ”Granskning av kommunens e-posthantering

SN 2008/0127  007

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 11 juli 2008 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer som eget yttrande.

Ärendet

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en övergripande granskning av kommunens e-posthantering. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten senast den 18 september 2008.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 11 juli 2008.

§84 Yttrande över detaljplan för Bandybanan 1 m.m. vid Lagavallen i Ljungby stad

SN 2008/0155  214

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 23 juni 2008 som eget yttrande till plankontoret.

Ärendet

Samråd över detaljplan för Bandybanan 1 m.m. vid Lagavallen i Ljungby stad.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 23 juni 2008.

§85 Remissyttrande: Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 24 juli 2008 som eget yttrande till bibliotekschefen enligt önskemål samt till kultur- och fritidsnämnden för kännedom.

Ärendet

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt har översänt Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun. Styrgruppen som har tagit fram förslaget har begärt att socialnämnden ska yttra sig över det senast den 26 september 2008.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 24 juli 2008.

§86 Informationsärenden

Ärendet

Information om projektet Metoder – unga brottsoffer.

Brottsförebyggande rådets nästa sammanträde äger rum den 1 september 2008.

§87 Nytt äldreboende

SN 2008/0030  730

Ärendet

Ljungbybostäder AB har genomfört en namntävling via sin hemsida för att få namn till det nya äldreboendet. Åsikten blev namnet.

Nybyggnationen Åsikten har diskuteras med presidier i kommunstyrelsen, Ljungbybostäder AB, tekniska utskottet och socialnämnden i anslutning till presidiekonferens den 19 augusti 2008.

§88 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Förvaltningen har beslutat att anta ett anbud från företaget Attendo Care när det gäller daglig verksamhet och arbetsträning för arbetslösa. Totalt fick kommunen in två anbud på sin upphandling. Vid utvärderingen bedömdes kvalitet, pris och kommersiella villkor och det som skiljde anbuden åt var priset.

Den 1 september börjarsocialförvaltningens nya chefsorganisation att gälla.

Länsstyrelsen nar beviljat socialnämnden utvecklingsmedel till utbildningsinsatser om våld i nära relationer för all hemtjänstpersonal samt kvinnojourverksamhet.

§89 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 27 augusti 2008, § 89 godkänns.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

SPAGAB, årsredovisning 2007 samt redovisning av verksamheten för perioden 4 mars - 5 juni 2008.

FoU Välfärd i Södra Småland, årsredovisning 2007.

Migrationsverket, prognos 2008.

VoB Kronoberg, protokoll från direktionens sammanträde den 2 juni 2008.

Kommunfullmäktige, samanträdesprotokoll den 28 februari 2008 § 29, Valärende.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Delredovisning av utvecklingsmedel, projekt Familjefrid Sunnerbo; Redovisning av projektmedel avseende projektet ”Om jag har en hemlighet”; Beslut och domar om vård enligt LVU 1996-2007, meddelande 2008:13; Viktig information vid upphandling av verkställighet av insats enligt LSS; Ansökan om biträdande föreståndare, Ljungagården AB Ljungby kommun.

Sveriges kommuner och Landsting, cirkulär 08:60.

Vad händer inom socialtjänsten, nr 16 juni 2008.

Smålänningen, reportage och nyheter på lättläst svenska, juni 2008.